Kogo reprezentuje osoba

Lewandowska

w KRS

Zofia Nikola Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zofia
Drugie imię:Nikola
Nazwisko:Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1922 r., wiek 95 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:169 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejczak Iwona Wacława, Bilska Mirosława Elżbieta, Lewandowska Krzysztofa, Soduł Mieczysław, Zadara Jerzy Andrzej, Zadara Magdalena Maria, Zadara Maria Bożenna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tiesler Mirosław Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ceo Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000584008
 2. Level-sc Sp. Z O.O., Kozienice − KRS 0000295902
 3. Level-sc Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kozienice − KRS 0000580692
 4. Oxford Pl Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000108592
 5. Oxford Pol Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000143581
 6. Zaso Medycyna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000096549

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Karwik Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000356536
 2. New E5 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000428919
 3. Ox-med Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000548403
 4. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Równość, Warszawa − KRS 0000058758

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa sprzętu medycznego dla szpitala – Namysłowskiego Centrum Zdrowia
  Zamawiający: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, Namysłów
  Urządzenia medyczne – 33100000-1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu medycznego dla szpitala – Namysłowskiego Centrum Zdrowia, który będzie posiadał wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia oraz zawierał wszystkie elementy startowe (był gotów do pracy)wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników. Parametry techniczne zostały opisane w załączniku Nr 3 do SIWZ. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 2. PRZEGLĄDY i NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO 3
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu i aparatury medycznej z placówek podległych Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.
 3. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 4. Dostawę Videogastroskopu kompatybilnego z procesorem Evis Exera II CV-180 oraz rejestratorów holterowskich 3 i 12 kanałowych wraz z systemem rejestracji EKG metodą Holtera.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Videogastroskopu kompatybilnego z procesorem Evis Exera II CV-180 oraz rejestratorów holterowskich 3 i 12 kanałowych wraz z systemem rejestracji EKG metodą Holtera.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy - Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia oraz Załącznik
  nr 2 - Formularz cenowy.
  Niespełnienie parametrów określonych w załączniku nr 1 będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej SIWZ.
 5. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lubartów
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń medycznych.
  Zamówienie podzielono na 3 pakiety. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ w podziale na niżej wymienione części:

  Załącznik nr 2.1 - Monitor EKG -holter
  Załącznik nr 2.2 - Łóżko z materacem
  Załącznik nr 2.3 - Defibrylator 2-fazowy

  3. Podane w Załączniku nr 2.1 - 2.3 parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.
  4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany w 2015 lub 2016 roku, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 876) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Przedmiot zamówienia ma być kompletny tj. w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia.
  5. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia.
  6. Zaoferowane urządzenie wraz z wyposażeniem winno być oznakowane znakiem CE.
  7. Przedmiot zamówienia ma być objęty okresem gwarancji nie krótszym niż 24 miesiące, licząc od dnia protokolarnego przekazania urządzenia do eksploatacji. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zawiera Załącznik nr 2.4 do SIWZ.
  8. Montaż i uruchomienie obejmuje wszystkie czynności w tym wykonanie odpowiednich przeróbek, instalacji itp. niezbędnych do przekazania przedmiotu zamówienia w stanie umożliwiającym jego natychmiastową, pełną eksploatację, z uwzględnieniem wzajemnej kompatybilności sprzętu.
  9. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wszelkich śladów przeprowadzonych prac montażowych i doprowadzenia pomieszczeń do stanu, w jakim się one znajdowały.
