Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Agnieszka

w KRS

Agnieszka Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brona Wiesław Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aw-inwest Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000331665
 2. Bronax Developer Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000327593
 3. Bronax Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000212894
 4. Bronex - Bud Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000312411
 5. Bronex Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000306301
 6. Iskrowicz Bronax Investment Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000343086
 7. Remel Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000499442

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bronax- Bud Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000198377

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych - roczne kontrole przewodów kominowych znak postępowania: WM/SZP/PN/25/2013/G
  Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocław
  1.Rodzaj zamówienia: usługa. 2.Przedmiotem zamówienia są okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych w budynkach stanowiących własność Gminy Wrocław zarządzanych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - roczne kontrole przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 71.63.00.00-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego. 3.Zgodnie z wymogami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót wraz z załącznikami, zwana dalej SWiOR (załącznik nr 4 do SIWZ). 5.Wykaz adresowy obiektów budowlanych, w których ma być przeprowadzona kontrola, zawiera SWiOR (załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że wykaz ten może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować zwiększenia łącznej ilości budynków i lokali wskazanych w ofercie Wykonawcy w danym zadaniu. Wprowadzenie zmiany w tym zakresie nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego. 6.Usługi będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. 7.Zakres obowiązków Wykonawcy został ujęty w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i SWiOR (załącznik nr 4 do SIWZ). 8.Usługi należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami. 9.Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości zamówienia, tj. wyłączenia poszczególnych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem postanowień określonych w pkt 5 rozdz. II SIWZ. 10.Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość własnej oferty i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie.
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia podzielono na 10 odrębnych części (przedmiotów) zamówienia
 3. Przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych placówek edukacyjnych w zakresie: - kontroli rocznych (dla obiektów o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 przeprowadzanych co najmniej 2 razy w roku) i pięcioletnich stanu technicznego obiektów oraz przewodów kominowych, - badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, - kontroli stanu technicznego instalacji gazowych, z podziałem na zadania.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych placówek edukacyjnych na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
  1. Kontroli rocznych (dla obiektów o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 przeprowadzanych co najmniej 2 razy w roku) i pięcioletnich stanu technicznego obiektów oraz przewodów kominowych.
  2. Badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
  i aparatów.
  3. Kontroli stanu technicznego instalacji gazowych.
  Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w SIWZ.
 4. Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych - roczne kontrole ogólnobudowlane, roczne kontrole przewodów kominowych, roczne kontrole gazowe WM-NZ/PN/21/2010/B
  Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocław
  Zakres prac obejmuje okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych - roczne kontrole ogólnobudowlane, roczne kontrole przewodów kominowych, roczne kontrole gazowe, zwane dalej kontrolą. Przedmiot zamówienia obejmuje kontrole przewidziane w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3 do SIWZ).1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Zamówienie podzielone jest na 3 następujące zadania:
  a) zadanie nr 1 - okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych - roczne kontrole ogólnobudowlane: liczba budynków w rejonie C i L: 164.
  b) zadanie nr 2 - okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych - roczne kontrole przewodów kominowych: liczba budynków w rejonie C i L: 161, ilość lokali mieszkalnych i użytkowych w rejonie C i L: 1680.
  c) zadanie nr 3 - okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych - roczne kontrole gazowe: liczba budynków w rejonie C i L: 121, ilość lokali mieszkalnych i użytkowych w rejonie C i L: 1577.
  Wykaz adresowy obiektów budowlanych, w których ma być przeprowadzona kontrola zawierają załączniki do specyfikacji wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że wykaz ten może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Zmiana ta nie spowoduje zwiększenia ilości budynków, lokali czy m2 powierzchni użytkowej budynków.
  Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości zamówienia, tj. wyłączenia poszczególnych obiektów budowlanych.6. Kontrole będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego.
  Usługi należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami.