Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Renata Do

w KRS

Renata Do Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Renata
Drugie imię:Do
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Otwock (Mazowieckie)
Przetargi:25 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustyniak Marianna Do, Cygan Czesława Stefania, Czarnocka Wanda Zofia, Czech Chojnacka Maria Anna, Domańska Joanna, Fabijańczuk Dorota, Iwaniuk Helena, Jędrzejowski Zygmunt, Nowak Kazimierz, Piskorz Robert, Rosłon Waldemar Marian, Russek Grzegorz Henryk, Rytka Teresa, Skonieczna Bożena Lucyna, Świątek Andrzej, Szlasa Anna, Szymański Andrzej Kazimierz, Urbaniak Anna, Wasążnik Teresa, Węgiełek Jacek Andrzej, Wróbel Robert, Zawada Bożena, Łapiak Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wróbel Bogdan Włodzimierz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustyniak Marianna Do, Cygan Czesława Stefania, Czarnocka Wanda Zofia, Czech Chojnacka Maria Anna, Domańska Joanna, Fabijańczuk Dorota, Iwaniuk Helena, Jędrzejowski Zygmunt, Nowak Kazimierz, Piskorz Robert, Rosłon Waldemar Marian, Russek Grzegorz Henryk, Rytka Teresa, Skonieczna Bożena Lucyna, Świątek Andrzej, Szlasa Anna, Szymański Andrzej Kazimierz, Urbaniak Anna, Wasążnik Teresa, Węgiełek Jacek Andrzej, Wróbel Robert, Zawada Bożena, Łapiak Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wróbel Bogdan Włodzimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Otwocku, Otwock − KRS 0000101559
 2. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości W Otwocku, Otwock − KRS 0000146725
 3. Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca W Polsce, Józefów − KRS 0000216809
 4. Klub Twórczego Myślenia, Otwock − KRS 0000209477
 5. Medcomp Sp. Z O.O., Otwock − KRS 0000090613
 6. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Apollo, Otwock − KRS 0000283495
 7. Spółdzielnia Rzemieślnicza Otwock, Otwock − KRS 0000044351
 8. Stowarzyszenie Kabestan, Otwock − KRS 0000582978
 9. Stowarzyszenie Kultury Mazowsza, Celestynów − KRS 0000275216
 10. Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej Wawrzynioki, Glinianka − KRS 0000298270
 11. Stowarzyszenie Sąsiedzi Duchnowskiej, Wiązowna Kościelna − KRS 0000336751
 12. Stowarzyszenie Uśmiech Dla Dwójki, Józefów − KRS 0000167298
 13. Usługi Rolniczo-gospodarcze W Wiązownie Sp. Z O.O., Wiązowna − KRS 0000706667
 14. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Warszawa − KRS 0000210736

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Wiązownie, Wiązowna − KRS 0000120781
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Milkar, Karczew − KRS 0000116518
 3. Otwocki Klub Sportowy Start, Otwock − KRS 0000045556
 4. Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych I.p. System, Warszawa − KRS 0000092958
 5. Wilga Fruit Sp. Z O.O., Piwonin − KRS 0000161398
 6. Wojewódzka Hurtownia Zaopatrzenia Rzemiosła Spółdzielnia Osób Prawnych, Warszawa − KRS 0000140940

