Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Krystian Walery

w KRS

Krystian Walery Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystian
Drugie imię:Walery
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Włocławek (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:32 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrukonis Aleksandra Maria, Jakubowska Beata Maria, Jakubowski Paweł Adam, Jakubowski Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polatowski Zbigniew Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Firma Inżynieryjno-drogowa Drogtom Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000213348
 2. Magazyn Koszykarski Za Trzy Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000059410
 3. Włocławskie Stowarzyszene Niepełnosprawnych Eurointegracja, Włocławek − KRS 0000497348

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cefarm - Wrocław - Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego S.A., Wrocław − KRS 0000002844
 2. Klub Koszykówki Włocławek S.A., Włocławek − KRS 0000207305
 3. Polska Liga Koszykówki S.A., Warszawa − KRS 0000080033
 4. Polski Związek Koszykówki, Warszawa − KRS 0000033466
 5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spec-dróg Sp. Z O.O., Włocławek − KRS 0000049755

Powiązane przetargi (32 szt.):
 1. Remonty i utrzymanie ulic na terenie miasta Włocławek w latach 2015- 2018
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są remonty i utrzymanie dróg krajowych, powiatowych, wojewódzkich, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Włocławek realizowanych
  w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r. w zakresie robót (prac).

  I. Roboty ziemne
  II. Remonty rozbiórkowe
  III. Podbudowy
  IV. Nawierzchnie
  V. Krawężniki i obrzeża
  VI. Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej
  VII. Remonty nawierzchni
  VIII. Konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnych
  IX. Oznakowanie poziome
  X. Opracowanie projektów organizacji ruchu
  XI. Oznakowanie pionowe
  XII. Roboty i utrzymanie obiektów mostowych
  XIII. Zieleń drogowa, utrzymanie poboczy, rowów
  XIV. Utrzymanie czystości przejścia podziemnego i wind
  XV. Inne roboty

