Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Gabriela Helena

w KRS

Gabriela Helena Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Gabriela
Drugie imię:Helena
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1971 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Gliwice (Śląskie), Żory (Śląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brauntsch Karol Ryszard, Deręgowski Grzegorz Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Karwot Janusz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamus Mariusz Czesław, Bober Adam Andrzej, Nowak Franciszek Jerzy, Owsiak Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Słodczyk Przemysław Marcin
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamus Mariusz Czesław, Bober Adam Andrzej, Nowak Franciszek Jerzy, Owsiak Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dkkl Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000354670
 2. Geo-bud - T.b.m. Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000212792
 3. Midan-bau Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000734797
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Geo-bud Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000175322
 5. Srs Kart Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000553411
 6. Wkjk Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000530226

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alter-finans-polska Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000165574
 2. Delta-beton Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000141112
 3. Klub Pozytywka Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000208973
 4. Polska Izba Finansowa Skarbiec Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000122228

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Przebudowa ul. Władysława Jagiełły w Świerklanach
  Zamawiający: Gmina Świerklany, Jankowice
  Przebudowa ul. Władysława Jagiełły w Świerklanach. Przedmiotowa droga gminna ul.
  Władysława Jagiełły w Świerklanach zaliczona jest do dróg dojazdowych o symbol „D”. Ruch drogowy
  zaliczono do kategorii KR3. Prędkość projektowa 20 km/godz. 3.3. Zakres robót obejmuje: Jezdnia: Na
  całej długości szerokość jezdni wynosi 3,50 m, obustronne krawężniki betonowe 15x22 cm, po stronie
  prawej wbudowane na wysokość warstwy ścieralnej a po stronie lewej wystający 4 cm nad warstwą
  ścieralną. Krawężniki zostaną wbudowane na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.
  Szerokość poboczy 0,75 m utwardzone destruktem asfaltowym grubości 15 cm. Spadek poprzeczny
  jezdni jednostronny 2,0 % na stronę lewą, spadek poboczy 6,0 %. Konstrukcja podbudowy i
  nawierzchni przedstawia się następująco:  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego AC 11S
  grubości 5 cm,  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego AC 16W grubości 6 cm, 
  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P grubości 7 cm,  górna warstwa podbudowy
  pomocniczej z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 mm gr. 5 cm,  dolna warstwa podbudowy
  pomocniczej z kruszywa łamanego niesortowanego 0-63 mm gr. 15 cm,  wzmocnienie podłoża
  gruntowego mieszanką betonową popiołowo-żużlową PB5 gr. 20 cm. Odwodnienie: Odwodnienie
  powierzchniowe po terenie. W celu zabezpieczenia zalewania posesji zaprojektowano po stronie lewej
  krawężnik wystający 4 cm nad krawędź jezdni. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do niniejszej SIWZ: 3.4.1. dokumentacji projektowej, 3.4.2.
  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3.4.3. projekcie organizacji ruchu – docelowej
  organizacji ruchu, 3.4.4. istotnych postanowieniach umowy.
 2. Przebudowa fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce wraz z odwodnieniem na odcinku o długości około 650mb
  Zamawiający: Gmina Suszec, Suszec
  ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Przebudowa fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce wraz z odwodnieniem na odcinku o długości około 650mb”, zwana dalej zamówieniem. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW935 ul. Pszczyńską o długości około 650mb wraz z budową odwodnienia, w tym m.in.: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu), - wykonanie robót rozbiórkowych, - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej zgodnie z załączonymi warunkami branżowymi, - wykonanie kanalizacji deszczowej fi400 o długości 88,67mb, fi315 o długości 279,17mb, fi250 o długości 240,50mb wraz ze studniami rewizyjnymi fi1200 - 10szt. i fi1000 - 6szt, wpustami ulicznymi – 30szt. i przykanalikami fi160 o łącznej długości 56,18mb, - korytowanie pod projektowane nawierzchnie, - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni z betonu asfaltowego na łącznej powierzchni około 2361,00m2, - wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni opaski z kostki betonowej na łącznej powierzchni około 820,70m2, - wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na łącznej powierzchni około 108,50m2, - przekładka nawierzchni istniejących zjazdów z kostki betonowej na łącznej powierzchni około 67,50m2, - wykonanie (odtworzenie) zjazdów z betonu asfaltowego na łącznej powierzchni około 124,30m2, - wykonanie poboczy z kruszywa na łącznej powierzchni około 13,90m2, - humusowanie skarp wraz z obsianiem na łącznej powierzchni około 830m2, - uporządkowanie terenu robót, - wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na zasoby mapowe, Koszty opracowania, zatwierdzenia, wprowadzenia utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, a także koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty pomiaru geodezyjnego powykonawczego, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233140-2 Roboty drogowe 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A, b) projekt wraz z załącznikami (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót)- zał. nr 8, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. 9. Uwagi: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym, dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych musi w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.6 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16.3 lit. b) SIWZ. 3.7 Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Stosownie do powyższego wymogu: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) kierowanie i obsługa sprzętu, urządzeń i maszyn niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych zał. 1.A do SIWZ, b) roboty drogowe (w tym związane z wykonaniem odwodnienia) objęte zakresem przedmiotu zamówienia, zgodnie z zał. 1.A do SIWZ; Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione w ppkt. a) i b), m.in. osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1) w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji o których mowa w ppkt. 3 a) – b), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł; b) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; c) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ppkt. 3 a) – b), zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie w § 10 istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SIWZ), jak za nienależyte wykonanie zamówienia; d) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisanych przez Zamawiającego na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia.