Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Helena

w KRS

Helena Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Helena
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1946 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:24 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bebynek Bielański Jerzy Tadeusz, Biedroń Anna Beata, Bieś Lech, Cegielska Grażyna, Chmura Krzysztof, Czesak Jerzy Stanisław, Daniel Bożena Anna, Grata Eugenia, Hałgas Marek, Jaroszewski Janusz Krzysztof, Kalemba Bogumiła, Kocot Paweł Robert, Kwaśniewski Edward, Lewiński Zbigniew Jan, Mruk Leszek, Piochacz Zofia, Ryniewicz Adam Jarosław, Skawińska Mariola, Syroczyńska Małgorzata Ewa, Wysocki Wiesław Stanisław, Ziarkowski Stanisław, Życka Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wyczynek Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Chemo - Ciopała Sp. J. Likwidacyjnej, Dobczyce − KRS 0000073259
 2. Dtk Computer Polska Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000149515
 3. Grupa Musi-kraków Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Kraków − KRS 0000402223
 4. Guwit D.witkowski K. Witkowski Sp. J. Likwidacyjnej, Zielonki − KRS 0000024256
 5. Inwest Toj - 1 Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Krzeszowice − KRS 0000180849
 6. Przesiębiorstwo Usługowe Szóstka Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000173894
 7. Real Mak Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000100016
 8. Spektrum Nova Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000540767
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Grzegórzki, Kraków − KRS 0000054371
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Mariampol, Gorlice − KRS 0000210023
 11. Spółdzielnia Musi W Krakowie Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000089318
 12. Stalbud Tarnów Sp. Z O.O., Mikołajowice − KRS 0000064070
 13. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy i Spółdzielczości Inwalidów, Warszawa − KRS 0000209207

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agd Trade Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000193013
 2. Alu-art Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000191845
 3. B.b.a.-ltd. Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000067188
 4. Compact Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000025253
 5. Darmapol Sp. Z O.O., Brzeszcze − KRS 0000156813
 6. Drukarnia Offsetowa Borys Zakład Pracy Chronionej Sp. Z O.O., Skawina − KRS 0000097918
 7. Eskont Development Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000125378
 8. Globmet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000114960
 9. Grudnik - Gdańsk Sp. Z O.O. W Liwkidacji, Kraków − KRS 0000125430
 10. Grudnik Lublin Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000071085
 11. Inwestor Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Oświęcim − KRS 0000192944
 12. Konstrukcje Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000085063
 13. Krakowskie Zakłady Odlewnicze Zremb S.A. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000056775
 14. Resover Sp. Z O.O., Płaza − KRS 0000248364
 15. Stowarzyszenie Familia - Memento, Karniowice − KRS 0000167806

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektu dla Muzeum Armii Krajowej w Krakowie imienia generała Emila Fieldorfa Nila
  Zamawiający: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila", Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna obiektu, terenu i mienia Muzeum Armii Krajowej w Krakowie imienia generała Emila Fieldorfa Nila przy ulicy Wita Stwosza 12 wraz z interwencją zmotoryzowanego patrolu szybkiego reagowania - grupa interwencyjna.
  Budynek czterokondygnacyjny o powierzchni całkowitej ponad 6 000 m2, posiadający dwa wejścia.
  Ochrona będzie się odbywać w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego plan ochrony, który zostanie dostarczony i zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
  Ochrona będzie wykonywana:
  a) Posterunek 1-permanentna służba 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez jednego pracownika ochrony.
  Pracownicy ochrony zobowiązani są do należytego dbania o mienie Muzeum, przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych zamawiającego w zakresie norm przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny w pracy.
  Pracownicy ochrony muszą posiadać umiejętność obsługiwania typowych systemów alarmowych, systemu telewizji przemysłowej, urządzeń biurowych i telefonicznych zamontowanych w miejscu pełnienia ochrony. Muzeum wyposażone jest m. in. w systemy:
  - System Sygnalizacji Pożaru - Siemens CERBERUS - obejmuje cały budynek, podłączony jest do stacji monitorowania pożarowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie
  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu- Chomtech CHOMGUARD
  - Monitoring obrazu kamer wewnętrznych i zewnętrznych -Novus RASPLUS
  Pracownicy ochrony muszą prowadzić typową dokumentację przewidzianą dla czynności ochrony: książka wydawania kluczy, książka służby, wejścia gości na teren muzeum.
  Pracownik ochrony pełniący służbę, musi zostać wyposażony w przycisk napadowy.
  W przypadku zaistnienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla osób, obiektu i mienia, Wykonawca niezwłocznie wyśle grupę interwencyjną składającą się z dwóch pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 145 poz.1221, ze zm), której czas dojazdu do siedziby Zamawiającego będzie nie dłuższy niż 10 minut, niezależnie od pory dnia, warunków drogowych, sprawności posiadanych pojazdów mechanicznych i inne okoliczności za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, chyba że Wykonawca wykaże działanie siły wyższej.
  Pracownicy ochrony musza być wyposażeni w jednolite mundury z emblematami identyfikatorem wystawionym przez Wykonawcę.
  Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikłych z zawartej umowy.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia do pełnej wysokości szkody (kradzieży mienia) wynikłej z niewłaściwej ochrony obiektów i mienia, niezależnie od pobranych uprzednio kar umownych.