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2014/2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku, Choceń
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2014/2015 z podziałem na 7 zadań: zadanie nr 1 - gmina Włocławek (Smólnik) zadanie nr 2 - gmina Lubień Kujawski zadanie nr 3 - gmina Włocławek zadanie nr 4 - gmina Boniewo, gmina Izbica Kujawska zadanie nr 5 - gmina Fabianki zadanie nr 6 - gmina Brześć Kujawski zadanie nr 7 - gmina Kowal, gmina Choceń Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego w sezonie 2014/2015, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji
 3. Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Brześć Kujawski
  Budowa parkingu dla samochodów osobowych uczniów i pracowników ZSCKR w Starym Brześciu - Parking dla samochodów osobowych - Przebudowa istniejącego zjazdu - Przyłącze kanalizacji deszczowej
 4. Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
  Zadanie obejmuje kontynuację remontu drogi - od odcinka zrealizowanego w ramach umowy podstawowej do skrzyżowania z ulicą Przemysłową, na długości około 0,4 km. Stan obecny Alei Kazimierza Wielkiego: Ciąg drogi krajowej nr 62, kategoria ruchu KR 5, klasa drogi - GP; droga dwujezdniowa, z pasem rozdziału (pasem zieleni) zmiennej szerokości; nawierzchnia asfaltowa w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi spękaniami poprzecznymi, podłużnymi i ubytkami. Istniejący sposób zagospodarowania, w tym uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury, przedstawiają załączniki o nr 2a-2g (kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej) umieszczone w dokumentacji przetargowej dla zamówienia podstawowego. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni - frezowanie na średnią głębokość 12cm, 2) wykonanie robót rozbiórkowych obrzeży przy peronach autobusowych, krawężników na ławach, 3) zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki, w szczególności utylizację odpadów, 4) ustawienie krawężników na ławie betonowej wzdłuż zewnętrznych krawędzi obu jezdni, 5) ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej na długości krawędzi jezdni, 6) wykonanie koryta pod opaskę na głębokość 0,13 m i szer. 0,30 m 7) wykonanie opaski szer. 30 cm na długości krawędzi jezdni i peronów przy zatokach autobusowych z kostki betonowej, 8) ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna SMA grub. 4 cm, warstwa wiążąca AC16W grub. 8 cm, warstwa wyrównawcza AC16W), 9) wykonanie zatok autobusowych, o nawierzchni betonowej, zbrojonej włóknami stalowymi, 10) regulację wysokościową urządzeń obcych tj. studni rewizyjnych (kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczych, itp.), zaworów, wpustów ulicznych, wraz z wymianą wszystkich elementów na nowe, 11) wykonanie (odtworzenie) oznakowania gładkiego poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych, 12) uporządkowanie placu budowy. Projektowana konstrukcja jezdni pozwalająca na odtworzenie stanu pierwotnego drogi dla kategorii ruchu KR 5: - warstwa ścieralna SMA grub. 4 cm, - warstwa wiążąca AC16W grub. 8 cm, - warstwa profilowa (wyrównawcza) AC16W - istniejące warstwy podbudowy. Opis warstw konstrukcyjnych: - warstwa ścieralna z masy SMA o gr. 4 cm, wykonana w oparciu o WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń oraz WT-2 Mieszanki mineralno - asfaltowe z 2010 r., zgodnie z obowiązującymi normatywami. Uziarnienie dla warstwy SMA nie może przekroczyć 11 mm. Do mieszanki SMA należy użyć asfaltu modyfikowanego polimerami. - warstwa wiążąca z masy BA o gr. 8 cm, wykonana w oparciu o WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń oraz WT-2 Mieszanki mineralno - asfaltowe z 2010 r., zgodnie z obowiązującymi normatywami - warstwa wyrównawcza z masy BA o gr. 4 cm, wykonana w oparciu o WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń oraz WT-2 Mieszanki mineralno - asfaltowe z 2010 r., zgodnie z obowiązującymi normatywami Należy przyjąć skropienie pod warstwę wiążącą oraz ścieralną w ilości 0,4 kg/m2. Remont obejmuje ponadto wymianę krawężników na zewnętrznych krawędziach obu jezdni na całej długości remontowanego odcinka drogi i wzmocnienie ww. krawędzi poprzez ułożenie opaski o szerokości 30 cm, zakończonej obrzeżem na podsypce cementowo-piaskowej. - ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10 - wykonanie koryta pod opaskę na głębokość 0,13 m i szer. 0,30 m - wykonanie opaski szerokości 30 cm z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm - ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej
 5. Program utwardzania dróg gruntowych - utwardzanie nawierzchni wybranych ulic / odcinków ulic gminnych na terenie miasta Włocławek
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni wybranych odcinków dróg gruntowych na terenie miasta Włocławek, poprzez wykonanie robót ziemnych, podbudowy pomocniczej z przekruszonego gruzu betonowego, podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE). Zakres robót w ramach utwardzenia dróg gruntowych obejmuje: 1. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 2. Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm i szer. 4,75m, 3. Wykonanie podbudowy pomocniczej z przekruszonego gruzu betonowego o gr. min. 20cm i szer.4,75m - materiał zapewnia Wykonawca. 4. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) o gr. min. 12cm i szer. 4,75m materiał (frezowiny) zapewnia Zamawiający. 5. Regulacja naziemnych elementów infrastruktury podziemnej (w przypadkach koniecznych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - wraz z wymiana elementów). 6. Uprzątnięcie placu budowy wymagające protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi - art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., , poz. 1409 tekst jednolity.). Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu. Do oszacowania wartości robót objętych zamówieniem należy przyjąć, iż na każde 100 mb utwardzonej nawierzchni drogi o szer. 4,75m przypada do regulacji: 2 wpusty ściekowe, 3 zawory, 3 skrzynki, 3 hydranty, 2 włazy oraz 1 wpust z uwzględnieniem wymiany el. żeliwnego i 2 włazy z uwzględnieniem wymiany włazu, bądź płyty nastudziennej i montażem pierścienia odciążającego. Wszelkie inne roboty niewymienione w formularzu cenowym i wynikające z nich koszty oraz wszelkie pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadania są kosztem Wykonawcy i należy je ująć w cenie oferty. Zamawiający planuje wykonanie 1758 m2. Rozliczenie będzie następowało odrębnie dla każdej ulicy. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o terminie i kolejności przebudowywanych ulic. Dla elementów naziemnych infrastruktury uzbrojenia podziemnego: Należy dokonać regulacji urządzeń z posadowieniem włazów, wpustów i skrzynek na pierścieniach odciążających. Do regulacji użyć materiału tożsamego z wykonywaną nawierzchnią. Dla podbudowy zasadniczej: Do mieszanki masy mineralno - cementowo - emulsyjnej, destrukt bitumiczny zapewnia Zamawiający. Po stronie Wykonawcy pozostaje załadunek i dowiezienie destruktu do miejsca wbudowania, przy czym zaznacza się, że dowóz destruktu przewiduje się na odl. do 15 km (od miejsca składowania do miejsca wbudowania). Przygotowanie recepty leży po stronie Wykonawcy. Recepta musi zostać zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu maksymalnie do 70%. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje roboty wg SST: D-00.00.00 Wymagania ogólne, D-01.02.04 Rozbiórka elementów drogi D-04.01.01 Profilacja koryta, D-01.01.01 Pomiary geodezyjne. D-04.02.01 Warstwy odsączające, D-04.04.04 Podbudowa z sortowanego kruszywa łamanego z gruzu betonowego, D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE) U-03.02.01a Regulacja urządzeń.
 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+800 do km 1+772 o długości 0,972 km
  Zamawiający: Gmina Brześć Kujawski, Brześć Kujawski
  Realizacja zadania obejmuje wykonanie następujących robót:
  - karczowanie drzew z wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi;
  - rozbiorkę istniejących przepustów pod koroną drogi;
  - mechaniczne wykonanie robót ziemnych z pogłębieniem rowów przy przepustach w gruncie III-ej kateg. z uformowaniem poboczy oraz ich zagęszczeniem i wyrównaniem;
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm po zagęszczeniu;
  - wykonanie podbudowy:
  warstwa dolna z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm gr 15 cm (dopuszcza się zastosowanie gruzu betoonowego atestowanego o frakcji 0-63 mm), warstwa górna z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm gr 5 cm;
  - wykonanie utwardzonych poboczy kruszywem łamanym przy grubości warstwy 15 cm;
  - wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur żelbetowych typu VIPRO z murkami czołowymi;
  - wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej - dolna warstwa profilowa grubości 3 cm, górna warstwa grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II-go standardu z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem każdej warstwy;
  - umocnienie kruszywem wapiennym indywidualnych zjazdów gospodarczych.
 7. Remont drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
  W ogłoszeniu jest: Zgodnie z załącznikiem - dokumentacją projektową dla remontu drogi krajowej nr 62. Skrócony opis: Zadanie obejmuje remont drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielną do skrzyżowania z ulicą Płocką, wraz z nawierzchnią na Rondzie Popiełuszki oraz bocznymi odgałęzieniami (ok. 250 m Alei Ks. J. Popiełuszki, ok. 230 m ulicy Płockiej w kierunku centrum oraz ok. 170 m ulicy Płockiej w ciągu drogi krajowej nr 62). Odcinek o łącznej długości ok. 3,7 km przedstawiony jest orientacyjnie kolorem czerwonym na załączniku graficznym (załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie obejmuje część wskazanego powyżej zadania, tj. dwujezdniowy odcinek Alei Kazimierza Wielkiego od skrzyżowania z ul. Zielną w kierunku skrzyżowania z ulicą Przemysłową, na długości około 2,0 km. Stan obecny Alei Kazimierza Wielkiego: Ciąg drogi krajowej nr 62, kategoria ruchu KR 5, klasa drogi - GP; droga dwujezdniowa (o dwóch pasach ruchu na każdej jezdni), z pasem rozdziału (pasem zieleni) zmiennej szerokości; nawierzchnia asfaltowa w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi spękaniami poprzecznymi, podłużnymi i ubytkami. Istniejący sposób zagospodarowania, w tym uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury, przedstawiają załączniki nr 2a-2g (kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej). Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni - frezowanie na średnią głębokość 12cm, 2) wykonanie robót rozbiórkowych obrzeży przy peronach autobusowych, krawężników na ławach, 3) zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki, w szczególności utylizację odpadów, 4) ustawienie krawężników na ławie betonowej wzdłuż zewnętrznych krawędzi obu jezdni, 5) ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej na długości krawędzi jezdni, 6) wykonanie opaski szer. 30 cm na długości krawędzi jezdni i peronów przy zatokach autobusowych z kostki betonowej, 7) ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna SMA grub. 4 cm, warstwa wiążąca AC16W grub. 8cm, warstwa wyrównawcza AC16W), 8) wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni betonowej, zbrojonej włóknami stalowymi, 9) regulację wysokościową urządzeń obcych tj. studni rewizyjnych (kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczych, itp.), zaworów, wpustów ulicznych, 10) wymianę przykanalików, 11) wykonanie (odtworzenie) oznakowania gładkiego poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych, 12) uporządkowanie placu budowy. Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu, itp. Wszelkie inne roboty niewymienione w opisie, a związane z prawidłowym wykonaniem zadania (np. organizacja i zabezpieczenie placu budowy, wykonanie przejazdów przez pasy dzielące jezdnie, nawiązanie remontowanych odcinków do istniejących, itp.) i wynikające z nich koszty są kosztem Wykonawcy i należy je ująć w cenie oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości przekazania Wykonawcy jednorazowo całego placu budowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu i kolejności odcinków drogi przeznaczonych do remontu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi - na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 ze zm.).
  W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z załącznikiem - dokumentacją projektową dla remontu drogi krajowej nr 62. Skrócony opis: Zadanie obejmuje remont drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielną do skrzyżowania z ulicą Płocką, wraz z nawierzchnią na Rondzie Popiełuszki oraz bocznymi odgałęzieniami (ok. 250 m Alei Ks. J. Popiełuszki, ok. 230 m ulicy Płockiej w kierunku centrum oraz ok. 170 m ulicy Płockiej w ciągu drogi krajowej nr 62). Odcinek o łącznej długości ok. 3,7 km przedstawiony jest orientacyjnie kolorem czerwonym na załączniku graficznym (załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie obejmuje część wskazanego powyżej zadania, tj. dwujezdniowy odcinek Alei Kazimierza Wielkiego od skrzyżowania z ul. Zielną w kierunku skrzyżowania z ulicą Przemysłową, na długości około 2,0 km. Stan obecny Alei Kazimierza Wielkiego: Ciąg drogi krajowej nr 62, kategoria ruchu KR 5, klasa drogi - GP; droga dwujezdniowa (o dwóch pasach ruchu na każdej jezdni), z pasem rozdziału (pasem zieleni) zmiennej szerokości; nawierzchnia asfaltowa w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi spękaniami poprzecznymi, podłużnymi i ubytkami. Istniejący sposób zagospodarowania, w tym uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury, przedstawiają załączniki nr 2a-2g (kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej). Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni - frezowanie na średnią głębokość 12cm, 2) wykonanie robót rozbiórkowych obrzeży przy peronach autobusowych, krawężników na ławach, 3) zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki, w szczególności utylizację odpadów, 4) ustawienie krawężników na ławie betonowej wzdłuż zewnętrznych krawędzi obu jezdni, 5) ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej na długości krawędzi jezdni, 6) wykonanie opaski szer. 30 cm na długości krawędzi jezdni i peronów przy zatokach autobusowych z kostki betonowej, 7) ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna SMA grub. 4 cm, warstwa wiążąca AC16W grub. 8cm, warstwa wyrównawcza AC16W), 8) wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni betonowej, zbrojonej włóknami stalowymi, 9) regulację wysokościową urządzeń obcych tj. studni rewizyjnych (kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczych, itp.), zaworów, wpustów ulicznych, wraz z wymianą wszystkich elementów na nowe, 11) wykonanie (odtworzenie) oznakowania gładkiego poziomego grubowarstwowego z mas termoplastycznych, 12) uporządkowanie placu budowy. Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu, itp. Wszelkie inne roboty niewymienione w opisie, a związane z prawidłowym wykonaniem zadania (np. organizacja i zabezpieczenie placu budowy, wykonanie przejazdów przez pasy dzielące jezdnie, nawiązanie remontowanych odcinków do istniejących, itp.) i wynikające z nich koszty są kosztem Wykonawcy i należy je ująć w cenie oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości przekazania Wykonawcy jednorazowo całego placu budowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu i kolejności odcinków drogi przeznaczonych do remontu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi - na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 ze zm.)..
 8. Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z Przebudową ulic - Osiedle Falborek.
  Zamawiający: Gmina Brześć Kujawski, Brześć Kujawski
