Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska Wioletta

w KRS

Wioletta Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wioletta
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Lipno (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Branecki Andrzej, Cackowski Edward, Chojnacka Izabela Alicja, Chyliński Stanisław, Ciarkowska Anna, Czerwińska Barbara, Grudowska Krystyna, Kamińska Beata, Kałmin Mirosława, Kiełkowska Monika, Kowalska Małgorzata, Kozłowska Anna, Kuich Marlena, Kuskowska Maria Stefania, Kwiatkowska Małgorzata, Lewandowski Jacek, Macieja Józef Mirosław, Macieja Stanisław, Olędzka Joanna, Papierska Anna Gabriela, Prażniewska Halina, Rajkiewicz Angelika, Roman Maria Genowefa, Romanowska Janina Małgorzata, Śniegocki Jan, Sztankowska Katarzyna, Tężycka Renata, Wiśniewska Agnieszka, Wojciechowska Iwona, Wojciechowska Zofia Barbara, Ziółkowski Edmund, Znaniecka Katarzyna, Zwolińska Barbara, Zwolińska Danuta, Łukowska Marzena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sochocki Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lipnie, Lipno − KRS 0000111858
 2. Ecovast Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, Toruń − KRS 0000163775
 3. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej, Wola − KRS 0000301552
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Jankowie, Jankowo − KRS 0000341334
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Maliszewie, Maliszewo − KRS 0000065793
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Mysłakówku, Mysłakówko − KRS 0000239614
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Złotopolu, Złotopole − KRS 0000063786
 8. Towarzystwo Rozwoju Powiatu Lipnowskiego, Lipno − KRS 0000056441
 9. Związek Zawodowy Pracowników Banku Spółdzielczego W Lipnie, Lipno − KRS 0000567781

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Lipno − KRS 0000149058
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Chrostkowie, Chrostkowo − KRS 0000181509
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa 16, Lipno − KRS 0000107595

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Obsługa bankowa Powiatu Lipnowskiego
  Zamawiający: Powiat Lipnowski, Lipno
  3.1. Przedmiot Zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór na okres 3 lat banku wykonującego obsługę budżetu Powiatu Lipnowskiego z jednoczesnym uruchomieniem punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego tj: Starostwie Powiatowym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B.


  I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Powiatu Lipnowskiego.
  2) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Lipnowskiego, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych; otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego.
  3) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych objętych budżetem Powiatu Lipnowskiego wymienionych w Załączniku do umowy.
  4) Udostępnienie możliwości elektronicznej obsługi rachunków, a w szczególności:
  a) składanie zleceń płatniczych krajowych, zagranicznych, ZUS, przelewów skarbowych,
  b) dostęp do informacji bankowej o bieżącej wysokości salda, wolnych środków i obrotów na rachunkach,
  c) dostęp do informacji o kredytach i lokatach użytkownika serwisu, kursach walut,
  d) otrzymywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej /obok wyciągów bankowych papierowych.
  e) uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego
  5) Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  6) Dokonywanie wypłat gotówkowych.
  7) Umożliwienie płatności za pomocą wykorzystania terminala do obsługi kart płatniczych w punkcie kasowym.
  8) Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy wraz z załącznikami).
  9) Realizacja poleceń przelewu w systemie ELIKSIR.
  10) Generowanie wyciągów bankowych w każdym dniu roboczym, w którym były dokonywane operacje na rachunku i ich przekazywanie obsługiwanym jednostkom.
  11) Automatyczne przenoszenie środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat jednodniowych typu „OVERNIGHT”, weekendowe, tygodniowe.
  12) Przenoszenie na wniosek Zamawiającego wskazanych środków z rachunków na lokatę weekendową, 7- dniową, 14 - dniową lub 1- miesięczną.
  13) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych. Oprocentowanie zgromadzonych środków następować będzie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wyliczonej według formuły WIBID dla okresu 1 – miesięcznego x mnożnik (z oferty). Zmiana oprocentowania następować będzie w miesięcznych okresach kalendarzowych i obowiązywać od pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Do ustalenia stopy oprocentowania stosowana będzie stawka WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca poprzedzającego zmianę.
  14) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej obowiązującej w danym roku. Średnia wysokość kredytu krótkoterminowego wynosi 3.000.000,00 zł w każdym roku. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od tego kredytu. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
  15) Możliwość udzielenia w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. W 2017 roku do kwoty 3.000.000,00 zł. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytowa. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 2 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej. Zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1 M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy.
  16) Zapewnienie Zamawiającemu pracy w systemie elektronicznej obsługi rachunków dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy oraz świadczenia serwisu oprogramowania bez opłat i prowizji
  17) Zapewnienie niezbędnych urządzeń potrzebnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej i ich konserwacji.
  18) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bankowych jednostek.
 2. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”
  Zamawiający: Powiat Lipnowski, Lipno
  Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
 3. Obsługa bankowa i udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 PLN
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lipno
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu trzyletniego w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 PLN 1. Kredyt - Okres kredytowania ustala się na 3 lata - Karencja w spłacie kapitału - nie wymaga się karencji Spłata kapitału na dzień 31.05.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania w okresie umowy kredytowej warunków spłaty kredytu. - Oprocentowanie oparte o WIBOR 1M plus marża stała banku z dnia 20.04.2016 r. od wykorzystanej kwoty kredytu - Prowizja banku - płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu - Zabezpieczenie kredytu - hipoteka nieruchomości, weksel własny in blanco Wykonawca musi posiadać swoją siedzibę, oddział oraz co najmniej sześć punktów kasowych na terenie Miasta Lipna. 2. Świadczenie usług bankowych w zakresie wg. poniższego zestawienia: a) otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych; b) prowadzenie rachunków bieżących przedsiębiorstwa polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, - realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków), - sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków przedsiębiorstwa, - obsłudze płatności masowych w Systemie Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich c) prowadzenie rachunków pomocniczych przedsiębiorstwa polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, - realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków), - sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków pomocniczych przedsiębiorstwa, d) zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty terminowe: e) świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym. f) zapewnienie zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskiwania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, g) szybka obsługa rachunków bankowych w systemie home banking (informacje o stanie sald i wykazach przeprowadzonych informacji), h) decyzyjność na terenie miasta będącego siedziba Zamawiającego, i) pomoc merytoryczna przy ubieganiu się o dotacje ze środków pomocowych, j) udzielanie promes oraz kredytów inwestycyjnych przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej
 4. Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00PLN dla Gminy Kikół na pokrycie planowanego deficytu w roku 2014.
  Zamawiający: Gmina Kikół, Kikół
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredy kwocie 1 000 000,00 PLN dla Gminy Kikół na pokrycie planowanego deficytu w roku 2014. W walucie polskiej na okres kredytowania wynoszący 10 lat. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie planowanego deficytu w roku 2014. a) Okres spłaty kredytu ustala się na okres 10 lat w następujących latach i wielkościach: 1. 100 000,00 zł - rata roczna płatna do 30.12.2015 r. 2. 100 000,00 zł - rata roczna płatna do 30.12.2016 r. 3.100 000,00 zł - rata roczna płatna do 30.12.2017 r. 4. 100 000,00 zł - rata roczna płatna do 30.12.2018 r. 5. 100 000,00 zł - rata roczna płatna do 30.12.2019 r. 6. 100 000,00 zł - rata roczna płatna do 30.12.2020 r. 7. 100 000,00 zł - rata roczna płatna do 30.12.2021 r. 8 . 100 000,00 zł - rata roczna płatna do 30.12.2022 r. 9. 100 000,00 zł - rata roczna płatna do 30.12.2023 r. 10. 100 000,00 zł - rata roczna płatna do 30.12.2024 r. b) Zabezpieczenie kredytu -weksel- in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie skarbnika. c) Prowizja płatna jednorazowo z konta Gminy. d) Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M (dla porównywalności oprocentowania Zamawiając przyjął WIBOR 3M z 28 listopada 2014 r. plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy). e) Odsetki naliczane miesięcznie, płatne do 30 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy dzień spłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy wówczas spłata odsetek przesuwa się na poprzedzający go dzień roboczy. f) Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat g) Wspólny słownik zamówień (CPV) - 66.11.30.00-5.
 5. Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.500.000 PLN
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lipno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu trzyletniego w rachunku bieżącym w wysokości 2.500.000 PLN
  - Okres kredytowania ustala się na 3 lata
  - Karencja w spłacie kapitału - nie wymaga się karencji
  Spłata kapitału na dzień 30.11.2016r.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania w okresie umowy kredytowej warunków spłaty kredytu.
  - Oprocentowanie oparte o WIBOR 1M plus marża stała banku z dnia 15.11.2013 r. od wykorzystanej kwoty kredytu
  - Prowizja banku - płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu
  - Zabezpieczenie kredytu - hipoteka nieruchomości, weksel własny in blanco
  Wykonawca musi posiadać swoją siedzibę, placówkę, oddział lub punkt kasowy w miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Gminie Tłuchowo
  Zamawiający: Gmina Tłuchowo, Tłuchowo
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2012 Gminie Tłuchowo.

