Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Edyta Maria

w KRS

Edyta Maria Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Edyta
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach, 19 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Delipacy Norbert Jerzy, Fałdzińska Bożena, Fałdziński Karol Adam, Lewandowski Dariusz Andrzej, Wieczorek Irena Stanisława, Wieczorek Jowita Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wieczorek Wojciech

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Delipacy Norbert Jerzy, Grosicki Krzysztof Zygmunt, Kasperek Piotr, Rękas Kamil Jerzy, Stryszowska Edyta, Zatorski Sebastian, Zieliński Stanisław Ignacy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dim Investment Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000471170
 2. Idea Projekt Kamil Rękas Sebastian Zatorski Sp. J., Bilcza − KRS 0000848676
 3. Klub Sportowy Budowlani Kielce, Kielce − KRS 0000030346
 4. Pcsg Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000547398
 5. Przedsiębiorstwo Dubr Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000124311
 6. Retres Group Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000383821
 7. Rets Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000491427
 8. Stowarzyszenie - Linia Życia, Wrocław − KRS 0000183592
 9. Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzysztwo Strzeleckie, Mostki − KRS 0000319240
 10. Wealth Solutions - Inwestycje Ziemskie Sp. Z O.O. Vi Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000382328
 11. Wealth Solutions - Inwestycje Ziemskie Sp. Z O.O. Viii Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000397121

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. B4r Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000325526
 2. Biuro Projektowe Droginf Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000383206
 3. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. W Kielcach, Kielce − KRS 0000225530
 4. Fabryka Maszyn Ożarów S.A., Kraków − KRS 0000375894
 5. Fardub Consulting Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000266061
 6. Hydro Instal Plus Sp. Z O.O., Sitkówka-nowiny − KRS 0000222717
 7. Interspeed Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000098976
 8. Kapem Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000336428
 9. Kielecka Grupa Inwestycyjna Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000119866
 10. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000034285
 11. Pakar Service Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000346423
 12. Pakar Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000317946
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Rystal Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kielce − KRS 0000109677
 14. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-drogowych Makadam S.A., Busko-zdrój − KRS 0000002801
 15. Przedsiębiorstwo Usługowo Techniczne Instal-mont Kielce Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000147381
 16. Virtus Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000547403