  Wykonanie dodatkowych wjazdów oraz chodników zgodnie z protokołami konieczności od 1 do 5 i kosztorysami robót dodatkowych.
 9. Program utwardzania dróg gruntowych - utwardzanie nawierzchni wybranych ulic)odcinków ulic gminnych na terenie miasta Włocławek
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni wybranych odcinków dróg gruntowych na terenie miasta Włocławek, poprzez wykonanie robót ziemnych, podbudowy pomocniczej z przekruszonego gruzu betonowego, podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE). Zakres robót w ramach utwardzenia dróg gruntowych obejmuje: 1. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 2.Wykonanie rozbiórek nawierzchni z kamienia polnego i nawierzchni z elementów betonowych 3. Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm i szer. 4,75m, 4. Wykonanie podbudowy pomocniczej z przekruszonego gruzu betonowego o gr. min. 20cm i szer.4,75m - materiał zapewnia Wykonawca. 5. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) o gr. min. 12cm i szer. 4,75m materiał (frezowiny) zapewnia Zamawiający. 6. Regulacja naziemnych elementów infrastruktury podziemnej (w przypadkach koniecznych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - wraz z wymiana elementów). 7. Uprzątnięcie placu budowy wymagające protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi - art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., , poz. 1409 tekst jednolity.). Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu. Do oszacowania wartości robót objętych zamówieniem należy przyjąć, iż na każde 100 mb utwardzonej nawierzchni drogi o szer. 4,75m przypada do regulacji: 2 wpusty ściekowe, 3 zawory, 3 skrzynki, 3 hydranty, 2 włazy oraz 1 wpust z uwzględnieniem wymiany el. żeliwnego i 2 włazy z uwzględnieniem wymiany włazu, bądź płyty nastudziennej i montażem pierścienia odciążającego. Wszelkie inne roboty niewymienione w formularzu ofertowym i wynikające z nich koszty oraz wszelkie pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadania są kosztem Wykonawcy i należy je ująć w cenie oferty. Zamawiający planuje wykonanie 7200 m2 Rozliczenie będzie następowało odrębnie dla każdej ulicy. Zamawiający dokona wyboru ulic po wyborze najkorzystniejszej oferty, w zależności od ceny zawartej w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o terminie i kolejności przebudowywanych ulic. Dla elementów naziemnych infrastruktury uzbrojenia podziemnego: Należy dokonać regulacji urządzeń z posadowieniem włazów, wpustów i skrzynek na pierścieniach odciążających. Do regulacji użyć materiału tożsamego z wykonywaną nawierzchnią. Dla podbudowy zasadniczej: Do mieszanki masy mineralno - cementowo - emulsyjnej, destrukt bitumiczny zapewnia Zamawiający. Po stronie Wykonawcy pozostaje załadunek i dowiezienie destruktu do miejsca wbudowania, przy czym zaznacza się, że dowóz destruktu przewiduje się na odl. do 15 km (od miejsca składowania do miejsca wbudowania). Przygotowanie recepty leży po stronie Wykonawcy. Recepta musi zostać zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu maksymalnie do 70%. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje roboty wg SST: D-00.00.00 Wymagania ogólne, D-01.02.04 Rozbiórka elementów drogi D-04.01.01 Profilacja koryta, D-01.01.01 Pomiary geodezyjne. D-04.02.01 Warstwy odsączające, D-04.04.04 Podbudowa z sortowanego kruszywa łamanego z gruzu betonowego, D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE) U-03.02.01a Regulacja urządzeń. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1.Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie czynności wynikające z technologii robót 2.Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty przygotowawcze i zabezpieczające; w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności kierownik budowy sporządzi Plan BIOZ w ciągu 3 dni od podpisania umowy, przedłoży go do wglądu inspektorowi. 3.Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania kontrolne wskazane w SST oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 4.Wykonawca przygotuje oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowy (2 kpl) wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku typu karta pamięci micro-sd (rysunek przed oddaniem do zasobu - w układzie numerycznym, w państwowym układzie współrzędnych (2000)- zapisany w plikach *dwg lub *dxf, bądź w rozwarstwieniu pod (Ewmapę). Do map należy dołączyć zestawienie długości i powierzchni utwardzonego odcinka drogi. Podpisanie protokołu odbioru końcowego może nastąpić po akceptacji ww. dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego. 5.Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną robót. 6.Wykonawca ma obowiązek zapewnić odtworzenie punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych robót. 7.Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć w terenie granice działek na odcinkach przyległych do zakresu prowadzonych robót i dbać o zachowanie znaków granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znaków w trakcie lub w wyniku prowadzenia robót obowiązkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja punktów granicznych) po zakończeniu robót budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan znaków przed prowadzeniem robót, wszelkie roszczenia w sprawie usunięcia) zniszczenia znaków będą traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy. 8.Badania i próby związane z oceną jakości materiałów i robót, przewidziane zapisami Specyfikacji Technicznych będą prowadzone przez laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego. 9.Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Inspektorom do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających (ulegających zakryciu) i sporządzania na własny koszt dokumentacji fotograficznej tych robót. 10.Wykonawca jest odpowiedzialny za stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób. 11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób trzecich. 12.Wykonawca w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego opłaconą Polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedkładana polisa nie może zawierać zapisów dotyczących franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot. 13.Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić i utrzymywać na własny koszt niezbędne pomieszczenia i urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych. 14.Wykonawca ma obowiązek ochrony istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód. 15.Wykonawca ponosi koszt naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli/urządzeń/elementów zagospodarowania terenu znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót, które są wynikiem prowadzenia robot budowlanych bądź zaniechania działań. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli sąsiadujących z pasem drogowym zlokalizowanych w strefie, w której narażone są na ewentualne uszkodzenia związane z pracami budowlanymi. 16.Wykonawca wykona na własny koszt pełną dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót, jako załącznik do dokumentacji powykonawczej 17.Wykonawca przedstawi Inspektorom do akceptacji PZJ zawierający niezbędne informacje dotyczące organizacji prac i technologii z uwzględnieniem przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska i najpóźniej 3 dni po podpisaniu umowy przekaże go Zamawiającemu. 18.Wykonawca, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, lub na pisemny wniosek Zamawiającego będzie prowadził roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy. Brak skorzystania przez Wykonawcę tego rozwiązania pozbawia go możliwości wnioskowania o przedłużenie terminu realizacji umowy. 19.