Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Beata

w KRS

Beata Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Beata
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1978 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Wierzbinek (Wielkopolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hernes Sławomir, Błaszczyk Bogdan Kazimierz, Chrzanowska Elżbieta, Chrzanowski Józef, Drzewiecka Iwona, Grygorcewicz Krzysztof, Grzegorska Małgorzata, Hernes Sławomir, Junkiert Kazimiera, Kaczalski Czesław, Kazimierczak Arkadiusz Piotr, Konieczka Jerzy, Kossowski Andrzej, Kurz Bożena Mirosława, Kłosowski Włodzimierz, Matuszak Tomasz, Michalski Zdzisław Andrzej, Nuszkiewicz Monika Judyta, Piechocka Marzena, Radkowski Ryszard, Stanny Kazimierz Stanisław, Szeląg Agnieszka, Słowińska Jolanta, Tomczak Danuta, Walter Andrzej, Witkowska Grażyna, Wiznerowicz Józef Jerzy, Wojciechowski Jarosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tylczyński Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ślesinie, Ślesin − KRS 0000105830
 2. Bank Spółdzielczy W Wierzbinku, Wierzbinek − KRS 0000116601
 3. Gm-complex Bernadyna Konieczka-sp. J., Słomkowo − KRS 0000243417
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Pagus, Wroczewo − KRS 0000665537

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. W Koninie, Konin − KRS 0000055773
 2. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000 zł
  Zamawiający: Gmina Wierzbinek, Sadlno
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania inwestycyjne.

  2. Deficyt budżetowy związany jest z planowanym do realizacji zadaniami inwestycyjnymi.

  3. Wykorzystanie kredytu - do dnia 30.07.2014 r. w jednej transzy.
  Dla celów porównania ofert przyjmuje się udzielenie kredytu :
  1.700.000,00 zł - 30.07.2014 r.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  5. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej.

  6. W przypadku znacznego obniżenia się dochodów własnych gminy, dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu, na warunkach określonych w przyjętej ofercie, na wniosek Zamawiającego złożony w terminie nie krótszym niż 15 dni przed proponowanym terminem wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Banku. W przypadku wydłużenia okresu spłaty kredytu sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej.

  7. Spłata kredytu:
  - rozpoczęcie: 30.01.2015 r.,
  - zakończenie: 30.10.2022 r.,
  - karencja w spłacie kapitału: do 30.01.2015 roku,
  - spłata kredytu w 32 ratach kwartalnych:
  2015r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2016r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2017r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2018r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2019r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2020r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2021r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)
  2022r. - 212.500 zł ( 4 raty po 53.125 zł)

  8. Odsetki i prowizja:
  - spłata odsetek: kwartalnie , pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się 30.10.2014 r.,
  - przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w danym roku kalendarzowym.
  - prowizja: płatna następnego dnia roboczego po uruchomieniu kredytu.
  - zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów związanych udzieleniem i obsługą kredytu.

  9. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w momencie podpisywania umowy kredytowej. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty kredytu od spełnienia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zgodnie z deklaracją wekslową Bank będzie uprawniony do wypełnienia weksla in blanco, wystawionego przez Gminę Wierzbinek , na sumę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wraz z przysługującymi Bankowi odsetkami.

