Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Urszula

w KRS

Urszula Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Urszula
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1985 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Garwolin (Mazowieckie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Jadwiga Aleksandra, Barbarczyk Stanisław, Bielecka Magdalena Iwona, Borowa Aneta, Błachnio Agnieszka Maria, Błaszczuk Wiesław Feliks, Cmiel Romualda, Cmiel Wanda, Dobrzyński Marian Henryk, Frelik Wanda Stanisława, Głaszczka Ryszard, Janisiewicz Elżbieta Ryszarda, Jankowski Paweł, Jedynak Marta, Kęckiewicz Alicja Maria, Kilim Marlena Anna, Koc Stanisław, Kocot Agnieszka, Kopikowska Kamila, Kot Aneta Ewa, Kotas Marzena, Kozicka Teresa, Królikowska Jolanta, Kuwał Teodora Anastazja, Lasocki Andrzej, Lis Regina, Malitka Sławomir Robert, Mianowski Seweryn, Mirończuk Izabela Anna, Mirończuk Krzysztof, Moch Beata Magdalena, Moreń Bernard Stanisław, Mucha Hanna, Odalski Roman, Ognicha Agnieszka, Ostolska Justyna, Parol Przemysław, Pazura Bogumiła, Pałyska Sabina Bogumiła, Piekarski Jan Stanisław, Piesiewicz Ireneusz, Piesiewicz Zbigniew, Piłka Aneta Elżbieta, Przybysz Anna Dagmara, Płatek Jadwiga, Płatek Jolanta, Ragus Stanisław, Rogulska Beata Edyta, Sameryt Beata, Samson Ryszard, Sitek Elżbieta, Sitek Witold Piotr, Stułka Joanna, Suchecki Michał, Trzpil Tomasz, Więk Teresa Danuta, Wielgosz Katarzyna, Wojda Bogumiła, Woźniak Daniela Zofia, Zając Lucyna, Zboina Joanna, Zboina Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zydlewska Aneta Krystyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Garwolinie, Garwolin − KRS 0000088240
 2. Ludowy Klub Sportowy Amur Wilga, Wilga − KRS 0000159947
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Górznie, Górzno − KRS 0000191783
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Uninie, Unin − KRS 0000192536
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Woli Starogrodzkiej, Wola Starogrodzka − KRS 0000189358
 6. Pułtuski Klub Wodniaków, Pułtusk − KRS 0000268107
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Garwolinie, Rębków − KRS 0000113956
 8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego, Garwolin − KRS 0000302856
 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Trojanowa, Trojanów − KRS 0000559896
 10. Wilga Fruit Sp. Z O.O., Piwonin − KRS 0000161398

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Borowiu, Borowie − KRS 0000142746
 2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, Wola Rębkowska − KRS 0000052678
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Miastowie Kościelnym, Miastków Kościelny − KRS 0000228327
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego, Garwolin − KRS 0000110979

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 140 000 zł
  Zamawiający: Gmina Miastków Kościelny, Miastków Kościelny
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2016 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 1 140 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Miastków Kościelny w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dnia 29 lipca 2016r. w wysokości 1 140 000 zł.

  - Okres kredytowania: 7 lat
  - Data udzielenia kredytu – 30.11.2016r.
  - Karencja w spłacie kredytu do 31.01.2021r.
  - Spłata kredytu nastąpi w latach 2021 do 2022 w poniższych okresach:
  o W roku 2021:
  o 31.01.2021r.: 100 000 zł
  o 28.02.2021r.: 25 000 zł
  o 31.03.2021r.: 100 000 zł
  o 30.06.2021r.: 25 000 zł
  o 30.11.2021r.: 100 000 zł
  o 31.12.2021r.: 100 000 zł
  o W roku 2022r:
  o 31.03.2022r.: 100 000 zł
  o 30.04.2022r.: 90 000 zł
  o 31.05.2022r.: 100 000 zł
  o 30.06.2022r.: 100 000 zł
  o 31.07.2022r.: 100 000 zł
  o 31.08.2022r.: 100 000 zł
  o 30.09.2022r.: 100 000 zł

  - Spłata odsetek następować będzie miesięcznie.
  - Pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2017r.
  - Kredyt oprocentowany będzie według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazo-wej i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
  o Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.
  o Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania.
  o Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi, pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.
  o Oprocentowanie będzie naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki nie wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do kolejnej transzy, bez pobierania opłaty za niewykorzystane środki. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek.
  o Kredyt winien być uruchomiony (przelew na konto Zamawiającego) przez Wykonawcę, nie później niż 6 dni po złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiające-go.
  o Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
  o Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
  - Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel „in blanco”.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 747 947,00 zł dla Miasta Garwolin
  Zamawiający: Miasto Garwolin, Garwolin
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 747 947,00 zł dla Miasta Garwolin z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2030 r w tym okres karencji w spłacie kapitału do dnia 30 stycznia 2017 r. 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 3.1. waluta kredytu: złoty polski 3.2. spłata kapitału - w okresach miesięcznych, na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie informacji przekazanej przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank, np. w drodze fax-u, w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych 3.3. bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu w okresach miesięcznych, według stóp procentowych obowiązujących w trakcie trwania umowy począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty kolejnej raty kredytu. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od 31 stycznia 2017 r. Odsetki płatne na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank np. w drodze fax-u, w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek, 3.4. w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy wg § 4 ust. 4 umowy. 3.5. oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:- stopa bazowa: WIBOR 3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla depozytów 3 - miesięcznych, wg notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego, kolejnych i ostatniego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. Stawka referencyjna ma charakter zmienny w umownym okresie kredytowania. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR 3M, obowiązuje stawka WIBOR 3M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie stawki WIBOR 3M dla kredytu w walucie polskiej. 3.6. stała marża banku dla całego okresu kredytowania, 3.7. oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia, 3.8. kredyt będzie dostępny najpóźniej w dniu następnym po dniu podpisania umowy, zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy 3.9. w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie o możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę - Bank, 3.10. prowizja, w razie jej ustalenia, od udzielonego kredytu – płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco bez protestu.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4 361 089,00 zł dla Miasta Garwolin
  Zamawiający: Miasto Garwolin, Garwolin
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 4 361 089,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych i zaplanowanych w roku 2015 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 2. Spłata kredytu następuje do dnia 31 grudnia 2030 r.; 3. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzięcia kredytu w kwocie mniejszej niż w pkt. 1, która będzie wynikała z faktycznych zobowiązań, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat; 4. Zamawiający może refinansować poniesione już wydatki na które uzyskał kredyt; 5.Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP
 4. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 500000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2014 roku
  Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, Żelechów
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Żelechów w roku 2014 zgodnie z Uchwałą
  Nr XLVIII/352/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2014 roku wysokości 500 000 zł.
 5. Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Borowie w kwocie 425 000,00 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 1 075 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Borowie, Borowie
  Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Gminę Borowie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł -słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Borowie w kwocie 425 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 1 075 000,00 zł.
  Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu od 28 lutego 2015 r. i zakończyć do
  31 października 2020 r. Oprocentowanie kredytu zmienne według stawki WIBOR 3M, obliczonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania oraz stałej marży Kredytodawcy. Zamawiający zobowiązuje się spłacać oprocentowanie w okresach miesięcznych poczynając od dnia 31 stycznia 2014 r. Zamawiający oczekuje, iż kwota kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni od zawiadomienia banku o takiej potrzebie. Kredyt będzie wykorzystywany sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, do 31 grudnia 2013 r. Koszt kredytu stanowić będą odsetki od wykorzystanego kredytu, naliczone miesięcznie tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu, nie będzie pobierać dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż przysługuje mu prawo do wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota, o której mowa w ust. 1 bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu oraz odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kredytu i odsetek w sytuacji trudności w dotrzymywaniu terminów spłat rat, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. Czas przesunięcia raty kapitałowej nie może przekroczyć poza okres kredytowania. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco.
 6. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 100 000 zł.
  Zamawiający: Gmina Miastków Kościelny, Miastków Kościelny
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2013r na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 100 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV 180 2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym z dnia 19.04.2013r w wysokości 1 100 000 zł.
  Okres kredytowania: 8 lat.
  Data udzielenia kredytu: 15.12.2013r.
  Karencja w spłacie odsetek od daty udzielenia kredytu tj. od dnia 15.12.2013r. włącznie do dnia 31.01.2014r.
  Karencja w spłacie kredytu do 30.06.2014r.
  Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 do 2021 w poniższych okresach:
  - w roku 2014: 40 000 zł: 30.06.2014r.: 40 000 zł;
  - w roku 2015: 155 000 zł - 28.02.2015r.: 75 000 zł; 31.10.2015r.: 80 000 zł;
  - w roku 2016: 70 000 zł - 28.02.2016r.: 70 000 zł;
  - w roku 2017: 170 000 zł- 30.04.2017r.: 85 000 zł; 30.11.2017r.: 85 000 zł;
  - w roku 2018: 200 000 zł - 30.04.2018.: 100 000 zł; 30.06.2018r.: 100 000 zł;
  - w roku 2019: 150 000 zł - 30.04.2019r.: 100 000 zł; 31.08.2019r.: 50 000 zł;
  - w roku 2020: 150 000 zł - 30.04.2020r.: 75 000 zł; 31.08.2020r.: 75 000 zł;
  - w roku 2021: 165 000 zł - 28.02.2021r.: 65 000 zł; 31.05.2021r.: 100 000 zł.

