Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Marianna

w KRS

Marianna Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marianna
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Pruszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banasiak Beata Ewa, Burczyński Zdzisław, Czerwonka Grażyna Maria, Dąbrowska Danuta, Domieracka Agnieszka, Gałązka Wiesław, Heinich Lucyna Teresa, Jurkiewicz Jan, Kaszowski Kazimierz, Koszowski Jan, Kotlarek Danuta, Krakowska Maria Magdalena, Markiewka Mirosław, Małetka Piotr, Mróz Aleksander, Nowak Beata Katarzyna, Orzechowska Izabela, Podrzycka Czech Katarzyna Elżbieta, Putynkowski Dariusz, Robaczewska Dorota Anna, Żurawski Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ławińska Paulina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Awiązek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-pomorskiego, Toruń − KRS 0000005869
 2. Bank Spółdzielczy W Pruszczu Pomorskim, Pruszcz − KRS 0000111079
 3. Fundacja Powiatu Mogileńskiego, Bielice − KRS 0000356142
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Dąbrowa − KRS 0000139276
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Pruszcz − KRS 0000026683
 6. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Dąbrowie, Dąbrowa − KRS 0000084778
 7. Grupa Producentów Bydła Taurus Sp. Z O.O., Węgierce − KRS 0000701171
 8. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 9. Kujawskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi W Kościelcu, Kościelec − KRS 0000333180
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Luszkówku, Luszkówko − KRS 0000014561
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Łowinie, Łowin − KRS 0000017014
 12. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Bydgoszczy, Inowrocław − KRS 0000103621

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Koronowie, Koronowo − KRS 0000142826
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rojewie, Rojewo − KRS 0000043888
 3. Spółdzielnia Produkcyjno-usługowo-handlowa W Zbrachlinie, Zbrachlin − KRS 0000271985
 4. Spółdzielnia Rolników Indywidualnych Rolnik, Dąbrowa − KRS 0000119490

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2017 roku.
  Zamawiający: Gmina Pruszcz, Pruszcz
  1. Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2017 roku. 2. Wymagania stawiane wykonawcom: - pierwszeństwo na pobranie gotówki z kasy banku i zwrotu gotówki na rachunki bankowe, - dostęp do informacji na rachunkach bankowych drogą elektroniczną bezpośrednio z siedziby Urzędu, - możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000 zł . - możliwość dokonywania operacji ostatniego dnia roboczego roku w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, - możliwości otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych w zależności od potrzeb, - bezpośrednia łączność z bankiem za pomocą Home- Banking. - możliwość lokowania wolnych środków na lokatach weekendowych i terminowych - informacje o stanie rachunku będą przekazywane codziennie (po każdej zmianie salda). Informacja będzie zawierała zestawienie wszystkich operacji przeprowadzonych na rachunku bankowym oraz saldo rachunku. - bank, oddział, filia, lub punkt kasowy, na czas realizacji umowy - muszą znajdować się na terenie miejscowości Pruszcz (86-120) - dowóz i odbiór gotówki z Urzędu Gminy w Pruszczu (kwoty powyżej 20.000zł). Przewiduje się średnio 5 przyjazdów w miesiącu. - bezpłatne oprogramowanie i przeszkolenie na 5 stanowiskach w zakresie obsługi home banking - możliwość odbioru wyciągów bankowych w kolejnym dniu roboczym - zmiana karty wzoru podpisów - wydawanie zaświadczeń i opinii.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1 341 106 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto sześć zł 00_100), z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Pakość, Pakość
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1 341 106 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto sześć zł 00_100), z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 2. Na cenę kredytu składać się będzie: a) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku-kredytodawcy, b) prowizja przygotowawcza banku. 3. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3 M na dzień 5 marca 2013r., Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie dnia notowania stawki WIBOR 3M. 4. Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż data uruchomienia kredytu nastąpi w jednej transzy w dniu 26 marca 2013r., natomiast spłata nastąpi od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2029r. 5. Przy obliczaniu odsetek należy przyjąć kalendarz odsetkowy, zgodnie z którym odsetki z tytułu kredytu liczone są według zasady: rzeczywista liczba dni/365/366. 6. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie miesięcznie, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony. Spłata należności głównej następować będzie kwartalnie, na ostatni dzień kwartału. Raty kapitałowe spłacane będą w równej wysokości natomiast ostatnia rata będzie wyrównująca. W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, należy przyjąć dzień poprzedzający dzień wolny. 7.Źródłem spłat będą dochody własne. 8. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 9.Skarbnik może kontrasygnować weksel in blanco oraz deklarację wekslową, jednakże kontrasygnatę należy potraktować jedynie jako potwierdzenie ważności zobowiązania wystawcy weksla. 10. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.97 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 11. Zamówienie obejmuje także następujące warunki: a) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu); b) marża Banku jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu
 3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz
  Zamawiający: Gmina Pruszcz, Pruszcz
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz
 4. Kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz obejmująca zadanie 7 we wsi Gołuszyce oraz zadanie 6 i 14 we wsi Pruszcz w ulicach Spacerowej, Winnej , Okrężnej, Równej i Słonecznej.
  Zamawiający: Gmina Pruszcz, Pruszcz
  Kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz obejmująca zadanie 7 we wsi Gołuszyce oraz zadanie 6 i 14 we wsi Pruszcz w ulicach Spacerowej, Winnej , Okrężnej, Równej i Słonecznej.
 5. Udzielenie kredytu bankowego na cele obrotowe.
  Zamawiający: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, Pruszcz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na cele obrotowe.
  Wartość kredytu 137.000,00 zł. na okres 60 miesięcy.