  10. Zamawiający nie zamierza złożyć oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego.

  11. Umowa kredytowa, weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Wójta Gminy oraz kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.
 2. bankowa obsługa budżetu Gminy Sompolno i jej instytucji kultury
  Zamawiający: Gmina Sompolno, Sompolno
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie czynności i świadczenie usług: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu Gminy Sompolno, na którym gromadzone są dochody (w tym wypracowane na rachunkach bankowych jednostek budżetowych) i przychody budżetu i z którego uruchamiana są środki na wydatki dla jednostek budżetowych, dokonywane są wydatki i rozchody budżetu Gminy; 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu dla obsługi ich planów finansowych oraz projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, także walutowych (o ile zajdzie taka konieczność po stronie Zamawiającego - dotychczas Zamawiający nie praktykował rachunków walutowych); 3) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych podmiotów biorących udział w zamówieniu w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, przy czym koszty związane z prowadzeniem rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków zaplanowanych w planach finansowych podmiotów biorących udział w postępowaniu;. 4) Zorganizowanie i prowadzenie punktu kasowego i wykonywanie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze kasowej Urzędu Miejskiego w Sompolnie i pozostałych podmiotów biorących udział w zamówieniu przez Wykonawcę w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sompolnie w liczbie jednego okienka kasowego, w którym Bank będzie przyjmował wpłaty gotówkowe od klientów Zamawiającego z tytułu podatków, opłat i innych należności Gminy oraz zapewni możliwość bezpośredniej wypłaty gotówki (bez pobierania od kontrahentów Zamawiającego żadnych opłat i prowizji); 5) Przyjmowania w jednej placówce banku Wykonawcy (tj. oddział, filia, punkt obsługi klientów,, bankowy punkt operacyjny) położonej w granicach administracyjnych miasta Sompolno wpłat dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu z tytułu dochodów należnych, bez pobierania żadnych opłat i prowizji. Czynności punktu kasowego na rzecz obrotów Zamawiającego (w tym instytucji kultury) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić także w tej placówce; 6) Prowadzenia wirtualnej konsolidacji sald kont wskazanych przez Zamawiającego w celu lokowania nadwyżek środków na koniec dnia operacyjnego; 7) Realizowania operacji bankowych, w szczególności przelewów krajowych (elektronicznych i papierowych - w przypadku przerw technicznych) oraz wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu w trybach (co najmniej zwykłym) i systemach (co najmniej ELIXIR, sporadycznie SORBET); 8) Realizowania zleceń stałych; 9) Przyjmowania środków finansowych na lokaty terminowe dostępne jak dla firm i korporacji przez bank Wykonawcy; 10) Zapewnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz jego serwisowanie; 11) Generowania i przekazywania wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych; 12) Obsługę płatności masowych; 13) Przyjmowanie wpłat zamkniętych; 14) Realizowanie transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków tradycyjnych lub równoważnych wystawionych przez Zamawiającego w formie elektronicznej składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub na podstawie dyspozycji wypłaty; 15) Zerowania sald rachunku Zamawiającego w ostatnim dniu operacyjnym roku zgodnie z jego dyspozycją pełną co do salda lub tylko do odsetek; 16) Oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ
 3. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000 zł
  Zamawiający: Gmina Wierzbinek, Sadlno
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego i wydatki na zadania inwestycyjne.

  2. Deficyt budżetowy związany jest z planowanym do realizacji zadaniami inwestycyjnymi.

  3. Wykorzystanie kredytu - do dnia 30.07.2013 r. w jednej transzy.
  Dla celów porównania ofert przyjmuje się udzielenie kredytu :
  3.600.000,00 zł - 30.07.2013 r.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  5. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej.

  6. W przypadku znacznego obniżenia się dochodów własnych gminy, dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu, na warunkach określonych w przyjętej ofercie, na wniosek Zamawiającego złożony w terminie nie krótszym niż 15 dni przed proponowanym terminem wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Banku. W przypadku wydłużenia okresu spłaty kredytu sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej.

  7. Spłata kredytu:
  - rozpoczęcie: 30.01.2014 r.,
  - zakończenie: 30.10.2022 r.,
  - karencja w spłacie kapitału: do 30.01.2014 roku,
  - spłata kredytu w 36 ratach kwartalnych:
  2014r. - 4.000 zł ( 4 raty po 1.000 zł)
  2015r. - 96.000 zł ( 4 raty po 24.000 zł)
  2016r. - 500.000 zł ( 4 raty po 125.000 zł)
  2017r. - 500.000 zł ( 4 raty po 125.000 zł)
  2018r. - 500.000 zł ( 4 raty po 125.000 zł)
  2019r. - 500.000 zł ( 4 raty po 125.000 zł)
  2020r. - 500.000 zł ( 4 raty po 125.000 zł)
  2021r. - 500.000 zł ( 4 raty po 125.000 zł)
  2022r. - 500.000 zł ( 4 raty po 125.000 zł)

  8. Odsetki i prowizja:
  - spłata odsetek: kwartalnie , pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się 30.10.2013 r.,
  - przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w danym roku kalendarzowym.
  - prowizja: płatna następnego dnia roboczego po uruchomieniu kredytu.
  - zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów związanych udzieleniem i obsługą kredytu.

  9. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w momencie podpisywania umowy kredytowej. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty kredytu od spełnienia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zgodnie z deklaracją wekslową Bank będzie uprawniony do wypełnienia weksla in blanco, wystawionego przez Gminę Wierzbinek , na sumę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wraz z przysługującymi Bankowi odsetkami.

  10. Zamawiający nie zamierza złożyć oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego.

  11. Umowa kredytowa, weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Wójta Gminy oraz kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

Inne osoby dla Lewandowska Beata (32 osoby):