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, aby do minimum ograniczyć czas zamknięcia odcinka drogi dla ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest w miarę możliwości zapewnić przejezdność przez plac budowy dla użytkowników działek przyległych do placu budowy. Wykonawca na własny koszt wybuduje (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obsługi terenu budowy) drogi tymczasowe, objazdowe itp. Wykonawca w całym okresie trwania umowy będzie utrzymywał przejezdność w/w dróg oraz dokonywał naprawy odcinków jezdni, chodników, po których odbywa się ruch drogowy wynikający z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót jak i również bieżące utrzymanie i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu. 20.Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan ulic przed prowadzeniem robót, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczeń i uszkodzeń będą traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy. 21.Wykonawca ma obowiązek wykonać oznakowanie robót w pasie drogowym na podstawie wykonanego (we własnym zakresie) i zatwierdzonego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania przez cały czas prowadzenia robót. Projekt musi również uwzględniać trasę zastępczą na wypadek nieprzewidzianych awarii na trasie objazdu w obrębie miasta i miejsca prowadzenia robót. Zamawiającemu należy przekazać dwa egzemplarze projektu w formie wydruku oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (na karcie pamięci typu micro-sd). Rysunki muszą być zapisane w plikach *dwg lub *dxf, tekst w formacie *doc. 22.Najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane osób lub podmiotów odpowiedzialnych za: opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego; całodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i utrzymanie organizacji ruchu oraz numer telefonu komórkowego, pod którym dane osoby lub podmioty są dostępne. 23.Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie zmiany organizacji ruchu. Zawiadomi służby komunalne (w szczególności Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Włocławek), MPK, policję i służby ratownicze o zmianie w organizacji ruchu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Niedopełnienie tego obowiązku daje Zamawiającemu podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej. 24.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych z robót. W związku z powyższym Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia się, że Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących z rozbiórek przy realizacji przedmiotu zamówienia. 25.W szczególności na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy. 26.Wykonawca jest zobowiązany powiadomić podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rejonie objętym zmianą organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnień w ruchu drogowym z tygodniowym wyprzedzeniem. 27.Jeśli przy realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje konieczność przebudowy bądź usunięcia awarii mediów wykonawca jest zobowiązany każdorazowo udostępnić plac budowy właściwemu gestorowi sieci. 28.W okresie trwania gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 29.Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania pisemnego potwierdzenia od Zamawiającego, stwierdzającego uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach podlegających rozliczeniu. Niniejsze potwierdzenie jest wymagane każdorazowo jako załącznik do faktury. Pozostałe ustalenia: 1.Okres gwarancji i okres rękojmi wynosi 24 miesiące, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego, a w przypadku wystąpienia usterek termin biegnie od daty sporządzenia protokołu z usunięcia usterek i wad. 2.Wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3.Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 45233140-2 Roboty drogowe 4.Niniejsze zamówienie finansowane jest ze środków publicznych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., , poz. 1409 tekst jednolity.)..
 10. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Górniak w km 1+315
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku, Choceń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Górniak w km 1+315. Założenia ogólne: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Górniak w km 1+315 w oparciu o dokumentację projektową (Projekt budowlany), zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarem robót (kosztorys ofertowy). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do specyfikacji. Uwaga! Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt budowlany. Zakres robót obejmuje: - rozbudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, - budowę i przebudowę zjazdów, - przebudowę skrzyżowania (rondo), - budowa chodnika, - montaż barier ochronnych, - oznakowanie poziome i pionowe,.
 11. Przebudowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Królewskiej w Brześciu Kujawskim i przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna
  Zamawiający: Gmina Brześć Kujawski, Brześć Kujawski
  Realizacja zadania obejmuje:
  - Wykonanie niewielkich robót rozbiórkowych na istniejących zjazdach z wywozem gruzu poza teren budowy,
  - Wykonanie robót ziemnych w gruncie III-ej kategorii z wywozem nadmiaru ziemi na odkład,
  - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm na całej szerokości jezdni i na wjazdach do posesji oraz warstwy odcinającej grubości 10 cm na szlaku pieszo-rowerowym,
  - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm w dwóch warstwach - 15 cm + 5 cm, dopuszczając wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z gruzu betonowego w ciągu jezdni i podbudowy grubości 12 cm jednowarstwowej na szlaku pieszo-rowerowym z kruszywa łamanego,
  - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej szarej grubości 8 cm na ciągach jezdni, na wjazdach i na szlaku pieszo-rowerowym,
  - Wykonanie wjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej grub. 8 cm szarej na podbudowie z kruszywa łamanego kl.II frakcji 0-31,5 mm grubości 15 cm,
  - Ustawienie oporników betonowych 12*25 prostych na ławie betonowej z oporem,
  - Ustawienie obrzeży betonowych 8*30 na ławie betonowej z oporem wzdłuż szlaku pieszo-rowerowego i jako obramowanie zjazdów do posesji,
  - Wykonanie ścieku przez obniżenie kostki betonowej w nawierzchni,
  - Wykonanie studni chłonnych z wypełnieniem materiałem filtracyjnym,
  - Wykonanie studzienek ściekowych i przykanalików,
  - Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych (z wymianą pokryw betonowych na żeliwne), zaworów wodociągowych i zaworów gazowych,
  - Wykonanie oświetlenia drogowego oraz oznakowania pionowego
 12. Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Wykonanie prac związanych z robotami poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części:
  Część 1 - Rejon w Bydgoszczy
  Część 2 - Rejon w Inowrocławiu
  Część 3 - Rejon w Nakle nad Notecią
  Część 4 - Rejon w Świeciu
  Część 5 - Rejon w Toruniu
  Część 6 - Rejon we Włocławku
 13. Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Miasto i Gmina, Piotrków Kujawski
  Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim - roboty dodatkowe
 14. Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto i Gmina, Piotrków Kujawski
  Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim - zamówienie uzupełniające
 15. Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Towarowej do ul. Królewieckiej we Włocławku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap II
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
  Zamówienie obejmuje:
  a)wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Towarowej do ul. Królewieckiej we Włocławku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap II
  b)wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni na ulicy Targowej - od przebudowanego skrzyżowania z ul. Stodólną do Zielonego Rynku.
  Roboty opisane w pkt a) będą prowadzone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w pkt b) na podstawie zgłoszenia.
  Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

