Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Anna Romana

w KRS

Anna Romana Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Romana
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Głogów (Dolnośląskie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Artur Stanisław, Lewandowski Leszek Piotr

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarek Andrzej, Lewandowska Irena Zofia, Lewandowska Katarzyna Natasza, Lewandowski Artur Stanisław, Lewandowski Leszek Piotr, Lewandowski Stanisław Kazimierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowska Irena Zofia, Lewandowska Katarzyna, Lewandowski Artur Stanisław, Lewandowski Leszek Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Instal - Głogów Sp. Z O.O., Głogów − KRS 0000133365
 2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Instal Leszek Lewandowski Sp. J., Głogów − KRS 0000213718
 3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywną Być, Głogów − KRS 0000358734

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Instal Sp. Z O.O., Głogów − KRS 0000147143
 2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-budowlane Sp. Z O.O., Jerzmanowa − KRS 0000112575
 3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Głogowie Sp. Z O.O., Głogów − KRS 0000035284

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Stare Miasto, Złota Podkowa- etap I budowy kanalizacji sanitarnej.
  Zamawiający: Gmina Miejska Głogów, Głogów
  Zakres robót obejmuje: - Montaż rurociągu tłocznego z rur Ø110x10 R.TS SDR17 PN10 klasy PE100, alternatywnie R.PE/PE TYTAN SDR 17 PN 10 klasy HDPE100 w wykopie umocnionym (odcinek W4-TS.2; wg Projektu budowlanego) - Montaż zaślepek z PE zgrzewanych czołowo (na w/w rurociągu tłocznym) - Przewiert (przecisk pod drogą wojewódzką) rurami Ø250 w gruncie kategorii ¾ - Montaż rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych Ø200 w wykopie umocnionym (odcinek TS.2-S6-S istn. ; wg Projektu budowlanego) - Montaż zaślepek uszelnionych zaprawą cementową Ø200 (na w/w rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) - Przewiert (przecisk pod drogą wojewódzką) rurami Ø350 w gruncie kategorii ¾ - Montaż bloków oporowych betonowych do 1,5m3 z betonu B-10 - Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energ./telekom. - Roboty ziemne, drogowe i budowlane towarzyszące związane z w/w montażami Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Zakres etapu I stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zaznaczono na załączniku Nr 9 do niniejszej siwz
 2. Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, kanalizacji deszczowej i separatorów przy drodze krajowej nr 12 w m. Radwanice w km 105+350 do 107+370.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  wykonania robót dodatkowych w zakresie:
  I. Część sanitarna:
  1. Odwodnienie liniowe za zjazdami indywidualnymi na posesjach zaniżonych sąsiadujących ze ścieżką pieszo-rowerową 65,3 mb,
  II. Część drogowa:
  1. Podłoże betonowe pod nawierzchnię z kostki kamiennej 14x14 na odcinku budowy kanalizacji deszczowej od Sd 44 do Sd 36 279,0 m2,
  2. Cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi krajowej nr 12 przy styku z nowowybudowanym ściekiem przykrawężnikowym 1270,0 m,
  3. Ułożenie nawierzchni betonowej z kostki betonowej od odwodnienia liniowego do zjazdu indywidualnego na posesjach o poziomie zaniżonym w stosunku do nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w km 105+831 - 106+038 (Odwodnienie wjazdów wraz z robotami towarzyszącymi) 119,60 m2,
  4. Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze krajowej nr 12 wzdłuż nowowykonanego ścieku przykrawężnikowego109,50 m2
 3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej - część I - w ramach realizacji zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa
  Zamawiający: Gmina Miejska Głogów, Głogów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej - część I - w ramach realizacji zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa.
  Charakterystyka:

