Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Andrzej Stefan

w KRS

Andrzej Stefan Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Stefan
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Opole (Opolskie)
Przetargi:24 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Roboty uzupełniające polegające na wymianie 7 okien w Budynku Wydziału Budownictwa, ul. Katowicka 48 Opole (nr sprawy: ZP/B/98/2012)
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
  Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 7 okien w Budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, ul. Katowicka 48 Opole.
 2. Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy ZP/B/34/2011 na wymianę 4 szt. okien w budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu (nr sprawy: ZP/B/60/2011).
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
  Roboty uzupełniające na wymianę 4 szt. okien w budynku Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu( nr sprawy ZP/B/60/2011. (Zamówienia uzupełniające do umowy ZP/B/34/2011). szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okreslony został w przedmiarze robót i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 3. Przetarg nieograniczony na Wymianę stolarki okiennej w budynkach Politechniki Opolskiej nr sprawy ZP/B/34/2011.
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
  1 Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z parapetami w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5, Ozimskiej 75 i Luboszyckiej 7 w Opolu (CPV 45421132-8) Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót, stanowiący załączniki nr 1a do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 1b do SIWZ, szkic okien załączniki nr 1c do SIWZ Okna muszą mieć zachowany kształt i podział jak okna istniejące. 2 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót wykonawca dostarczy zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. b) wykonawca dokona dokładnego obmiaru okien przed ich wykonaniem i zamontowaniem, c) wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty oraz zamontowane okna na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. d) wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie odstawić i zabezpieczyć meble oraz sprzęt techniczny znajdujące się w pokojach, w których wykonywane będą roboty
 4. Wykonanie zadnia pn. Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy - wymiana stolarki okiennej
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30. Zakres robót obejmuje: 1) Wymiana okien na okna z PCV 2) Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z komorowego PCV, 3) Naprawa podokienników zewnętrznych, 4) Wykonanie napraw szpaletów zewnętrznych i wewnętrznych
 5. Dostawa i wymiana okien drewnianych na okna w systemie PCV w Gimnazjum Nr 7 w Sosnowcu - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza, Sosnowiec
  Dostawa i wymiana okien drewnianych na okna w systemie PCV . Demontaż okien drewnianych oraz parapetów zewnętrznych blaszanych przy oknach, montaż okien oszklonych z PCV z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej. wykonanie niezbędnych podkuć, uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych z pomalowaniem po robotach demontażowych i montażowych.
 6. Wymiana okien oraz rynien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Prószków
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Szkolnej 1, obejmujące swym zakresem : - wymianę istniejącej drewniane stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych do budynku, - wymianę rynien oraz rur spustowych, - naprawę i konserwację istniejących obróbek blacharskich. Szczegółowy zakres robót określają specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 1), przedmiary robót (zał. nr 3), zestawienie stolarki (zał. nr 4), stanowiące załączniki do SIWZ
 7. NA DOSTAWĘ I WYMIANĘ OKIEN DREWNIANYCH I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH NA OKNA I DRZWI W SYSTEMIE PCV w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Sosnowcu
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9, Sosnowiec
  1. Demontaż okien zespolonych drewnianych i drzwi zewnętrznych oraz parapetów zewnętrznych blaszanych przy oknach

  2. Montaż oszklonych okien PCW-198,90 m2 z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej oraz drzwi wejściowych z PCW-24,40 m2 wzmocnionego - drzwi dwudzielne szklone; profil ciepły

  3. Wykonanie niezbędnych podkuć; uzupełnienie tynków ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z pomalowaniem po robotach demontażowych i montażowych

  4. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
 8. Dostawa i montaż okien i drzwi zewnętrznych z PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej Filia w Osinach
  Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, Kamienica Polska
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż okien i drzwi zewnętrznych z PCV w budynku Filii Szkoły Podstawowej w Osinach, ul. Częstochowska 165.
  Szczegółowy zakres obejmuje:
  - demontaż istniejących okien i drzwi zewnętrznych,
  - montaż okien rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych dwudzielnych z PVC wraz z obróbką obsadzenia w łącznej ilości 45 szt.,
  - montaż okien rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych dwudzielnych z PVC - szklenie poliwęglanem 25 mm wraz z obróbką obsadzenia w łącznej ilości 3 szt.,
  - montaż drzwi zewnętrznych z PCV z szybą 02 bezpieczną, pochwytem i samozamykaczem wraz z obróbką obsadzenia - 1 szt.,
  - uporządkowanie placu budowy.
 9. kompleksowa wymiana okien z drewnianych na PCV w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu przy ul. Drzymały 22
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej, Opole
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa wymiana okien drewnianych na PCV w klasie A, w ilości 222 szt. o współczynniku U=wg szczegółowego zestawienia dla każdego okna U=0,5< a <1,1 W(m2K), szyba dwukomorowa U < 0,6,wyposażone w nawiewniki higroskopowe o przepływie od 20 do 50 m3/h 10 Pa, oraz wymiana parapetów wewnętrznych na PCV. Kolor okna zewnątrz złoty dąb. Główny przedmiot zamówienia CPV 44.22.11.00-6 - Okna CPV 45.42.11.32-8- Instalowanie okien CPV 45.42.10.00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45.40.00.00-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych(zał. Nr 7 do SIWZ), 2.Przedmiar robót (zał.8 do SIWZ), 3.Zestawienie stolarki okiennej wraz z parapetami i opisem, (zał. 9 do SIWZ), 4. Wykaz stolarki okiennej - rysunki techniczne, (zał. 10 do SIWZ)
 10. adaptacja obiektu na potrzeby Placówki SG w m. Opole ul. Drzymały 1 b- wymiana stolarki okiennej w budynku nr 1, 2 i 4
  Zamawiający: Śląski Oddział Straży Granicznej, Racibórz
  Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej w obiekcie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Opole w budynku nr 1, 2 i 4, zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
 11. Wymiana ślusarki okiennej w hali basenu nr 4 w obiekcie Wrocławskiego Centrum SPA przy ul. Teatralnej 10-12 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o., Wrocław
  Zakres prac do wykonania określa projekt budowlany opracowany przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX z siedzibą 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4.
 12. Dostawa i montaż okien w budynkach administrowanych przez gminę Koźmin Wlkp.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Koźmin Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien drewnianych na okna PCV wraz z parapetami
  i obróbką zewnętrzną i wewnętrzną w budynkach administrowanych przez Gminę Koźmin Wielkopolski (119 sztuk). Wszystkie okna w kolorze białym z profili 5 - cio kanałowych z szybami o przenikaniu ciepła K-1,0
 13. Wymiana stolarki drzwiowej w szkołach
  Zamawiający: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Jastrzębie-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej oraz montaż stolarki okiennej, zgodnie ze szczegółowym zakresem wg załączonych przedmiarów robót i rysunkami, łącznie z robotami towarzyszącymi.
 14. Wymiana okien w ośrodku zdrowia w Murowie ul. Wolności 16
  Zamawiający: Gmina Murów, Murów
  Ogólny zakres robót obejmuje min:
  a.) wykucie 20 drewnianych okien skrzynkowych,
  b.) montaż 20 okien plastikowych z PCV w kolorze białym z szybami zespolonymi o współczynniku przenikania u nie większym niż 1,0 , z mikrowentylacją , osadzone na profilach min. 5-komorowych, w tym :
  - 2 okien rozwieralno-uchylnych o wym. 1600 mm x 1820,dwuskrzydłowych,
  - 3 okien rozwieralno-uchylnych o wym. 520 mm x 1820,dwuskrzydłowych,
  - 2 okien rozwieralno-uchylnych o wym. 1230 mm x 1820,dwuskrzydłowych,
  - 1 okna rozwieralno-uchylnego o wym. 1200 mm x1680,dwuskrzydłowego,
  - 1 okna rozwieralno-uchylnego o wym. 1200 mm x1380,dwuskrzydłowego,
  - 2 witryn okiennych o wym. 1580 mm x 1730 mm, zakończonych łukiem,
  - 1 okna rozwieralno-uchylnego o wym. 520 mm x 850, jednoskrzydłowego,
  - 1 okna rozwieralno-uchylnego o wym. 710 mm x 850, jednoskrzydłowego,
  - 7 okien rozwieralno-uchylnych o wym. 960 mmx1270,jednoskrzydłowych,
  17 okien ( w tym 2 witryny) jest z podziałem wewnętrznym, konstrukcyjnym o profilach zewnętrznych (poprzeczki i słupki) .
  c.) montaż 20 parapetów wewnętrznych z PCV komorowego szer. 25 cm o łącznej długości 3,29 mb
  d.) montaż 20 parapetów zewnętrznych szer. 20cm. z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej farba syntetyczną o łącznej długości 19,24 mb
  e.) obróbkę i malowanie ościeży okiennych,
  f.) podcięcie krat na wysokość 10 cm i długości 2,73 mb ,
  g.) utylizację odpadów okiennych (starych okien)