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.750.000,00 ZŁ
  Zamawiający: Gmina Celestynów, Celestynów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 2.750.000,00 zł.
  2. Kredyt długoterminowy zostanie przeznaczony na:
  2.1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok w wysokości 1.960.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”;
  2.2. spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 790.000,00 zł.
  3. Kredyt będzie wykorzystany do 30.12.2017 roku.
 2. Obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Gmina Otwock, Otwock
  III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Obsługa bankowa bud ż etu Miasta Otwocka oraz rachunków samorz ą dowych jednostek organizacyjnych. Ilo ść jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez bud ż et miasta – 25. Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek b ę d ą zawierane z kierownikami poszczególnych jednostek. Bud ż et Miasta Otwocka (dochody) wynosi 157.220.732 zł. Liczba mieszka ń ców miasta – 43.010, liczba podatników (głównie podatni cy podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami) ok. 31.000. IIIa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Bankowa obsługa bud ż etu Miasta Otwocka i jego jednostek organizacyjnych zakresem obejmuje: a) Otw arcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. , poz. 128 ze zm.): • rachunków bie żą cych w złotych polskich, • rachunków pomocniczych w złotych polskich, • rachunków pomocniczych waluto wych, • rachunków lokat „nocnych”. b) Otwarcie i prowadzenie rachunku Praco wniczej Kasy Zapomogowo – Po ż yczkowej przez Urz ę dzie Miasta oraz przy jednostkach organizacyjnych. c) Prowadzenie rachunków masowych (wirtualne konta). Z apewnienie mo ż liwo ś ci wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji prz ychodz ą cych płatno ś ci masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z u niwersalnym programem ksi ę guj ą cym, umo ż liwiaj ą cym automatyczne wczytywanie i ksi ę gowanie wyci ą gów bankowych UPROKS. d) Zapewnienie funkcjonalnego sys temu bankowo ś ci elektronicznej dla Miasta Otwocka i jego jednostek organizacyjnych, daj ą cego mo ż liwo ść na bie żą co monitorowania rachunków bankowych, przeszkolenie pracowników (instalacja i aktualizacja systemu, ora z szkolenie pracowników bez pobierania dodatkowych opłat). e) Sporz ą dzanie wyci ą gów bankowych, w formie papierowej, w terminie do drugiego dnia operacyjneg o z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy oraz daty dokonania wpłaty przez beneficje nta na rachunek. f) Realizacj ę przelewów na rachunki bankowe w banku obsługuj ą cym i w innych bankach zarówno w formie elektronicznej jak i papie rowej, g) Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na rachunki Zamawiaj ą cego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach Banku bez pobierania o płat i prowizji, h) Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiaj ą cego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach Banku bez pobierania o płat i prowizji - realizacja czeków gotówkowych i list wypłat . i) Uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego obsługi bud ż etu w pomieszczeniu mieszcz ą cym si ę w budynku Urz ę du Miasta Otwocka, czynnego w godzinach pracy Urz ę du, przez okres obowi ą zywania umowy. Bank na własny koszt dostosuje pomieszczenie do u ż ytku. Wydzier ż awienie pomieszczenia odb ę dzie si ę na podstawie odr ę bnej umowy. Nie dopuszcza si ę mo ż liwo ś ci pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat g otówkowych dokonywanych przez płatników z tytułu podatków, opł at i innych nale ż no ś ci na rzecz bud ż etu miasta Otwocka i jego jednostek organizacyjnych dokonywanych w punkcie kasowym. j) Uruchamianie kredytu w rachunku bie żą cym do wysoko ś ci okre ś lonej corocznie w uchwale Rady Miasta. Od kwoty kredytu W ykonawca pobierał b ę dzie odsetki w oparciu o wysoko ść WIBOR 1M +/- mar ż a, przy czym do naliczenia odsetek w danym miesi ą cu obowi ą zuje stawka ustalona na przedostatni dzie ń miesi ą ca, poprzedzaj ą cy dany okres odsetkowy. Stawka ustalana jest w okr esach miesi ę cznych, w ostatnim dniu roboczym miesi ą ca i obowi ą zuje w nast ę pnym miesi ą cu. Wykonawca nie b ę dzie pobierał innych opłat i prowizji od uruchomion ego kredytu. Prawnym zabezpieczeniem kredytu b ę dzie weksel własny in blanco wraz z deklaracj ą wekslow ą . k) Automatyczne lokowanie ś rodków na rachunku podstawowym Miasta Otwock, z wył ą czeniem pozostałych rachunków Miasta oraz jego jednostek organizacyjnych, powy ż ej kwoty 50.000 zł na lokatach typu „nocnych” (z wyj ą tkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego). Minimal na kwota lokowania wynosi 200.000 zł. Ś rodki ulokowane na lokacie „ nocnej” powinny zosta ć postawione do dyspozycji Miasta nast ę pnego dnia roboczego, do godz. 730 w tej samej wysoko ś ci, a odsetki od lokat naliczane s ą na bie żą co. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiaj ą cy wymaga od Wykonawcy aby lokaty „nocne” powy ż ej kwoty 50.000 zł oprocentowane były w oparciu o s top ę WIBID 1M +/- mar ż a. Stopa WIBID 1M zmienia si ę w kolejnych miesi ą cach kalendarzowych. W danym miesi ą cu obowi ą zuje stopa WIBID 1M notowana w przedostatnim dniu roboczym miesi ą ca poprzedzaj ą cego rozpocz ę cie okresu odsetkowego. l) Oprocentowanie ś rodków pieni ęż nych zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta i jego jednostek organizacyjnych. Zamawiaj ą cy wymaga, aby ś rodki na rachunkach oprocentowane były w oparciu o stop ę WIBID 1M +/- mar ż a. Stopa WI BID 1M zmienia si ę w kolejnych miesi ą cach kalendarzowych. W danym miesi ą cu obowi ą zuje stopa WIBID 1M notowana w przedostatnim dniu r oboczym miesi ą ca poprzedzaj ą cego rozpocz ę cie okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania w tym przypadku nie stanowi zmiany warunków umowy i nie w ymaga jej wypowiedzenia. Odsetki od ś rodków zgromadzonych na rachunkach powinny by ć naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec ka ż dego miesi ą ca, dla wyliczenia oprocentowania przyjmuje si ę , ż e rok ma 365 (366) dni. 2. W trakcie realizacji zmówienia liczba jednoste k oraz rachunków mo ż e ulec zmianie w zale ż no ś ci od potrzeb Zamawiaj ą cego bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji, jak równie ż bez konieczno ś ci zmiany umowy. 3. Zamawiaj ą cy wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie Miasta Otwocka co najmniej jedn ą placówk ę , w której b ę dzie mógł wypłaca ć ś wiadczenie z pomocy społecznej (realizacja wypłat ś wiadcze ń z pomocy społecznej na podstawie listy zatwierdzonej do wypłaty przez osoby do tego uprawn ione, identyfikacja beneficjentów uprawnionych do wypłaty odbywa ć si ę b ę dzie na podstawie dowodu to ż s amo ś ci). Nale ż no ś ci wypłacane b ę d ą przez 4 dni w miesi ą cu około 370 wypłat. 4. Zamawiaj ą cy wymaga, aby Wykonawca wyznaczył minimum jednego doradc ę klienta dla Zamawiaj ą cego, pozostaj ą cego do jego dyspozycji w godzinach pracy Urz ę du Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta. 5. Wy konawca po zawarciu umowy z Zamawiaj ą cym na obsług ę bud ż etu zawrze tak ż e odr ę bn ą umow ę z ka ż d ą jednostk ą organizacyjn ą Miasta, wymienion ą w zał ą czniku Nr 2 do umowy, na prowadzenie obsługi bankowej tych jednostek na waru nkach okre ś lonych w umowie z Zamawiaj ą cym. 6. Ceny jednostkowe, prowizj ę , mar ż e oferowane przez Wykonawc ę w ofercie nie mog ą ulec zmianie w okresie obowi ą zywania umowy na realizacj ę przedmiotu zamówienia, za wyj ą tkiem zmian korzystnych dla Zamawiaj ą cego. 7. Dodatkowe informacje : A. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bie żą cym b ę dzie weksle in blanco. Zaci ą gni ę ty kredyt b ę dzie spłacany bezpo ś rednio z wpływów na rachunek. Saldo debetowe na rachunku m usi by ć zlikwidowane na koniec roku. B. Doł ą cza si ę dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolno ś ci Zamawiaj ą cego (jako zał ą cznik A): a) Uchwał ę bud ż etow ą na 2016 rok (zmiany uchwały zamieszczone w na stronie www.bip.otwock.pl w zakładce bud ż et); b) Uchwał ę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso wej Miasta Otwocka na lata 2016-2022 (zmiany uchwały zamieszczone na s tronie www.bip.otwock.pl w zakładce bud ż et); c) Uchwał ę Nr Wa.91.2016 Składu Orzekaj ą cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowo ś ci planowanej kwoty długu Gminy Otwock, d) Uchwał ę Nr Wa.92.2016 Składu Orzekaj ą cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z d nia 3 lutego 2016 roku w sprawie mo ż liwo ś ci sfinansowania planowanego deficytu okre ś lonego w Uchwale Bud ż etowej Rady Miasta Otwocka na 2016 rok. e) Sprawozd ania z wykonania bud ż etu za 2015 rok i I półrocze 2016r. f) Opini ę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wykonaniu sprawozdania za 2015 rok i I półrocze 2016 roku. g) Sprawozdania: RB 27S, RB 28S, RB N, R B Z, RB NDS na dzie ń 31.12.2015r. i 30.06.2016r. h) Zestawienie zobowi ą za ń z tytułu kredytów i po ż yczek spłacanych przez miasto Otwock na dzie ń 30.09.2016r. i) Za ś wiadczenia z ZUS i Urz ę du Skarbowego o niezaleganiu z opłat ą składek i podatków. j) Projekt bud ż etu na 2017 rok (zamieszczony w na stronie www.bip.otwo ck.pl w zakładce bud ż et). k) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20 17-2027 (zamieszczony w na stronie www.bip.otwock.pl w zakładce bud ż et).