  1. Zakres robót branży sanitarnej:
  - Montaż studni prefabrykowanych komór kolektora o DN1400 mm wraz z dostawą - 5 szt.
  - Montaż rur żelbetowych typu WITROS klasy A o średnicy Ø1000 mm - 46,7 mb
  - Montaż rur Żelbetowych typu WITROS klasy A o średnicy Ø1400 mm - 146,0 mb
  - Montaż stacji podczyszczania ścieków (tj. Separator lamelowy PSW 120/1200S + Osadnik fi300mm V=12,5m3) - 2 szt.
  - Roboty ziemne oraz budowlane towarzyszące związane z w/w montażami.
 4. Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika - ul. Letnia w Modłej.
  Zamawiający: Gmina Jerzmanowa, Jerzmanowa
  : 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika - ul. Letnia w Modłej. Prace należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi: dla budowy chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, projektem zagospodarowania terenu - koordynacja, przedmiarem robót, projektem tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, opracowanymi przez Usługi Projektowe BIPROADAM 67-200 Głogów, ul. Kaspra Eliana 10. Zatwierdzona dokumentacja stanowi załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wg poniższego zestawienia. a) Załącznik nr 9 - Branża drogowa b) Załącznik nr 10 - Branża sanitarna c) Załącznik nr 11 - Projekt zagospodarowania terenu d) Załącznik nr 12 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu e) Załącznik nr 13 - Przedmiar robót f) Załącznik nr 14 - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia g) Załącznik nr 15 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Zakres prac obejmuje: a) Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8cm o łącznej powierzchni 415m2, wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm o łącznej powierzchni 200m2. b) Poszerzenie drogi z frezu asfaltowego - 430 m2. c) Zarurowanie rowu rurami betonowymi o łącznej długości 232m. d) Wykonanie wpustów ulicznych - 6 szt. wraz z przyłączem. e) Wykonanie studni - 6 szt. 2. Warunki gwarancji: Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji 36 miesięcy. Termin gwarancji biegnie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. 3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty sporządzone niezgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą odrzucone. 4. Wykonawca deklarując w ofercie wolę wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną, akceptuje je i oświadcza, że nie będzie żądał zapłaty za wykonane czynności wynikające z tych dokumentacji, a nie uwzględnione i nie wycenione w kosztorysie ofertowym. Dołączony przez Wykonawcę do oferty kosztorys ofertowy stanowi informacje o sposobie obliczenia ceny. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie badania oferty rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym, a przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ, kosztorys nie podlega poprawieniu. 5. Omyłki w kosztorysie ofertowym nie będą rozpatrywane pod kątem braku spójności treści oferty w stosunku do SIWZ. 6. Założenia: a) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. c) Realizacja robót budowlanych powinna być prowadzona zgodnie z zawartą w niniejszej SIWZ dokumentacją z uwzględnieniem zawartych w niej zastrzeżeń, warunków i zaleceń, oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. d) Roboty w pasie drogowym będą prowadzone w imieniu zarządcy drogi, w oparciu o zaakceptowany plan organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót oraz obowiązujące normy techniczne. e) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. f) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. g) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. h) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). i) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników. j) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. k) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. Okres rękojmi ustala się na 12 miesiące. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. l) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. m) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. n) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych. o) Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. W przypadku zastosowania materiałów innych niż przewidzianych w projekcie na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w zakresie jakościowym wraz z uzyskaniem zgody projektanta. Dokumenty zapewniające o równoważności materiałów muszą być dołączone do złożonej oferty. p) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). q) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.
 5. Budowa urządzeń podczyszczających na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w m. Buczyna w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 100+300 do 100+907
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Budowa separatorów koalescencyjnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w m. Buczyna w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 100+300 do 100+907
 6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, kanalizacji deszczowej i separatorów przy drodze krajowej nr 12 w m. Radwanice w km 105+350 do 107+370
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  Charakterystyką przedmiotowego zadania jest projektowanie dwóch celów realizacyjnych :

  I - budowa odwodnienia ścieżki rowerowo-pieszej i lewego pasa drogi krajowej
  nr 12 dz. nr ewid. 796/3 i 56 od km 105+746 do km 107+370 oraz drogi gminnej dz. nr ewid. 796/1 i ul. Ogrodowej oraz drogi powiatowej dz. nr ewid. 796/2 ze zrzutem wód opadowych do rowu Młynówka,

  II - budowa ścieżki rowerowo - pieszej w lewym pasie drogi krajowej nr 12
  od km 105+746 do km 107+370 ,
  (do skrzyżowania z drogą gminną dz. nr ewid. 34 m. Przesieczna)
 7. ,,Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Góra i Kłoda Górowska. Etap I w m. Góra,,.
  Zamawiający: Gmina Góra, Góra
  Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Góra i Kłoda Górowska. Etap I w m. Góra,,. Zakres I etapu obejmuje roboty w rejonie ulicy Lipowej i Wrocławskiej w Górze:

  Ř kanalizacja grawitacyjna od S1 do S39 (Góra-Góra)
  rurociąg PVC 200 - 1 666,5 mb
  rurociąg PVC 160 - 285 mb
  roboty drogowe
  roboty ziemne
  roboty montażowe
  Góra - przyłącza - roboty ziemne


  3.2. Dokładny zakres robót i obowiązków opisano w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót, uzupełniających dokumentację, stanowiących załącznik do SIWZ.

