Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Małgorzata Katarzyna

w KRS

Małgorzata Katarzyna Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowski Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Warszawa − KRS 0000138026
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo- Usługowe Pewel Spółka Z Ograniczoną odpowiedzialnością, Radom − KRS 0000096272

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Apartamenty Leśniczówka Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000267680
 2. Baza Pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000522982
 3. Pewel-profit K.lewandowski, S.siwiec Sp. J., Radom − KRS 0000286715
 4. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa − KRS 0000099787
 5. Radomska Grupa Kapitałowa Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Radom − KRS 0000335759
 6. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej W Radomiu, Radom − KRS 0000015778

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Zamówienie z wolnej ręki na wykonie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntu nieruchomości przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej wraz z określeniem wartości nakładów wniesionych przez właścicieli przedmiotowych nieruchomości - położonych w Radomiu przy ulicach Bieszczadzkiej, Sąsiedniej, Godowskiej, Wojciecha Michała Drzymały, Ciborowskiej. Zakres zamówienia - poniżej 200.000 EUR
 2. Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 43 operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntu nieruchomości położonych w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntu nieruchomości przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej -położonych w Radomiu.
  Zakres zamówienia - poniżej 193.000 EUR
 3. DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH
  Zamawiający: Powiat Białobrzeski, Białobrzegi
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych wyszczególnionych poniżej i spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów( Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322) oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych. 2. Szacunkowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami w tym: a. 9 424 szt. tablic tej. samochodowych jedno i dwurzędowych b. 272 szt. tablic rej. motocyklowych c. 420 szt. tablic rej. ciągnikowych d. 284 szt. tablic rej. motorowerowych e. 288 szt. tablic rej do przyczep f. 4 szt. tablic rej. zabytkowych samochodowych g. 2 szt. tablic rej. zabytkowych motocyklowych 3. Materiały i transport Wykonawcy
 4. DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM DO KOŃCA 2011R.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu, Ostrowiec Świętokrzyski
  Dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, motorowerowych, ciągnikowych, dla przyczep, jednorzędowych, dwurzędowych, zabytkowych i indywidualnych (włącznie z tablicami zamawianymi jako wtórniki) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. nr 186, poz. 1322 z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2011r.

  Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zamówienia. Termin dostarczenia wtórników tablic rejestracyjnych wynosi 2 dni robocze.
  Dostawy będą wykonywane transportem wykonawcy na jego koszt do siedziby zamawiającego.
  Zamawiający wymaga, aby tablice na czas transportu były odpowiednio opakowane i zabezpieczone.
  Orientacyjne zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne wynosi około 20.000 sztuk rocznie, przy czym zamawiający w zależności od potrzeb zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości tablic.
 5. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Przysusze
  Zamawiający: Powiat Przysuski, Przysucha
  Przedmiotem zamówienia jest :

  1) Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i
  Transportu Starostwa Powiatowego w Przysusze z wytłoczonymi numerami
  rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Przysuskiego związanych z
  rejestracją pojazdów na podstawie ustawy z 2005 r. Prawo o ruchu drogowym
  (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zmianami) i przepisów wykonawczych
  do tej ustawy w okresie od 01 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2012 r.

  2) Odbiór tablic rejestracyjnych złomowanych,

  3) Wykonanie i dostawa wtórników tablic rejestracyjnych do oznakowania
  pojazdów.

  Dostarczane tablice rejestracyjne wykonane powinny być zgodnie ze wzorami
  określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w
  sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z
  późniejszymi zmianami o numeracji i w ilościach uzgodnionych w formie
  pisemnego zamówienia.

  Tablice powinny być wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych ( Dz. U. 2002r nr 193 poz.1618 ).
  W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w powyżej w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy tablic rejestracyjnych po uwzględnieniu zmian.

  Planowana ilość dostarczonych tablic wynosi odpowiednio:
  1. Tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe - 22 800 sztuk
  2. Tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe - 100 sztuk
  3. Tablice samochodowe tymczasowe jednorzędowe - 50 sztuk
  4. Tablice samochodowe indywidualnych jednorzędowe - 40 sztuk
  5. Tablice samochodowe indywidualne dwurzędowe - 10 sztuk
  6. Tablice samochodowe zabytkowe dwurzędowe - 10 sztuk
  7. Tablice samochodowe zabytkowe jednorzędowe - 30 sztuk
  8. Tablice ciągnikowe/ motocyklowe zwyczajne - 800 sztuk
  9. Tablice ciągnikowe/ motocyklowe tymczasowe - 10 sztuk
  10. Tablice motocyklowe zabytkowe - 10 sztuk
  11. Tablice ciągnikowe / motocyklowe indywidualne - 10 sztuk
  12. Tablice motorowerowe zwyczajne - 500 sztuk
  13. Tablice motorowerowe tymczasowe - 10 sztuk

  Podane ilości są ilościami maksymalnymi z możliwością zmniejszenia (w miarę istniejących potrzeb) przez zamawiającego. Dostawca dokona złomowania tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji we własnym zakresie i na własny koszt w terminie wcześnie ustalonym z Zamawiającym.
  Podana wartość oferty, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów.
  Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a dostawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Kupujący podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno eksploatacyjno użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.
  Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Kupującego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Kupującego.
 6. Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Grójeckiej
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego, ustalającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności, położonej w Radomiu przy ulicy Grójeckiej, działka nr 110 o pow. 30054 m2 KW 8181 (Obr. II, ark. 13) - wycena wartości rynkowej nieruchomości dla celów wykupu na rzecz Gminy Miasta Radomia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 7. DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM DO KOŃCA 2010R..
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu, Ostrowiec Świętokrzyski
  Przedmiotem zamówienia jest: 3.1 Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych: 1) do samochodu a) zwyczajne (jednorzędowe i dwurzędowe), b) indywidualne (jednorzędowe i dwurzędowe), c) zabytkowe, d) tymczasowe e) tymczasowe badawcze 2) do motocykla a) zwyczajne b) indywidualne c) zabytkowe d) tymczasowe 3) do motoroweru a) zwyczajne b) tymczasowe 3.2. Sposób wykonania zamówienia: 1. Tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2007r. nr 186, poz. 1322) 2. Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych musi spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie warunków produkcji oraz sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków (Dz .U. z 2002r. nr 139, poz. 1618) 3. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa: siedziba Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37 4. Dostawa ma być realizowania sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zamówienia. Zamawiający przewiduje dostawy w terminie 2 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia, polegały one będą na wykonaniu i dostarczeniu wtórników tablic rejestracyjnych w przypadku zgłoszenia przez właściciela ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. 5. Zamawiający wymaga by tablice rejestracyjne pakowane były w kartonach po 25 kompletów lub 50 sztuk w opakowaniu. 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad wykonawczych producent dokona wymiany tablic na nowe po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu. 3.3. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia i sposób wykonania zamówienia określa także Umowa stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ.
 8. Wykonanie i dostawy nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów, wykonanie i dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Powiatu Zwoleńskiego.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Zwoleń
  Przedmiotem niniejszego zamowienia jest sukcesywne wykonywanie i dostawy nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów, wykonywania i dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz.1322 ze zm/
 9. Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów.
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zakres zamówienia - poniżej 206.000 EUR

Inne osoby dla Lewandowska Małgorzata Katarzyna (176 osób):