Powiązane przetargi (29 szt.):
 1. Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2017 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
  Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2017 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
 2. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w przewidywanej ilości 213 790,00 m2, grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi w ilości 500 m2 oraz ścieranie istniejącego oznakowania w ilości ok. 500 m2 w 2017r. na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest: - wytarcie istniejącego oznakowania w ilości – ok. 500 m2 - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego materiałami dwuskładnikowymi w ilości ok. 213 790,00 m2, - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi w ilości ok. 500 m2
 3. Realizacja odnowienia oznakowania poziomego dróg w 2017 roku na terenie miasta Krosna
  Zamawiający: Gmina Miasto Krosno, Krosno
  1. Przedmiot zamówienia: 1) odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą chlorokauczukową pow. – 2 600 m2, 2) wykonanie nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą chlorokauczukową pow. - 100 m2, 3) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego pow. – 2 000 m2, 4) usunięcie istniejącego oznakowania poziomego pow. – 10 m2. 1.1 W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania: a) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami, b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, objętymi przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamówienie to polegać będzie na zwielokrotnieniu robót będących przedmiotem zamówienia w ilości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres podobnych robót budowlanych oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.
 4. Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2017 roku
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Lublin
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego na następujących zadaniach: Zadanie Nr I – RDW w Białej Podlaskiej: drogi Nr: 806, 808, 811, 812, 813, 816, 19, 698, 803, 807; Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 24 345 m2; Malowanie cienkowarstwowe linii krawędziowych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 27 248 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 6 459 m2; Malowanie linii segregacyjnych, ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków z mas chemoutwardzalnych - typu struktura: 0 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i pasach spowalniających z mas chemoutwardzalnych, oznakowanie grubowarstwowe - typu struktura: 0 m2; Symbole znaków - piktogramy z mas termoplastycznych: 0 m2; Ścieranie zbędnego oznakowania: 89 m2; Zadanie Nr II – RDW w Chełmie: drogi Nr: 812, 842, 844, 837, 838, 839, 841, 843; Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 17 020 m2; Malowanie cienkowarstwowe linii krawędziowych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 27 880 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 5 300 m2; Malowanie linii segregacyjnych, ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków z mas chemoutwardzalnych - typu struktura: 0 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i pasach spowalniających z mas chemoutwardzalnych, oznakowanie grubowarstwowe - typu struktura: 0 m2; Symbole znaków - piktogramy z mas termoplastycznych: 0 m2; Ścieranie zbędnego oznakowania: 80 m2; Zadanie Nr III – RDW w Hrubieszowie: drogi Nr: 844, 846, 850, 816, 852, 867; Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 27 560 m2; Malowanie cienkowarstwowe linii krawędziowych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 24 458 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 3 434 m2; Malowanie linii segregacyjnych, ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków z mas chemoutwardzalnych - typu struktura: 70 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i pasach spowalniających z mas chemoutwardzalnych, oznakowanie grubowarstwowe - typu struktura: 165 m2; Symbole znaków - piktogramy z mas termoplastycznych: 6 m2; Ścieranie zbędnego oznakowania: 150 m2; Zadanie Nr IV – RDW w Lublin z/s w Bychawie: drogi Nr: 747, 822, 828, 830, 833, 835, 842, 809, 827, 834, 836, Piaski ul. Lubelska (dawna 17); Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 24 500 m2; Malowanie cienkowarstwowe linii krawędziowych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 15 710 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 2 650 m2; Malowanie linii segregacyjnych, ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków z mas chemoutwardzalnych - typu struktura: 50 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i pasach spowalniających z mas chemoutwardzalnych, oznakowanie grubowarstwowe - typu struktura: 1 320 m2; Symbole znaków - piktogramy z mas termoplastycznych: 6 m2; Ścieranie zbędnego oznakowania: 480 m2; Zadanie Nr V – RDW w Parczewie: drogi Nr: 813, 815, 820, 828, 809, 818, 819, 821, 829; Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 5 428 m2; Malowanie cienkowarstwowe linii krawędziowych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 16 840 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 1 196 m2; Malowanie linii segregacyjnych, ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków z mas chemoutwardzalnych - typu struktura: 50 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i pasach spowalniających z mas chemoutwardzalnych, oznakowanie grubowarstwowe - typu struktura: 710 m2; Symbole znaków - piktogramy z mas termoplastycznych: 2 m2; Ścieranie zbędnego oznakowania: 300 m2; Zadanie Nr VI – RDW w Puławach: drogi Nr: 801, 824, 830, 738, 825, 831, 832, 854, 855, 857, 874; Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 15 020 m2; Malowanie cienkowarstwowe linii krawędziowych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 14 890 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 6 880 m2; Malowanie linii segregacyjnych, ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków z mas chemoutwardzalnych - typu struktura: 55 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i pasach spowalniających z mas chemoutwardzalnych, oznakowanie grubowarstwowe - typu struktura: 245 m2; Symbole znaków - piktogramy z mas termoplastycznych: 0 m2; Ścieranie zbędnego oznakowania: 270 m2; Zadanie Nr VII – RDW we Włodawie: drogi Nr: 812, 816, 818, 819; Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 19 816 m2; Malowanie cienkowarstwowe linii krawędziowych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 42 990 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 3 896 m2; Malowanie linii segregacyjnych, ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków z mas chemoutwardzalnych - typu struktura: 0 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i pasach spowalniających z mas chemoutwardzalnych, oznakowanie grubowarstwowe - typu struktura: 56 m2; Symbole znaków - piktogramy z mas termoplastycznych: 0 m2; Ścieranie zbędnego oznakowania: 250 m2; Zadanie Nr VIII – RDW w Zamościu: drogi Nr: 835, 858, 837, 843, 848, 849, 853, 863; Malowanie cienkowarstwowe linii segregacyjnych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 17 180 m2; Malowanie cienkowarstwowe linii krawędziowych ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków: 23 400 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – oznakowanie cienkowarstwowe: 1 684 m2; Malowanie linii segregacyjnych, ciągłych i przerywanych oraz innych linii i znaków z mas chemoutwardzalnych - typu struktura: 0 m2; Malowanie linii na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i pasach spowalniających z mas chemoutwardzalnych, oznakowanie grubowarstwowe - typu struktura: 669 m2; Symbole znaków - piktogramy z mas termoplastycznych: 0 m2; Ścieranie zbędnego oznakowania: 360 m2; 2. Wykonawca zleci wykonanie badań i pomiarów wykonanego oznakowania poziomego niezależnemu laboratorium drogowemu – zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną: a) pomiar w ciągu 14-30 dni po wykonaniu robót - pomiar widzialności oznakowania w dzień, - pomiar widzialności oznakowania w nocy, - pomiar szorstkości oznakowania, b) pomiar w okresie eksploatacji w 8 m-cu od daty odbioru ostatecznego - pomiar widzialności w nocy Koszt wykonania pomiarów Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty. 3. Szczegółowy zakres zamówienia podany jest w „Wykazie odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Lublinie objętych zamówieniem: „Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2017 roku” – Załącznik nr 3 Tabele na Zadania I - VIII. 4. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D.07.01.01 „Poziome oznakowanie dróg” oraz z ww. „Wykazem odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Lublinie objętych zamówieniem…”. 5.Podane zakresy robót są wielkościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót, zmiany technologii pomiędzy oznakowaniem cienkowarstwowym a grubowarstwowym bez zmiany wynagrodzenia umownego oraz przesunięcia ilości robót pomiędzy drogami w ramach jednego zadania. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty według cen jednostkowych (netto). 6.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót na drogach objętych umową na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego „Uproszczonego projektu organizacji ruchu drogowego dot. prac w zakresie wykonania oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich”. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania protokołu przekazania placu robót. 7.Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na pojedyncze Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednego lub więcej zadań, wybranych przez siebie spośród Zadań wyszczególnionych w pkt 2 "Opisu przedmiotu zamówienia". 8.Wymagany okres gwarancji jakości dla robót objętych zamówieniem wynosi 9 miesięcy od daty odbioru ostatecznego na oznakowanie cienkowarstwowe oraz 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego na oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych. 9.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie oznakowania poziomego przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca będzie zobowiązany w druku oferty przetargowej wskazać, czy oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty Załącznika I, w którym wskaże poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w SST, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi ustawy Prawo budowlane, inne przepisy lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: Obsługa sprzętu i urządzeń.
 5. Wykonanie oznakowania poziomego wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie 9 RDW
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
  Wykonanie oznakowania poziomego wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich o następujących zakresach:
  a) malowanie cienkowarstwowe – odcinki miejskie (etap I): 153 312,43 m2,
  b) przejścia dla pieszych biało-czerwone z mas chemoutwardzalnych (etap I): 1 051,00 m2
  c) malowanie cienkowarstwowe – odcinki pozamiejskie (etap II): 276 829,75 m2
  d) oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych (etap II): 3 006,60 m2
  e) trasowanie (etap II): 170,09 km
  f) ścieranie oznakowania (etap II): 2 289,00 m2
 6. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie w latach 2017-2020 – z podziałem na 7 części.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie w latach 2017-2020 – z podziałem na 7 części: 1) Część nr 1 - Rejon w Koszalinie - Drogi krajowe nr 6, nr 11 i nr 37 2) Część nr 2 – Rejon w Lipianach - Drogi krajowe nr 23, nr 26 i nr 31 3) Część nr 3 – Rejon w Nowogardzie - Drogi krajowe nr 3 i nr 6 4) Część nr 4 – Rejon w Stargardzie - Drogi krajowe nr 10 i nr 20 5) Część nr 5 – Rejon w Szczecinie - Drogi krajowe nr A-6, nr 3, nr 10, nr 13 i nr 31 6) Część nr 6 – Rejon w Szczecinku - Drogi krajowe nr 11, nr 20 i nr 25 7) Część nr 7 – Rejon w Wałczu - Drogi krajowe nr 10 i nr 22
 7. Wykonanie oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg na terenie m.st. Warszawy
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa
  Wykonanie oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg na terenie m.st. Warszawy. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji technicznej oraz wykazie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych (Rozdział V) oraz przedmiarach robót (rozdział VI). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 225 000 EURO
 8. Remont oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starachowice
  Zamówienie obejmuje następujące ilości :

  • Maksymalna ilość wykonania oznakowania – 19 200,00 m2

  Minimalna ilość realizacji zamówienia – 15 360,00 m2. Realizacja pozostałej ilości oznakowania ( 3 840,00 m2) może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na budowę trzech chodników w Gminie Miedziana Góra
  Zamawiający: Gmina Miedziana Góra, Miedziana Góra
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim na budowę chodników na terenie Gminy Miedziana Góra w ramach trzech zadań: Zadnie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na Budowę chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0288T Laskowa- Kostomłoty Pierwsze wraz z remontem nawierzchni na odc. od km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na Budowę chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0290T Ciosowa- Miedziana Góra wraz z remontem nawierzchni na odc. od km 3+850 do km 6+400 ul. Herby oraz ul. Łazy w msc. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na Budowę chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0292T Podgród- Ćmińsk wraz z remontem nawierzchni na odc. od km 2+750 do km 3+010 ul. Wykień w msc. Ćmińsk, gmina Miedziana Góra. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ do niniejszego postępowania, min.: w pkt. 2.2. i 2.3.
 10. Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego ulic lokalnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2017 roku
  Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego ulic lokalnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w roku 2017.
  2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
  1.Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ,
  2.Warunki i sposób wykonania zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ (nr 1 do umowy)
  3. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia
  1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.)
  Są to następujące czynności:
  a) konserwacja oznakowań,
  2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), przez cały czas realizacji niniejszej umowy.
  3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi.
  4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę
  z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
  5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

  Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.
  Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby realizacja usługi dostosowana była do potrzeb wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych
 11. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu czterech lat od podpisania umowy
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu czterech lat od podpisania umowy
 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym - wykonanie dokumentacji projektowej.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starachowice
  W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację: - niezbędną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robot wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robót - wykonawca dokumentacji projektowej przeprowadzi, co najmniej jedne konsultacje społeczne z właścicielami przyległych nieruchomości odnośnie lokalizacji chodnika i przedstawionych rozwiązań projektowych. 1. Zakres zamówienia obejmuje:. W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem drogowym, jeżeli istnieje lub założyć pikietaż roboczy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. a. analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania. b. Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego. c. Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji. d. niezbędną dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym: o środowiskowych uwarunkowaniach i o zezwoleniu na realizację inwestycji ( o ile zajdzie taka potrzeba). e. Opracowanie operatu wodno - prawnego oraz uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenie wodno-prawne ( o ile zajdzie taka potrzeba). f. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. g. Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego. h. Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy) jeżeli zajdzie taka potrzeba. i. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia. j. Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją w ilości. k. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę. l. Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. m. Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a. Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, b. Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją), c. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych, d. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w tym zakresie: - stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 3. Parametry techniczno-eksploatacyjne, elementy wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu : W projekcie należy przyjąć następujące parametry techniczno-eksploatacyjne, elementy wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu : - kategoria ruchu KR3, - droga klasy Z, - długość drogi- 2+100,00 km - przekrój poprzeczny nowej drogi - przekrój półuliczny, - budowa, przebudowa lub remont obiektów inżynieryjnych, - projekt systemu odwodnienia drogowego/ulicznego wraz z odprowadzeniem wody poza pas drogowy do naturalnych odbiorników , zgodnie z potrzebami budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej lub odwodnienia drogowego i/lub przebudowa istniejącego systemu odwodnienia w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne, - przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową skrzyżowania (o ile zajdzie taka potrzeba - indywidualne projekty branżowe, zgody, pozwolenia, itp.), Ponadto należy przedstawić do akceptacji: - projektu zagospodarowania terenu do uzgodnienia przed opracowaniem operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego - docelowy stały projekt organizacji ruchu,.
 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - opracowanie dokumentacji projektowej..
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starachowice
  1. Zakres zamówienia obejmuje:. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi na odcinku 350 mb. W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem drogowym, jeżeli istnieje lub założyć pikietaż roboczy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. a. analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania. b. Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego, c. Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji d. Opracowanie operatu wodno - prawnego oraz uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenie wodno-prawne ( o ile zajdzie taka potrzeba). e. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. f. Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego. g. Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją , oprócz sieci energetycznej, elektrycznej i oświetlenia ulicznego - jeżeli zajdzie taka potrzeba. h. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia. i. Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją w ilości. j. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę. k. Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. l. Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a. Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, b. Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją), c. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych, d. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w tym zakresie: - stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru3. Parametry techniczno-eksploatacyjne, elementy wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu : - kategoria ruchu KR2, - droga klasy L, - długość drogi- 0+350,00 km - dostosować szerokość jezdni do zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z2016r. Nr 124 z późn. zm), - budowie utwardzonych poboczy o szerokości min. 0,75 m, - przekrój poprzeczny nowej drogi - przekrój półuliczny, - nośność nowej drogi - 100kN, - projekt systemu odwodnienia drogowego/ulicznego wraz z odprowadzeniem wody poza pas drogowy do naturalnych odbiorników , zgodnie z potrzebami budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej lub odwodnienia drogowego i/lub przebudowa istniejącego systemu odwodnienia w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne, - przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową skrzyżowania (o ile zajdzie taka potrzeba - indywidualne projekty branżowe, zgody, pozwolenia, itp.), Ponadto należy przedstawić do akceptacji: - Wstępny projekt zagospodarowania terenu, - Projekt Budowlany i Wykonawczy, - Projekt organizacji ruchu..
 14. Wykonanie koncepcji alternatywnego wariantu przebiegu obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj oraz wykonania projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Granicznej
  Zamawiający: Gmina Biłgoraj, Biłgoraj
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie koncepcji alternatywnego wariantu przebiegu obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj
  wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Granicznej

  w ramach zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: Budowa obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska


  Ad. A.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji alternatywnego wariantu przebiegu obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj o długości ok. 4,4 km zgodnie z załącznikiem mapowym. Koncepcja obejmuje budowę dwóch skrzyżowań: z drogą wojewódzką nr 835 oraz z drogą powiatową nr 2930L.

  Warunki techniczne projektowanej drogi:
  droga klasy GP;
  projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś, kategoria ruchu KR IV;
  najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających 30 m;
  szerokość jezdni 7,0 m (2x3,5m) + opaska bitumiczna 2x0,5 m;
  szerokość poboczy utwardzonych 2x1,5 m;
  skrzyżowania - typu rondo lub skanalizowane, skrzyżowania typu rondo należy zaprojektować do kategorii ruchu KR V
  granica pasa drogowego - min. 0,75m od granicy robót ziemnych;
  odległości węzłów, skrzyżowań i zjazdów, dostępności dróg, typów węzłów, skrzyżowań i zjazdów - wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);
  wykonawca koncepcji zapewni obsługę komunikacyjną do każdej działki.

  Koncepcję należy opracować na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500.

  Koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym w zakresie przyjętego rozwiązania oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

  Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w przygotowywanej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, przedmiotowy wariant jako wariant alternatywny przebiegu obwodnicy zachodniej.

  Opracowana koncepcja ma zostać przekazana Zamawiającemu w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku danych.

  Koncepcja ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

  Ad. B.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Granicznej (ulica w ciągu drogi powiatowej nr 2930L) na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzeszowską (droga wojewódzka nr 853) w kierunku północnym na odległości ok. 2,2 km wraz z projektem budowlano - wykonawczym budowy mostu na rzece Biała Łada. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  pozyskanie map do celów projektowych,
  opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz oceny podłoża gruntowego,
  opracowanie koncepcji przebudowy drogi,
  opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji projektu budowlano - wykonawczego dla każdej z branż,
  opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż,
  opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
  wykonanie projektów organizacji (stałe i tymczasowej) ruchu wraz z ich zatwierdzeniami.
  opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

  Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia przebudowy ul. Granicznej w przygotowywanej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

  Koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym w zakresie przyjętego rozwiązania oraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

  Opracowana koncepcja ma zostać przekazana Zamawiającemu w 4 egz. w wersji papierowej, natomiast pozostałe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej po 8 egz. Należy przedłożyć również 1 egz. pełnej dokumentacji projektowej wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku danych.

  Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
 15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 1. Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju. 2. Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju. 3. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Korczaka w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju w ramach zadania budżetowego pn: *Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku-Zdroju* Zadanie nr 2 Budowa ulicy łączącej ul Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju Zadanie nr 3 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Korczaka w Busku-Zdroju 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej dla zadań:: 2.1. Zadanie nr 1: Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi publicznej (ulicy) łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju o długości około 820 m, zlokalizowanej na działkach gminnych nr ewidencyjny 3/15, 4/1, 4/8, 22/6, 63/6, 64/3, 65/5, 65/8, 66/7, 68/7, 69/4, 71/4, 75, 78/9 obręb ewid. 8 Busko-Zdrój dla rozbudowy istniejącej sieci drogowej od południowej strony osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju. Działki prywatne przewidziane do podziału: dz. nr ewid. 4/9, 4/10, 4/11, 70, 72, 78/10, 78/11. Przedmiotową drogę, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego należy zaprojektować na podstawie dwóch koncepcji, będących w posiadaniu Zamawiającego. Decyzja o wyborze koncepcji zostanie podjęta po zawarciu umowy z Projektantem. W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa: odcinek I o długości ok. 660 mb a) droga klasy Z: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR 2; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość projektowanego pasa drogowego - ok.48 m w liniach rozgraniczających, e) szerokość jezdni - 6,0 - 7,0 m f) szerokość chodnika - 1,5 m obustronnie na całej długości projektowanej ulicy, g) projekt ścieżki rowerowej, dwukierunkowej, szer. 2,5 m Ścieżkę rowerową należy zlokalizować na całym odcinku projektowanego odcinka drogi, h szerokość pasów zieleni - 2,00-3,00 m, i) projekt MOP klasy 1 zlokalizowany wzdłuż projektowanej drogi, j) rozwiązania projektowe skrzyżowań projektowanej drogi publicznej z istniejącym układem komunikacyjnym, k) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek II o długości ok. 160 mb a) droga klasy L oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój jako 10LW-3 o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00 m:: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR 1-2; c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość projektowanego pasa drogowego - ok.10 m w liniach rozgraniczających, e) szerokość jezdni - 6,0 m f) szerokość chodnika - 1,5 m obustronnie na całej długości projektowanej drogi, g) rozwiązanie projektowe skrzyżowania projektowanej drogi publicznej z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego, tj. poszerzenie jezdni ul. Kardynała St. Wyszyńskiego i zaprojektowanie wydzielonych pasów prawo oraz lewoskrętu. h) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Dla terenu, na którym położony jest przedmiotowy odcinek ulicy (dł. 160 mb) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Branża sieciowa a) opracowanie opinii technicznej istniejących kanałów deszczowych na podstawie inspekcji TV kamerą samojezdną i oględzin terenowych. b) projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej rozdzielczej śr. 300-400 mm wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami śr. 200 mm dla odwodnienia projektowanych MOP-ów klasy I, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, c) projekt przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej śr. 800 mm do 400 mm wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Kardynała St. Wyszyńskiego długości ok. 820 mb, W przypadku pkt *c* należy uwzględnić również rozwiązania w zakresie zastosowania technologii bezwykopowej renowacji istniejących kanałów deszczowych na podstawie opracowanej opinii technicznej. Branża elektryczna a) opracowanie projektu budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego długości ok. 820 m w celu oświetlenia ulicy i chodników oraz ok. 250 m w celu oświetlenia również MOP-ów i ścieżki rowerowej. Projekt budowlano - wykonawczy dla budowy ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm). 2.2. Zadanie nr 2 Budowa ulicy łączącej ul Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi (ulicy) łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju o długości 135,00 m zlokalizowanej na działkach gminnych i prywatnych nr ewid. 190, 191, 265/1 dr, 292 dr obręb ewid 12 Busko-Zdrój. Działki prywatne przewidziane do podziału: dz. Nr ewid. 190, 191, 188/2, 189. W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów i zakresu: Branża drogowa a) droga dojazdowa oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój jako 11KDD-3 o szerokości w liniach rozgraniczających 10,00 m: b) projektowane obciążenie nawierzchni - kategoria ruchu KR 1-2 c) prędkość projektowa 40 km/godz. d) szerokość jezdni 6,0 m, e)obustronny chodnik o szer. 1,50 m, f) rozwiązania projektowe skrzyżowań ulicy z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym projekt przebudowy skrzyżowania projektowanej ulicy z ul. Młyńską i Kusocińskiego na skrzyżowanie z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo np. z wyspa kanalizująca ruch lub wyniesioną powierzchnią, g) projekt przebudowy ulicy Młyńskiej na odcinku o długości ok. 180 m (od skrzyżowania z projektowaną ulicą do ul. Bohaterów Warszawy) wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni i) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Branża sieciowa a) projekt remontu istniejącej kanalizacji deszczowej śr. 1000 mm na odcinku projektowanej ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, długości ok. 135 m, z przyjęciem technologii bezwykopowej b) projekt przyłącza deszczowego śr. 200 mm długości ok.20 m zakończonego wpustami ulicznymi do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej średnicy 1000 mm, c) projekt kanalizacji deszczowej na ul. Młyńskiej na odcinku o długości ok.180 m (odcinek od skrzyżowania z projektowaną ulicą do ul. Bohaterów Warszawy) wraz z przyłączami zakończonymi wpustami ulicznymi, W/w projekty należy opracować zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Branża elektryczna a) projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 135,0m na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Siesławskiej, b) projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Młyńskiej długości ok.180 m (od skrzyżowania z projektowaną ulicą do ul. Bohaterów Warszawy) w celu oświetlenia ulicy i chodników Dla terenu, na którym położony jest przedmiotowy odcinek drogi obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Projekty budowlano - wykonawczy budowy ulicy łączącej ul Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zm). 2.3. Zadanie nr 3 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Korczaka w Busku-Zdroju. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy zatoki autobusowej przy ul. Korczaka w Busku-Zdroju zlokalizowanej na działkach gminnych nr ewid. 189/1, 189/7, 189/8 i 237/5 dr, obręb ewid 11 zgodnie z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, będącej w posiadaniu Zamawiającego. W dokumentacji należy przewidzieć opracowanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem następujących parametrów: a) zatoka autobusowa usytuowana bezpośrednio przy jezdni o szerokości 3,00 m; b) szerokość peronu na długości krawędzi zatrzymania 2,50 m, na pozostałej długości szerokość chodnika należy nawiązać do szerokości chodnika przy ul. Korczaka; c) długość krawędzi zatrzymania ok. 80,00 m; d) projekt elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, e) projekt przebudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego (doświetlenie zatoki autobusowej) f) projekt przebudowy istniejącego ogrodzenia 2.4. Uzbrojenie terenu inwestycji: Teren, na którym zlokalizowane mają być zadania nr 1, 2 i 3 posiada liczne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną podziemną. W pasach drogowych istniejących i projektowanych ulic zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, energetyczna, kolektory kanalizacji deszczowej
 16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg na terenie Gminy Bieliny.
  Zamawiający: Gmina Bieliny, Bieliny
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg na terenie Gminy Bieliny oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, opracowań i zatwierdzeń obejmujących wszystkie branże projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie oddzielnej dokumentacji projektowej dla poszczególnych części gdzie: Część 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 308015T Bieliny ul. Żeromskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 0+320 do km 1+370 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 308023T Bieliny-Huta Nowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376 oraz Część 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana polegająca na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana od km 7+350 do km 11+380 Opis planowanej rozbudowy. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana będzie polegała na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana od km 7+350 do km 11+380 - chodnik jednostronny-strona prawa. Rozbudowa drogi gminnej nr 308015T Bieliny ul. Żeromskiego będzie polegała na budowie chodnika dla pieszych w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) na odcinku od km 0+320 do km 1+370 - chodnik jednostronny-strona prawa. Rozbudowa drogi gminnej nr 308023T Bieliny-Huta Nowa będzie polegała na budowie chodnika dla pieszych w msc. Huta Nowa od km 0+000 do km 0+376 - chodnik jednostronny-strona prawa. Projekt planowanej rozbudowy powinien uwzględniać projekt chodnika wraz z uwzględnieniem wjazdów do posesji, przepustów drogowych, umocnieniem rowów (w tym rowy kryte), ewentualnych przebudów kolizji oraz projekt dobudowy kładki nad rzeką w msc. Huta Podłysica w celu umożliwienia kontynuacji chodnika. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje (dla każdej części oddzielnie): Opracowanie map zawierających projekty podziału nieruchomości sporządzone w trybie specustawy drogowej - w ilości 6 egz., Kompletny projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiających kompleksową realizację inwestycji wraz z kompletem niezbędnych opinii, uzgodnień, opracowań, zatwierdzeń oraz decyzji koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Projekt budowlany powinien uwzględniać projekt likwidacji kolizji bądź zabezpieczeń istniejącej infrastruktury ( jeżeli zajdzie taka konieczność ). Projekt należy opracować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 Nr 202 poz.2072 z póź. zm.) - w ilości 6 egz., Projekt dobudowy kładki nad rzeką w msc. Huta Podłysica w celu umożliwienia kontynuacji chodnika - w ilości 6 egz., Opracowanie operatu wodno - prawnego i uzyskanie decyzji wodno-prawnej w razie konieczności- w ilości 2 egz., Opracowanie opinii geologicznej-w ilości 6 egz., Tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzony przez zarządzającego ruchem-w ilości 2 egz., Docelowy projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządzającego ruchem-w ilości 2 egz, Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru - w ilości 2 egz., Założenia wyjściowe do kosztorysowania robót przez, które należy rozumieć dane techniczne technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wartości kosztorysowe robót budowlanych - w ilości 2 egz., Przedmiar robót (z podziałem na poszczególne branże), przez który należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 2 egz., Kosztorys inwestorski (z podziałem na poszczególne branże) sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów- w ilości 2 egz., Wykonanie wszelkich niezbędnych dokumentów o których mowa w art.11d Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Płyta CD z: przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi - wersja edytowalna zeskanowanym projektem budowlanym po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (opieczętowanym)
 17. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Ulica Klecka w Kielcach. I - etap budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej, II - etap wzmocnienie nawierzchni ulicy Kleckiej wraz z poboczem na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji nr 4 położonej przy ul. Kleckiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Klecką
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Ulica Klecka w Kielcach. I - etap budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej, II - etap wzmocnienie nawierzchni ulicy Kleckiej wraz z poboczem na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji nr 4 położonej przy ul. Kleckiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Klecką. W zakres planowanej inwestycji wchodzi m.in.: I-etap budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej: -Budowa chodników dla pieszych; -Budowa miejsc postojowych; -Budowa systemu odwodnienia powierzchniowego; -Budowa oświetlenia pętli autobusowej; -Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu. II-etap wzmocnienie nawierzchni wraz z poboczem ulicy Kleckiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do posesji nr 4 położonej przy ul. Kleckiej: -Budowa chodnika dla pieszych; -Odtworzenie systemu odwodnienia powierzchniowego; -Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu; -Elementy bezpieczeństwa ruchu; -Budowa przejść dla pieszych
 18. Opracowanie Dokumentacji Projektowej na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Mąchocice Kapitulne-Ciekoty-Rozdole-Św. Katarzyna na odcinku od km: 4+300 do km: 9+838.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Dokumentacji Projektowej na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Mąchocice Kapitulne-Ciekoty-Rozdole-Św. Katarzyna na odcinku od km: 4+300 do km: 9+838 (dł. 5538 mb) oraz budowę kładki dla pieszych przy istniejącym moście dł. 15 m w km: 5+540.
  Zakres opracowania Dokumentacji Projektowej obejmuje:
  1. Wykonanie Projektu Budowlanego - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna.
  2. Uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień potrzebnych do wystąpienia przez inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (kładki), zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku lokalizacji inwestycji w pasie drogowym lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w przypadku lokalizacji inwestycji poza pasem drogowym (budowa chodnika i ścieżki rowerowej).
  3. Wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SST) - 3 egzemplarze + wersja elektroniczna.
  4. Wykonanie przedmiaru robót dokumentacji projektowej zintegrowanych ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót - 3 egzemplarze + wersja elektroniczna.
  5. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego-3 egzemplarze + wersja elektroniczna.
 19. Projekt drogi do Osiedla Chrusty
  Zamawiający: Gmina Zagnańsk, Zagnańsk
  4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  4.1. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500
  4.2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 4 egz.
  4.3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
  4.4. Wykonanie koncepcji projektu wraz z przebudową urządzeń technicznych celem akceptacji przez Zamawiającego.
  4.5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie
  z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej
  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę.
  4.6. Zakładany zakres projektowy drogi obejmuje:
  4.6.1. Długość projektowanej drogi ok. 900m.;
  4.6.2. Uwzględnienie w projekcie minimum 2 miejsc postojowych;
  4.6.3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego;
  4.6.4. Wykonanie projektu odwodnienia wraz z kanalizacją deszczową;
  4.6.5. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;
  4.6.6. Wykonanie projektu chodnika z kostki brukowej;
  4.7.Uzyskanie zgody na wycinkę drzew;
  4.8. Wykonanie opinii dotyczącej wycinki drzew, ich stanu, wieku wraz z opinią ornitologa;
  4.9. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  4.10. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego);
  4.11.Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
  4.12.Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej (jeżeli istnieje taka konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.
  4.13.Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych
  i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów)
  4.14.Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
  - Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.
  4.15. W oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego
  do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym.
  4.16. Wykonanie inwentaryzacji przebiegu istniejącej drogi utwardzonej.
 20. 1. Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap I 2. Przebudowa ul. Spacerowej w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
  Ulica Armii Krajowej strona zachodnia
  1. Na odcinku od wjazdu na dz. nr ewid. 226 (Hydrofornia) do wjazdu na dz. nr ewid. 224 (sanat. Mikołaj), w miejscu zaprojektowanego utwardzonego pobocza, zaprojektować chodnik przyjezdniowy o szer. 2,0 m.
  2. Na odcinku od wjazdu na dz. nr ewid. 224 (sanat. Mikołaj) do wjazdu na dz. Nr ewid. 221/1 (smażalnia Casa Mia), w miejscu istniejącej skarpy ziemnej, zaprojektować chodnik przyjezdniowy szer. 2,0 m, zabezpieczony od strony skarpy prefabrykowanymi elementami żelbetowymi typu L.
  3. Na odcinku od ul. Boh. Westerplatte do wjazdu na dz. nr ewid. 48 (parking KRUS) w miejscu chodnika zaprojektować utwardzone pobocze o szer. 2,50 m
  W miejscach zjazdów na przyległe nieruchomości, zaprojektować obniżony krawężnik.
  Chodnik o szer. 2,0 m zaprojektować za utwardzonym poboczem.
  4. Chodnik na odc. od wjazdu na dz. nr ewid. 48 (parking KRUS) do wjazdu na dz. nr. ewid. 22/3 (boisko szkolne) zaprojektować jako oddzielony od ulicy pasem zieleni, na przedłużeniu chodnika z p. 3.
  5. Chodnik na odc. od wjazdu na dz. nr. ewid. 22/3 (boisko szkolne) do zatoki postojowej przy hali sportowej zaprojektować o szer. 2,0 m (z miejscowym przewężeniem na wysokości pierwszego miejsca postojowego).
  6. Chodnik na odc. od zatoki postojowej przy hali sportowej do ciągu pieszego położonego na dz. nr ewid.528 zaprojektować na całej szerokości t.j. od krawężnika do istniejacego ogrodzenia
  7. Chodnik położony po wschodniej stronie ul. A.K., na odcinku od ul. Spacerowej do budynku nr 10, położonego na dz. Nr ewid. 24 zaprojektować o szer. 2,0 m.

  Ulica Spacerowa
  1. Na odcinku ulicy zamkniętym dla ruchu zaprojektować nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND gr. 8 cm w kolorze grafitowym
  2. Zaprojektować chodnik po stronie południowej, na odc. od przejścia dla pieszych do ul. Mickiewicza z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND gr. 6 cm w kolorze szarym.
  3. Na odcinku zamkniętym dla ruchu, ul. Spacerowa powinna tworzyć z w/w chodnikiem jedną płaszczyznę wyniesioną ponad rzędne nawierzchni bitumicznej.
  4. Na połączeniu dwóch rodzajów nawierzchni (bitumicznej i brukowej) zaprojektować wtopiony krawężnik oraz wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej
 21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej.
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
 22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa ul. Książęcej w Skarżysku-Kamiennej
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
 23. Wykonanie dokumentacji projektowych na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce-Kalisko od Kleszczowa do Kaliska o łącznej długości ok. 10 320 mb; IZP.271.12.2012
  Zamawiający: Gmina Kleszczów, Kleszczów
 24. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: Rozbudowa systemu komunikacyjnego w Busku-Zdroju - ulica Jabłoniowa, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa i Armii Ludowej
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 25. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świętokrzyskim poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr.1251K w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4.Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C. Drogi powiatowe, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Zamawiający: Powiat Proszowicki, Proszowice
 26. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych: 1. Budowa ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Grotta w Busku-Zdroju, 2. Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap I, 3. Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap II, 4. Przebudowa ul. Spacerowej w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 27. Budowa drogi od msc Tumlin-Węgle do msc Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej
  Zamawiający: Gmina Zagnańsk, Zagnańsk
 28. Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Starachowice
 29. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Towarowej od ul. 11 - Listopada do ul. Żurawiej
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna

Inne osoby dla Lewandowska Edyta Maria (166 osób):