  Obowiązki Wykonawcy:
  Posterunek 1 -Permanentna służba 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez jednego pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 145 poz.1221, ze zm):
  1. Kontrola osób wchodzących do budynku Muzeum , a w tym:
  a) niedopuszczenie do wejścia na teren osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  b) niedopuszczenie do wejścia na teren osób nieuprawnionych szczególnie po normalnych, zwykłych godzinach pracy Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
  c) wezwanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu
  2. Prowadzenie dokumentacji służbowej: książka wydawania kluczy, książka służby, wejścia gości na teren muzeum
  3. Przechowywanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń upoważnionym pracownikom, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego
  4. Całodobowa, bieżąca obserwacja obiektu za pomocą urządzeń telewizji przemysłowej,
  5. Obchody budynku i terenu Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem, sprawdzanie czy pomieszczenia zostały zamknięte, wyłączanie pozostawionego włączonego oświetlenia,
  6.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu systemu lub zabezpieczeniu pomieszczeń albo zaobserwowaniu osób zakłócających ład i porządek, podejmowanie niezwłocznej interwencji,
  7.W wypadku napadu pożaru, lub innej sytuacji nadzwyczajnej bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych a w szczególności Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Ratunkowego, a także osób upoważnionych przez kierownictwo Muzeum,
  8.Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji,
  9. Powiadamianie odpowiednich służb oraz kierownictwa Muzeum o zauważonych awariach np. instalacji wodociągowej, c.o., elektrycznej, dozorowej
  10. Stała współpraca z Działem Administracji Muzeum,
  11. Kontrola osób przebywających na terenie Muzeum w czasie godzin zamknięcia,
  12. Sprawdzenie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien chronionych obiektów po opuszczeniu przez pracowników,
  13. Sprawdzenie stanu wejść i oświetlenia,
  14. Wykonywaniu obowiązków wynikających z opracowanej w porozumieniu z Zamawiającym planu ochrony,
  15. Otwieranie i zamykanie budynku,
  16. Podczas obchodu zwracanie uwagi na prace wskazanych urządzeń (np. agregaty wody lodowej, centrale wentylacyjne, klimatyzator) i informowanie upoważnionego pracownika Zamawiającego o zaistniałych alarmach.
  17. Odśnieżanie bądź posypywaniem piaskiem drogi prowadzącej do budynku - powierzchnia około 1 ara. Zamawiający zapewni narzędzia i materiał.
  18. Dbanie o czystość w pomieszczeniu zajmowanym przez ochronę
  19. Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

  Dodatkowo:
  1. Ochrona odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do przytoczonych przepisów, a także innych stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Wykonawca musi posiadać ważną koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej, o której mowa art. 18 przytaczanych przepisów.
  3. Pracownicy ochrony muszą być kwalifikowanymi pracownikami ochrony - wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
  4. Pracownicy ochrony zobowiązani są do należytego dbania o mienie Muzeum, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz BHP.
 2. Ochrona obiektu Motel Krak usytuowanego przy ul. E. Radzikowskiego 99 w Krakowie wraz z parkingiem na nieruchomości składającej się z działek o nr 472/2, 473, 474/1, 745/1, 471/13 Obr. 40 Krowodrza oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego usytuowanego na części działki nr 471/13 - zamówienie uzupełniające. 5/XI/2013
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na ochronie MOTELU KRAK wraz z przyległymi nieruchomościami zgodnie z zakresem rzeczowym dołączonym do protokołu.
 3. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Limanowej
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób
  i mienia w siedzibie:
  a)Prokuratury Okręgowej ; ul Jagiellońska 56 a, w Nowym Sączu
  b)Prokuratury Rejonowej; ul. Paderewskiego 26 w Nowym Sączu,
  c)Prokuratury Rejonowej w Limanowej; ul. Józefa Marka 19;,
  obejmującej:

  1.stałą, bezpośrednią ochronę w godzinach 700 - 1600 w dniach pracy Prokuratury wykonywaną przez pracowników ochrony, w każdej jednostce posiadających co najmniej licencję I lub II stopnia pracownika ochrony oraz wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego.

  Usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

  Zakres usługi ochrony fizycznej osób i mienia obejmuje świadczenie usługi ochrony fizycznej, a przede wszystkim:
  1)zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionych obiektów oraz zapobieganie próbą kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz
  i na zewnątrz chronionych obiektów,
  2)ewidencja osób wchodzących do budynku - odnotowanie ich danych w rejestrze.
  3)kontrola osób wchodzących do budynku pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów,
  4)wezwanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na jego terenie lub stwierdzenie zakłócania porządku publicznego,
  5)zatrzymanie sprawców czynów zabronionych i przekazanie ich policji,
  6)sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionych obiektów sprzętu i materiałów będących własnością prokuratur,
  7)zabezpieczenie śladów i innych dowodów czynów zabronionych popełnionych na terenie obiektu,
  8)sprawdzenie zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń Zamawiającego,
  w szczególności miejsc wymagających szczególnej ochrony,
  9)bieżące informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą, włamaniem, a także o naruszeniu przepisów z zakresu zabezpieczenia mienia na terenie chronionego obiektu,
  10)czynną działalność zmierzającą do uniemożliwienia powstania szkód i ich minimalizacji w przypadku wybuchu pożaru i innych zdarzeń losowych,
  11)podejmowanie działań określonych dla ochrony w instrukcji ppoż. oraz na wypadek innych zagrożeń,
  12)utrzymanie ładu i porządku publicznego.
  Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wiadomości imiennych list osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia oraz informowania o każdorazowych zmianach osób na tej liście. Zamawiający wymaga, aby lista osób została przedłożona do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy wraz z aktualnymi uprawnieniami. Wykonawca będzie przekazywał osobie upoważnionej przez Zamawiającego szczegółowy przydział osób na poszczególne obiekty, zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Osoby świadczące usługę ochrony fizycznej nie mogą być karani. Zamawiający zastrzega sobie bezwarunkowe prawo akceptacji osoby wykonującej usługę, jak również żądania zmiany osoby w trybie natychmiastowym - bez uzasadnienia.
  Zmiany personalne wśród osób wskazanych w wykazie przez Wykonawcę będą możliwe jedynie w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz zaniedbywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do wcześniejszego uzgodnienia każdej personalnej zmiany z Zamawiającym. Wszystkie osoby powinny posiadać licencję I lub II stopnia pracownika ochrony zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. 05. Nr 145 poz. 1221 z póz. zm.) oraz być jednolicie umundurowane.

  Pracownik ochrony zobowiązany jest:

  a.Punktualnie rozpoczynać pracę;
  b.Podejmować pracę w pełni dyspozycyjny psychicznie i fizycznie;
  c.Wykonywać powierzone zadania w jednolitym, oznakowanym ubiorze służbowym (ustalonym z zamawiającym) z napisem ochrona;
  d.Posiadać przy sobie identyfikator w widocznym miejscu;
  e.Posiadać przy sobie przydzielone środki przymusu bezpośredniego;
  f.Zachowywać godność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków;
  g.Udzielać informacji interesantom na temat umiejscowienia pomieszczeń biurowych;
  h.Reagować na zaistniałe wydarzenia przy użyciu sposobów i środków ochrony dopuszczonych prawem;
  i.Zachowywać się w sposób taktowny w stosunku do osób współpracujących jak również do postronnych;
  j.Prowadzić kontrolkę rejestr wejść osób nie będących pracownikami prokuratury
  k.Przestrzegać przepisów bhp, ochrony p/poż. i instrukcji obsługi urządzeń zabezpieczających i alarmowych;
  l.Dochować tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych wraz
  z zachowaniem rygorów wynikających z obowiązujących przepisów. W przypadku zaś naruszenia przez pracownika Wykonawcy tajemnicy wynikającej z wykonywanych obowiązków służbowych, Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego bezwarunkowe wyłączenie tego pracownika ze służby ochrony w ramach wykonywanej usługi


  Kategorycznie zabrania się pracownikowi ochrony:

  a.Spożywania alkoholu w czasie wykonywania obowiązków,
  b.Przystępowania do pracy pod wpływem alkoholu,
  c.Informowania osób postronnych o przebiegu służby i o zaistniałych zdarzeniach,
  d.Podejmowania podczas służby towarzyskich rozmów i dyskusji.