  Dotyczy zakresu opisanego w pkt a):
  ujęto tu przebudowę odcinka ulicy Stodólnej od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ulicą Królewiecką (od km 0+000 do km 0+119.50), stanowiącą korektę prawej nitki ulicy, przebudowę skrzyżowań z ulicami Targową i Królewiecką.
  Zakres robót:
  1. Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej
  2. Budowa zjazdu o nawierzchni z koski betonowej gr. 8 cm
  3. Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
  4. Wykonanie terenów zielonych
  5. Budowa kanalizacji deszczowej
  6. Budowa oświetlenia ulicznego
  7. Przebudowa studni telekomunikacyjnych
  8. Roboty rozbiórkowe, w tym rozbiórka budynku.
  9. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

  Projektowany układ drogowy składa się z odcinka od km 0+000 do km 0+119.50 tj. od przejścia dla pieszych w ul. Stodólnej (przed skrzyżowaniem z ulicą Targową), do skrzyżowania z ulicą Królewiecką (łącznie z przyległymi skrzyżowaniami).
  Cały projektowany układ komunikacyjny dróg i chodników połączony jest z siecią
  dróg miejskich i chodników sąsiadujących ulic tj. Królewieckiej, Targowej, Cyganki.
  Niwelety ulic nawiązują wysokościowo do istniejących rzędnych skrzyżowań. Przyjmując
  to rozwiązanie uwzględniono:
  - wykonanie korekty przebiegu prawej nitki ul. Stodólnej (długości 119.50 m) wraz z dodaniem pasa dla pojazdów skręcających w lewo w ulicę Królewiecką
  - wykonanie zjazdu w km 0+093 do urządzeń technicznych
  - wykonanie chodnika prawostronnego szer. 2,0 m oddzielonego od jezdni pasem zieleni
  szerokości 2.50 m
  - remont nawierzchni i przyległego chodnika w ul Królewieckiej na długości 55.00 m
  - remont jezdni ul. Stodólnej od ul. Królewieckiej do ul. Targowej - nazwanej nitką lewą.

  Uwaga:
  W obrębie skrzyżowania ulicy Stodólnej i nowoprojektowanego łącznika z ulicą Łęgską, w granicach istniejącego pasa drogowego (działki nr 97 KM 47), należy wykonać konstrukcję podbudowy dla jezdni (a nie chodnika) w zakresie, który umożliwi późniejsze połączenie obu etapów inwestycji bez konieczności dokonywania rozbiórki elementów ulicy Stodólnej.

  Ulica Stodólna jest ulicą powiatową, klasy Z, w wyniku przebudowy uzyska kategorię ruchu KR4.

  ODWODNIENIE
  Dla odwodnienia ulicy Stodólnej projektuje się wykorzystanie istniejącej kanalizacji deszczowej i zaprojektowanie nowej.
  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
  W związku z tym, że dokumentacja projektowa przewiduje korektę odcinka ulicy Stodólnej (nitka prawa) - zmianę przebiegu, zachodzi konieczność rozbiórki pozostałości po wolnostojącym budynku zlokalizowanym przy ul. Stodólnej nr 80 (działka nr 65/2 KM 47).
  Przewiduje się również rozebranie istniejącej prawej nitki ul. Stodólnej, na odcinku od ulicy Targowej do ulicy Królewieckiej i wykonanie na nowo wg zatwierdzonej lokalizacji.
  W zakresie rozbiórki budynku przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres niż opisany w dokumentacji projektowej - budynek uległ zawaleniu, w miejscu po zawalonym budynku jest zlokalizowana hałda gruzu.
  Zakres robót obejmuje wykonanie rozbiórki części budynku - fundamenty, posadzki, przyziemia, wykonanie robot porządkowych na dz. 65/2. W stanie obecnym przewiduje się: rozebranie pozostałości murów - ok. 80 m3, rozebranie podłoży betonowych - ok. 30 m3, wywiezienie materiałów rozbiórkowych oraz ich utylizacja - ok. 966 m3, uporządkowanie terenu z humusowaniem i obsianiem trawą - 750 m2.

