Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Maria Danuta

w KRS

Maria Danuta Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Danuta
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Olsztyn (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Narloch Piotr Marian, Narloch Sklinsmont Aleksandra Anna

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych Profkad Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000187623

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania infrastruktury dla potrzeb stacji radiolokacyjnej NUR - 15 M w kompleksie wojskowym Kruklanki dla potrzeb JW. 2031 Lipowiec - postępowanie nr 20/U
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania infrastruktury dla potrzeb stacji radiolokacyjnej NUR - 15 M w kompleksie wojskowym Kruklanki dla potrzeb JW. 2031 Lipowiec. Program inwestycji należy wykonać w oparciu o: załącznik nr 2 do SIWZ, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 120, poz. 831), decyzję nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14.01.2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, zatwierdzone minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe (jako materiał pomocniczy). Przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i normach dla tego typu obiektów. Projekt winien odpowiadać wymogom określonym w: rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Środowiskowych zasadach wycen prac projektowych - 2003, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do SIWZ.
 2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad kompleksową realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego.
  Zamawiający: Powiat Batroszycki, Bartoszyce
  Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad kompleksową realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego. Do obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu należy: 1. W ramach nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę robót budowlanych: a) sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wybranego Wykonawcę robót budowlanych, b) organizowania w porozumieniu z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (raz w miesiącu lub częściej - wg potrzeb, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego) oraz przygotowywania notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót (sporządzania protokołów spotkań), c) szacowania i weryfikacji robót dodatkowych proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie rzeczowym i finansowym, d) sporządzania protokołów konieczności w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowania do Zamawiającego o ich wykonanie, e) współtworzenia z Wykonawcą robót budowlanych harmonogramu finansowego i rzeczowego realizacji zadania oraz śledzenia jego wykonania, f) zatwierdzania przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywania ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm, g) przebywania na placu budowy z częstotliwością dostosowaną do postępu robót budowlanych i potrzeb, (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu) monitorowania realizacji robót budowlanych, sprawdzania kalkulacji oraz kosztorysów powykonawczych i obmiarów, jeśli będą występowały, dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych, h) nadzorowania wykonywanych robót budowlanych pod względem technicznym i jakościowym, i) egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji technicznej na roboty dodatkowe i zamienne, j) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, k) kontroli dokumentów roszczeniowych Wykonawcy robót budowlanych, aprobowanie koniecznych zmian na etapie realizacji robót niepowodujących wydłużenia czasu trwania zadania oraz zwiększenia kosztów jego realizacji, l) organizowania, przeprowadzania i dokonania po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i końcowego dla poszczególnych części wykonywanych robót budowlanych od Wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności:sprawdzenia gotowości do odbioru, przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i wstępnych, przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, m) informowania i uzgadniania z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego wykonywanych robót budowlanych (zmianach technicznych, robotach dodatkowych) powodujących wzrost kosztów realizacji robót, n) egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych inwentaryzacji powykonawczej robót, o) kontrolowania i sprawowania nadzoru nad Wykonawcą robót w zakresie BHP, p) udziału na każde wezwanie Zamawiającego w kontrolach realizacji zadania dokonywanych przez przedstawicieli organów dofinansowujących przedsięwzięcie q) udziału w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, r) weryfikowania obmiarów każdego elementu robót metodologią zgodną z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi, s) przeprowadzenia procesu przekazania obiektu do użytkowania, t) wykonania, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wszystkich innych czynności, nie wymienionych w niniejszej umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót, u) Inżynier Kontraktu we własnym zakresie zapewnia na potrzeby własne zaplecze socjalno-biurowe oraz łączność i komunikację a także obsługę biurowo-administracyjną dla potrzeb związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadania inwestycyjnego, v) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, w) Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za powstałe szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową, x) Inżynier Kontraktu akceptuje wybranych przez Wykonawcę podwykonawców zgodnie z art. 647.1 kc 2. W ramach wyboru zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy robót budowlanych: a) sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej i przedmiarów robót, b) przygotowania w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, ogłoszenia o zamówieniu, c) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, d) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ w uzgodnieniu z Zamawiającym, e) udziału wyznaczonych pracowników w pracach Komisji Przetargowej w charakterze członków komisji, f) uzyskania od wykonawcy robót budowlanych uzgodnionego harmonogramu rzeczowo- finansowego przedstawiającego cykl realizacji zadania, g) reprezentowania Zamawiającego wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów w przypadku rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą na skutek wniesionego odwołania, h) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji przetargowej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych, 3. W ramach obsługi okresu gwarancyjnego: a) nadzoru nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru robót i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia, b) przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy. 4. W ramach rozliczania i zarządzania projektem: a) sporządzania dokumentów (raportów, sprawozdań, kosztorysów powykonawczych, itp.) wynikających z umów o dofinansowanie przedsięwzięcia Opis zadania objętego usługą pełnienia funkcji inżyniera kontraktu znajduje się w załączniku nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - przebudowa ogrodzenia wraz z obwodnicą oświetleniową kompleksu koszarowego i technicznego w J.W. 2031 w Lipowcu - postępowanie nr 95/U/PN/2012.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania programu inwestycji oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla zadania - przebudowa ogrodzenia wraz z obwodnicą oświetleniową kompleksu koszarowego
  i technicznego w J.W. 2031 w Lipowcu.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4 do SIWZ. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:
  - podstawowe: 74232000-4.
 4. Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Kamińsku na Dom Pomocy Społecznej.
  Zamawiający: Gmina Górowo Iławeckie, Górowo Iławeckie
  Kompletne opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich branżach tj: - architektonicznej, - konstrukcyjnej, - instalacyjnej: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, alarmowej, komputerowej. wentylacyjnej, zagospodarowania terenu, - drogowej.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.:NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 26 PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SZCZYTNIE NA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MSWiA
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  dla zadania inwestycyjnego pn.:NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 26
  PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SZCZYTNIE
  NA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MSWiA
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU NR 52/I/IX/11 NA POTRZEBY BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
  PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU NR 52/I/IX/11 NA POTRZEBY BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE
 7. Pełnienie nadzoru autorskiego całego procesu inwestycyjnego nad realizacją inwestycji wykonania obiektu Policyjnego Centrum Analityczno - Badawczego i Uczelniano - Policyjnego Systemu Biblioteczno - Informacyjnego w ramach projektu pod tytułem: Budowa i wyposażenie Policyjnego Centrum Dydaktyczno - Badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju.
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
  Pełnienie nadzoru autorskiego całego procesu inwestycyjnego nad realizacją inwestycji wykonania obiektu Policyjnego Centrum Analityczno - Badawczego i Uczelniano - Policyjnego Systemu Biblioteczno - Informacyjnego w ramach projektu pod tytułem: Budowa i wyposażenie Policyjnego Centrum Dydaktyczno - Badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju.

Inne osoby dla Lewandowska Maria Danuta (188 osób):