  Wykonawca zobowiązuje się do:

  a.Wyposażenia każdego pracownika ochrony na własny koszt w: jednolity oznakowany ubiór służbowy z napisem OCHRONA (uzgodniony z Zamawiającym);
  b.Identyfikator osobisty z nazwą firmy noszony w widocznym miejscu;
  c.Środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, pałkę obronną wielofunkcyjną, radiotelefon, latarka. )
  d.Materiały biurowe niezbędne do wykonywania umowy;
  e.Świadczenia usług objętych zakresem umowy z należytą starannością;
  f.Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących ochranianego budynku oraz innych informacji związanych z działalnością Zamawiającego;
  g.Minimalizacja zmian personalnych, a w przypadku konieczności zmiany o jej fakcie zawiadomi na piśmie Zamawiającego;
  h.W trakcie trwania umowy ma obowiązek posiadać ważną polisę ubezpieczeniową na prowadzoną działalność;
  i.Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach
  w treści koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności w przedmiocie objętym zamówieniem oraz w treści polisy ubezpieczeniowej.
  j.Wykonawca oświadcza, że wszelkie osoby, którymi posługuje się przy realizacji niniejszej umowy posiadają licencję pracownika ochrony pierwszego lub drugiego stopnia są w pełni sprawne fizyczne, potrafiące zażegnać wszelkie próby wtargnięcia i zakłócenia spokoju i porządku w budynkach prokuratury.
  k.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty w mieniu, które będą wynikały z zaniedbania pracownika ochrony w czasie dyżuru lub z jego świadomego działania.
  l.Wykonawca jest zobowiązany otworzyć rano budynek Prokuratury Rejonowej
  w Limanowej i wyłączyć system alarmowy.
 4. Świadczenie usług ochrony mienia na nieruchomości będącej w zarządzie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie położonej w Nowym Targu os. Oleksówki 42.
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Kraków
  1.Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia wraz z usługami dodatkowymi na nieruchomości położonej w Nowym Targu os. Oleksówki 42. Obszar objęty ochroną obejmuje teren o powierzchni ok. 3 ha w obrębie, którego znajdują się obiekty o różnym przeznaczeniu w tym: budynek mieszkalno-administracyjny M1, izolatka M2, garaż, Budynek Centralny, 3 budynki usługowe M4 -M6, portiernia, budynek agregatu, 2 domki letniskowe, sala gimnastyczna, dwie studnie, boisko sportowe, ogrodzenie drogi służebnej z dwoma bramkami. Wszystkie ww. obiekty i instalacje za wyjątkiem obiektu M1 są wyłączone z użytkowania, teren jest ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych. Budynek M1 wyposażony jest w instalacje: wod-kan, elektryczną, centralnego ogrzewania z kotłowni, cwu tylko w okresie grzewczym. Media w pozostałych obiektach są odłączone.
  2.Usługi ochrony mienia dla nieruchomości położonej w Nowym Targu przy os. Oleksówki 42 obejmują w szczególności całodobową, 24 godzinną ochronę mienia świadczoną przez 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta polegającą w szczególności na ochronie mienia i zapobieganiu: włamaniu, kradzieży, zniszczeniu, dewastacji, pożaru, zalaniu, napadu, rabunku.
  3.W ramach wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
  a)utrzymywania w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń wspólnych na parterze budynku M1 oraz pomieszczeń przeznaczonych na posterunek stały poprzez zamiatanie, zmywanie na mokro posadzek w razie konieczności z uwzględnieniem warunków pogodowych (śnieg, błoto, deszcz),
  b)wykonywania prac porządkowych na terenie nieruchomości w tym: sprzątanie terenu bezpośrednio przylegającego do obiektów, w tym opasek, ciągów komunikacyjnych, podjazdów i wejść do budynku w tym do kotłowni budynku M1, przez zamiatanie, zbieranie śmieci, liści i gałęzi, odśnieżanie (powierzchnia około 1600 m2).
  4.Realizacja zadań ochrony mienia winna odbywać się w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej (min. 1 posterunek całodobowy na obiekcie - budynek M1) oraz
  w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej w postaci grupy interwencyjnej.
  5.Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, w którym ma być wykonywana usługa.
 5. Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w budynku Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12
  Zamawiający: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków
  Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w budynku Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12. Za organizację i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., i ochrony środowiska odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie wykonywał całodobowo usługę ochrony osobami posiadającymi licencję co najmniej I stopnia. Usługa ochrony powinna być wykonywana w sposób ciągły