 3. UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO ZŁOTÓWKOWEGO W KWOCIE 1.240.037,00 zł
  Zamawiający: Gmina Celestynów, Celestynów
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego złotówkowego w kwocie 1.240.037,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na:
  1.1. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości 240.037,00 zł;
  1.2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Celestynów na 2015 rok w wysokości 1.000.000,00 zł.
  2. Kredyt będzie wykorzystany w 2015 roku.
  3. Kredyt będzie uruchamiany w transzach. Zamawiający określi każdorazowo wysokość kredytu i termin jego uruchomienia. Uruchomienie poszczególnych transz kredytu nastąpi w terminie 1/7 dni (minimum 1 dzień/maksimum 7 dni, w zależności od złożonej oferty), po złożeniu przez zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlagającego rozpatrzeniu.
  4. Spłata kredytu będzie następowała w latach 2016-2023, w ratach według poniższego harmonogramu:
  4.1. 31.01.2016 r. - 50.000,00 zł
  4.2. 30.04.2016 r. - 50.000,00 zł
  4.3. 31.07.2016 r. - 50.000,00 zł
  4.4. 31.10.2016 r. - 50.000,00 zł
  4.5. 31.07.2017 r. - 50.000,00 zł
  4.6. 30.04.2017 r. - 50.000,00 zł
  4.7. 31.07.2017r. - 50.000,00 zł
  4.8. 31.10.2017 r. - 50.000,00 zł
  4.9. 31.01.2018 r. - 50.000,00 zł
  4.10. 30.04.2018 r. - 50.000,00 zł
  4.11. 31.07.2018 r. - 50.000,00 zł
  4.12. 31.10.2018 r. - 50.000,00 zł
  4.13. 31.01.2019 r. - 50.000,00 zł
  4.14. 30.04.2019 r. - 50.000,00 zł
  4.15.31.07.2019 r. - 50.000,00 zł
  4.16. 31.10.2019 r. - 50.000,00 zł
  4.17. 31.01.2020 r. - 50.000,00 zł
  4.18. 30.04.2020 r. - 50.000,00 zł
  4.19. 31.07.2020 r. - 50.000,00 zł
  4.20. 31.10.2020 r. - 50.000,00 zł
  4.21. 31.01.2021 r. - 25.000,00 zł
  4.22. 30.04.2021 r. - 25.000,00 zł
  4.23. 31.07.2021 r. - 25.000,00 zł
  4.24. 31.10.2021 r. - 25.000,00 zł
  4.25. 31.01.2022 r. - 25.000,00 zł
  4.26. 30.04.2022 r. - 25.000,00 zł
  4.27. 31.07.2022 r. - 25.000,00 zł
  4.28. 31.10.2022 r. - 25.000,00 zł
  4.29. 31.01.2023 r. - 40.037,00 zł
  5. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia wykonawcy osobiście, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż na 7 dni roboczych przed datą spłaty. Bank nie będzie naliczał z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i prowizji.
  6. Zamawiający zastrzega możliwości nie pobrania kredytu w pełnej wysokości. W takim przypadku Bank nie obciąży Zamawiającego kosztami nie pobranego kredytu.
  7. Karencja spłaty kredytu - od dnia wpłaty przez wykonawcę pierwszej transzy kredytu do dnia 30 stycznia 2016 r.
  8. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu stanowić będzie sumę zmiennej stawki WIBOR 1 M i niezmiennej w okresie kredytowania marży banku.
  9. Odsetki naliczane będą na koniec każdego miesiąca od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, płatne w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o wysokości oprocentowania i kwocie naliczonych odsetek.
  10. Przy naliczaniu odsetek zamawiający zastosuje formułę 365/365 (366) czyli odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni - 365, a w przypadku lat przestępnych 366.
  11. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej jak dla odsetek ustawowych.
  12. Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem bankowym.
  13. Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
  14. Za sporządzanie aneksów do umowy kredytu Bank nie będzie naliczał prowizji.
  15. Za datę spłaty rat kredytu lub odsetek przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek wykonawcy.
  16. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Prawa Bankowego.
  17. Kredyt ewidencjonowany będzie na rachunku kredytowym, który wykonawca otworzy dla zamawiającego w dniu zawarcia umowy. Otwarcie i prowadzenie przez wykonawcę rachunku/ów niezbędnych do realizacji umowy nastąpi bez jakichkolwiek opłat.
  18. W przypadku dokonania przez zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu Strony ustalają nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
  19. W przypadku wykorzystania przez zamawiającego do dnia 31.12.2015 r. mniejszej kwoty kredytu niż wynikająca z podpisanej umowy Strony dokonają zmiany treści umowy oraz ustalają nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
  20. Dla potrzeb obliczenia całkowitej ceny brutto wykonania zamówienia należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,66 %. Do stawki WIBOR 1 M należy dodać marżę Banku, co stanowić będzie oferowane oprocentowanie.
  21. Nie przewiduje się prowizji i innych opłat na rzecz wykonawcy z tytułu udzielenia kredytu.
  22. Zamawiający wystąpił o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości zaciągnięcia kredytu. Po jej otrzymaniu Zamawiający umieści opinię na swojej stronie internetowej.
  23. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty projektu umowy oraz harmonogramu spłat kredytu i odsetek.
  24. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych.
  25. Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych.
  26. Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prawnym.
  27. Każdy Oferent zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy jako załącznika do oferty.
  28. Ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia, zamawiający zastrzega że Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.
 4. Udzielenie Gminie Mrozy w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.200.000,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych)
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1.Nazwa zamówienia:
  Udzielenie Gminie Mrozy w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.200.000,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych)
  2. Oznaczenie wg CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
  3.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu Gminie Mrozy kredytu
  i jego obsługę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) zgodnie z poniższymi założeniami i wymogami:
  1) waluta kredytu - PLN złoty polski;
  2) kwota kredytu - 1.200.000,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych)
  3) przeznaczenie kredytu - kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy;
  4) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zobowiązanie
  o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
  5) uruchomienie kredytu - postawienie do dyspozycji Gminy Mrozy pełnej kwoty kredytu nastąpi w jednej transzy do dnia 22 kwietnia 2015 roku, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;
  6) wykorzystanie kredytu nastąpi w jednej transzy w formie przelewu na rachunek bankowy Gminy Mrozy wskazany w umowie;
  7) oprocentowanie kredytu - miesięczne, zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o zmienny wskaźnik oprocentowania kredytów WIBOR 1M, notowany na ostatni dzień miesiąca, powiększony o stałą marżę;
  8) oferta składana wg WIBOR 1M na dzień 31.03.2015 roku - 1,64%;
  9) odsetki płatne od miesiąca kwietnia 2015 roku;
  10) spłata kredytu następować będzie w następujących ratach:
  kwota 1.200.000,00 zł - spłata jednorazowo do dnia 31.12.2015 roku,
  11) spłata kapitału i odsetek następować będzie w formie obciążenia rachunku Gminy Mrozy lub w formie przelewu na rachunek kredytowy;
  12) Zamawiający będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, bez naliczania i pobierania przez Wykonawcę dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu;