  UWAGA:
  W celu prawidłowego sporządzenia oferty, oferent powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać
  wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka , trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą
  wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

  3.3.Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

  We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.
  W przypadku zamiaru zastosowania rozwiązania równoważnego do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji projektowej wykonawca na etapie składania oferty w przetargu zobowiązany jest do wskazania tych elementów, wobec których przyjął rozwiązania równoważne. Zastosowane rozwiązania równoważne wraz z danymi pozwalającymi je określić należy dołączyć do oferty. Jeżeli Wykonawca zakłada w ofercie rozwiązania równoważne winien je opisać w karcie rozwiązań równoważnych, której wzór stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu, iż oferowane rozwiązanie równoważne posiada parametry równe lub lepsze niżeli opisane w specyfikacji.
  Zamawiający dopuści zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
 8. Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych w związku z budową parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na osiedlu Brzostów przy ul. Świerkowej 1 w Głogowie.
  Zamawiający: Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o., Głogów
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych w związku z budową parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na osiedlu Brzostów przy ul. Świerkowej 1 w Głogowie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 , 8,9,10 i 11 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP..
 9. Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej w Gminie Bytom Odrzański, zniszczonych w wyniku powodzi w m-cu maju i czerwcu 2010r.- remont drogi gminnej nr 100206F-ul. Mała oraz drogi gminnej nr 100212F-ul.Sportowa
  Zamawiający: Urząd Miejski, Bytom Odrzański
  Zakres rzeczowy w szczególności obejmuje:
  - rozebranie nawierzchni z płyt 30x30x5 cm,
  - rozebranie nawierzchni betonowej gr. 12 cm,
  - frezowanie nawierzchni betonowej,
  - wykonanie podbudowy z tłucznia łamanego o średnicy 0/31,5 o grubości 25 cm po zagęszczeniu,
  - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
  - regulacja pionowa zaworów gazowych i wodnych z wymianą skrzynek żeliwnych,
  - regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych z wymianą pokryw na typ ciężki,
  - regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych z wymianą pokryw na typ ciężki,
  - regulacja pionowa wpustów ulicznych z wymianą kratek,
  - wykonanie studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem,
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacje techniczne stanowiące część III niniejszej SIWZ., na które składają się:
  a) opisy techniczne,
  b)przedmiary robót,
  c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 10. Wykonanie robót uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego pn.: Bytom Odrzański Miastem Równych Szans - Rewitalizacja dzielnicy miejskiej - Osiedla 11 Listopada i Piastowskie, polegających na: - przebudowie ciągu pieszego przy Alei 900-Lecia, - wykonaniu oświetlenia na Os. 11 Listopada, - remoncie ulicy Sportowej - etap I
  Zamawiający: Urząd Miejski, Bytom Odrzański
  Zakres robót w szczególności obejmuje:
  - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym,
  - rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 8,0 cm,
  - rozebranie nawierzchni betonowej gr. 20 cm,
  - rozebranie krawężnika bet. 30x15 cm,
  - wykonanie podbudowy z tłucznia o grubości 17 cm po zagęszczeniu warstwa dolna fr. 0-63 mm,
  - wykonanie podbudowy z tłucznia łamanego o średnicy 0/32 o grubości 8 cm po zagęszczeniu warstwa górna,
  - nawierzchnia ulicy z betonowej kostki brukowej kolor grafit 8 cm na podsypce cem.-piaskowej,
  - nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
  - regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych,
  - wymiana włazu kanalizacyjnego wraz z regulacją studni,
  - układanie kabli w rowach kablowych,
  - montaż latarń oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego,
  - montaż przewodów do opraw oświetleniowych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią dokumentacje techniczne.
 11. Budowa drogi w m. Grębocice - ul. Zielona, dz. nr 705, obręb Grębocice
  Zamawiający: Gmina Grębocice, Grębocice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi w m. Grębocice - ul. Zielona, dz. nr ewidencyjny 705, obejmujących swoim zakresem m.in.: a)rozbiórkę drogi tymczasowej z płyt drogowych b)korytowanie drogi, c)budowę kanalizacji deszczowej, d)profilowanie i zagęszczenie podłoża e)wykonanie podbudowy z betonu, warstw odsączających, podbudowy z kruszyw łamanych f)krawężnikowanie, budowę chodników, g)wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA h)oznakowanie drogi Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego i wykonanego opracowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INWEST Sp. z o.o., 67-200 Głogów, ul. Tenisowa 14, oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót, stanowią załącznik 1A do niniejszej specyfikacji
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Śmiłowie
  Zamawiający: Gmina Poniec, Poniec
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych budową kanalizacji sanitarnej
  z przykanalikami w Śmiłowie.