 6. Usługa fizycznej ochrony osób i mienia w prokuraturach okręgu tarnowskiego
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest fizyczna ochrona osób i mienia w prokuraturach okręgu tarnowskiego realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru urządzeń zabezpieczających.
 7. Świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
  2. Ochrona, o której mowa wyżej realizowana będzie całodobowo przez 3 pracowników na zmianie, w składzie 2 mężczyzn i 1 kobieta.
  3.Pracownicy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi ochrony winni:
  być zatrudnieni w firmie Wykonawcy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej.
  posiadać co najmniej licencję z I stopniem pracownika ochrony.
  4.Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wiadomości imiennych list osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy), a każdorazowe zmiany osób winny być wcześniej zgłoszone Zamawiającemu w celu uzyskania zgody.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji pracownika wykonującego usługę, jak również w uzasadnionych przypadkach żądania zmiany pracownika, w trybie natychmiastowym.
  6. Zamawiający wymaga stabilności kadry wykonującej usługę ochrony.
  7. Wykonawcy przed sporządzeniem swoich ofert mogą dokonać wizji lokalnej obiektów stanowiących teren wykonania usługi, o której mowa wyżej w celu dokonania oceny oraz uzyskania informacji dla potrzeb zamówienia. Wizja lokalna winna być przeprowadzona po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i ustaleniu terminu z Zamawiającym jednak nie później niż na dwa dni przed otwarciem ofert.
  8. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ochrona osób i mienia:
  a) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego przed dostępem osób nieuprawnionych.
  b) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie Szpitala.
  c) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionego obszaru i obiektów Zamawiającego.
  d) interwencje na oddziałach szpitalnych lub w innych komórkach organizacyjnych szpitala.
  e) podejmowanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń.
  f) dokonywanie obchodów terenu i obiektów Szpitala przez 2 pracowników, 1 pracownik pełni ochronę w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  g) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników, pacjentów, odwiedzających i innych osób w pomieszczeniach obiektów szpitala i na terenie należnym do niego zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia itp.
  h) zwracanie uwagi na wnoszone lub pozostawione bez opieki podejrzanie wyglądające bagaże lub pakunki.
  i) niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach niepożądanych zaistniałych na terenie ochranianym.
  j) asystowanie przy przy przenoszeniu lub transporcie wartości pieniężnych oraz zależyte zabezpieczenie ochrony pracownika Zamawiającego wraz z waartościami pieniężnymi na wyznaczonej trasie:
  z pomieszczenia Recepcji Zasobów Mieszkaniowych Szpitala do pomieszczenia Kasy Szpitalnej,
  od kas biletowych parkingowych (dwie automatyczne i jedna ręczna) do pomieszczenia Kasy Zamawiającego,
  z pomieszczenia Kasy Zamawiającego do drzwi wejściowych na sale operacyjną banku mieszczącego się na terenie miasta Tarnowa.
  k) wykonywanie innych poleceń z zakresu służby ochrony zleconych przez Dyrektora szpitala lub osoby przez niego upoważnionej.
 8. Ochrona obiektu Motel Krak usytuowanego przy ul. E. Radzikowskiego 99 w Krakowie wraz z parkingiem na nieruchomości składającej się z działek o nr 472/2, 473, 474/1, 745/1, 471/13 Obr. 40 Krowodrza oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego usytuowanego na części działki nr 471/13 Obr. 40 Krowodrza. Znak sprawy:25/VIII/2013
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na ochronie MOTELU KRAK wraz z przyległymi nieruchomościami zgodnie z zakresem rzeczowym dołączonym do protokołu.
 9. Kompleksowa obsługa portierni Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie.
  Zamawiający: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest
  kompleksowa obsługa portierni w Narodowym Starym Teatrze. Usługi portierskie świadczone będą całodobowo, we wszystkie dni tygodnia w następujących obiektach: a)Pl. Szczepański 1b) ul.Starowiślna 21 2.Dodatkowo we wszystkie dni tygodnia w godzinach nocnych od godziny 22:00 - 6:00 a)-Pl. Szczepański 1/Jagiellońska 5 3.W dni powszednie, bez sobót ,niedziel i świąt, w godzinach: 8:00 -16:00 a) ul. Jagiellońska 5.
 10. Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wraz z obsługą parkingu znajdującego się w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz obsługą gazów medycznych
  Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wraz z obsługą parkingu znajdującego się w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz obsługą gazów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzory umów będące załącznikami nr 3a i 3b do specyfikacji. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy (zał. nr 3a do SIWZ)
 11. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie dozoru, ochrony mienia i czuwania nad zabezpieczeniem budynków teatru przy ul. Karmelickiej 6 i Al. Waszyngtona (Strefa K-805) oraz obsługa recepcyjna pokoi gościnnych Teatru Bagatela w Krakowie przy ul. Karmelickiej 6
  Zamawiający: Teatr "Bagatela" im. T. Boya-Żeleńskiego, Kraków
  Świadczenie kompleksowych usług w zakresie dozoru, ochrony mienia i czuwania nad zabezpieczeniem budynków teatru przy ul. Karmelickiej 6 i Al. Waszyngtona (Strefa K-805) oraz obsługa recepcyjna pokoi gościnnych Teatru Bagatela w Krakowie przy ul. Karmelickiej 6
 12. Sprzątanie budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10 i wynajmowanych pokoi biurowych w budynku przy Al. Solidarności 5-9 pokoje od nr 502-508.
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie, Tarnów
  Sprzątanie budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 10 i wynajmowanych pokoi biurowych w budynku przy Al. Solidarności 5-9 pokoje od nr 502-508, szczegółowo opisano wSIWZ
 13. Ochrona mienia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
  Zamawiający: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ
  Ochrona mienia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Wykonawca zobowiązany będzie również do odśnieżania, sprzętem własnym, terenu wybrukowanego placu przed budynkiem Rektorat Uczelni, począwszy od jezdni ul. Kokoszków (powierzchnia około 200m² - teren odkryty) oraz do odśnieżania schodów głównych do budynku Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne Uczelni (powierzchnia około 40m² - teren pod dachem). Wskazany teren powinien być w stanie ciągłego odśnieżania umożliwiającego swobodny dostęp do budynków Uczelni. Wykonawca zobowiązany będzie również do ochrony obiektów starego szpitala w Nowym Targu, polegającej na podjazdach grup interwencyjnych wraz z przejściem patrolu wokół ww. obiektów (z częstotliwością 2 x na tydzień) zgodnie z mapką stanowiącą załącznik nr 6 do siwz
 14. Ochrona obiektu Motel Krak usytuowanego przy ul. E. Radzikowskiego 99 w Krakowie wraz z parkingiem na nieruchomości składającej się z działek o nr 472/2, 473, 474/1, 745/1, 471/13 Obr. 40 Krowodrza oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego usytuowanego na części działki nr 471/13 Obr. 40 Krowodrza. Nr sprawy 15/XI/2012
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem ninejszego zamówienia jest usługa polegająca na ochronie obiektu Motel Krak usytuowanego przy ul. E. Radzikowskiego 99 w Krakowie wraz z parkingiem na nieruchomości składającej się z działek o nr 472/2, 473, 474/1, 745/1, 471/13 Obr. 40 Krowodrza oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego usytuowanego na części działki nr 471/13 Obr. 40 Krowodrza. Ochrona będzie pełniona całodobowo we wszystkie dni tygodnia - 8640 osobogodzin dozoru.
  szczegółową charakterystykę usługi zawiera zakres rzeczowy (zał. nr 5 do SIWZ)
 15. Świadczenie usług porządkowych w budynkach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynkach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Świadczenie usług porządkowych obejmuje sprzątanie 2 budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy (Załącznik 2 do siwz) oraz w załączniku 1 do wzoru umowy
 16. Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta i obsługi centrali telefonicznej
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta, Kraków
  Przedmiotem zamówienia dla zadania nr 1 jest świadczenie całodobowej profesjonalnej usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozór obiektów (budynki i bezpośrednie otoczenie), obsługa systemów technicznego zabezpieczenia polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych , gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych, usługa realizowana będzie w obiektach Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta w Krakowie oś. Bohaterów Września 80, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.), oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zadanie nr 2 - obsługa centrali telefonicznej
 17. Ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Limanowej
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób
  i mienia w siedzibie Prokuratury Okręgowej ; ul Jagiellońska 56 a,
  Prokuratury Rejonowej; ul. Paderewskiego 26 w Nowym Sączu, Prokuratury Rejonowej w Limanowej; ul. Józefa Marka 19;, obejmującej:

  1.stałą, bezpośrednią ochronę w godzinach 700 - 1600 w dniach pracy Prokuratury wykonywaną przez pracowników ochrony, w każdej jednostce posiadających co najmniej licencję I lub II stopnia pracownika ochrony oraz wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego.

  Usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

  Zakres usługi ochrony fizycznej osób i mienia obejmuje świadczenie usługi ochrony fizycznej, a przede wszystkim:
  1)zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionych obiektów oraz zapobieganie próbą kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz
  i na zewnątrz chronionych obiektów,
  2)ewidencja osób wchodzących do budynku - odnotowanie ich danych w rejestrze.
  3)kontrola osób wchodzących do budynku pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów,
  4)wezwanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na jego terenie lub stwierdzenie zakłócania porządku publicznego,
  5)zatrzymanie sprawców czynów zabronionych i przekazanie ich policji,
  6)sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionych obiektów sprzętu i materiałów będących własnością prokuratur,
  7)zabezpieczenie śladów i innych dowodów czynów zabronionych popełnionych na terenie obiektu,
  8)sprawdzenie zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń Zamawiającego,
  w szczególności miejsc wymagających szczególnej ochrony,
  9)bieżące informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą, włamaniem, a także o naruszeniu przepisów z zakresu zabezpieczenia mienia na terenie chronionego obiektu,
  10)czynną działalność zmierzającą do uniemożliwienia powstania szkód i ich minimalizacji w przypadku wybuchu pożaru i innych zdarzeń losowych,
  11)podejmowanie działań określonych dla ochrony w instrukcji ppoż. oraz na wypadek innych zagrożeń,
  12)utrzymanie ładu i porządku publicznego.
  Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wiadomości imiennych list osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia oraz informowania o każdorazowych zmianach osób na tej liście. Zamawiający wymaga, aby lista osób została przedłożona do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy wraz z aktualnymi uprawnieniami. Wykonawca będzie przekazywał osobie upoważnionej przez Zamawiającego szczegółowy przydział osób na poszczególne obiekty, zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Osoby świadczące usługę ochrony fizycznej nie mogą być karani. Zamawiający zastrzega sobie bezwarunkowe prawo akceptacji osoby wykonującej usługę, jak również żądania zmiany osoby w trybie natychmiastowym - bez uzasadnienia.
  Zmiany personalne wśród osób wskazanych w wykazie przez Wykonawcę będą możliwe jedynie w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz zaniedbywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do wcześniejszego uzgodnienia każdej personalnej zmiany z Zamawiającym. Wszystkie osoby powinny posiadać licencję I lub II stopnia pracownika ochrony zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. 05. Nr 145 poz. 1221 z póz. zm.) oraz być jednolicie umundurowane.

  Pracownik ochrony zobowiązany jest:

  a.Punktualnie rozpoczynać pracę;
  b.Podejmować pracę w pełni dyspozycyjny psychicznie i fizycznie;
  c.Wykonywać powierzone zadania w jednolitym, oznakowanym ubiorze służbowym (ustalonym z zamawiającym) z napisem ochrona;
  d.Posiadać przy sobie identyfikator w widocznym miejscu;
  e.Posiadać przy sobie przydzielone środki przymusu bezpośredniego;
  f.Zachowywać godność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków;
  g.Udzielać informacji interesantom na temat umiejscowienia pomieszczeń biurowych;
  h.Reagować na zaistniałe wydarzenia przy użyciu sposobów i środków ochrony dopuszczonych prawem;
  i.Zachowywać się w sposób taktowny w stosunku do osób współpracujących jak również do postronnych;
  j.Przestrzegać przepisów bhp, ochrony p/poż. i instrukcji obsługi urządzeń zabezpieczających i alarmowych;

  Kategorycznie zabrania się pracownikowi ochrony:

  a.Spożywania alkoholu w czasie wykonywania obowiązków,
  b.Przystępowania do pracy pod wpływem alkoholu,
  c.Informowania osób postronnych o przebiegu służby i o zaistniałych zdarzeniach,
  d.Podejmowania podczas służby towarzyskich rozmów i dyskusji.

  Wykonawca zobowiązuje się do:

  a.Wyposażenia każdego pracownika ochrony na własny koszt w: jednolity oznakowany ubiór służbowy z napisem OCHRONA (uzgodniony z Zamawiającym);
  b.Identyfikator osobisty z nazwą firmy noszony w widocznym miejscu;
  c.Środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, pałkę obronną wielofunkcyjną, radiotelefon, latarka. )
  d.Materiały biurowe niezbędne do wykonywania umowy;
  e.Świadczenia usług objętych zakresem umowy z należytą starannością;
  f.Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących ochranianego budynku oraz innych informacji związanych z działalnością Zamawiającego;
  g.Minimalizacja zmian personalnych, a w przypadku konieczności zmiany o jej fakcie zawiadomi na piśmie Zamawiającego;
  h.W trakcie trwania umowy ma obowiązek posiadać ważną polisę ubezpieczeniową na prowadzoną działalność;
  i.Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach
  w treści koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności w przedmiocie objętym zamówieniem oraz w treści polisy ubezpieczeniowej.
  j.Wykonawca oświadcza, że wszelkie osoby, którymi posługuje się przy realizacji niniejszej umowy posiadają licencję pracownika ochrony pierwszego lub drugiego stopnia.
  k. Wykonawca jest zobowiązany otworzyć rano budynek Prokuratury Rejonowej
  w Limanowej i wyłączyć system alarmowy.
 18. Ochrona części budynku zajmowanego przez Wydział PZ Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 3
  Zamawiający: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, Kraków
  Stała, bezpośrednia ochrona w godzinach 7-19 w dniach pracy, części budynku zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 3, wykonywana przez jednego pracownika ochrony, posiadającego co najmniej licencję I stopnia
 19. Ochrona obiektu Hali Targowej i Placu Rolnego przy ul. Gazaris w Bochni
  Zamawiający: Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bochnia
  Zamówienie obejmuje: Zabezpieczenie obiektu przed włamaniem, kradzieżą i zniszczeniem mienia . Zakres ochrony obejmuje zabezpieczenie obiektu i mienia w nim się znajdującego przed działaniem osób trzecich oraz w sytuacjach innego zagrożenia, w tym pożarem, zalaniem wodą itp. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy: 1) nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących, 2) wydawanie kluczy do pomieszczeń upoważnionym pracownikom , a także przechowywanie kluczy po ich zdaniu, 3) kontrolowanie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu obiektów chronionych, 4) prowadzenie książki dyżurów oraz zapisywanie w niej: a. informacji o czasie objęcia i zdaniu posterunków, b. wpisywania danych osób wchodzących i wychodzących z obiektu, c. numerów rejestracyjnych wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów oraz danych osobowych kierowców i pasażerów, d. danych o istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa chronionych obiektów wydarzeniach z opisem ich przebiegu, 5) dokonywanie obchodu chronionego obiektu co najmniej raz na dwie godziny, 6) w razie konieczności, ścisła współpraca z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego w chronionych obiektach i na terenie Placu Rolnego, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof , losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia, 7) utrzymywanie patrolu interwencyjnego w gotowości do natychmiastowego działania na wezwanie pracowników Wykonawcy celem zatrzymania sprawcy przestępstwa dokonanego w chronionych obiektach i na terenie do nich przylegającym, albo osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, 8) przeprowadzanie kontroli poszczególnych boksów pod względem zachowania zasad bezpieczeństwa p-poż., bhp.
 20. Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia i osób znajdujących się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim
  Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, Oświęcim
  Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia i osób znajdujących się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim
 21. Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia Sądu Rejonowego w Gorlicach
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Gorlicach, Gorlice
 22. USŁUGA DOZOROWANIA PLACÓW I BUDYNKÓW 6-FZP/2012 - DOZÓR
  Zamawiający: TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o., Zakopane
 23. 01/2012
  Zamawiający: Szpital św. Anny w Miechowie, Miechów
 24. Ochrona mienia (powtórka)
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów

Inne osoby dla Łuczak (741 osób):