Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Kerner Agnieszka

w KRS

Agnieszka Lewandowska Kerner

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Nazwisko:Lewandowska Kerner
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1974 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Kędzierzyn-koźle (Opolskie)
Przetargi:21 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kerner Adam

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Scheffler Andreas Wolfgang

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. K+d Budownictwo Sp. Z O.O., Kędzierzyn-koźle − KRS 0000233916

Powiązane przetargi (21 szt.):
 1. Wykonanie dojazdu do Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach zadania pn.:"PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17a"
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
  Temat: Wykonanie dojazdu do Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach zadania pn.: "PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17a" Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Zakres zamówienia obejmuje m.in.: a) wycinkę drzew z karczowaniem pni oraz karczowanie krzewów, b) demontaż istniejącej infrastruktury, c) rozebranie nawierzchni jezdni i chodników wraz z podbudową, d) demontaż istniejących studzienek ściekowych i budowa nowej kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Kanału Gliwickiego, e) układanie kabli oraz montaż latarń oświetlenia ulicznego, f) wykonanie: podbudowy drogi, nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz nawierzchni z klinkieru drogowego, g) humusowanie, obsianie oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pomocniczo dołączono przedmiar robót. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Na podstawie art. 29.ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: - roboty branży drogowej, - roboty branży sanitarnej, - roboty branży elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej opracowanej przez: PRONAKO Paweł Musiał Suchy Bór, ul. Sosnowa 24, 45-053 Chrząstowice; Projektanci: Paweł Musioł - branża drogowa, Zdzisław Czuczwara – branża sanitarna, Edward Mrugała – branża elektryczna, w części III SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia, części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy, wraz z załącznikami w wersji elektronicznej zamieszczone na stronie http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną część SIWZ.