  Zakres zamówienia obejmuje:
  - budowę kolektora grawitacyjnego PVC D 200 mm o długości 2 551,0 m
  - budowę przykanalików PVC D 160 mm o długości 766,0 m/111 szt
  - budowę rurociągu ciśnieniowego z rur PE D 63 mm o długości 117,0 m.
  - budowę rurociągu ciśnieniowego z rur PE D 90 mm o długości 259,0 m
  - budowę przepompowni ścieków 3 szt.
  - związane roboty ziemne
  - związane roboty nawierzchniowe
  - przeprowadzenie inspekcji kanałów sanitarnych za pomocą kamer
  wraz z dostarczeniem raportu z monitoringu
 13. Wykonanie zagospodarowania terenu w zadaniu Ośrodek Studyjno-Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo - zachodniej Polski
  Zamawiający: Gmina Miejska Głogów, Głogów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu w zadaniu Ośrodek Studyjno - Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo - zachodniej Polski w Głogowie

  Zakres zamówienia
  Branża drogowa

  - wykonanie chodników z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 320 m2.
  - wykonanie miejsc postojowych z kostki granitowej rozbiórkowej na podbudowie z kruszywa kamiennego - 403 m2.
  - wykonanie jezdni manewrowej z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego - 406m2.
  - rozebranie różnych elementów betonowych wraz z wywiezieniem na wysypisko i utylizacją na odległość 10 km.

  Branża sanitarna:

  - do wykonania sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 200 - 37 mb oraz z rur PVC fi 160 -16 mb
  - uzbrojenie na sieci :
  1. studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200 z włazami kl. D 400 - 3 kpl.
  2. wpusty uliczne z kręgów żelbetowych fi 500 z osadnikiem i koszem.
  3. separator koalescyjny NG-15
  4. osadnik o przepływie poziomym o poj. 25,5 m3
  Branża elektryczna :

  - mechaniczne przygotowanie podłoża pod linię kablową nn 0,4 k - 75mb
  - montaż słupów oświetleniowych wraz z prefabrykowanym fundamentem - 5 szt.
  - montaż opraw oświetleniowych oraz tabliczek bezpieczeństwa wraz z przewodami -5 szt.
  - wykonanie pomiarów kontrolnych i odbiorczych - 1szt.

  Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa.
 14. Renowacja i wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Ociosowej na Osiedlu Gwarków w Polkowicach
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., Polkowice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i wymianie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Ociosowej na Osiedlu Gwarków w Polkowicach.

  B.2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
  - dokumentacja projektowa,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych , obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny oraz prawidłowości wykonania poszczególnych robót .  Wskazanie w dokumentacji przetargowej -ST i projektowej -PB- nazwy handlowej lub marki oraz nazwy firm, wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia i dopuszcza się do zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określać będą klasę produktu
  ( materiałów, maszyn , urządzeń itp.) a nie jego producenta.  Przedmiary robót stanowią załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są udostępnione Wykonawcom jako materiał do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Wykonawcy do kosztorysów ofertowych załączą spis materiałów i urządzeń ( tzn. materiały i urządzenia, które zostały wycenione w kosztorysie ofertowym).


  Dokumentacja, o której jest mowa powyżej, stanowi integralną część niniejszej SIWZ.


  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym harmonogram etapowania inwestycji.

  Kolejność realizacji poszczególnych odcinków wg załącznika do niniejszego SIWZ. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności wykonywania robót.
 15. Modernizacja ulicy Paulinów w Głogowie
  Zamawiający: Powiat Głogowski, Głogów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Modernizacja ulicy Paulinów w Głogowie . Zakres robót: 1.Jednostronne poszerzenie drogi- 409,75 m2, 2.utwardzenie pobocza frezowiną - 290,40 m2 , 3.chodnik z polbruku - 562,5 m2, 4.przebudowa wjazdów - 100m2
 16. Budowa chodnika i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie w ramach realizacji zadania: Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich - ulica Książąt Oleśnickich i Kazimierza Sprawiedliwego oraz oświetlenie ul. Kazimierza Sprawiedliwego
  Zamawiający: Gmina Miejska Głogów, Głogów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie w ramach realizacji zadania: Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich - ulica Książąt Oleśnickich i Kazimierza Sprawiedliwego oraz oświetlenie ul. Kazimierza Sprawiedliwego