  1)Kwota kredytu: 773 597,00 zł.

  2)Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych w wysokości 773 597,00 zł: 27.12.2012r.

  3)Oprocentowanie kredytu: według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej
  o stałą marżę wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
  Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny miesiąc obowiązywać będzie stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca. Stawka WIBOR 1M będzie stała dla danego miesiąca.
  Na potrzeby przygotowania oferty obowiązywać będzie stawka WIBOR 1M z dnia 30.11.2012r.

  4)Okres karencji w spłacie kredytu: 30.03.2013r.

  5)Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

  31.03.2013r. - 37 150,00 zł
  31.05.2013r. - 37 150,00 zł
  30.09.2013r. - 37 150,00 zł
  30.11.2013r. - 37 147,00 zł
  31.03.2014r. - 31 250,00 zł
  31.05.2014r. - 31 250,00 zł
  30.09.2014r. - 31 250,00 zł
  30.11.2014r. - 31 250,00 zł
  31.03.2015r. - 31 250,00 zł
  31.05.2015r. - 31 250,00 zł
  30.09.2015r. - 31 250,00 zł
  30.11.2015r. - 31 250,00 zł
  31.03.2016r. - 31 250,00 zł
  31.05.2016r. - 31 250,00 zł
  30.09.2016r. - 31 250,00 zł
  30.11.2016r. - 31 250,00 zł
  31.03.2017r. - 31 250,00 zł
  31.05.2017r. - 31 250,00 zł
  30.09.2017r. - 31 250,00 zł
  30.11.2017r. - 31 250,00 zł
  31.03.2018r. - 31 250,00 zł
  31.05.2018r. - 31 250,00 zł
  30.09.2018r. - 31 250,00 zł
  30.11.2018r. - 31 250,00 zł

  1)Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych,
  na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank poprzez fax najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek przy jednoczesnym przekazaniu oryginału dokumentu drogą pocztową.
  W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed terminem płatności.

  2)Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie - weksel własny in blanko wraz
  z deklaracją wekslową.

  3)Kredyt zostanie udzielony bez wniosku kredytowego, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2012 Gminie Tłuchowo.

  4)Wykonawca nie będzie naliczał prowizji oraz żadnych opłat związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i obsługą kredytu lub jego rat w przyszłości, jak również ewentualnych opłat związanych z zabezpieczeniem kredytu lub ewentualnie wcześniejszą spłatą kredytu.

  5)Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  10.1.) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat,
  w drodze zawarcia pisemnego aneksu do umowy,
  10.2.) zmiany okresu spłat rat kapitałowych w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub sytuacji ekonomicznej, mających wpływ na możliwości obsługi zadłużenia przez Zamawiającego.

  6)W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
  o zamówieniach publicznych, kodeksu cywilnego, prawa bankowego oraz wekslowego
  i czekowego.

  7)Zmiany do umowy do swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.


  Umowa nie może być sprzeczna z ustawą prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prawem bankowym.

  W/w zapisy (ust. 1 pkt. 1-12) muszą znaleźć się w przyszłej umowie kredytowej.

  1.Rada Gminy Tłuchowo UCHWAŁĄ Nr X/56/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2012 z późn. zmianami upoważniła Wójta Gminy
  do zaciągnięcia kredytu. W chwili obecnej Zamawiający dysponuje pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.


