Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Danuta

w KRS

Danuta Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Łabiszynek (Wielkopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Danelski Mieczysław, Góralczyk Alicja Teresa, Leszka Stanisław, Nowicki Piotr, Rubaszewski Mirosław Franciszek, Stankowiak Stanisław Antoni, Żuchowski Zygmunt

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzki Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna W Mielnie, Mielno − KRS 0000283077
 2. Spółdzielnia Łabiszynek, Łabiszynek − KRS 0000196723

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Odbiór ścieków z budynków MOP Modliszewko Wschód i Modliszewko Zachód w ilościach wg wskazań liczników zużycia wody w każdym budynku.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Odbiór ścieków z budynków MOP Modliszewko Wschód i Modliszewko Zachód w ilościach wg wskazań liczników zużycia wody w każdym budynku.
 2. Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego hydroforni Łabiszynek, gmina Gniezno
  Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łabiszynku, Gniezno
  Na przedmiot zamówienia składa się m.in.: a/ roboty ogólnobudowlane - wykonanie elewacji obiektu - wymiana pokrycia dachu wraz z orynnowaniem i obróbki blacharskie - roboty tynkarskie i malarskie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - roboty murarskie - wymiana urządzeń sanitarnych - ogrodzenie obiektu - utwardzenie drogi dojazdowej i naprawa dróg wewnętrznych b/ roboty technologiczne - remont zbiornika wód popłucznych i odprowadzania wód popłucznych - czyszczenie sieci wody surowej - demontaż starej i montaż nowej armatury wewnątrz i zewnątrz obiektu - wymiana chloratorów - wymiana sprężarki - wymiana wodowskazów i wodomierzy - wymiana dwóch aeratorów - wymiana złoża filtracyjnego - wymiana pomp głębinowych - wymiana nieczynnych hydrantów i zasuw c/ roboty instalacyjne elektryczne d/ roboty instalacyjne automatyki obiektu e/ roboty instalacyjne wodociągowo-kanalizacyjne g/ wykonanie rozruchu obiektu po remoncie i zbadanie wody pobranej ze stacji wodociągowej oraz sieci sporządzony przez właściwy organ o spełnieniu przez wodę wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra z dnia 29 marca 2007r. z późn. zm. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Szczegółowy zakres robót do wykonania i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 11 do niniejszej specyfikacji, który zawiera również pomocniczo przedmiar robót. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy. Uwaga: Jeżeli SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz posiadają założone parametry projektowe. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone. Wykonawca winien udokumentować przed montażem, na etapie wykonawstwa, iż zaproponowane urządzenia równoważne pracują na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy niż 2 lata. Na dowód pracy urządzeń równoważnych należy załączyć referencje potwierdzające należytą pracę z informacją o trybie zastosowania urządzeń . Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać w szczególności poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: a) wykonanie zakresu robót wynikającego z niniejszej siwz i załączników, b) rozruch hydroforni po remoncie i uzyskanie pozytywnej oceny, w tym wystąpienie do właściwych organów w zakresie związanym z rozruchem i jakością wody, c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, d) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., f) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, g) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organom nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, h) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru, i) przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót, j) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, k) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania, l) poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego, jego oznakowania, opłat, konieczność uzyskania decyzji. m) ponoszenie opłat z tytułu sprawowania nadzorów specjalistycznych (archeologiczne, energetyczne, telekomunikacyjne, drogowe itp. ) Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z kosztorysu, z wizji terenowej i własnego doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach bądź kosztorysach ślepych, uwzględni w proponowanej przez siebie cenie umownej - ryczałtowej. Szczegółowy zakres prac obejmuje opis zamówienia i pomocniczo przedmiar robót, które są załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca udzieli min. 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty oraz gwarancji na wbudowane materiały z gwarancją producenta - chyba, że zadeklaruje inaczej. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcą części prac. W takim przypadku wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za wykonane roboty przez podwykonawców. Udział podwykonawców precyzuje wzór umowy, będący załącznikiem do niniejszej siwz. Zamawiający dopuszcza przerwy w dostawie wody nie dłuższe niż 8 godzin, przy czym informacja o ewentualnej przerwie musi zostać skutecznie dostarczona do Zamawiającego na 48 godzin przed planowanym brakiem dostawy wody..