Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Halina Anna

w KRS

Halina Anna Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1952 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Lipsko (Mazowieckie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Burdon Adam Tomasz, Curyło Przemysław, Janikowski Jerzy, Jelonek Elżbieta Zofia, Kalinowska Małgorzata Danuta, Kawałek Marianna, Kosonowski Adam Edward, Krukowski Wiesław Stanisław, Krzysztofik Barbara Łucja, Kucharczyk Grzegorz Ryszard, Lasota Eugeniusz, Leśkiewicz Lucyna, Oleksiak Barbara, Osojca Aneta, Sajnóg Teresa Jadwiga, Sobólska Iwona Alicja, Sobólska Maria Regina, Szczeblewska Marta, Szczygieł Antoni Zdzisław, Węgłowski Krzysztof Michał, Wiśnios Krzysztof Zdzisław, Wójcik Grzegorz Lucjan, Zawal Irena Bogumiła, Zawal Irena Bogumiła, Łyjak Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sobólski Łukasz Radosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lipsku, Lipsko − KRS 0000015239
 2. Okręgowy Związek Hodowców Koni Ziemi Radomskiej W Radomiu, Radom − KRS 0000672932
 3. Stowarzyszenie Kobiety Razem W Pawliczce, Pawliczka − KRS 0000405030

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ożarowie, Ożarów − KRS 0000141116
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lipsko − KRS 0000169882

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3 760 755 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Lipsko
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3 760,755 zł (słownie trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu. 2.Okres kredytowania: 30.11.2015 r.-31.12.2026 r. 3.Okres karencji w spłacie kapitału - do 30.05.2016 r. 4.Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego do 30.11.2015 r. w jednej transzy. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie ilości, terminu i wysokości transz kredytu. Uruchomienie transz kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji zamawiającego przesłanej faksem lub e-mailem w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 6.Zamawiający zastrzega sobie: a) prawo niewykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do Zamawiającego; b) prawo wcześniejszej spłaty kredytu jednorazowo lub wcześniejszej spłaty kredytu kilkakrotnie w częściach innych niż przewidziane miesięczne raty po uprzednim poinformowaniu banku i zmianie harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu w czasie obowiązywania umowy i spłatę odsetek bez konieczności dodatkowych innych obciążeń z tego tytułu; c) przelania kredytu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 7.Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) po okresie karencji tj. od 31.05.2016 r. do 31.12.2026 r. Terminy i wysokość spłat rat kapitału: 2016 r. 1 rata w wysokości 29 495,00 zł 7 rat po 29 380,00 zł = 205 660,00 zł 2017-2026 120 rat po 29 380,00 zł = 3 525 600,00 zł Razem: 128 rat 3 760 755,00 zł 8.Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni a w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 9.Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o zmienną stopę procentową wg. WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. 10.W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu. 11.Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu 12. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową. a) zabezpieczenie zostanie ustanowione w momencie podpisywania umowy kredytowej. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty kredytu od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zgodnie z deklaracją wekslową Bank będzie uprawniony do wypełnienia weksla in blanco, wystawionego przez Miasto i Gminę Lipsko, na sumę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wraz z przysługującymi Bankowi odsetkami; b) Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego. c) Umowa kredytowa, weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Burmistrza MiG Lipsko oraz kontrasygnowane przez Skarbnika. 13.Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. 14.Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 15.Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty kredytu od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. 16.Kredyt uruchamiany będzie w formie przelewu z rachunku kredytowego na rachunek Miasta i Gminy Lipsko 17.Kredyt będzie udzielany na podstawie umowy zaproponowanej przez Bank i zaakceptowanej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ.
 2. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego złotówkowego w wysokości 2.983.233,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych gminy z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, Solec nad Wisłą
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu konsolidacyjnego złotówkowego w kwocie 2.983.233,00 zł (słownie dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych gminy z tytułu zaciągniętych kredytów:
  - kredytu w kwocie 1.129.063,50 wobec Banku Pekao SA III Mazowieckie Centrum Korporacyjne Centrum Korporacyjne w Radomiu ul. Kościuszki 2, 26 - 600 Radom, zaciągniętego w 2011 r.
  - kredytu w wysokości 1.007.499,87 wobec banku BOŚ Al. Jana Pawła II, 42 - 217 Częstochowa, zaciągniętego w 2010 r.
  - kredytu w kwocie 521.523,46 zł wobec banku ING zaciągniętego w 2009 r. - wierzytelności (kredyt kupiecki) w kwocie 325.145,47 zł wobec DNB NORD zaciągniętego w 2008 r.
  Kredyt nie będzie przekazany na konto Gminy, a bank, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dokona bezpośrednio spłat ww. zobowiązań do dnia 31 października 2012 r.
  2. Okres kredytowania: od podpisania umowy do 31.12.2027 r.
  3. Okres karencji w spłacie kapitału - do 31.12.2012 r.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego.
  5. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po okresie karencji tj. od 31.01.2013 r. do 31.12.2027 r. w następujących kwotach: 2013 r. : 669.900,00 zł 2014 r. : 350.000,00 zł 2015 r. : 350.000,00 zł 2016 r. : 161.333,00 zł 2017 r. : 161.333,00 zł 2018 r. : 173.006,00 zł 2019 r. : 173.006,00 zł 2020 r.: 123.006,00 zł 2021 r.: 123.006,00 zł 2022 r.: 123.008,00 zł 2023 r.: 120.000,00 zł 2024 r.: 120.000,00 zł 2025 r.: 120.000,00 zł 2026 r.: 110.000,00 zł 2027 r.: 105.635,00 zł.
  6. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych łącznie ze spłatą rat kapitałowych począwszy od stycznia 2013 r. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej.
  7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu.
  8. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu.
  9. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową. 10. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ..
 3. Udzielenie o obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Tarłów, Tarłów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów. Okres kredytowania od 15.06.2012 r. - do 31.12.2024 r.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bałtów na 2011rok
  Zamawiający: Gmina Bałtów, Bałtów
  Udostępnienie kredytu jednorazowo od dnia podpisania umowy, a uruchomienie kredytu będzie następowało w 2011r. na podstawie pisemnych dyspozycji przesłanych najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem uruchomienia środków
  Okres karencji: do 30.01.2012r.
  Spłata kredytu: 119 rat po 16.500 zł( 2012- listopad 2021r ) i rata ostatnia 36.500zł
  ( miesiąc grudzień 2021 r) będzie następowała w ostatni dzień każdego miesiąca.
  Odsetki naliczane od faktycznie wykorzystanych środków, płacone miesięcznie
  w terminach uzgodnionych w umowie. W okresie karencji odsetki płatne miesięcznie począwszy od czerwca 2011, a po upływie karencji odsetki płatne w terminach rat kapitałowych
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bałtów na 2009 r.
  Zamawiający: Gmina Bałtów, Bałtów
  1. Uruchomienie kredytu nastąpi do dnia 10.12.2009r.
  2. Czas trwania zamówienia: spłata kredytu do dnia 31.12.2020r.
  3. Koszt obsługi kredytu:
  - oprocentowanie roczne w oparciu o stawkę WIBOR 1M, w celu porównania ofert w zakresie oprocentowania należy podać stawkę WIBOR 1M na dzień 20.11.2009r.
  - prowizja
  - marża
  - inne koszty obsługi
  4. Okres karencji: do 30.09. 2010r.
  5. Spłata kredytu: 10 rat po 50.000 zł i 32 raty po 62.500 zł , płatne w terminach:
  I rata - 30.09.2010 r. 50.000 zł
  II rata - 30.11.2010r. 50.000 zł
  III rata - 31.03.2011 r. 50.000 zł
  IV rata - 30.06.2011r. 50.000 zł
  V rata - 30.09.2011r. 50.000 zł
  VI rata - 30.11.2011r. 50.000 zł
  VII rata - 31.03.2012r. 50.000 zł
  VIII rata - 30.06.2012r. 50.000zł
  IX rata - 30.09.2012r. 50.000 zł
  X rata - 30.11.2012r. 50.000 zł
  X I rata - 31.03.2013r. 62.500 zł
  XII rata - 30.06.2013r. 62.500 zł
  XIII rata - 30.09.2013r. 62.500 zł
  XIV rata - 30.11.2013r. 62.500 zł
  XV rata - 31.03.2014r. 62.500 zł
  XVI rata - 30.06.2014r. 62.500 zł
  XVII rata - 30.09.2014r. 62.500 zł
  XVIII rata - 30.11.2014r. 62.500 zł
  XIX rata - 31.03.2015r. 62.500 zł
  XX rata - 30.06.2015r. 62.500 zł
  XXI rata - 30.09.2015r. 62.500 zł
  XXII rata - 30.11.2015r. 62.500 zł
  XXIII rata - 31.03.2016r. 62.500 zł
  XXIV rata - 30.06.2016r. 62.500 zł
  XXV rata - 30.09.2016r. 62.500 zł
  XXVI rata - 30.11.2016r. 62.500 zł
  XXVII rata - 31.03.2017r. 62.500 zł
  XXVIII rata - 30.06.2017r. 62.500 zł
  XXIX rata - 30.09.2017r. 62.500 zł
  XXX rata - 30.11.2017r. 62.500 zł
  XXXI rata - 31.03.2018r. 62.500 zł
  XXXII rata - 30.06.2018r. 62.500 zł
  XXXIII rata - 30.09.2018r. 62.500 zł
  XXXIV rata - 30.11.2018r. 62.500 zł
  XXXV rata - 31.03.2019r. 62.500 zł
  XXXVI rata - 30.06.2019r. 62.500 zł
  XXXVII rata - 30.09.2019r. 62.500 zł
  XXXVIII rata - 30.11.2019r. 62.500 zł
  XXXIX rata - 31.03.2020r. 62.500 zł
  XL rata - 30.06.2020r. 62.500 zł
  XLI rata - 30.09.2020r. 62.500 zł
  XLII rata - 31.12.2020r. 62.500 zł
  Możliwość wcześniejszych przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  6. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco.
  7. Odsetki naliczone od faktycznie wykorzystanych środków, płacone kwartalnie w terminach uzgodnionych w umowie.
  8. Kapitalizacja odsetek niedopuszczalna.
  9. W okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu.
  10. Zastrzega się w trakcie realizacji umowy możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny, w przypadku nie wykorzystania części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Inne osoby dla Lewandowska Halina Anna (204 osoby):