  UWAGA!
  Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia oferty będą do wglądu w Urzędzie Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo u Pani Marty Chyczewskiej
  - Skarbnika Gminy (pokój nr 101)
 7. Kredyt dwuletni w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 PLN
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Lipno
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu dwuletniego w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 PLN
  - Okres kredytowania ustala się na 2 lata
  - Karencja w spłacie kapitału - nie wymaga się karencji
  Spłata kapitału na dzień 31.12.2013r.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania w okresie umowy kredytowej warunków spłaty kredytu.
  - Oprocentowanie oparte o WIBOR 1M plus marża stała banku z dnia 10.11.2011 r. od wykorzystanej kwoty kredytu
  - Prowizja banku - płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu
  - Zabezpieczenie kredytu - hipoteka nieruchomości, weksel własny in blanco
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Gminie Tłuchowo
  Zamawiający: Gmina Tłuchowo, Tłuchowo
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie i obsługa dwóch kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 807 925,00 zł
  (słownie złotych: osiemset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 00/100)
  z przeznaczeniem na:
  1.1. kredyt nr 1:
  pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Tłuchowo na rok 2011 w wysokości 624 616,00 zł,
  1.2. Kredyt nr 2:
  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 183 309,00 zł;
  2. okres kredytowania do 30.11.2018 r.;
  3. spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank poprzez fax najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek przy jednoczesnym przekazaniu oryginału dokumentu drogą pocztową.
  W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed terminem płatności.
  4. oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy).
  Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania.
  Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni
  w przypadku lat przestępnych.
  Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M na dzień
  27 lipca 2011r.

  5. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:

  5.1. kredyt nr 1: w dniu zawarcia umowy - 624 616,00 zł,
  (orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na dzień 23.08.2011 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych)

  5.2. kredyt nr 2: w dniu zawarcia umowy - 183 309,00 zł
  (orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na dzień 23.08.2011 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych)

  6. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

  6.1. Kredyt nr 1:
  31.03.2012r. - 19 325,00 zł
  31.05.2012r. - 19 325,00 zł
  30.09.2012r. - 19 325,00 zł
  30.11.2012r. - 19 312,00 zł
  31.03.2013r. - 23 190,00 zł
  31.05.2013r. - 23 190,00 zł
  30.09.2013r. - 23 190,00 zł
  30.11.2013r. - 21 631,00 zł
  31.03.2014r. - 23 190,00 zł
  31.05.2014r. - 23 190,00 zł
  30.09.2014r. - 23 190,00 zł
  30.11.2014r. - 21 670,00 zł
  31.03.2015r. - 23 190,00 zł
  31.05.2015r. - 23 190,00 zł
  30.09.2015r. - 23 190,00 zł
  30.11.2015r. - 21 644,00 zł
  31.03.2016r. - 23 190,00 zł
  31.05.2016r. - 23 190,00 zł
  30.09.2016r. - 23 190,00 zł
  30.11.2016r. - 21 644,00 zł
  31.03.2017r. - 23 190,00 zł
  31.05.2017r. - 23 190,00 zł
  30.09.2017r. - 23 190,00 zł
  30.11.2017r. - 21 644,00 zł
  31.03.2018r. - 23 190,00 zł
  31.05.2018r. - 23 190,00 zł
  30.09.2018r. - 23 190,00 zł
  30.11.2018r. - 21 676,00 zł

  6.2. Kredyt nr 2:
  31.03.2012r. - 5 675,00 zł
  31.05.2012r. - 5 675,00 zł
  30.09.2012r. - 5 675,00 zł
  30.11.2012r. - 5 675,00 zł
  31.03.2013r. - 6 810,00 zł
  31.05.2013r. - 6 810,00 zł
  30.09.2013r. - 6 810,00 zł
  30.11.2013r. - 6 356,00 zł
  31.03.2014r. - 6 810,00 zł
  31.05.2014r. - 6 810,00 zł
  30.09.2014r. - 6 810,00 zł
  30.11.2014r. - 6 356,00 zł
  31.03.2015r. - 6 810,00 zł
  31.05.2015r. - 6 810,00 zł
  30.09.2015r. - 6 810,00 zł
  30.11.2015r. - 6 356,00 zł
  31.03.2016r. - 6 810,00 zł
  31.05.2016r. - 6 810,00 zł
  30.09.2016r. - 6 810,00 zł
  30.11.2016r. - 6 356,00 zł
  31.03.2017r. - 6 810,00 zł
  31.05.2017r. - 6 810,00 zł
  30.09.2017r. - 6 810,00 zł
  30.11.2017r. - 6 356,00 zł
  31.03.2018r. - 6 810,00 zł
  31.05.2018r. - 6 810,00 zł
  30.09.2018r. - 6 810,00 zł
  30.11.2018r. - 6 249,00 zł

  7. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco.

  UWAGA!
  Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia oferty będą do wglądu w Urzędzie Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo u Pani Marty Chyczewskiej - Skarbnika Gminy (pokój nr 101)