 2. Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej - ul. Józefa Bema
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje: a)montaż kabli instalacji zasilania elektrycznego oraz instalacji oświetleniowej, b)montaż latarń oświetlenia ulicznego, c)montaż szafki oświetlenia ulicznego, d)zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej, e)rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa, f)rozebranie krawężników oraz chodnika, g)wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, h)regulacja studzienek, i)montaż znaków drogowych, j)wykonanie trawników dywanowych, 2.Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pomocniczo dołączono przedmiar robót. 3.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: a) roboty branży drogowej, b) roboty branży elektrycznej. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in.: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja projektowa opracowana przez: • NZB Sp. z o.o., Żłobizna , ul. Brzeska 30, 49-300 Brzeg - branża drogowa, • Zakład Usług Projektowych i Nadzoru „TAMA” Tadeusz Matwijów ul. Pionierów 1A/22, 47-220 Kędzierzyn-Koźle – branża elektryczna, przy czym, ujęta w tej dokumentacji wymiana odcinka istniejącej sieci wodociągowej (przedmiar robót poz. 42 d.7) zostanie zrealizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, stąd zostaje wyłączona z zakresu zamówienia. Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie prac 14 dniowy termin realizacji tych robót przez MWiK. UWAGA! Wykonawca uwzględni w ofercie koszt poszczególnych robót zgodnie z załączonym harmonogramem.
 3. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków – ETAP I” oraz „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)Roboty drogowe 2)Budowę kanalizacji deszczowej 3)Przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej ORANGE POLSKA SA. UWAGA! Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja ETAPU I, którego zakres obejmuje w/w roboty na odcinku wzdłuż drogi powiatowej ul. Szpaków na odcinku od ul. Czajki do granicy posesji położonej przy ul. Szpaków nr 29. W CELU ZOBRAZOWANIA w/w zakresu dołącza się dodatkowo mapę „Projektu zagospodarowania terenu” z zaznaczonym kolorem żółtym: ZAKRES OBJĘTY POSTĘPOWANIEM – ETAP I. Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej. Pomocniczo dołączono przedmiar robót. 2.Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29.ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - wykonanie podłoża, - wykonanie nawierzchni, - roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, - roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in.: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączonej dokumentacji projektowej: sporządzonej przez „architektura & projekty” 44-230 Czerwionka Leszczyny, ul. 3 Maja 7a wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. UWAGA! Wykonawca uwzględni w ofercie koszt poszczególnych robót zgodnie z załączonym harmonogramem.
 4. Przebudowa Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
  Zamawiający: Gmina Leśnica, Leśnica
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Klubu Wiejskiego w Dolnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia polegająca na wykonaniu robót: rozbiórkowych, fundamentowych, murarskich, ciesielskich i dekarskich, tynkarskich, okładzinowych i malarskich, elewacyjnych (docieplenie ścian), elektrycznych, instalacyjnych wodociągowych i c.o., robót zewnętrznych, nawierzchniowych. UWAGA! Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych: 1) Obsługę geodezyjną, wykonanie mapy powykonawczej z włączeniem do zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich; 2)Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, 4) Organizację i oznakowanie budowy, 5) Na czas prowadzenia robót zapewnienie dojazdu do innych obiektów przy posesji, 6) Remont i naprawę szkody powstałej w pasie drogowym, 7) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, 8) Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania (w tym koszt recyklingu materiałów z rozbiórki, czy składowania odpadów na wysypisku śmieci), 9) Zajecie pasa drogowego (projekt organizacji ruchu) i koszty z tym związane, 9) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
 5. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej w Kędzierzynie-Koźlu" - ul. Plebiscytowa
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ul. Plebiscytowej obejmujące: 1.Roboty drogowe (uwaga: jezdnia i chodniki-kostka betonowa szara; parkingi – kostka betonowa czerwona, miejsca dla niepełnosprawnych pomalować na kolor niebieski) 2.Kanalizacja deszczowa 3.Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i NN 4.Przebudowa oświetlenia Uwaga: dotyczy ul. Plebiscytowej: zamiast opraw OUSh należy zakupić i zamontować oprawy typu URSA I LED 72, 5000K 1. Od projektowanego słupa 05/031 należy ułożyć linię kablową z obwodu 05 do istniejącego słupa 05/032 oraz wypiąć istniejący obwód 03 ze słupa 05/032 i zmufować. 2. Istniejący słup nr 02/02 został przeniesiony wraz z wysięgnikiem i projektowaną oprawą URSA I 72W w I etapie robót drogowych na projektowane miejsce. Należy zatem poprowadzić nową linię kablową obwodu 02 i zmufować przed istniejącą rurą ochronną. 3. Istniejące oprawy należy zdemontować i oddać do magazynu firmy eksploatującej oświetlenie uliczne „ELMAX” w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zwycięstwa 13. W miejsce projektowanych opraw sodowych należy zabudować oprawy typu LED - URSA I 72W, 5000K. 4. Zabezpieczenie sieci ciepłowniczych 5. Wycinka i nasadzenia 6. Wykonanie docelowej organizacji ruchu Uwaga wykonawca uwzględni w ofercie dodatkowo: 1.Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej – podejście do budynku przy ul. Plebiscytowej 2 A-D (4 szt.), Plebyscytowej 5A-C (3 szt.)oraz ,,skos”, Plebiscytowej 7 (1 szt.) wraz z chodnikiem do punktu ,,weterynaryjnego” – do drzwi zgodnie z rysunkiem plik – ,,Uzupełnienie chodników- rys. D2” 2.Wykonanie wiat śmietnikowych-wszystkie o wymiarach 3,10m x 4,10m. ( 4 szt. ul. Plebiscytowa i 1 szt. ul. Lompy).Materiał i kolorystyka tak jak wcześniej wykonane przy ul Lompy ( poglądowo-plik wiata-Lompy). Wiaty przy ul. Lompy-uwględnić rozbiórkę starej wiaty, wywóz gruzu wykonanie podbudowy jak pod chodnik oraz ułożenie kostki betonowej gr. 8cm i wym. 4,6 x 3,60m pod wiatę.. - Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. - Pomocniczo dołączono przedmiar robót. - Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29.ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: a) demontaż istniejącej nawierzchni, b) wykonanie podłoża, c) wykonanie nawierzchni, d) wykonanie instalacji wod – kan, e) roboty elektryczne Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in.: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączonej dokumentacji projektowej: sporządzonej przez DMK Inżynieria Sp. z o.o., 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 64/7 wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.
