Kogo reprezentuje osoba

Łodej Maria

w KRS

Maria Łodej

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Łodej
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1966 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Solec-zdrój (Świętokrzyskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anyż Robert, Bąk Teresa, Banach Tomasz, Bebel Maria Teresa, Bonar Agata, Bryl Monika, Bławat Anna, Czernek Kinga, Czerwiec Krzysztof Feliks, Dragan Edyta, Durma Jolanta, Dziorek Jan Wiesław, Dziuba Józef, Gawłowicz Małgorzata, Goćwin Krystyna, Gorycka Elżbieta, Gręda Robert, Gryc Renata, Jabłońska Agnieszka, Jasielska Barbara, Jendrycha Bogusława, Jodłowska Izabela, Kaczmarczyk Grażyna, Kaczmarczyk Krzysztof, Kaczmarczyk Teresa, Kapinos Anna, Kochańczyk Janusz, Kokocińska Monika, Kopczyk Dziekan Joanna, Korus Leszek, Kozub Edyta, Kołodziej Przemysław, Kret Jolanta, Krupa Monika, Kustra Janina, Lasota Wiesław Józef, Nowak Wojciech Maciej, Nurek Rafał, Olszewska Jadwiga, Pasieko Halina, Pawlik Anna, Pałys Teresa, Pompa Norbert, Pucicka Maria, Pytko Konrad, Radosz Radosław, Stąpór Danuta, Stylska Anna, Swatek Edward, Szafraniec Moćko Marta, Szałach Jan Marian, Szczepanek Władysława, Szemraj Aneta, Szymański Stanisław Tomasz, Słowik Leszek, Uss Wąsowicz Alicja, Walewski Marian Andrzej, Wieczorek Maria, Wietkowska Izabela Elżbieta, Wójcik Wacław Władysław, Wójcikowska Dorota, Zielińska Teresa, Łosin Grzegorz, Łukawska Wiesława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukasiewicz Łukasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademia Kobiet Twórczych Akt, Obrazów − KRS 0000328491
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Koprzywnicy, Koprzywnica − KRS 0000128671
 3. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Sandomierz − KRS 0000054684
 4. Nadwiślański Bank Spółdzielczy W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000121524
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Beszowej, Beszowa − KRS 0000071808
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Długołęce, Długołęka − KRS 0000028354
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000189098
 8. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 9. Spółdzielnia Pracy Wumet W Staszowie, Staszów − KRS 0000107090
 10. Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja, Tarnów − KRS 0000286247
 11. Stowarzyszenie Mieszkańców Obszaru Płaszów-myśliwska, Kraków − KRS 0000418231
 12. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów, Pacanów − KRS 0000171631
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Puls Dla Rozwoju, Błonie − KRS 0000545704
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola, Pliskowola − KRS 0000358239
 15. Stowarzyszenie Pogoda Ducha, Klimontów − KRS 0000405885
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnic, Łubnice − KRS 0000303777
 17. Stowarzyszenie Yacht Club Bezan, Tarnów − KRS 0000017077

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Pomost, Kielce − KRS 0000323015
 2. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Samopomoc Chłopska, Sandomierz − KRS 0000131880
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, Kraków − KRS 0000151066
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Dla Młodych, Kraków − KRS 0000102922
 5. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Osieku, Osiek − KRS 0000068513
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej, Staszów − KRS 0000154434