  2.Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz umieszczonym w niej wykazem okien i parapetów (załącznik do przedmiotowej specyfikacji).
  3.Integralną częścią niniejszej umowy jest: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oferta przetargowa Wykonawcy.
 15. Wymiana stolarki okiennej w łączniku hali sportowej i budynku Liceum w Prudniku przy ul. Gimnazjalnej 2
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku szkolnego polegający na:
  -wymiana stolarki okiennej 21 szt. ze stolarki metalowej na stolarkę z PCV kolor obustronnie biały, okucia obwiedniowe,
  -demontaż istniejących okien i montaż nowych wraz z dostawą i montażem parapetów zewnętrznych ocynkowanych kolor brązowy.
  Przed realizacją zamówienia wykonawca winien dokonać pomiaru każdego okna i parapetu w budynku przy
  ul. Gimnazjalnej 2 w celu potwierdzenia wymiarów przedmiotu zamówienia.
 16. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 1 WSOWL PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 109 WE WROCŁAWIU
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest: wymiana stolarki okiennej w budynku nr 1 w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu w łącznej ilości 189 okien pięciokomorowych PCV o parametrach technicznych określonych w specyfikacji technicznej.
  Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w:
  1. Przedmiarze robót,
  2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
  które to załączniki stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 17. Wykonanie i montaż stolarki okiennej z PCV w obiekcie szpitalnym przy ul. Długiej 1/2
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia Pańskiego Akademii Medycznej, Poznań
  Wykonanie i montaż stolarki okiennej z PCV w obiekcie szpitalnym przy ul. Długiej 1/2
 18. Dostawa i wymiana okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi z PCV w siedmiu jednostkach oświaty w Sosnowcu.
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza, Sosnowiec
  Dostawa i wymiana okien i drzwi drewnianych na okna i drzwi z PCV w siedmiu jednostkach oświaty w Sosnowcu. Demontaż okien i drzwi drewnianych o łącznej powierzchni 1764,53 m2 oraz parapetów zewnętrznych blaszanych przy oknach, montaż oszklonych okien z PCV z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej oraz drzwi wejściowych z PCV wzmocnionego, profil ciepły, wykonanie niezbędnych podkuć,uzupełnienie tynków zewnętrznych z pomalowaniem po robotach demontażowych i montażowych.
 19. Dostawa i wymiana okien i drzwi w 4 placówkach oświatowych
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana okien i drzwi z PCV w 4 placówkach oświatowych: - demontaż okien i drzwi drewnianych o łacznej powierzchni 1337,77 m2 oraz parapetów zewnętrznych blaszanych przy oknach; montaż oszklonych okien z PCV z parapetami zewnetrznymi z blachy powlekanej oraz drzwi balkonowych z PCV o łacznej powierzchni 1337,77 m2; Wykonanie niezbednych podkuć, uzupełnienie tynków ościezy zewnętrznych i wewnętrznych z pomalowaniem po robotach demontażowych i montażowych; Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki starych okien.
 20. Wymiana stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie.
  Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie, Skoczów
  · demontaż istniejących stalowych krat okiennych, · demontaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy ocynkowanej,
  · demontaż istniejących wewnętrznych parapetów okiennych z lastryka w przypadku konieczności częściowych zamurowań otworów okiennych, · skucie istniejących tynków szpalet okiennych zewnętrznych i wewnętrznychw otworach częściowo zamurowanych wraz z wykuciem strzępi,
  · częściowe zamurowania otworów okiennych w zakresie określonym na rysunkach nr 3 i 7 stosując bloczki betonu komórkowego grubości 36 cm odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapiennej, · montaż stolarki okiennej PCV wg zestawienia (razem 176 okien), okna montować zgodnie z instrukcją montażu producenta, stosować uszczelnienia pianką montażową, · uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych w niezbędnym zakresie na ścianach i ościeżach, · wykonanie i montaż parapetów okiennych zewnętrznych z blachy płaskiej ocynkowanej gr. 0.55 mm,
  · rozebranie ścianki z pustaków szklanych, zamurowanie i dostosowanie otworów do wymiarów nowych okien - dotyczy tylko budynku A, · wymiany okien wraz z robotami towarzyszącymi nie ujętych w zestawieniu stolarki okiennej - budynek B a zaznaczonych na rysunku: Elewacje - plansza zamurowań - budynek B w tym zamówieniu nie przewiduje się, · wymiany drzwi w tym zamówieniu nie przewiduje się , · z uwagi na znaczne wymiary okien, należy wprowadzić odpowiedni profil ramy okiennej i system mocowania do ścian aby uniknąć w trakcie montażu odkształceń ram okiennych, · preferowany profil trzykomorowy wzmocniony gwarantujący stabilność, · wykonanie niezbędnych zamurowań istniejących otworów okiennych zgodnie
  z dokumentacją (wewnątrz surowy tynk) · wywóz zdemontowanych okien do utylizacji
  na odległość do 10 km. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWIZ..
 21. Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy: ZP/B/39/2009)
  Zamawiający: Politechnika Opolska, Opole
 22. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach szkolnych i przedszkolnych miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. nr 1) a) Przedszkole nr 6, ul. Nacyńska 6, b) Przedszkole nr 12, ul. Zebrzydowicka 182, c) Przedszkole nr 36, ul. Winklera 8, d) Z SZ Specjalnych, ul. Raciborska 260, e) Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Niedobczycka 191, Zad. nr 2) a) Przedszkole nr 35, ul. Łączna 9, b) Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Gzelska 7, Zad. nr 3) a) Przedszkole nr 19, ul. Żurawia 2, b) Zespół Szkół Technicznych, ul. Kościuszki 5, c) Szkoła Podstawowa nr 18 + filia, ul. Lompy / Żurawia.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
 23. Remonty w placówkach oświatowych w Częstochowie - wymiana okien.
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 24. Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna PCV w Publicznym Przedszkolu Nr 3 Jaś i Małgosia w Ostrowie Wielkopolskim ul.Jankowskiego 10D
  Zamawiający: Publiczne Przedszkole Nr 3, Ostrów Wielkopolski

Inne osoby dla Łuczak Andrzej Stefan (29 osób):