 6. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sezonie zimowym 2016/2017
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, Kędzierzyn-Koźle
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z zachowaniem standardu IV i V w sezonie zimowym 2016/2017. 2.Zamówienie podzielono na 3 zadania. Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy użyciu środków sprzętowo transportowych. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi – 206,16 km. Długość odcinków do posypywania - 100,36 km. Szczegółowa lokalizacja odcinków dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w wykazach - załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d i 2e do Umowy . Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: - dostawy soli drogowej ( łącznie z zakupem ) wraz z przygotowywaniem solanki , - dostawy soli drogowej i piasku ( łącznie z zakupem ) wraz z przygotowywaniem mieszanki piaskowo – solnej 20%, - załadunek materiałów do zimowego utrzymania dróg, - zabezpieczenie dyżurnego do dysponowania sprzętem , podawania informacji o stanie dróg do ośrodka dyspozycyjnego akcji zimowej (Zamawiający), - prowadzenie dokumentacji technicznej zimowego utrzymania dróg (dokumentacja przebiegu zimowego utrzymania dróg, załączniki do faktur), - zapewnienie stałej łączności telefonicznej z dyżurnymi, kierowcami, operatorami sprzętu przy użyciu telefonów komórkowych i stacjonarnych, - uzgodnienie oznakowania pojazdów, - wykonanie i stosowanie oznakowania w trakcie prowadzenia usługi
 7. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa ul. Limanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa ul. Limanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu.– Wspólny słownik zamówień (CPV): 45233140-2, 45231300-8 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (drogowe) realizowane w oparciu o : - Decyzje Nr 1/89/2016 - pozwolenie na budowę Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego znak BA.6740.1.89.2016 z dnia 22.04.2016 - Pozwolenie nr 43/A/2016 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZA.5161.34.2016.AWZ z dnia 08.04.2016r. 2. Zakres robót obejmuje: - przebudowę odcinka drogi ulicy Limanowskiego o długości 118,26m , - przebudowę skrzyżowań ul. Limanowskiego z ul. Marii Skłodowskiej Curie i Wojciecha Czerwińskiego , - przebudowę obustronnych chodników o szerokości zmiennej , - budowę ścieków przykrawężnikowych , - wykonanie odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej , - przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych o szerokościach - dostosowanych do istniejącego zagospodarowania terenu , - przebudowę i zabezpieczenie kolidującego oświetlenia ulicznego oraz urządzeń wodociągowych , - wykonanie czasowej i docelowej organizacji ruchu i oznakowania. UWAGA ! 1)Wykonawca uwzględni w ofercie koszty nadzoru archeologicznego i czynności z niego wynikających ujętych w Pozwoleniu nr 43/A2016 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2)Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia przebudowy ul. Limanowskiego realizowana była w dwóch etapach: - etap I od km 0+010,26 ul. do skrzyżowania ul. Limanowskiego z ul. Marii Skłodowskiej Curie - włącznie ze skrzyżowaniem - etap II od skrzyżowania ul Limanowskiego z ul. Marii Skłodowskiej Curie do km 0+128,52. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót II etapu jest zakończenie robót I etapu we wszystkich branżach opracowania. 3)Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu i oznakowania (uwzględniający podział realizacji inwestycji na dwa etapy ) na czas realizacji inwestycji, zatwierdzi go i wyniesie w teren. Koszty projektu , wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruch w okresie realizacji inwestycji Wykonawca uwzględni w ofercie. 4)Wykonawca w trakcie realizacji zadania udostępni teren inwestycji firmie MWiK w Kędzierzynie-Koźlu dla wykonania wymiany sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do budynków - roboty nie należą do opracowania projektowego i będą wykonywane przez właściciela sieci. Wykonawca udostępni także teren inwestycji PGNiG S.A. dla wykonania wymiany sieci gazowej. 5)Wykonawca uwzględni w kosztach wykonanie połączenia nowo projektowanej nawierzchni drogi i chodników ze stanem istniejącym infrastruktury. 6)Utrzymanie terenu budowy w okresie zimowym ( odśnieżanie ) ciągów komunikacyjnych zapewniających dojście do posesji mieszkalnych i punktów usługowych . 3.Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29.ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: a)Roboty drogowe, b)Roboty kanalizacyjne, c)Roboty elektryczne. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej: -projekt budowlany -projekt wykonawczy -część drogowa -projekt wykonawczy - docelowa organizacja ruchu -projekt wykonawczy -przebudowa kanalizacji -projekt wykonawczy - przebudowa oświetlenia -projekt wykonawczy - zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych Sn i nn -Opinia geotechniczna -STWiOR, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in.: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.
 8. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - Etap 1
  Zamawiający: Powiat Strzelecki, Strzelce Opolskie
  Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny na odcinku od posesji nr 114 do posesji nr 124 - strona lewa, na odcinku od km 0+581.35 do km 0+400.00 (kilometraż lokalny według dokumentacji projektowej).

  W etapie nr 1 przyjęto do realizacji roboty:
  1) budowa chodnika,
  2) budowa ścieku przykrawężnikowego,
  3) przebudowa zjazdów na posesje,
  4) budowa przelewu awaryjnego kanalizacji deszczowej pod drogą,
  5) budowa wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód do istniejącej kanalizacji,
  6) poszerzenie jezdni na łuku,
  7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  8) wykonanie osadnika na wlocie rowu do kanalizacji,
  9) wykonanie ścianek czołowych na wlocie rowu do kanalizacji,
  10) odtworzenie odcinka rowu przydrożnego.
  Zakres robót obejmuje m. in.:
  1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
  2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót,
  3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową, którą stanowi: przedmiar robót, projekt budowlany, projekt docelowej organizacji ruchu, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, opinia geotechniczna, założenia etapowej realizacji.
  Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty wywóz ziemi oraz gruzu z terenu robót oraz ewentualne koszty utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami, przyjmując do wyceny ryczałtowej części wynagrodzenia dla powyższego zakresu, nakłady rzeczowe i obmiar zgodnie z przedmiarem robót.
  4) demontaż oznakowania.

  Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, projekt budowlany oraz założenia etapowej realizacji.

  Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia:
  1) Konstrukcja nawierzchni chodnika:
  6 cm - kostka POLBRUK gr. 6 cm,
  3 cm - podsypka z miału kamiennego frakcji 2/6 mm,
  10 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej 0-32,
  15 cm - pospółka średnioziarnista.
  2) Konstrukcja nawierzchni zjazdów na posesje:
  8 cm - kostka POLBRUK gr. 8 cm kolorowej,
  3 cm - podsypka z miału kamiennego frakcji 2/6 mm,
  25 cm - podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63,
  20 cm - pospółka średnioziarnista.
  3) Odwodnienie:
  Projekt zakłada odwodnienie jezdni i chodnika spadkami poprzecznymi i podłużnymi poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej. Połączenie wpustu ze studnią wykonać przykanalikiem z rur PVC śr. 200 mm. Studzienki ściekowe wykonać jako betonowe z wpustem ulicznym D-400 oraz koszem na liście i zanieczyszczenia. Zaprojektowano studnie rewizyjne śr. 1200 mm na połączeniu kolektora kanalizacji z wpustami oraz na zmianie kierunku trasy. Studnie należy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu B-45 jako studnie przełazowe.

  Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż pracowników przed rozpoczęciem budowy:
  1) W trakcie wykonywania robot budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania robot, przepisy szczególne, normy itp.
  2) Roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3) W czasie prowadzenia robot drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym.
  4) Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić.
  5) Na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia.
  6) Technologia wykonania robot drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów robot.
  7) Instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
  8) W przypadku wystąpienia podwykonawców generalny wykonawca obowiązany jest do:
  a) pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  b) egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy,
  c) określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców,
  d) wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników,
  e) ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników
  9) Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót. Projekt musi przewidywać możliwość dojazdu na budowę i do przyległych zabudowań w przypadku pożaru, czy potrzeby niesienia pomocy.
  10) Roboty prowadzić tylko przy oznakowaniu robót zgodnie z w/w projektem, zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem drogowym.
  11) Poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje oraz okolicznych mieszkańców o rozpoczęciu robót i związanych z tym utrudnieniach.
  12) W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika.
  13) Przy realizacji robót stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej.
  14) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta
  15) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
  16) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.
  17) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
  18) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję.
  19) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone.
  20) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

  Warunki gwarancyjne.
  Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach.
  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego). Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji 48 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 48 miesięcy okres gwarancji oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
  2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
  3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
  a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,
  b) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.
  4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
  5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
  6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej.

  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 9. Remont drogi gminnej ul. Arki Bożka oraz chodnika przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach.
  Zamawiający: Gmina Krapkowice, Krapkowice
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul. Arki Bożka oraz chodnika przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach w podziale na dwa zadania : Zadanie nr 1. Remont drogi gminnej ul. Arki Bożka w Krapkowicach - dz. nr 878, 826/3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa pn. /Projekt remontu drogi gminnej ul. Arki Bożka w miejscowości Krapkowice / stanowiąca zał. nr 11 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące zał. nr 7 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ Zadanie nr 2. Remont chodnika przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące zał. nr 8 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
 10. Roboty dodatkowe Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy
  Zamawiający: Gmina Leśnica, Leśnica
  wykonanie odwodnienia liniowego na styku bieżni i chodnika
 11. REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 40 M. ZWIASTOWICE W KM 48+579 - 49+163 NA TERENIE DZIAŁANIA GDDKIA O/OPOLE REJONU W KĘDZIERZYNIE -KOŹLE.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 na długości ok. 584 mb (strona lewa) na odcinku przez m. Zwiastowice od km 48+579 do km 49+163, obejmujący między innymi : - rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumicznych na śr. grub. do 4 cm wraz z oczyszczeniem podłoża, oraz odwozem i utylizacją destruktu, - rozebranie istniejącej podbudowy betonowej o średniej gr. 15 cm, - wymianę istniejących krawężników betonowych na nowe betonowe 20x30 na ławie betonowej, oraz krawężników najazdowych w obrębie zjazdów - wymianę istniejących obrzeży na nowe betonowe 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8cm, wraz wykonaniem korytowania, ułożeniem podbudowy z kamienia łamanego na śr. grub. do 15 cm, ułożeniem podsypki z miału kamiennego na grub. do 4cm, - regulację pionową i wymianę włazów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej w łącznej ilości 5 szt., - oraz inne roboty - zgodnie z zapisami specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót dla przedmiotowych odcinków chodnika. 2. W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany będzie również do : - opracowania stosownego projektu oznakowania i uzyskania jego akceptacji przez GDDKiA Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6 oraz wykonania oznakowania i utrzymania jego w trakcie prowadzenia prac, - zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót, - organizacji placu budowy. 3. Zakres (ilość) robót, dla poszczególnych asortymentów określony został w przedmiarze zawartym w tomie IV SIWZ.
 12. Urządzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice
  Zamawiający: Gmina Prudnik, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm placu gminnego we wsi Szybowice (działka 530/4 i 530/1).