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 2 000 000 zł. Z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów
  Warunki uzyskania i spłaty kredytu:
  1. Okres kredytowania: 8 lat
  2. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych : 7 listopada 2016 r. (środki z kredytu zostaną uruchomione jednorazowo) Uwaga: Dla potrzeb sporządzenia przez Wykonawców porównywalnych ofert przetargowych przyjmuje się, że powyższa data będzie faktyczną datą postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego. W przypadku przesunięcia terminu w wyniku przedłużenia się procedury przetargowej termin postawienia do dyspozycji środków finansowych będzie najbliższym możliwym terminem nie później jednak niż do dnia 15 listopada 2016r.)
  3. Okres spłaty kapitału: raty płatne w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, a ostatnia rata w dniu 31 grudnia 2024r.
  4. Karencja w spłacie rat kapitałowych pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2017 r. ,ostatnia 31.12.2024r.
  5. Oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazowa WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczone jako średnia arytmetyczna z trzech miesięcy poprzedzających okres obrachunkowy oraz stałej marzy zaproponowanej przez Wykonawcę. Zmiana stopy oprocentowania następować będzie w pierwszym dniu roboczym kwartału kalendarzowego i tak wyliczona wartość będzie stopą obowiązującą w bieżącym kwartale kalendarzowym.
  6. Odsetki liczone będą od kwoty pozostałego do spłaty kredytu
  7. Okresy odsetkowe: 33 raty płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, pierwsza rata płatna 31.12.2016 r. a ostatnia w dniu 31.12.2024r.
  8. Inne opłaty (w tym prowizja banku) nie wystąpią
  9. Rodzaj zabezpieczenia : weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji
  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji 12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
  13. Jeżeli dzień zapłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy – spłata będzie dokonywana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu przy czym za dni wolne od pracy Zamawiający uznaje dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty
 2. Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Klimontów oraz jednostek organizacyjnych (rachunki podstawowe, pomocnicze: depozyty, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rachunki wydzielone jednostek oświatowych) polegającej na 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących Gminy Klimontów oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń.2. Otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej Gminy i jej jednostek organizacyjnych.3.Otwarciu i prowadzeniu nowych rachunków bieżących i pomocniczych w zależności od potrzeb Zamawiającego.4. Realizacji poleceń przelewów w wersji papierowej i elektronicznej.5. Realizacji poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach.6. Przyjmowaniu wszystkich wpłat gotówkowych. 7. Dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków. 8. Wydawaniu blankietów czeków gotówkowych. 9. Sporządzaniu codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego. 10. Oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. 11. Umożliwieniu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych. 12. Oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach lokat. 13. Zapewnieniu elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk. 14. Wydawaniu opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. 15. Potwierdzaniu sald. 16. Zamykaniu rachunków bankowych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 17. Wykonywaniu innych typowych czynności bankowych, obejmujących obsługę bankową budżetu, zaistniałych w trakcie wykonywania zamówienia np. zmiana wzorów podpisów, potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 18. Udzielaniu na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej na dany rok w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone według stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, powiększone o stałą marżę banku II Wymagania co do realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Od pierwszego dnia obowiązywania umowy Wykonawca zapewni prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Klimontów w siedzibie, placówce, oddziale lub filii banku - znajdujących się w miejscowości Klimontów. 2. Nie przewiduje się prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. 3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w szczególności powinno polegać na: możliwości wysyłania przelewów za pośrednictwem Internetu w formie elektronicznej, możliwości generowania wyciągów bankowych, możliwości uzyskiwania informacji o operacjach na rachunkach i saldach, możliwości dokonywania lokat, możliwości przeglądania historii operacji na rachunkach, tworzeniu zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, udzieleniu wsparcia informatycznego w razie awarii programu, instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu pracowników. 4. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez opłat i prowizji. 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez opłat i prowizji. 6. Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i jednostek. 7. Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego. 8. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana wzorów podpisów bez opłat i prowizji. 9. Brak opłat i prowizji od czynności likwidacji (zamykania) rachunków. 10. Ewentualne reklamacje usługi będą załatwianie przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. 3. Zamówieniem niniejszym objąć należy następujące jednostki: 1. Urząd Gminy w Klimontowie, 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie, 3. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Klimontowie, 4. Przedszkole samorządowe w Klimontowie, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie, 6. Gimnazjum w Klimontowie, 7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, 8. Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, 9. Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie
 3. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 700 000 ZŁ
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Klimontów w wysokości 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) o okresie spłaty do 31 marca 2029 r. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 2 000 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 2 000 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów zgodnie z Uchwałą Nr 691.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 października 2014 r.
  2. Warunki kredytu:
  a. Okres kredytowania: 9 lat
  b. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych : 30 listopada 2015 r.
  c. Okres spłaty kapitału: 36 rat płatnych w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, a ostatnia rata w dniu 31 grudnia 2024r.
  d. Karencja w spłacie rat kapitałowych pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2015 r., ostatnia 31.12.2024r.
  e. Oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazowa WIBOR 3M powiększoną o marżę zaproponowana przez Wykonawcę
  f. Wysokość stawki bazowej określana na okres trzech miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech miesięcy poprzedzających okres jej obowiązywania
  g. Odsetki liczone będą od kwoty pozostałego do spłaty kredytu
  h. Okresy odsetkowe: 37 rat płatnych w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, pierwsza rata płatna 31.12.2015 r. a ostatnia w dniu 31.12.2024r.
  i. Inne opłaty (w tym prowizja banku) nie wystąpią
  j. Rodzaj zabezpieczenia : weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową.
  k. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji
  l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji
  m. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich