Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Ewa Jolanta

w KRS

Ewa Jolanta Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Drugie imię:Jolanta
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1976 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Mirosław

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Mirosław, Lubiszewski Piotr, Marendowski Marcin Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rowiński Damian
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Mirosław, Lubiszewski Piotr, Marendowski Marcin Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Smolyarchuk Oleksandr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bau Support Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000812112
 2. Cts Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000434854
 3. Dmk Energy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000835156
 4. Epr Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000631045
 5. Fundacja Niezniszczalni, Toruń − KRS 0000965631
 6. Integral Eco Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000829279
 7. Investtech Group Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000471840
 8. Investtech Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000327856
 9. Ledserwis Sp. Z O.O., Osiek Nad Wisłą − KRS 0000346749
 10. Monqa Sp. Z O.O., Grudziądz − KRS 0000664152
 11. Ontario Media Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000403316
 12. Pd Tradex Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000472724
 13. Pmo24 Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000937368
 14. Polinvest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000343821
 15. Pp Services Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000665643
 16. Prodes Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000547388
 17. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000404164
 18. Redor Marian Dorszewski, Dariusz Chyliński Sp. Z O.O., Borówno − KRS 0000597601
 19. Rental Lubicz Sp. Z O.O., Lubicz Górny − KRS 0000590421
 20. Serwis Team Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000998833
 21. Virtons Sp. Z O.O., Wielka Nieszawka − KRS 0000471730
 22. Warszawskie Centrum Kształcenia Kadr i Rozwoju Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000587165
 23. Win 1 Energy Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0001000276
 24. Win Energy Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000998914
 25. Ww Plus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000466991

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Broman - A.wrzosek i P.pulikowski Sp. J., Toruń − KRS 0000343227
 2. Dragonled Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000528199
 3. Eprzedsiębiorczość Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000346875
 4. Medler Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000581889
 5. Techmont Budownictwo Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000452894
 6. Wss Sp. Z O.O., Ciche − KRS 0000431839

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Remont budynku mieszkalnego dwurodzinnego w miejscowości Mierzynek 74, gmina Lubicz
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego dwurodzinnego w miejscowości Mierzynek 74, gmina Lubicz

  2. Zakres zadania, zgodnie z dokumentacją obejmuje:
  Remont dachu;
  - rozebranie pokrycia dachowego z papy,
  - zdemontowanie łat i wzmocnienie elementów konstrukcji dachu,
  - zabezpieczenie stropu przed opadami atmosferycznymi folią,
  - wymiana deskowania zgniłych desek dachu,
  - ułożenie pokrycia dachu, deskowanie i położenie papy termozgrzewalnej,
  - wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
  - przemurowanie kominów ponad dachem i wykonanie obróbek blacharskich,
  - montaż instalacji odgromowej,
  Roboty remontowe na zewnątrz budynku.
  - wykonanie ocieplenia ścian z płyt styropianowych,
  - wykonanie tynków zewnętrznych budynku,
  - wykonanie podziemnego zbiornika na ścieki,
  - wykonanie sieci kanalizacyjnej - od szamba do budynku,

  Roboty remontowe wewnątrz budynku.
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu nr 2,
  - wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu nr 2,
  - wykonanie ubytków tynków wewnętrznych i przygotowanie do malowania,
  - malowanie ścian suchych i starych tynków dwukrotnie farbami emulsyjnymi ze szpachlowaniem,
  - wykonanie podłogi i ułożenie wykładziny podłogowej lokalu nr 2,
  - doprowadzenie wody do umywalki i wykonanie odpływu w lokalu nr 2.

  3. Remont należy wykonać zgodnie z założeniami dokumentacji budowlanej, Specyfikacji Technicznej, wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, przepisami ustawy - Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz wg przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przywołanej ustawy i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
  4. Zastosowane materiały winny posiadać świadectwa do powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.1999 r., Dz. U. Nr 5 poz. 53) lub certyfikaty na znak zgodności z obowiązującą normą albo odpowiednią Aprobatą Techniczną.
  5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do realizacji robót z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego
  i użytkowników lokali zlokalizowanych w budynku, w zakresie dostępu do pomieszczeń w sposób zapewniający możliwość korzystania z nich (nie przewiduje się wykwaterowania mieszkańców na czas prac remontowych) z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa konstrukcji budynku.
  6. Teren na którym prowadzone będą roboty budowlane-remontowe należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez wydzielenie strefy niebezpiecznej. Strefy niebezpieczne należy trwale wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o grożącym niebezpieczeństwie. Prace budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę. Realizowane będą na podstawie potwierdzonego zgłoszenia do właściwego Starostwa Powiatowego.
  7. Zamówienie rozliczane będzie w formie ryczałtu. (Zgodnie z art. 632 & 1 K.c. jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.)
  8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiar robót, umożliwiający sporządzenie pełnej kalkulacji, uwzględniającej wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania. Przedmiar robót sporządzony przez projektanta stanowi jedynie element pomocniczy, poglądowy i nie stanowi podstawy ustalenia wartości zamówienia.
  9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  10. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, która części zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę.
 2. Adaptację części obiektu zajmowanego przez mieszkania służbowe w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - parter I ETAP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Kod CPV 45000000-7 ; Roboty budowlane
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 4, Toruń
  I. Przedmiotem realizacji jest adaptacja części obiektu zajmowanego przez mieszkanie służbowe w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 - parter I ETAP.
  Zadanie obejmuje następujący zakres prac:
  1. Roboty budowlane I etap w zakresie określonym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót - kosztorysie nakładczym :
  - rozbiórki;
  - okładziny gk, ścianki poz. kosztorysowe od 14 do 20;
  - podłogi, renowacja stolarki poz. kosztorysowe od 25 do 31 i od 47 do 60;
  - rama stalowa poz. kosztorysowe od 61 do 77;
  Całość robót należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami nakładczymi - przedmiarami robót, obowią-zującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin przeprowadzonych na terenie obiektu.
  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych wykonawczych, przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - dokumenty te stanowią integralną część niniejszej specyfikacji.
  Na wykonane prace wymagane jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.

Inne osoby dla Lewandowska Ewa Jolanta (127 osób):