  13) w sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy;
  14) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami, niż wymienionymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym złożonym przez Wykonawcę.
 5. Świadczenie obsługi kasowo-bankowej dla Urzędu Skarbowego Warszawa Praga
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Warszawa Praga, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest: świadczenie obsługi kasowo-bankowej w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Urzędu Skarbowego Warszawa- Praga w zakresie: - przyjmowania należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których obowiązujące przepisy dopuszczają regulowanie w formie gotówkowej, - realizacji wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty podatków, podatnikom objętym właściwością tut. Urzędu Skarbowego, których wypłatę w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, - przyjmowania innych należności.
 6. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2014
  Zamawiający: Urząd Gminy Dzierzgowo, Dzierzgowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 300.000zł /słownie: trzysta tysięcy złotych /, CPV 66.11.30.00-5, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego w zakresie zakupu ciągnika i wozu asenizacyjnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.
 7. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3 736 163,31 ZŁOTYCH NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
  1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3 736 163,31 zł Przedmiotem postepowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2014 roku na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowanego deficytu budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XLII/427/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i ustanowienia zabezpieczenia. 1)Środki z kredytu będą uruchomione do dnia 20 sierpnia 2014 r. (Środki finansowe z kredytu będą uruchomione jednorazowo.) Przewidywany termin wypłaty kredytu ustala się na dzień 20.08.2014 r. 2) Spłata środków z kredytu będzie następować od dnia 30.09.2015 r. do dnia 30.09.2018 r. w okresach kwartalnych tj. każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał z zachowaniem okresu karencji ( pierwsza rata spłaty dnia 30.09.2015 r.) Prognozę wyceny i spłat kredytu sporządza bank według wzoru formularza - załącznik nr 1 A do oferty. Spłata odsetek od kredytu będzie się odbywała miesięcznie począwszy od dn. 31.08.2014 r. każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca. 3) Oprocentowanie kredytu: wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla 1M złotowych depozytów międzybankowych ustaloną z 5 ostatnich notowań poprzedniego miesiąca na najbliższy miesiąc (ostatnie pięć dni kalendarzowych) + stała marża Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy kredytowej, podana w ofercie. 4) Podana wielkość marży będzie wielkością stałą i nie będzie mogła podlegać negocjacji. Marża może być dodatnia lub wynosić 0 %. 5) Ewentualna jednorazowa prowizja bankowa będzie wyliczona od kwoty kredytu i zapłacona w terminie przewidzianym do spłaty pierwszej płatności odsetek. 6) Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji podpisane przez Wójta Gminy Nadarzyn przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 8) Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w niniejszej SIWZ i ofercie. 2. Informacje dodatkowe: a) na dzień 31.07.2014 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń (zobowiązania pozabilansowe), b) na dzień 31.07.2014 r. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, 3. Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego. a) powierzchnia - 73,45 km² b) liczba mieszkańców - 11.472 osób c) stopa bezrobocia - ok. 3,2% d) liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - ok. 1419 e) liczba gospodarstw rolnych - 1.447, średnia powierzchnia gospodarstwa - 2 ha f) wartość mienia komunalnego - 50 076 942,40 zł. 4. W ZAŁĄCZNIKU NR 6 do niniejszej SIWZ Dokumenty finansowe Zamawiający załącza dokumenty i uchwały pomocne do sporządzenia oferty
 8. Udzielenie Gminie Żabia Wola kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00 groszy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Okres kredytowania: 8 lat /96 miesięcy/ od podpisania umowy, z uwzględnieniem okresu karencji w spłacie rat kapitałowych i odsetek do 29 marca 2015 r. 2. Spłata kredytu nastąpi w 32 kwartalnych ratach kapitałowych: 2015 r. - 2022 r. w wysokości 37.500,00 zł każda, łącznie z odsetkami malejącymi, 30 dnia trzeciego miesiąca kwartału, z uwzględnieniem karencji do 29.03.2015 r. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 31 marca 2014; Początek naliczania odsetek - 15 październik 2014 r. od kwoty I transzy oraz 15 grudnia 2014 r. od kwoty II transzy, a także rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i w poszczególnych miesiącach. 3. Odsetki będą naliczane i pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz zmian harmonogramu płatności jak również dopuszcza możliwość przesunięcia terminu uruchomienia kredytu. 5. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowej zgody banku oraz bez ponoszenia związanych z tym dodatkowych kosztów. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania pełnej wartości kredytu objętego niniejszym zamówieniem bez dodatkowych opłat, prowizji lub kar za zmniejszenie wysokości kredytu. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot i terminów uruchomienia transz kredytu bez dodatkowych kosztów, w tym przejście środków niewykorzystanych w danej transzy do kolejnej transzy kredytu. 8. Kredyt zostanie przekazany na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Nadarzynie o/Żabia Wola nr 61 8017 1012 0100 0649 2001 0001 w dwóch transzach: 1)pierwsza transza w wysokości 15.10.2014 r. 600.000,00 zł. 2)druga transza w wysokości 15.12.2014 r. 600.000,00 zł. 9. Warunkiem postawienia do dyspozycji Zamawiającego kredytu jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Zamawiającego - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu. 12. Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu. 13. Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 14. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach kwartalnych od dnia wykorzystania kredytu/transzy do dnia poprzedzającego dzień spłaty. 15. Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania ( obowiązywania umowy). 16. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż marża banku, prowizja za udzielenie oraz oprocentowanie. 17. Zamawiający zastrzega sobie, że kredyt nie może być obciążony dodatkowymi opłatami za udzielenie, obsługę i ubezpieczenie kredytu oraz wolny od kosztów manipulacyjnych lub innych. 18. Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wystawianych przez Wykonawcę zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do prowadzenia ewidencji księgowej i ustalania kwoty zobowiązań finansowych. 19. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, 20. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. 21. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek, powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. 22. Jeżeli bank będzie żądał prowizji od udzielonego kredytu, będzie ona płatna przed otrzymaniem określonej transzy kredytu, proporcjonalnie do jej wysokości. 23. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.zabiawola.pl następujące informacje: 1) uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zaciągnięcia kredytu, 2) opinie RIO: o możliwości spłaty kredytu, o przedłożonym przez Wójta Gminy Żabia Wola projekcie Uchwały Budżetowej i deficycie na 2014 r. oraz prognozowanej łącznej kwoty długu 3) prognoza długu na lata kredytowania, 4) sprawozdanie z wykonania budżetu 2012 r. 5) sprawozdanie z wykonania budżetu 2013 r. 6) budżet Gminy Żabia Wola na 2014 r. 7) sprawozdania za 2012 r.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS 8) sprawozdania za 2013 r.:. Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS Sprawozdania za I kw 2014r Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS 10) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 11) decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej...
 9. Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.167.760,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Sanniki, Sanniki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.167.760,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