  Zakres zamówienia
  Branża drogowa
  1. Kategoria ruchu drogi manewrowej - KR2
  2. Obciążenie - 115 kN / oś
  3. Chodnik:
  3.1. Powierzchnia - 468,20 m2
  3.2. Szerokość - 1,50 - 3,50 m
  3.3. Konstrukcja:
  - kostka betonowa gr 8 cm, szara
  - podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr 5 cm
  4. Ścieżka rowerowa:
  4.1. Powierzchnia - 256,50 m2
  4.2. Szerokość - 2,50 m
  4.3. Konstrukcja:
  - kostka betonowa gr. 8 cm, czerwona
  - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
  5. Miejsca postojowe:
  5.1. Powierzchnia - 390,60 m2
  5.2. Szerokość - 2,50 m
  5.3. Szerokość dla inwalidów - 3,60 m
  5.4. Długość - 5,00 m
  5.5. Ilość miejsc zwykłych - 28 szt.
  5.6. Ilość miejsc dla inwalidów - 2 szt.
  5.7. Konstrukcja:
  - kostka betonowa gr. 8 cm, szara - 377,00 m2, czarna - 13,60 m2 (pasy rozdzielające)
  - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
  - podbudowa tłuczniowa (kruszywo naturalne) gr. 15 cm
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm
  6. Jezdnia manewrowa:
  6.1. Powierzchnia - 426,10 m2
  6.2. Szerokość - 6,00 m (2 x 3,00)
  6.3. Konstrukcja:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 5 cm
  - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/25 mm gr. 7 cm
  - podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego naturalnego gr. warstwy 20 cm
  - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm
  7. Oznakowanie pionowe:
  7.1. Przestawienie istniejących znaków ostrzegawczych - 1 szt.
  7.2. Ustawienie znaków:
  - nakazu - 3 szt.
  - informacyjnych - 2 szt.
  - tabliczek - 2 szt.
  8. Krawężniki i obrzeża:
  8.1. Krawężniki betonowe 20 x 30 - 37,00 m
  8.2. Krawężniki betonowe 15 x 30 - 118,00 m
  8.3. Krawężniki betonowe najazdowe 15/22 - 135,00 m
  8.4. Obrzeża betonowe 8 x 30 - 250,00 m
  9. Zieleń drogowa
  9.1. Humusowanie z obsianiem trawą - 866,70 m2
  9.2. Nasadzenie drzew ozdobnych typu kulistego w kontenerach wraz z wykorowaniem misy, zabezpieczeniem palami i wymianą gruntu - 15 szt.
  10. Inne roboty:
  10.1. Ustawienie pojemników na odpadki - 6 szt.
  10.2. Ustawienie ławek dla przechodniów - 4 szt.

  Odwodnienie
  1. Kanalizacja deszczowa z rur PVC fi 400 o długości 123 mb
  2. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200 z włazami żeliwnymi kl. D 400 w ilości 6 szt.
  3. Wpusty uliczne fi 500 z osadnikiem, koszem i syfonem - 3 szt.
  4. Przykanaliki od wpustów do sieci z rur PVC fi 200 - 3 szt. o łącznej dł. 17 mb

  Branża elektryczna :
  1. Budowa linii kablowej - 128 mb
  2. Montaż słupa 10 m - 1 szt.
  3. Montaż słupa 5 m - 2 szt.
  4. Montaż opraw SL 100 - 3 szt.
  5. Montaż rur osłonowych DKV - 14 mb
  6. Montaż ochrony przeciwporażeniowej (drut stalowy ocynkowany) - 116 mb
  7. Montaż wysięgników 2 - ramiennych - 2 szt.
  8. Montaż opraw OCP - 70 - 2 szt.
  9. Pomiary kontrolne i odbiorcze - 1 kpl.

  Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa.
 17. Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Poniec etap V
  Zamawiający: Gmina Poniec, Poniec
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200 mm 1833 m
  Budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 160 mm - 806 m/112 szt.
  Rurociąg tłoczny PE 90 215 m
  Przepompownie 3 szt.
  Kanalizacja deszczowa PVC 38 m
  Kanalizacja deszczowa PVC 495 m
  Wpusty uliczne 17 szt.

Inne osoby dla Lewandowska Anna Romana (183 osoby):