  10. Wspólny słownik zamówienia: 33 10 00 00 1 - urządzenia medyczne
 6. Dostawa mebli medycznych i sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych i sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie. Zamówienie zostało podzielone na następujące pakiety: Pakiet nr 1 - Łóżko medyczne hydrauliczne - 1 szt., Pakiet nr 2 - Łóżko szpitalne ze wzmocnieniem - 1 szt., Pakiet nr 3 - Łózka szpitalne - 4 szt., Pakiet nr 4 - Szafki przyłóżkowe - 44 szt., Pakiet nr 5 - Krzesło pod prysznic z możliwością transportu - 1 szt., Pakiet nr 6 - Wózki inwalidzkie - 3 szt., Pakiet nr 7 - Wózek inwalidzki specjalistyczny - 1 szt., Pakiet nr 8 - Wózek leżący przystosowany do resuscytacji - 1 szt., Pakiet nr 9 - Łóżka noworodkowe - 10 szt., Pakiet nr 10 - Rejestratory Holterowskie - 6 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zestawienie parametrów technicznych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 1. Przedmiot zamówienia: 1) musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2016 r., kompletny, oznakowany i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, 2) musi być nieużywany - tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, 3) spełniać właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej, 4) posiadać deklarację wyrobu medycznego i certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodności (znak CE), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r., 876 z późn.zm.), 5) musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dla wskazanych pracowników Zamawiającego szkolenia stacjonarnego w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji Przedmiotu umowy. Szkolenie odbędzie się w wymiarze 1 godziny zegarowej na poszczególnych oddziałach i pracowniach na których będzie użytkowany przedmiot umowy, po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z Zamawiającym. Przeprowadzenie szkolenia zostanie udokumentowane przez Wykonawcę protokołem zawierającym listę uczestników. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na własny koszt posiadanych przez Zamawiającego rejestratorów holterowskich. W ramach Przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2 i 10 Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania w okresie gwarancji przeglądów i konserwacji Przedmiotu zamówienia (min. co 12 miesięcy) oraz zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca posiada lub zapewni autoryzowany serwis na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. DZP/17/16 DOSTAWA CENTRALI MONITORUJĄCEJ Z 11 MONITORAMI FUNKCJI ŻYCIOWYCH, ZESTAWÓW DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ, MONITORÓW FUNKCJI ŻYCIOWYCH
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń w podziale na 3 zadania: ZADANIE A- CENTRALA MONITORUJĄCA Z 11 MONITORAMI FUNKCJI ŻYCIOWYCH ZADANIE B- ZESTAWY DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ ZADANIE C- MONITORY FUNKCJI ŻYCIOWYCH 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów i warunków wymaganych, warunki gwarancji, serwisu i serwisu pogwarancyjnego oraz szkolenia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
 8. Dostawa - akcesoria i części wymienne do aparatury medycznej na okres 24 miesięcy, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-22/16
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa - akcesoria i części wymienne do aparatury medycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Formularz Oferty. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia
 9. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej - 34/PN/2016
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz wyrobów medycznych do aparatury medycznej w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW (Formularz asortymentowo-ilościowy) oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi przedmiotu zamówienia (jeśli jest wymagane)
 10. Dostawa następującego sprzętu medycznego: 1. myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów - 3 szt., 2. stół rehabilitacyjny - 6 szt. , 3. zestaw do trudnej intubacji (rurki intubacyjne z torem wizyjnym oraz kompatybilny monitor do odczytu obrazu) - 3 komplety, 4. rejestrator do analizy wielogodzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi - 1 szt., 5. rejestrator holterowski EKG - 3 kanałowy - 2 szt. , 6. cieplarka do płynów infuzyjnych - 2 szt
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: 1) myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów - 3 szt., wraz z dostawą środka nabłyszczająco - zmiękczającego przez okres 24 miesięcy, 2) stół rehabilitacyjny - 6 szt. 3) zestaw do trudnej intubacji - monitor do odczytu obrazu - 3 szt. oraz pojedyncze i podwójne rurki intubacyjne z torem wizyjnym (po 20 szt. każdego rodzaju na jeden monitor), 4) rejestrator do analizy wielogodzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi - 1 szt. 5) rejestrator holterowski EKG - 3 kanałowy - 2 szt. 6) cieplarka do płynów infuzyjnych - 2 szt.. 2. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego, 2) instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu, 3) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu - w siedzibie Zamawiającego, 4) serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu. 5) W przypadku myjni dezynfektorów do kaczek i basenów zamówienie obejmuje ponadto sukcesywne dostawy środka nabłyszczającego i zmiękczającego wodę, przez okres 24 miesięcy. 6) W przypadku zestawów do trudnej intubacji rurki intubacyjne będą dostarczane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
 11. dostawa systemu holterowskiego, aparatów do hemodializy i napędu neurochirurgicznego
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  wg specyfikacji technicznej
 12. Dostawa systemu holterowskiego wraz rejestratorem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
  Dostawa systemu holterowskiego wraz rejestratorem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu, przeznaczone do stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107 poz. 679) oraz odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami, posiadać wymagane świadectwa rejestracji oraz być oznaczone znakiem CE.
  Dostarczone urządzenie zostanie objęte 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty protokolarnego odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według swojego wyboru, do naprawy lub wymiany na swój koszt każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych, wynikających z normalnego użytkowania w okresie gwarancji lub materiałowych.
  W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca bezpłatnie wykona serwis i przeglądy okresowe zalecane przez producenta, nie mniej niż raz w roku, jak również zapewnieni na swój koszt części niezbędne do serwisu i przeglądów okresowych lub części konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, które ujawnią się w trakcie wykonywania serwisu i przeglądów okresowych.
  Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi (w dni robocze) max. 72 godziny. W przypadku dłuższego czasu reakcji serwisu, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze odpowiadające swym rodzajem i przeznaczeniem urządzeniu będącemu przedmiotem serwisu. Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań z gwarancji innemu podmiotowi. Oferowany sprzęt musi być fabryczne nowy - rok produkcji 2016.
 13. Dostawa systemu holterowskiego wraz rejestratorem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łosice
  Dostawa systemu holterowskiego wraz rejestratorem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu, przeznaczone do stosowania
  w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107 poz. 679) oraz odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie
  z obowiązującymi atestami i normami, posiadać wymagane świadectwa rejestracji oraz być oznaczone znakiem CE.
  Dostarczone urządzenie zostanie objęte 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty protokolarnego odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według swojego wyboru, do naprawy lub wymiany na swój koszt każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych, wynikających z normalnego użytkowania w okresie gwarancji lub materiałowych.
  W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca bezpłatnie wykona serwis i przeglądy okresowe zalecane przez producenta, nie mniej niż raz w roku, jak również zapewnieni na swój koszt części niezbędne do serwisu i przeglądów okresowych lub części konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, które ujawnią się w trakcie wykonywania serwisu i przeglądów okresowych. Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi (w dni robocze) max. 72 godziny. W przypadku dłuższego czasu reakcji serwisu, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze odpowiadające swym rodzajem i przeznaczeniem urządzeniu będącemu przedmiotem serwisu.
  Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań z gwarancji innemu podmiotowi.
  Oferowany sprzęt musi być fabryczne nowy - rok produkcji 2016.
 14. Zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji kardiologicznej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do rehabilitacji kardiologicznej, w skład którego wchodzi: system do rehabilitacji kardiologicznej - 1 szt, cykloergometr - 3 szt, bieżnia- 1 szt., stacja analiz- 1 szt., wg załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 15. Dostawa aparatów do Kardiotokografi z możliwością monitorowania ciąży bliźniaczej na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
  Dostawa aparatów do Kardiotokografi z możliwością monitorowania ciąży bliźniaczej na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Nowej Soli
 16. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej z podziałem na 7 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/65/2015 w ramach projektu pn: Dosprzętowienie komórek organizacyjnych WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi w niezbędny sprzęt - etap II
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej z podziałem na 7 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, według poniżej tabeli:
  Nr pakietu Przedmiot zamówienia
  I Kardiomonitor
  II Aparat EKG
  III Pompa infuzyjna
  IV Ssak elektryczny
  V Defibrylator
  VI Aparat do znieczulenia
  VII Wózek siedziały do przewozu chorych
  3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 2 do nr 8 do SIWZ, zwane również w dalszej części SIWZ - Kosztorysem ofertowym - pakiet
 17. Dostawa aparatury medycznej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice
  Dostawa aparatury medycznej: Rejestrator holterowski EKG - 2 szt
 18. Zakup i dostawa zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce 2015/PN/SPRZ.WEW-A/01
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej na potrzeby oddziału wewnętrznego wg załącznika nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: Pakiet nr 1 - Aparat EKG - 2 szt., Pakiet nr 2 - Pulsoksymetr - 2 szt., Pakiet nr 3 - Zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego - 1 szt
 19. Dostawa sprzętu medycznego ( holtery EKG, elektrokardiografy, spirometr)
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ, Grudziądz
  Dostawa sprzętu medycznego ( holtery EKG, elektrokardiografy, spirometr)-3 zadania
 20. Dostawa aparatu EKG, pulsoksymetru, holtera w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016., w zakresie zadania: zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015 r.
  Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu EKG, pulsoksymetru, holtera w ramach programu polityki zdrowotnej
  pn. Narodowy Program Wyrównania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016., w zakresie zadania: zakup zestawu sprzętu
  do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015 r. Przedmiot zamówienia składa się z 3 części: Część nr 1 - Dostawa aparatu EKG - 1 sztuka Część nr
  2 - Dostawa pulsoksymetru - 1 sztuka Część nr 3 - Dostawa holtera - 1 sztuka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Rozdziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków
  Zamówienia.
 21. Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki kardiologicznej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Krasnystaw
 22. Dostawa zestawu do 24 - godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (Sprawa nr: 48/2015)
  Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, Łódź
 23. DOSTAWA KARDIOTOKOGRAFU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Choszczno
 24. Dostawa zestawów holterowskich
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, Zielona Góra
 25. Dostawa sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych 47/PN/2015.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Słupsk
 26. dostawy sprzętu medycznego (bieżni do prób wysiłkowych, rejestratora holterowskiego, lasera diodowego z morcelatorem, noża ultradźwiękowego, śrubokręta kątowego, piły sagitacyjnej, głowicy do wiertarki chirurgicznej, stabilizatora serca, lamp czołowych, stołu zabiegowego)
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 27. Zakup i dostawa sprzętu medycznego podzielonego na pakiety dla SP ZOZ MSW w Opolu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Opole
 28. Dostawa aparatu KTG do monitorowania ciąży bliźniaczej oraz kardiostymulatorów zewnętrznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 29. Dostawa kardiotokografów do ciąży bliźniaczej
  Zamawiający: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o., Żyrardów
 30. Zakup defibrylatora, kardiomonitora modułowego, videogastroskopu z procesorem obrazu i automatyczną myjnią endoskopową, kolonoskopu, myjni dezynfektor, autoklawu, bieżni wysiłkowej i terapulsu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Augustów
 31. Naprawa 3 sztuk aparatów holterowskich DMS 300-7 - wymiana procesora, programowanie dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113.
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 32. Dostawa sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia - 23 zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
 33. Dostawa kardiotokografów dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 2 szt.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Zawiercie
 34. Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 35. DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ-3 zadania.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
 36. Zakup i dostawa kardiotokografu - sztuk 1
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
 37. Dostawa holtera.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 38. Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, Zielona Góra
 39. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu nadzoru okołoporodowego na 4 łóżka i telemetrii do KTG na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 40. PN 69/14 dostawa systemu do długotrwałego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą oscyleometryczną oraz system Holterowski EKG 3- kanałowy.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław
 41. Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na trzy zadania do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Wojskowej
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 42. Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej. Znak postępowania: DA-ZP-252-61/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok
 43. Zakup sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o., Prabuty
 44. Dostaw aparatu EKG, systemu holterowskiego EKG oraz rejestratorów holterowskich
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żuromin
 45. Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie III część realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
  Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa
 46. Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Ginekologiczno - Położniczej w SP ZOZ w Hajnówce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Hajnówka
 47. Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie II cześć realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
  Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa
 48. Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSW w Zielonej Górze
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, Zielona Góra
 49. Przegląd techniczny i naprawa rejestratorów holterowskich
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 50. Dostawa sprzętu medycznego (resuscytatory ambu, aparaty do pomiaru ciśnienia krwi, maski twarzowe, laryngoskopy, kardiotokografy) Znak sprawy ZP-PN/48/14.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 51. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 52. Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń medycznych 16/PN/2014.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 53. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
 54. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 55. Dostawa wraz z montażem urządzeń laboratoryjnych i medycznych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 56. Dostawa materiałów zużywalnych do aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 57. Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów KTG, wózków do transportu pacjentów, implantów, staplerów, opakowań do sterylizacji oraz mebli medycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 58. Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania metodą Holtera
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 59. naprawy i przeglądy techniczne sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
