Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Anna Bolesława

w KRS

Anna Bolesława Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Bolesława
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Rogowo (Kujawsko-pomorskie), Świdnica (Dolnośląskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majtczak Magdalena, Majtczak Maria Teodora, Żurakowski Rafał Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zastawny Zbigniew

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chrzan Leszek Roman, John Emilia, Majtczak Maria Teodora

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majtczak Rafał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bud-eko Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego Sp. Z O.O., Rogowo − KRS 0000090704
 2. Coneco Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000109880
 3. Moto Agent Sp. Z O.O., Strzegom − KRS 0000589876
 4. Przedsiębiorstwo Recyklingu Odpadów i Przetwarzania Sp. Z O.O., Świątkowo − KRS 0000267687
 5. Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. Z O.O., Świdnica - Zawiszów − KRS 0000159287
 6. Skyup Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000714512
 7. Stg Poland Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000970212
 8. Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000081668
 9. Vastum Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000980359
 10. Zakład Masarski - Anna Lewandowska Sp. Z O.O., Rogowo − KRS 0000152124
 11. Zakład Oczyszczania Miasta Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000152483
 12. Zgk Świebodzice Sp. Z O.O., Świebodzice − KRS 0000462601
 13. Związek Wędkarski Pałuczanin W Żninie, Żnin − KRS 0000019396

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bud-inwest Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000568832
 2. Coneco-bce Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000149952
 3. Ekomija Energy Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000261271
 4. Kammar - Sp. J. Zbigniew Kamocki, Świdnica − KRS 0000104156
 5. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej W Świdnicy Sp. Z O.O.., Świdnica − KRS 0000012277
 6. Mija Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000150972
 7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego Bud-eko S.A., Wolsztyn − KRS 0000110351
 8. Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Świdnicy Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000071126
 9. Teria Energy Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000276218
 10. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Ząbkowice Śląskie − KRS 0000136680
 11. Zakład Usług Komunalnych W Strzegomiu Sp. Z O.O., Strzegom − KRS 0000460803

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasta Kłodzka
  Zamawiający: Gmina Miejska Kłodzko, Kłodzko
  1. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje:
  1) utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na terenie będącym własnością Wykonawcy, bądź będącym w jego posiadaniu, w granicach administracyjnych Gminy Miasta Kłodzka,
  2) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami (tj. nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe) organizowanym przez Gminę, mogą oddawać nieodpłatnie odpady wymienione w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie funkcjonowania PSZOK,
  3) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia.
  2. PSZOK musi być:
  1) położony w miejscu ogólnie dostępnym dla właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
  2) o powierzchni minimum 500 m2;
  3) ogrodzony w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym;
  4) oświetlony;
  5) wyposażony w stałą legalizowaną wagę umożliwiającą określenie ilości odpadów przyjmowanych do PSZOK ;
  6) wyposażony w budynek administracyjno-socjalny dla pracowników PSZOK;
  7) oznakowany tablicami lub banerami informacyjnymi, wykonanymi w taki sposób, aby informacje na nich zawarte były czytelne i zawierały dane:
  a) nazwę: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „…”,
  b) godziny i dni otwarcia PSZOK,
  c) nazwa, adres i numer telefonu Wykonawcy.
  8) przygotowany w sposób spełniający wymogi przeciwpożarowe oraz z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  9) wyposażony w pojemniki do zbierania odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych:
  a) pojemnikami do gromadzenia odpadów segregowanych o pojemności 1100l - minimum 6 szt.;
  b) kontenerem do gromadzenia odpadów budowlanych i remontowych – minimum 4 szt.;
  c) kontenerem na odpady zielone - minimum 1 szt.;
  d) pojemnikiem na zużyte baterie – minimum 1 szt.;
  e) pojemnikiem na zużyte akumulatory – minimum 1szt.;
  f) pojemnikiem na przeterminowane leki – minimum 1 szt.;
  g) kontenerem do gromadzenia odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego – minimum 1 szt.;
  h) kontenerem do gromadzenia mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – minimum 1 szt.;
  i) pojemnikiem na odpady niebezpieczne, chemiczne – minimum 2 szt.;
  j) pojemnikiem specjalistycznym na odpady zawierające rtęć i inne substancje niebezpieczne - 2 szt.

