Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Wiesława

w KRS

Wiesława Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wiesława
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudkiewicz Agnieszka Izabela, Dutkowska Dorota, Jeneralski Dariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bv Furman Sp. J., Toruń − KRS 0000506298
 2. Mires Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000402051
 3. Mires Sp. Z O.O. - Spółka Komandytowa, Toruń − KRS 0000515872

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Esvent Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000515885

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wykonanie robót sanitarnych instalacji wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego i wody lodowej przy budowie budynku strzelnicy w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Kule 2, 42-110 Popów
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie, Koszalin
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót sanitarnych instalacji wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego i wody lodowej przy budowie budynku strzelnicy w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Kule 2, 42-110 Popów, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1a do SIWZ.
  3.2. Zamawiający pomocniczo udostępnia Wykonawcom przedmiar robót, w postaci Załącznika nr 1b do SIWZ – przedmiar robót.
  3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załączniku nr B do SIWZ.
  3.4. Wykonawca zapozna się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot zamówienia i z tego tytułu nie będzie domagał się żadnych dodatków do ustalonego sposobu wynagrodzenia, z uwzględnieniem pkt 3.5.
  3.5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w przedmiarach robót nie zostały ujęte wszystkie roboty wynikające z technologii wykonywania robót, i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, jest on zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego i ujęcia tych robót w złożonej ofercie.
  3.6. Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, do zatrudnienia osadzonych przy prowadzonych pracach ogólnobudowlanych, przez cały okres obowiązywania umowy, na zasadach określonych przez Zamawiającego w odrębnej umowie, ustalonych zgodnie z przepisami Rozdziału X Oddział 5 Kodeksu karnego wykonawczego - w liczbie 2 (dwóch) osadzonych.
  3.7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1502 ze zm.), co najmniej jedną osobę – pracownika ogólnobudowlanego, który wykonywać będzie, w zakresie realizacji zamówienia, roboty montażowe i instalacyjne. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, określonych powyżej, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr B do SIWZ.
  3.8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na roboty wykonane w ramach przedmiotu zamówienia, nie krótszej niż 36 miesięcy, ale nie dłuższej niż 48 miesięcy (uwaga: termin gwarancji i rękojmi jest jednym z kryterium oceny ofert).

Inne osoby dla Lewandowska (1000 osób):