 60. Dostawa : kardiomonitorów - 2 szt, pulsoksymetrów/małych monitorów transportowych - 2 szt., cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG do systemów Cardioscan 10, rejestratora do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera, elektrokardiografu.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 61. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu i aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 62. Dostawa sprzętu medycznego: jednorazowego, drobnego oraz włącznika nożnego do Valleylaba wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 63. Zakup i dostawa KTG (Kardiotokografów) na potrzeby Oddziału Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Suwałki
 64. Dostawa kardiotokografów. Znak sprawy ZP-PN/105/13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lębork
 65. Dostawa rejestratora ciśnienia tętniczego. (Sprawa nr 53/2013)
  Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, Łódź
 66. Przeglądy oraz naprawy aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi PN/369/ZP/U/2013
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 67. Dostawa sprzętu medycznego, sprzątającego, gastronomicznego, wyposażenia i napisów do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
  Zamawiający: Gmina Nowogard, Nowogard
 68. Zakup ultradźwiękowego detektora tętna płodu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
 69. Przetarg nieograniczony nr 2/DSz/2013 na dostawy sprzętu medycznego
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Gdańsk
 70. Dostawa aparatury medycznej i pozostałego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 71. Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do długotrwałego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie (nr sprawy 73/13)
  Zamawiający: Dziecięcy Szpital Kliniczny, Lublin
 72. Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej, oznaczenie postępowania DA-ZP-252-21/13
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok
 73. Przetarg nieograniczony nr 1/DSZ/2013 na dostawę sprzętu medycznego-część 1, 2 i 5
  Zamawiający: Areszt Śledczy, Gdańsk
 74. Dostawa dwóch elektrokardiografów, rejestratora ciśnienia tętniczego metodą Holtera oraz aparatu do masażu uciskowego
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ, Grudziądz
 75. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 76. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 77. Przetarg nieograniczony, ogłoszony przez Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ( liczba części 11 pakietów )
  Zamawiający: Stowarzyszenie "Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski", Ostrów Wielkopolski
 78. DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM PN. WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W DOSTĘPIE DO REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ POPRZEZ WYPOSAŻENIE NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W DZIERŻONIOWIE SP. Z O.O. W SPRZĘT REHABILITACYJNY- PROJEKT II
  Zamawiający: NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o. o., Dzierżoniów
 79. Dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 80. Dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
 81. dostawa sprzętu medycznego oraz myjni tunelowej
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 82. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 83. Przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 84. ZP/159/2012 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 10 pakietach
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 85. Dostawa kardiomonitorów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Kościan
 86. Dostawa zestawu do prób wysiłkowych + bieżnia, systemu do długotrwałego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
 87. Świadczenie usługi przeglądów i naprawy aparatury medycznej na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce nr sprawy: 2012/PN/U.PiK/2
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Hajnówka
 88. Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siemiatycze
 89. usługa wykonania przeglądów sprzętu medycznego
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 90. Dostawa bieżni do prób wysiłkowych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
  Zamawiający: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Szczecin
 91. Zakup sprzętu i aparatury medycznej 2 dla SPZOZ Mińsk Mazowiecki
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Mińsk Mazowiecki
 92. EZ/ZP/73/2012 Sprzęt medyczny
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce
 93. Dostawa systemu analiz holterowskich wyposażonego w analizatory: holtera EKG+RR dla SPZOZ MSW w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, Szczecin
 94. Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Łodzi przy ulicy Spornej 36/50
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 95. Przetarg nieograniczony nr M-37/2012 na dostawę dwóch aparatów do znieczulenia ogólnego.
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
 96. Dostawa osprzętu do aparatury medycznej według XXI grup
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 97. dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
 98. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego. Znak sprawy: 25/ZPN/12
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 99. Jednorazową dostawę rejestratorów holterowskich EKG sztuk 4 i rejestratorów holterowskich ciśnieniowych sztuk 2
  Zamawiający: Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, Otwock
 100. Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 1- kardiotokograf, Pakiet 2- kardiomonitor z wyposażeniem, Pakiet 3- histeroskop ambulatoryjny, Pakiet 4- aparat do elektromiografii, Pakiet 5-elektrokardiograf przenośny, Pakiet 6- elektrokardiograf przenośny, Pakiet 7- aparat do elektroterapii i ultradźwięków, Pakiet 8- laser przenośny. znak sprawy: AEZ/S-103/2012
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 101. dostawa cyfrowych rejestratorów holetrowskich ekg oraz cyfrowego rejestratora ciśnienia tętniczego krwi, współpracujących z centralami typu CardioScan produkcji DM Software
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce

Inne osoby dla Lewandowska (1000 osób):