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  1) Przedmiar robót
  2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 13. Roboty dodatkowe Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy
  Zamawiający: Gmina Leśnica, Leśnica
  Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności: roboty ziemne; -dodatkowe wykopy, pogłębienie wykopu do osiągnięcia gruntu nośnego, -uzupełnienie gruntu, -zagęszczenie uzupełnionego gruntu
 14. Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 ul. Grabskiego
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę Nr BA.7351-1-240/2008r z dnia 18.06.2008 Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Zakres robót obejmuje:
  I. Roboty branży budowlanej:
  a.przebudowę wejść do budynku z wykonaniem zadaszeń nad wejściami,
  b.wykonanie nowych podestów wejściowych do budynku,
  c.roboty remontowe tarasu na parterze wraz z montażem balustrad ze stali nierdzewnej,
  d.roboty remontowe tarasu na I piętrze wraz z wykonaniem docieplenia, obróbek blacharskich, balustrady ze stali nierdzewnej,
  e.roboty remontowe balkonów na I piętrze wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, balustrady ze stali nierdzewnej,
  f.roboty konstrukcyjno-budowlane parteru, I piętra i poddasza
  g.roboty malarskie
  h.termomodernizację budynku z montażem nowych parapetów, (bez uwzględnienia wymiany stolarki okiennej i drzwi tarasowych ) styropianem grubości : 14cm - docieplenie ścian budynku 10cm - docieplenie ścian piwnicznych i cokołu
  i.ocieplenie połaci dachowej wełną mineralną
  j.wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych piwnic i ścian fundamentowych.
  k.wykonanie drenażu opaskowego
  l.dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych bez maszynowni w postaci windy panoramicznej dostawionej do bryły istniejącego budynku o: udźwigu 400kg, wysokości podnoszenia 3,80 m, ilości przystanków -3, konstrukcji samonośnej szybu kotwionej w ścianach budynku, 3 ściany zewnętrzne przeszklone, platforma przelotowa 180° o wymiarach 1100mm x1500mm, drzwi szybowe - aluminiowe przeszklone o wym. 900mm x 2000mm wg. specyfikacji zawartej w projekcie.
  -Montaż urządzenia z wykonaniem otworów technologicznych.
  -Montaż instalacji elektrycznej platformy dla niepełnosprawnych.
  -Sporządzenie dokumentacji do rejestracji dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego.
  -Czynności związane z dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji.
  -Próby odbiorowe i rozruch urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych instytucji w tym UDT i Zamawiającego.
  -Rejestracja windy w UDT.
  -Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu.
  -Sporządzenie pełnej dokumentacji techniczno-odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej instalacji dźwigu i protokołów pomiarów ochronnych instalacji.
  -Zapewnienie serwisu i konserwacji miesięcznej platformy dla niepełnosprawnych w okresie objętym gwarancją wraz z jego kosztami.
  m.wydzielenie pożarowe klatek schodowych
  II. Roboty branży elektrycznej:
  a.demontaż istniejącej instalacji w zakresie objętym projektem
  b.przebudowę złącza kablowego RE6 ZK 1010
  c.przebudowę tablicy RG + TL wraz z układem pomiarowym
  d.przebudowę instalacji rozdziału energii
  e.przebudowę instalacji oświetlenia podstawowego
  f.przebudowę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
  g.przebudowę instalacji gniazd wtyczkowych
  h.przebudowę sieci dedykowalnej zasilania komputerów
  i.przebudowę instalacji siłowej
  j.przebudowę instalacji przeciwporażeniowej
  k.przebudowę instalacji przeciwprzepięciowej
  l.przebudowę instalacji telewizji AZART
  m.przebudowę instalacji odgromowej.
  n.wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

  III. Roboty branży sanitarnej:
  a.wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku
  b.wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie objętym projektem
  c.wykonanie instalacji wodnej w zakresie objętym projektem
  d.wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w zakresie objętym projektem

  IV. Roboty drogowe
  a.wykonanie chodnika
  b.wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych
  c.wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

  Szczegółowy zakres robót określa
  a.dokumentacja techniczna
  b.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  c.przedmiary robót
  Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie realizacji projektu w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

  Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
  1.Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3kpl. (w tym 1kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej.
  2.Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
  3.Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
  4.Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
  5.Zapewnienie dojazdu do obiektu w czasie prowadzonych robót.
  6.Organizację ruchu i oznakowanie placu budowy.
  7.Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane.
  8.Odtworzenie zniszczonej robotami budowlanymi nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objętych zakresem projektu.
  9.Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.
  10.Doprowadzenie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego poprzez uzupełnienie terenów zielonych humusem, rozplantowanie ziemi, dokonanie obsiania trawą zniszczonej powierzchni.
  11.Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
  12.Przenoszenie wyposażenia z pomieszczeń przeznaczonych do robót budowlanych do pomieszczeń tymczasowego składowania oraz wnoszenie wyposażenia po wykonanych robotach budowlanych wraz z zabezpieczeniem wyposażenia.
  13.Zabezpieczenie w sposób trwały na czas robót budowlanych posadzek, stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, urządzeń i wyposażenia pozostawionego w pomieszczeniach remontowanych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia lub elementów budynku Wykonawca na własny koszt dokona ich naprawy po spisaniu protokołu ustalającego zakres uszkodzeń, sposób oraz termin ich naprawy.
  14.Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Regionalną Instalację Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
  15.Zamawiający zastrzega sobie do ponownego wykorzystania następujące materiały z rozbiórki : płytki chodnikowe, kostka chodnikowa, kostka granitowa, krawężniki, obrzeża chodnikowe, wpusty uliczne. W związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich utylizować lub przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  16.Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie Inspektor bezpośrednio przed rozbiórką. Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu. Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki, zakwalifikowanych do ponownego wykorzystania leży po stronie Inwestora.
  17.Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
  18.Wykonawca sporządzi inwentaryzację fotograficzną terenu, polegającą w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.
  19.Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 15. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i Cisek w sezonie zimowym 2015/2016
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i Cisek z zachowaniem standardu V w sezonie zimowym 2015/2016. Zamówienie obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy użyciu następujących środków sprzętowo transportowych : - piaskarko - solarki z pługiem odśnieżnym średnim - 2 szt., - ładowarki (sprzęt do załadunku) - 1 szt., - ładowarki (sprzęt do odśnieżania) - 1 szt. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi - 53,06 km. Długość odcinków do posypywania - 20,42 km. Odcinki do posypywania : skrzyżowania, zakręty, przejazdy kolejowe, trasy autobusów, odcinki wzdłuż szkół , odcinki dróg o znacznych spadkach podłużnych . Szczegółowa lokalizacja odcinków dróg powiatowych miejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w wykazie - załączniku nr 1 i 2 do Umowy . Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres usług określają: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiO) stanowiąca załącznik do SIWZ; - wykaz dróg powiatowych pozamiejskich objętych zimowym utrzymaniem stanowiących załącznik nr 1 i 2 do umowy; - standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych stanowiące załącznik nr 3 do umowy; - wizja lokalna. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: - dostawy soli drogowej i piasku ( łącznie z zakupem ) wraz z przygotowywaniem mieszanki piaskowo - solnej 20%, - załadunku materiałów do zimowego utrzymania dróg, - zabezpieczenie sprzętu dodatkowego (1 ładowarki) do pracy w szczególnie trudnych warunkach zimowych, - zabezpieczeniem dyżurnego do dysponowania sprzętem, podawania informacji o stanie dróg do ośrodka dyspozycyjnego akcji zimowej (Zamawiający), - zapewnienie stałej łączności telefonicznej z dyżurnymi, kierowcami, operatorami sprzętu przy użyciu telefonów komórkowych i stacjonarnych, - prowadzenie dokumentacji technicznej zimowego utrzymania dróg, - uzgodnienia oznakowania pojazdów, - wykonania i stosowania oznakowania w trakcie prowadzenia usług
 16. Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy
  Zamawiający: Gmina Leśnica, Leśnica
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegający na wykonaniu: 1.Boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy, 2.Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, 3.Bieżni o nawierzchni poliuretanowej, 4.Chodnika z kostki brukowej, 5.Ogrodzenia boisk do wysokości h=4,00m ze słupków stalowych z profili zamkniętych 6.Ogrodzenia zewnętrznego, 7.Łączki gimnastycznej, 8.Małej architektury ( ławki, stojaki na rowery, tablica z regulaminem). UWAGA! Podstawą do wyceny oferty jest dokumentacja graficzna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a załączony przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy. Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych: 1.Kompleksową obsługę geodezyjną 3 kpl . ( w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym), wraz z zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików w postaci wektorowej. Format plików to DWG lub DXF. 2.Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3.Zapewnienie dojazdu do innych obiektów posesji w czasie prowadzenia robót. 4.Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane. 5.Konserwacja nawierzchni syntetycznej zgodnie z zaleceniami producenta (min 2 razy w roku) w okresie gwarancji
 17. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska - Etap 1
  Zamawiający: Powiat Strzelecki, Strzelce Opolskie
  Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Barucie i obejmuje Etap 1 km 0+340.22 do km 0+460.22. W zakres robót wchodzi: - przebudowa chodnika, - budowa ścieku przykrawężnikowego, - przebudowa zjazdów na posesje i drogi boczne, - budowa studni chłonnych, - budowa wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód do studni chłonnych, - przebudowa przełomu podłużnego przy chodniku. Zakres zadania obejmuje m. in.: 1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową, którą stanowi: - Przedmiar robót (Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty wywóz ziemi oraz gruzu z terenu robót na odległość dalszą niż określoną w przedmiarze oraz ewentualne koszty utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami), - Projekt techniczny, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST wykonania i odbioru robót budowlanych, - Założenia etapowej realizacji. 4) demontaż oznakowania. Szczegółowy zakres robót zawiera Przedmiar robót. Na wykonane prace Wykonawca udzieli co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego). Długość okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, stanowi kryterium oceny ofert. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż pracowników przed rozpoczęciem budowy: 1) W trakcie wykonywania robot budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania robot, przepisy szczególne, normy itp. 2) Roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 3) W czasie prowadzenia robot drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym. 4) Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić. 5) Na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia. 6) Technologia wykonania robot drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów robot. 7) Instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. 8) W przypadku wystąpienia podwykonawców generalny wykonawca obowiązany jest do: a) pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, b) egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy, c) określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców, d) wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, e) ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników 9) Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót. Projekt musi przewidywać możliwość dojazdu na budowę i do przyległych zabudowań w przypadku pożaru, czy potrzeby niesienia pomocy. 10) Roboty prowadzić tylko przy oznakowaniu robót zgodnie z w/w projektem, zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem drogowym. 11) Poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje oraz okolicznych mieszkańców o rozpoczęciu robót i związanych z tym utrudnieniach. 12) W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 13) Przy realizacji robót stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. 14) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 15) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 16) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 17) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 18) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 19) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone. 20) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach. 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczoną od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu - okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 48 miesiące, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 72 miesięcy i więcej). 2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, b) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany. 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 18. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: PT i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją terenu sportowo-rekreacyjnego w Kedzierzynie-Koźlu przy ul. Wieczorka na os. Piastów.

  Modernizacja polega na zamontowaniu zewnętrznych urządzeń fitness, modernizacji placu zabaw dla małych dzieci w tym likwidacja starych urządzeń i montaż nowych, montaż zjeżdżalni, usytuowanie nowych ławek. Zadanie obejmuje również ośietlenie i monitoring terenu. Dodatkowo wykonane zostaną piłko chwyty na bosiku do gry w piłkę nozną oraz w piłkę siatkową.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej:
  - projekt budowlany
  - projekt wykonawczy/architektura,
  - projekt wykonawczy/instalacji elektrycznych i monitoringu,
  - STWiOR dla w/w branż
  sporządzonej przez: Pracownia Architektoniczna- Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska-Tarczyńska, 44-100 Gliwice, ul. Bednarska 4/4.

  Pomocniczo dołączono przedmiary robót.
  Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
  1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
  2. Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3kpl. (w tym 1kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja
  o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej.
  3. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
  4.Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
  5. Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.
  6. Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.
  7. Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.
  8. Zamawiający zastrzega sobie do ponownego wykorzystania następujące materiały
  z rozbiórki: istniejące urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci, płytki chodnikowe, obrzeża chodnikowe w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu
  z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Zamawiający zastrzega sobie konieczność uwzględniania w ofercie kosztu demontażu, transportu, ewentualnych napraw, malowania i ponownego montażu niżej wymienionych urządzeń :
  - bujak na sprężynie (zdjęcie nr 1) - 1 szt. - przewieść i zamontować na placu zabaw w parku w Koźlu (transport do 10 km),
  - bujak na sprężynie (zdjęcie nr 5) - 1 szt. - przewieść i zamontować na placu zabaw w parku w Blachowni ul. Zwycięstwa (transport do 5 km),
  - bujak na sprężynie (zdjęcie nr 8) - 1 szt. - przewieść i zamontować na placu zabaw w Koźlu ul. Filtrowa (transport do 10 km),
  - urządzenie z rurami do przewrotów (zdjęcie nr 2) - 1 szt. - przewieść i zamontować na placu zabaw w parku w Koźlu (transport do 10 km),
  - zestaw z przeplotnią z łańcucha i ze zjeżdżalnią (zdjęcie nr 3) - 1 szt. - przewieść i zamontować na placu zabaw w parku w Koźlu (transport do 10 km),
  - tablica z regulaminem placu zabaw (zdjęcie nr 4) - 1 szt. - przewieść i zamontować na placu zabaw w parku w Koźlu (transport do 10 km),
  - wieża ze zjeżdżalnią i ścianą wspinaczkową (zdjęcie nr 6) - 1 szt. - przewieść i zamontować na placu zabaw w parku w Blachowni ul. Zwycięstwa (transport do 5 km),
  - karuzela czteroramienna (zdjęcie nr 7) - 1 szt. - przewieść i zamontować na placu zabaw w Koźlu ul. Filtrowa (transport do 10 km),
  - huśtawka podwójna dla małych dzieci (z koszyczkami) (zdjęcie nr 9) - 1 szt. - przewieść i zamontować na placu zabaw w Koźlu ul. Filtrowa (transport do 10 km),
  - ławki i kosze na śmieci - 10 szt. przewieść i zamontować w Parku Miejskim w Sławięcicach (transport do 10 km),
  - ławki i kosze na śmieci - 7 szt. przewieść i zamontować w Parku w Koźlu (transport do 10 km),
  Dokładne posadowienie urządzeń na wskazanych placach i parkach wymienionych w pkt. h) należy uzgodnić z Zamawiającym.
  Urządzenia do likwidacji i utylizacji: - huśtawka pojedyncza (zdjęcie nr 12), - huśtawka podwójna (zdjęcie nr 11), - sześciokąt do ćwiczeń i zestaw sprawnościowy (zdjęcie nr 10)
  9. Wykonanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych metalowych powlekanych ( lub równoważnych ) wg. wzorca zamieszczonego w wersji elektronicznej: - tablica o wym. 150cmx 100cm na słupkach metalowych w czasie trwania inwestycji, - tablica o wym. 150cm x100cm na słupkach metalowych po zakończeniu inwestycji.
  10. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
  11. Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót.

  PRZED PRZEKAZANIEM PLACU BUDOWY ZAMAWIAJĄCY PRZEKAŻE WYKONAWCY PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
 19. Budowa ścieżki w Parku Orderu Uśmiechu - etap IV w ramach zadania: ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW O CZĘŚĆ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM I BUDOWĄ ŚCIEŻEK W PARKU ORDERU UŚMIECHU (2015)
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
  Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 0+300 do km 0+537 (odcinek od km 0+300 do D) Zakłada się wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej szarej i kolorowej gr. 8 cm na podbudowie 15 cm. Szerokość ścieżki to 3,5 m. Zakres robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: Odcinek od km 0+300 do km 0 +537 (odcinek od km 0+300 do D) Część drogowa: a/obrzeża betonowe o wym. 30 x 8 cm - 490 mb b/chodniki z kostki bruk. bet. szarej o grub. 8 cm - 361,9 m2 c/chodniki z kostki bruk. bet. kolor. o grub. 8 cm - 474 m2 d/ ławki parkowe - szt. 4 Wykonawca zabuduje projektowane ławki parkowe w sposób trwały tak aby nie było możliwości demontażu - w miejscu wskazanym przez Inwestora - w ilości 4 szt. / pod ławkami wyłożyć bruk o wym. 0,8 x 2,0 m oraz założyć obrzeża 3,60 m e/ kosz betonowy - szt. 3 f/ ustawienie znaków drogowych na słupkach do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm: C-13a, C-16/13, C-13/16 - szt. 3 Część elektryczna: Wykonanie instalacji oświetleniowej poprzez: a/ ułożenie kabli YAKXS 4X35 w rowach kablowych ręcznie - 192 mb. b/ ułożenie kabli YAKXS 4X35 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - 116 mb. c/ montaż słupów oświetleniowych SAL-4/B60 - szt. 10 d/ montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu OPC-1S-70 z kloszem ARIS - szt. 10. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLA ZAŁĄCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (w zakresie w jakim dotyczy ona odcinka od km 0+300 do D) oraz POMOCNICZO PRZEDMIAR ROBÓT i udostępniona wizja lokalna. ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przedłoży, jako załączniki do umowy. W harmonogramie Wykonawca poda wartość procentowa i kwotową poszczególnych pozycji harmonogramu
 20. Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu GDDKiA Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia są roboty , usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników na drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu GDDKiA Rejon w Kędzierzynie-Koźlu e okresie 5 - ciu miesięcy od daty podpisania .
  Zamówienie obejmuje :
  Roboty :
  a) ścinkę poboczy gruntowych ,
  b) uzupełnienie poboczy i skarp ,
  c) odtworzenie ( odmulenie ) istniejących rowów ,
  d) remont nawierzchni chodników ,
  e) wymiana i regulacja wysokościowa krawężników ,
  f) wymiana obrzeży ,
  g) remont ścieków ,
  h) regulacja i wymiana wpustów odwadniających i studni rewizyjnych kanalizacji ,
  i) regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych ,
  j) remont przepustów pod zjazdami ,
  k) remont ścianek czołowych ,
  l) wykonanie nawierzchni tłuczniowej

  Usługi :
  ł) odmulenie przepustów pod zjazdami ,
  m) oczyszczenie kanalizacji deszczowej ,
  n) oczyszczenie separatorów ,
  o) czyszczenie studni rewizyjnych i kratek kanalizacji deszczowej ,
  p) mycie znaków drogowych, pachołków, pylonów, poręczy, barier energochłonnych itp.
  Dostawy :
  r) dostawa włazów kanalizacji deszczowych
  s) dostawa wpustów ulicznych
  oraz
  inne , nieskomplikowane roboty i usługi (rozliczane wg stawki roboczogodziny ) , których nie można było przewidzieć , a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia .
 21. Budowa boiska na placu zabaw przy ul. KOŁŁĄTAJA w ramach zadania PT i BUDOWA BOISK PLACU ZABAW PRZY ul. KOŁŁĄTAJA
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle

Inne osoby dla Lewandowska Kerner Agnieszka (64 osoby):