  Kwota kredytu - 1.167.760,00 zł

  Kredyt realizowany będzie w 3 transzach od 25 czerwca 2014r. do 30 grudnia 2014r.

  Okres kredytowania 11 lat (2014r. - 2024r.)
  Kredyt spłacany będzie od 2015r. w 40 ratach kwartalnych płatnych na koniec kwartału.
  Pierwsze 8 rat po 7.500,00 zł (rocznie 30.000,00 zł), następne 8 rat po 25.000,00 zł (rocznie 100.000,00 zł), kolejne 20 rat po 37.500,00 zł (rocznie 150.000,00 zł) oraz ostatnie 4 raty po 39.440,00 zł (rocznie 157.760,00 zł).

  Odsetki natomiast spłacane będą kwartalnie od pobrania kredytu do 31 grudnia 2024r. Oprocentowanie kredytu wg stopy WIBOR 3M na koniec kwartału powiększone o marżę banku. Odsetki spłacane bez karencji w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu kwartału.

  Forma zabezpieczenia kredytu weksel in blanco kredytobiorcy.

  Poza kwotami określonymi w ofercie Banku nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje.
 10. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu gminy Mrozy
  Zamawiający: Gmina Mrozy, Mrozy
  1.Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu gminy Mrozy w wysokości 800 000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy).
  2.Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 16.06.2014 roku.
  3.Okres spłaty kredytu (proponowany): jednorazowo do dnia 31.12.2014 r.:
  4.Oprocentowanie kredytu miesięczne, oparte o stawkę WIBOR 1M.
  5.Odsetki naliczane na koniec każdego miesiąca. Termin płatności odsetek do 14 dni po zakończeniu miesiąca na podstawie informacji z banku.
  6.Odsetki płatne od miesiąca wypłaty kredytu w 2014 roku.
  7.Oferta wg WIBOR 1M na dzień 30.05.2014 r
 11. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁOTYCH NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
  1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia Środki z kredytu będą uruchomione do dnia 15 czerwca 2014 r. Środki finansowe z kredytu będą uruchomione jednorazowo. Przewidywany termin wypłaty kredytu ustala się na dzień 10.06.2014 r. 2) Spłata środków z kredytu będzie następować od dnia 31 marca 2015 r do dnia 31.03.2019 r.Prognozę wyceny i spłat kredytu sporządza bank według wzoru formularza - załącznik nr 1 A do oferty. Odsetki od kredytu będą spłacane miesięcznie począwszy od dn. 30.06.2014 r. Spłata odsetek będzie następowała ostatniego dnia roboczego miesiąca. 3) Oprocentowanie kredytu: wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ustaloną z 5 ostatnich kwotowań poprzedniego miesiąca na najbliższy miesiąc + stała marża banku w okresie obowiązywania umowy kredytowej, podana w ofercie. 4) Podana wielkość marży będzie wielkością stałą i nie będzie mogła podlegać negocjacji. Marża może być dodatnia lub wynosić 0 %. 5) Ewentualna jednorazowa prowizja bankowa będzie wyliczona od kwoty kredytu i zapłacona w terminie przewidzianym do spłaty pierwszej płatności odsetek. 6) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 8) Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w niniejszej SIWZ i ofercie. 2. Informacje dodatkowe: a)na dzień 16.05.2014 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń (zobowiązania pozabilansowe), b)na dzień 16.05.2014 r. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, 3. Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego. a) powierzchnia - 73,45 km² b) liczba mieszkańców - 11.628 osób c) stopa bezrobocia - ok. 3,2% d) liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - ok. 1 468 e) liczba gospodarstw rolnych - 1.447, średnia powierzchnia gospodarstwa - 2 ha f) wartość mienia komunalnego - 53 884 028,10 zł. 4. W ZAŁĄCZNIKU NR 6 do niniejszej SIWZ Dokumenty finansowe Zamawiający załącza dokumenty i uchwały pomocne do sporządzenia oferty
 12. Bankowa obsługa budżetu gminy wiązowna i jednostek organizacyjnych gminy
  Zamawiający: Gmina Wiązowna, Wiązowna
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Wiązowna i jednostek organizacyjnych gminy wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ w okresie trwania umowy w następującym zakresie usług:

  1. Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.)

  a) rachunków bieżących
  b) rachunków pomocniczych oraz innych
  c) rachunków lokat terminowych.
  d) rachunków obsługi klientów masowych (podatki, opłata śmieciowa)
 13. UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO W KWOCIE 2.796.973,64 zł.
  Zamawiający: Gmina Celestynów, Celestynów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 2.796.973,63 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na: spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.598.849,64 zł; sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok w wysokości 1.198.124,00 zł. 2. Kredyt będzie wykorzystany w 2013 roku, przy czym, wykonawca dokona spłaty transz kredytu do 31.12.2013 r. w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez Zamawiającego w piśmie złożonym z pięciodniowym (dni robocze) wyprzedzeniem w formie pisemnej. Bank refinansuje dotychczasowe rozchody Gminy na spłatę wcześniej dokonanych wydatków w 2013 r. 3. Dla potrzeb obliczenia ceny kredytu przyjmuje się, następujące wykorzystanie kredytu: na dzień 31.10.2013 r. - 2.796.973,64 zł 4. Spłata kredytu będzie następowała w latach 2016-2022. W ratach miesięcznych (84 raty) w następujący sposób: 1)1 rata do 83 raty płatna na koniec każdego
  miesiąca (ostatni dzień miesiąca jest dniem spłaty raty) - 33.297,31 zł 2) 84 rata płatna na dzień 31 grudnia 2022 roku - 33.296,91 zł 5. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone za pośrednictwem poczty lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Bank nie będzie naliczał z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 6. Zamawiający dopuszcza niewykorzystanie w całości kredytu, bank nie będzie z tego tytułu naliczał żadnych opłat iprowizji. 7. Dla potrzeb obliczenia całkowitej ceny brutto wykonania zamówienia należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M w wysokości 2,63 %. Do stawki średniego WIBOR 1 M należy podać marżę Banku, co stanowić będzie oferowane oprocentowanie. Przy naliczaniu odsetek zamawiający zastosuje formułę 365/365 (366) czyli odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni - 365, a w przypadku lat przestępnych 366. 8. Spłata odsetek od kredytu
  następować będzie w okresach miesięcznych, w ciągu 10 dni od daty otrzymania przez Kredytobiorcę od Banku pisemnego powiadomienia o wysokości oprocentowania i kwocie naliczonych odsetek za dany okres wynikający z aktualnego stanu zadłużenia. 9. Spłata kredytu (kapitału - rat) realizowana będzie wraz ze spłatą odsetek od 31 stycznia 2016 r. (karencja spłaty kapitału od dnia wpłaty przez Bank pierwszej transzy do dnia 31 stycznia 2016 r., kiedy nastąpi spłata I raty). 10. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11. Oprocentowanie nie spłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych. 12. Wykorzystanie kredytu nastąpi w walucie polskiej. 13. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia.14. Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem. 15. Za termin spłaty kredytu przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 16. Za sporządzanie aneksów do umowy kredytu Bank nie będzie naliczał prowizji. 17. Wykonawca prowadzić będzie nieodpłatnie rachunek bankowy w okresie obowiązywania umowy.18. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu Strony ustalą nowy harmonogram spłaty
  kredytu w formie aneksu do umowy. 19. Wykorzystanie kredytu nastąpi w walucie polskiej. 20. Odsetki od
  wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. 21. Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
 14. Świadczenie obsługi kasowo bankowej dla Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Warszawa Targówek, Warszawa
  Świadczenie obsługi bankowo-kasowej poza siedzibą Zamawiającego w godzinach Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w zakresie: przyjmowania należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których obowiązujące przepisy dopuszczają regulowanie w formie gotówkowej; realizacji wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty podatków podatnikom objętym właściwością tutejszego Urzędu Skarbowego, których wypłatę w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy; przyjmowania innych należności. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanych dalej SIWZ
 15. Obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Otwock, Otwock
  1 Przedmiotem
  zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych
  jednostek organizacyjnych. Budżet Miasta Otwocka wynosi 114.696.133 zł. Ilość jednostek
  organizacyjnych obsługiwanych przez budżet miasta - 4 (ZGM, OPS, Oświata Miejska,
  Żłobek Miejski). Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek będą zawierane z
  kierownikami poszczególnych jednostek. Liczba mieszkańców miasta - 44.317, liczba
  podatników (głównie podatnicy podatków i opłat lokalnych) ok. 29.000. 2 Zakres i opis
  przedmiotu zamówienia: 1) Bankowa obsługa budżetu Miasta Otwocka obejmuje: a)
  Otwarcie i prowadzenie 4 rachunków bieżących, 17 pomocniczych budżetu dla miasta
  Otwocka z możliwością otwarcia dodatkowych, b) Otwarcie i prowadzenie dla czterech
  jednostek organizacyjnych 4 rachunków bieżących i 42 pomocniczych z możliwością
  otwarcia dodatkowych, c) Otwarcie i prowadzenie 20 rachunków dochodów własnych dla
  placówek oświatowych z możliwością otwarcia rachunków dla kolejnych, d) Otwarcie i
  prowadzenie rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przez Urzędzie
  Miasta oraz przy 4 jednostkach organizacyjnych, e) Realizację przelewów na rachunki
  bankowe w banku obsługującym i w innych bankach zarówno w formie elektronicznej jak i
  papierowej - ok. 4.484 miesięcznie, f) Przyjmowanie wpłat gotówkowych - ok. 235
  miesięcznie, g) Dokonywane wypłat gotówkowych (w tym wypłat świadczeń z pomocy
  społecznej na podstawie listy zatwierdzonej do wypłaty przez osoby do tego uprawnione.
  Identyfikacja beneficjentów uprawnionych do wypłaty odbywać się będzie na podstawie
  dowodu tożsamości. Należności wypłacane będą przez 3 dni w miesiącu - w tym okresie
  wymagane jest wzmocnienie obsługi w punkcie kasowym) - ok. 370 miesięcznie ( w tym
  świadczenie ok. 259), h) Uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego obsługi budzetu w
  pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Otwocka przez okres
  obowiązywania umowy. Bank na własny koszt dostosuje pomieszczenie do użytku.
  Wydzierzawienie pomieszczenia odbędzie się na podstawie odrębnej umowy. Nie dopuszcza
  się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych
  przez płatników z tytułu podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu miasta
  Otwocka i jego jednostek organizacyjnych dokonywanych w punkcie kasowym, i)
  Sporządzanie wyciągów bankowych, w formie papierowej, w terminie do drugiego dnia
  operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy oraz daty dokonania
  wpłaty przez beneficjenta na rachunek, j) Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym do
  wysokości określonej corocznie w uchwale Rady Miasta, k) Przyjmowanie lokat
  jednodniowych (nocnych), weekendowych, miesięcznych, l) Prowadzenie rachunków
  masowych (wirtualne konta). Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej
  identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z
  uniwersalnym programem księgującym, umożliwiającym automatyczne wczytywanie i
  księgowanie wyciągów bankowych UPROKS, m) Zapewnienie użytkowania systemu
  bankowości elektronicznej, dającego mozliwość na bieżąco monitorowania rachunków
  bankowych, n) Usług inne stosownie do potrzeb tj. inne usługi bankowe, z których
  Zamawiający obecnie nie korzysta a może skorzystać w okresie trwania umowy na obsługę
  bankową, 3 Dołącza się dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolności
  Zamawiającego: a) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok i I półrocze 2012r. b)
  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wykonaniu sprawozdania za 2011
  rok i I półrocze 2012 roku. c) Sprawozdania: RB 27S, RB 28S, RB N, RB Z, RB NDS na
  dzień 31.12.2011r. i 30.06.2012r. d) Projekt budżetu na 2013 rok oraz projekt WPF na lata
  2013-2032r. e) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłacanych przez
  miasto Otwock na dzień 30.09.2012r.
 16. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 1.700.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat
  Zamawiający: Gmina Wiązowna, Wiązowna
  Kredyt zostanie wykorzystany:
  w wysokości 1.700.00,00 PLN na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych i na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych Gminy Wiązowna.

  1/ Przewidywane uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w grudniu 2012 r. z możliwością zmian ilości transz i terminów ich uruchomienia.
  2/ Kredyt będzie wykorzystany do 20.12.2012 r.
  3/ Kredyt będzie podlegał spłacie z dochodów własnych Gminy w latach 2013 - 2022, zaś odsetki w latach 2012 - 2022.
  4/ Okres karencji w spłacie do 19.12.2013 r.
  5/ Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca miesiąca, za który odsetki zostały naliczone.
  6/ Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych wg poniższego harmonogramu:
  Harmonogram spłat - Pierwsza spłata w 2013 r. - jedna rata do 20 grudnia w kwocie 20.000,00 PLN.
  Cztery raty kwartalne w 2014 r. po 10.000,00 PLN - do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.
  Pozostałe 32 raty kwartalne w latach 2015 - 2022 po 51.250,00 PLN w terminach j.w.
 17. Obsługa kasowo-bankowa Urzędu Skarbowego Warszawa Praga
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Warszawa Praga, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi kasowo-bankowej w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga przy ul. Jagiellońskiej 15 w Warszawie w zakresie:
  1) przyjmowania należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy,
  2) realizacji wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty podatków, podatnikom objętym właściwością tut. Urzędu Skarbowego, których wypłatę w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy,
  3) przyjmowania innych należności
 18. UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU KOMERCYJNEGO W KWOCIE 1.679.715,37 zł.
  Zamawiający: Gmina Celestynów, Celestynów
  1. Kredyt będzie wykorzystany dokońca 2012 roku, zgodnie z terminami i w kwotach określonych każdorazowo przez Zamawiającego w piśmie
  złożonym z pięciodniowym (dni robocze) wyprzedzeniem w formie pisemnej. Wykonawca refinansuje dotychczasowe rozchody Gminy na spłatę wcześniej dokonanych rozchodów w 2012 r. 2. Dla potrzeb obliczenia ceny kredytu przyjmuje się, następujące wykorzystanie kredytu: - na dzień 30.11.2012 r. - 1.000.000,00 zł - na
  dzień 31.12.2012 r. - 1. 679.715,37 zł 3. Spłata rat kredytu będzie następowała w latach 2013-2020 w ratach kwartalnych w następujący sposób: 1) 31 marzec 2013 - 52.500,00 zł 2) 30 czerwiec 2013 - 52.500,00 zł 3) 30 wrzesień 2013 - 52.500,00 zł 4) 31 grudzień 2013 - 52.500,00 zł 5) 31 marzec 2014 - 52.500,00 zł 6) 30 czerwiec
  2014 - 52.500,00 zł 7) 30 wrzesień 2014 - 52.500,00 zł 8) 31 grudzień 2014 - 52.500,00 zł 9) 31 marzec 2015 - 52.500,00 zł 10) 30 czerwiec 2015 - 52.500,00 zł 11) 30 wrzesień 2015 - 52.500,00 zł 12) 31 grudzień 2015 - 52.500,00 zł 13) 31 marzec 2016 - 52.500,00 zł 14) 30 czerwiec 2016 - 52.500,00 zł 15) 30 wrzesień 2016 - 52.500,00 zł 16) 31 grudzień 2016 - 52.500,00 zł 17) 31 marzec 2017 - 52.500,00 zł 18) 30 czerwiec 2017 - 52.500,00 zł 19) 30 wrzesień 2017 - 52.500,00 zł 20) 31 grudzień 2017 - 52.500,00 zł 21) 31 marzec 2018 -52.500,00 zł 22) 30 czerwiec 2018 - 52.500,00 zł 23) 30 wrzesień 2018 - 52.500,00 zł 24) 31 grudzień 2018 - 52.500,00 zł 25) 31 marzec 2019 - 52.500,00 zł 26) 30 czerwiec 2019 - 52.500,00 zł 27) 30 wrzesień 2019 - 52.500,00 zł 28) 31 grudzień 2019 - 52.500,00 zł 29) 31 marzec 2020 - 52.500,00 zł 30) 30 czerwiec 2020 - 52.500,00 zł 31) 30 wrzesień 2020 - 52.500,00 zł 32) 31 grudzień 2020 - 52.215,37 zł 4. Zamawiającemu
  przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone za pośrednictwem poczty lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Wykonawca nie będzie naliczał z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 5. Zamawiający dopuszcza niewykorzystanie w całości kredytu, Wykonawca nie będzie z tego tytułu naliczał żadnych opłat i prowizji. 6. Dla
  potrzeb obliczenia całkowitej ceny brutto wykonania zamówienia należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M w wysokości 4,90 %. Do stawki średniego WIBOR 1 M należy podać marżę co stanowić będzie oferowane oprocentowanie oraz jednorazową prowizję. Przy naliczaniu odsetek zamawiający zastosuje formułę 365/365 (366) czyli odsetki
  naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni - 365, a w przypadku lat przestępnych 366. 7. Spłata odsetek od kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, w ciągu 10 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego powiadomienia o wysokości oprocentowania i kwocie naliczonych odsetek za dany okres wynikający z aktualnego stanu zadłużenia. 8. Spłata kredytu ( kapitału - rat) realizowana będzie wraz ze spłatą odsetek od 01 stycznia 2013 r. (karencja spłaty kapitału od dnia wpłaty przez Wykonawcę pierwszej transzy do dnia 31 marca 2013 r., kiedy nastąpi spłata I raty). 9. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Oprocentowanie nie spłaconych w terminie rat kredytu naliczane będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych. 11. Wykorzystanie kredytu nastąpi w walucie polskiej. 12.
  Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. 13. Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem. 14. Za datę spłat kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek bankowy. 15. Za sporządzanie aneksów do umowy kredytu Wykonawca nie będzie naliczał prowizji. 16.Wykonawca prowadzić będzie rachunek kredytowy nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy. 17. W
  przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 18. Wykorzystanie kredytu nastąpi w walucie polskiej.
  19. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. 20. Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy..
 19. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 600.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Wiązowna, Wiązowna
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej
  wysokości 600.000,00 PLN z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
  Kredyt zostanie wykorzystany:
  w wysokości 600.00,00 PLN na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych Gminy Wiązowna.

