Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Anna

w KRS

Anna Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1986 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Mała Nieszawka (Kujawsko-pomorskie), Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Olszewska Dorota Elżbieta, Olszewski Eugeniusz, Wiśniewska Paulina

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Karwowski Wojciech Adam, Kwiatkowska Anna, Wegner Adrian Tobiasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Olszewska Dorota Elżbieta, Olszewski Eugeniusz, Wiśniewska Paulina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Haga-bud Sp. Z O.O., Mała Nieszawka − KRS 0000481303

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dreamwork Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000435483

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Remont sanitariatów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 30 - II postępowanie.
  Zamawiający: Gmina Miasto Wąbrzeźno, Wąbrzeźno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w zakresie remontu sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 30. Zakres prac w budynku szkoły obejmuje m. in: - odbicie tynków wewnętrznych - 122,77 m², - tynki wewnętrzne wykonane ręcznie - 311,57 m², - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - 116,93 m², - licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm - 189,36 m², - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 129,41 m², - posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm - 116,93 m², - rurociągi z pvc o średnicy 160 mm - 45,52 mb, - rurociągi z pvc o średnicy 110 mm - 31,00 mb, - pisuary pojedyncze - z zaworem spłukującym - 8 kpl., - ustępy z płuczką typu kompakt - 22 kpl., - umywalki pojedyncze porcelanowe - 17 kpl., - montaż kabin sanitarnych SANIPOL V20 (w komplecie 8 kabin) - 4 kpl., - rurociągi instalacji wodociągowych o średnicy 25 mm - 33,90 mb, - grzejniki stalowe jednopłytowe CV 11 600x1400 mm - 1 szt., - centrale nawiewno-wywiewne 800-1000 m³/h - 2 szt., - czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o średnicy do 315 mm - 2 szt., - wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o średnicy do 315 mm - 2 szt., - anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160 mm - 49 szt., - przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe typ S o średnicy do 200 mm - 16,51 m², - przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe typ S o średnicy do 315 mm - 51,67 m², - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych - 107,00 mb, - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm² - 107 mb, - oprawy oświetleniowe żarowe, bryzgo-,strugo-odporne, porcelanowe, zawieszane - 25 szt. 2. Program zapewnienia jakości. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - sposób zapewnienia bhp w czasie trwania robót, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowią: a) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, b) projekt budowlano - wykonawczy wraz z załącznikami, c) załączony przedmiar robót przekazany przez Zamawiającego - stanowi materiał dodatkowy (uzupełniający) ułatwiający Wykonawcom skalkulowanie ryczałtowej ceny ofertowej. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty..

Inne osoby dla Lewandowska Anna (178 osób):