  Spłata odsetek następować będzie miesięcznie.
  Pierwsza wpłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014r.
  Kredyt oprocentowany będzie według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad: - stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.
  Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania.
  Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi, pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, w kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco.
 7. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2013 roku
  Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, Żelechów
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Żelechów w roku 2013 zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/252/13 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2013 roku wysokości 700 000 zł.
 8. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 500 000 zł
  Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, Żelechów
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Żelechów w roku 2012 zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/216/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2012 roku wysokości 500 000 zł.
 9. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 500 000 zł.
  Zamawiający: Gmina Miastków Kościelny, Miastków Kościelny
  Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 500 000 zł.

  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie 500 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXI.100.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym z dnia 27.04.2012r. w wysokości 500 000 zł.
  Okres kredytowania:
  2012r. - 2017r. Data udzielenia kredytu: 20.12.2012r.
  Karencja w spłacie odsetek od daty udzielenia kredytu tj. od dnia 20.12.2012r. włącznie od dnia 31.01.2013r.
  Karencja w spłacie kredytu do 31.07.2014r. Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 do 2017r.
  Spłata odsetek następować będzie miesięcznie.
  Pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2013r.
 10. Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Parysów kwocie 2 081 232 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 418 768 zł
  Zamawiający: Gmina Parysów, Parysów
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Gminę Parysów kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Parysów w kwocie 2 081 232 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 418 7 zł. Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu od stycznia 2013 r. i zakończyć do grudnia 2017 r. Zamawiający zobowiązuje się spłacać oprocentowanie w okresach miesięcznych poczynając od dnia 31 stycznia 2013 r. Zamawiający oczekuje iż kwota kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni od zawiadomienia banku o takiej potrzebie. Kredyt będzie wykorzystywany sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego 3.2. Koszt kredytu, stanowić będą odsetki od wykorzystanego kredytu, naliczone miesięcznie, tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu, nie będzie pobierać dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.3. Zamawiający zastrzega, iż przysługuje mu prawo do wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota, o której mowa w pkt. 3.1. bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). 3.4. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla i blanco
 11. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 700 000 zł
  Zamawiający: Gmina Miastków Kościelny, Miastków Kościelny
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Miastków Kościelny w kwocie
  1 700 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr IX/34/2011 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia bankowego długoterminowego kredytu w łącznej wysokości
  1 700 000 zł.
 12. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 850 000 zł
  Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, Żelechów
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 850 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Żelechów w roku 2011 zgodnie z Uchwałą Nr VIII/79/11 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2011 roku wysokości 1 850 000 zł.
 13. Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2 300 000zł.
  Zamawiający: Gmina Miastków Kościelny, Miastków Kościelny
  Przedmiotem postępowania było udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Miastków Kościelny w kwocie
  1 000000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
  w kwocie 1300000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VI.26.2011 z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia bankowego długoterminowego kredytu w łącznej wysokości
  2300000 zł.

  - Okres kredytowania: 2011r. - 2018r.
  - Data udzielenia kredytu - 4 maja 2011 r.
  - Karencja w spłacie odsetek od daty udzielenia kredytu tj. od dnia 4.05.2011r. włącznie do dnia 28.02.2012r.
  - Karencja w spłacie kredytu do 31.03.2015r.
  - Spłata kredytu nastąpi w latach 2015 do 2018, w poniższych okresach:
  o w roku 2015: 31.03.2015r.: 100 000 zł, 31.05.2015r.: 100 000 zł, 30.06.2015r.: 100 000 zł, 31.07.2015r.: 100 000 zł
  o w roku 2016: 31.03.2016r.: 100 000 zł, 31.05.2016r.: 100 000 zł, 30.06.2016r.: 100 000 zł, 31.07.2016r.: 100 000 zł
  o w roku 2017: 31.01.2017r.:100 000 zł, 28.02.2017r.: 100 000 zł, 31.03.2017r.: 100 000 zł, 31.05.2017r.: 100 000 zł, 31.07.2017r.: 100 000 zł, 30.09.2017r.: 100 000 zł, 31.10.2017r.: 100 000 zł
  o w roku 2018: 31.01.2018r.: 100 000 zł, 28.02.2018r.: 100 000 zł, 31.03.2018r.: 100 000 zł, 31.05.2018r.: 100 000 zł, 31.07.2018r.: 100 000 zł, 30.09.2018r.: 100 000 zł, 31.10.2018r.: 100 000 zł, 30.11.2018r.: 100 000 zł.

  - Spłata odsetek następować będzie miesięcznie.
  - Pierwsza wpłata odsetek nastąpi w dniu 28.02.2012 r.
  - Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane będzie na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu.
  - Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel .in blanco.