  Przewidywane uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w grudniu 2011 r.
  Kredyt będzie wykorzystany do 28.12.2011 r.

  Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych wg poniższego harmonogramu:
  1/ Pierwsza spłata w 2012 r. - jedna rata do 20 grudnia w wysokości 9.000,00 PLN.
  2/ Po cztery raty kwartalne w 2013 i w 2014 r. po 10.000,00 PLN.
  3/ Pozostałe 28 rat kwartalnych w latach 2015-2021 po 18.250,00 PLN.

  Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty większej kwoty kapitału niż określa kwartalny harmonogram bez dodatkowych prowizji i opłat.

  Okres karencji do 20.12.2012 r.
 20. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO, POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK
  Zamawiający: Powiat Otwocki, Otwock
  Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) a) rachunków bieżących b) rachunków pomocniczych oraz innych c) rachunków lokat terminowych. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego 2. Prowadzenie przez Bank placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego w Otwocku przy ul. Górnej 13 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, bez pobierania prowizji przez Bank od wpłat/wypłat klientów dokonywanych na rachunki Starostwa i jednostek objętych postępowaniem przetargowym. 3. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000.PLN, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu 4. Wykonywanie następujących czynności i usług: a) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, ( przelewów zewnętrznych) , b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego i jego jednostek w palcówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji, c) dokonywanie wypłat gotówkowych, przez zamawiającego i jego jednostek z rachunków od osób trzecich w palcówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji, d) realizację transakcji walutowych, e) elektroniczna obsługa rachunków, f) sporządzanie wyciągów bankowych w formie - papierowej - elektronicznej, wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać numer rachunku beneficjenta, nazwę beneficjenta, kwotę operacji oraz tytuł płatności, g) potwierdzanie stanu salda na każde żądanie, h) wydawanie książeczek czekowych, i) wydawanie zaświadczeń, opinii o prowadzonym rachunku i współpracy z j.s.t. j) umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego k) kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych 5. Automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 10.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu Overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi Powiatu Otwockiego pod warunkiem, że saldo konta rachunku przekracza kwotę 10.000 zł. 6. Przyjmowanie lokat jednodniowych, nocnych, miesięcznych. Wykonawca gwarantuje , że oprocentowanie na lokatach dłuższych niż O/N będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż wynikające z oprocentowania lokaty O/N 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy , aby: a) lokaty Overnight dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID ON +/- korekta/marża b) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym , oraz lokaty miesięczne dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M +/- korekta/marża c) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni. 8. Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu do wysokości 3.000.000 PLN Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał będzie odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża Wykonawcy. Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanko wraz z deklaracja wekslową 9. Ponadto, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) dysponował systemem informatycznym pozwalającym na obsługę przelewów masowych, 2) zainstalował bez pobierania dodatkowych opłat w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej na 16 stanowiskach oraz nieodpłatnie przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego tj umożliwić jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie , 3) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, 4) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, 5) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych. O zmianie osoby ( osób) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 10. Ceny jednostkowe, prowizje, marża , oferowane przez Wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia , za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego,.
 21. Obsługa kasowo-bankowa Urzędu Skarbowego Warszawa Praga.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Warszawa Praga, Warszawa
 22. NA udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 986.200,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Celestynów, Celestynów
 23. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiązowna
  Zamawiający: Gmina Wiązowna, Wiązowna
 24. udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Urząd Gminy Celestynów, Celestynów
 25. WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Zamawiający: Urząd Gminy Celestynów, Celestynów