 2. „Utworzenie i obsługa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Świdnica”
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świdnicy, Świdnica

  1. Przedmiot zamówienia
  1) Przedmiotem zamówienia jest utworzenie i obsługa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Świdnica.
  2) W zakresie zadania ujęto wykonanie usług zakwalifikowanych wg Wspólnego Słownika Zamówień do kategorii (kody CPV):
  90500000-2 Usługi związane z odpadami
  3) Rodzaje odpadów komunalnych, przyjmowanych do PSZOK od osób objętych przez Gminę Miasto Świdnica gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu miasta Świdnica:
  a) przeterminowane leki,
  b) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
  c) zużyte baterie i akumulatory,
  d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  f) zużyte opony,
  g) odpady zielone,
  h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  i) papier,
  j) metale,
  k) tworzywa sztuczne,
  l) szkło,
  m) opakowania wielomateriałowe,
  n) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  o) odzież i tekstylia,
  p) inne odpady komunalne niebezpieczne.
  2. Charakterystyka obiektu istniejącego -
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
  4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
  5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
  90500000-2 Usługi związane z odpadami
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7. Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia tzn. Utworzenie i obsługa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Świdnica”.
  9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac związanych ‘’Utworzenie i obsługa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Świdnica”
  10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP):
  a) obsługa wagi umożliwiającej określenie wagi przyjmowanych w PSZOK odpadów komunalnych,
  b) organizacja pracy na terenie PSZOK, poprzez wskazanie miejsca do złożenia odpadów, osobie oddającej odpady komunalne.
  11. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy załącznika zawierającego skład osobowy tychże pracowników; załącznik musi być aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej. Wymaganie powyższe zwiera również „Wzór umowy” - Załącznik nr 7 do SIWZ
  12. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w pkt 10, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666).
  13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez:
  1) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów (anonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, terminu zawarcia umowy, okresu na jaki została zawarta, wymiaru umowy) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych,
  2) okazanie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych.
  14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 13, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
  15. Kontrola, o której mowa w pkt 13 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r
  Zamawiający: Gmina Marcinowice, Marcinowice
  Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, a także nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Marcinowice.

 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice od 01.09.2015 r. do 30.09.2015 r
  Zamawiający: Gmina Marcinowice, Marcinowice
  Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, a także nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Marcinowice

 5. Zamawiający: Gmina Marcinowice, Marcinowice
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 r
 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice od 01.10.2015 r. do 31.12.2015
  Zamawiający: Gmina Marcinowice, Marcinowice
  Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, a także nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Marcinowice
 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 r
  Zamawiający: Gmina Marcinowice, Marcinowice
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 r
 8. Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świdnicy, Świdnica
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a) ustawienie na terenie miasta, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 375 szt. koszy ulicznych stanowiących własność Wykonawcy o pojemności 35 l-50 l, które są wykonane z tego samego materiału, w tym samym typie oraz kolorze, b) opróżnianie koszy Zamawiającego (260 szt.) i Wykonawcy (375 szt.) od poniedziałku do niedzieli z taka częstotliwością, która zapewni możliwość stałego korzystania z koszy, tzn. napełnienie nie może przekraczać 75% pojemności kosza, c) usuwanie nieczystości wokół koszy, w promieniu 3 m od kosza, d) podejmowanie działań interwencyjnych zgłaszanych przez Zamawiającego i Straż Miejską e) transport i przekazywanie zebranych odpadów komunalnych do zagospodarowania, f) utrzymywanie estetycznego wyglądu koszy, g) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym koszy, h) informowanie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na wykonanie usługi zgodnie z zapisami umowy 2. Lokalizacja koszy: ciągi piesze (chodniki, place) oraz parkingi w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica. Szczegółowa lokalizacja koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego oraz ich ilość określona została w Załączniku nr 9 do SIWZ. Ponadto w Załączniku nr 9 do SIWZ wskazane zostały również miejsca, w których Wykonawca zobowiązany jest ustawić własne kosze uliczne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90 51 13 00 - 5 usługi zbierania śmieci 90 51 10 00 - 2 usługi wywozu odpadów 34 92 84 80 - 6 pojemniki na odpady 6. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 na kwotę nie większą niż 85 000,00 zł. Ewentualny zakres usług to między innymi: ustawienie lub przestawienie koszy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, utrzymanie koszy we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, opróżnianie koszy i przekazanie odpadów komunalnych do zagospodarowania. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części usługi. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP): a) organizacja, nadzór oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, b) prowadzenie samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony dostosowanego do transportu odpadów komunalnych, zabezpieczonego przez wypadaniem i rozwiewaniem transportowanych odpadów, c) opróżnianie koszy ulicznych ze zgromadzonych w nich odpadach poprzez umieszczenie ich zawartości w samochodzie do transportu odpadów, d) usunięcie odpadów zgromadzonych wokół kosza, w promieniu 3 m, poprzez pozamiatanie chodnika i oczyszczenie trawnika. 12. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w punkcie 11, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 13. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. 14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem 13 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Inne osoby dla Lewandowska Anna Bolesława (184 osoby):