  BRANŻA ELEKTRYCZNA
  II etap zadania obejmuje wykonanie nowego oświetlenia na przeprojektowanym odcinku do ul. Królewieckiej. Zasilanie oświetlenia odbywać się będzie z projektowanej szafki oświetleniowej, usytuowanej na odcinku objętym I etapem inwestycji.
  Projektowany obwód wyprowadzony będzie ze stan. nr 5 obwodu oświetleniowego.  BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

  Obejmuje przebudowę istniejącej kanalizacji telefonicznej i istniejących kabli telefonicznych na działce numer 63 i 97 KM 47 przy ulicy Stodólnej we Włocławku.

  BRANŻA ZIELEŃ
  Przewidziano do przesadzenia drzewa i krzewy będące w kolizji z budowaną ulicą. Ponadto projekt obejmuje dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów liściastych oraz założenie nowych trawników dywanowych.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres prac, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 1).
  Gdziekolwiek w dokumentacji, STWiORB powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne
  i katalogi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.
  Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy, a w treści SIWZ nie zostały określone wymagania Zamawiającego względem parametrów materiałów równoważnych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów techniczno - eksploatacyjnych - pod względem funkcjonalnym - nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach

  Wykonanie przedmiotu zamówienia ma nastąpić zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i wydanym pozwoleniem na budowę. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości, niezgodności, niespójności w dokumentacji, wykonawca jest zobowiązany do opracowania na własny koszt zamiennych rozwiązań (wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień) i wykonania na ich podstawie robót również na własny koszt.

  Dotyczy zakresu opisanego w pkt b):
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ulicy Targowej w następującym zakresie:
  1) wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 6 cm,
  2) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
  3) oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,
  4) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4 cm,
  5) skropienie warstwy wiążącej emulsją bitumiczną,
  6) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4 cm.

  Przedmiot zamówienia obejmuje również regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej, naziemnej (w przypadkach koniecznych wraz wymianą elementów), wykonanie /odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego według obowiązującej organizacji ruchu.
  Rozwiązania projektowe
  Dla nawierzchni jezdni:
  -warstwa wyrównawcza z masy BA AC16W50/70, wykonana w oparciu o WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń i WT-2 Mieszanki mineralno - asfaltowe z 2010 r. w ilości 50kg/m2, zgodnie z obowiązującymi normatywami - tylko w przypadkach koniecznych po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.
  -warstwa wiążąca z masy BA AC16W50/70, wykonana w oparciu o WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń i WT-2 Mieszanki mineralno - asfaltowe z 2010 r. o gr. 4 cm, zgodnie z obowiązującymi normatywami.
  -warstwa ścieralna z masy BA AC11S50/70, wykonana w oparciu o WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń i WT-2 Mieszanki mineralno - asfaltowe z 2010 r. o gr. 4 cm, zgodnie z obowiązującymi normatywami.
  Recepty masy BA muszą zostać przedłożone Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację przed wbudowaniem.

  UWAGA: do składu masy bitumicznej warstwy ścieralnej dopuszcza się stosowanie wyłącznie kruszywa twardego wg normy WT-1.

  Dla elementów naziemnych infrastruktury uzbrojenia podziemnego:
  -należy dokonać regulacji urządzeń z posadowieniem włazów, wpustów i skrzynek na pierścieniach odciążających. Do regulacji użyć masy betonowej szybkowiążącej. Nie dopuszcza się obróbki nawierzchni wokół urządzenia posadowionego w jezdni materiałem innym, niż masa bitumiczna.

  Oznakowanie poziome:
  -grubowarstwowe chemoutwardzalne.

  W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
  -likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej,
  -odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
  -roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu
  -wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
  Na przedmiotowych odcinkach mogą być jednocześnie prowadzone przez gestorów sieci na ich rzecz, bądź na rzecz Zamawiającego, inne roboty budowlane. Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, ma obowiązek wpuścić na plac budowy wskazanych wykonawców robót.

  Wykonawca ma zorganizować prace w taki sposób, aby na okres jesienno - zimowy, w którym nie będą prowadzone roboty budowlane, zapewnić możliwość przejazdu ul. Stodólną w obu kierunkach.

  Okres rękojmi i gwarancji wynosi 48 miesięcy, z wyjątkiem zieleni i oznakowania poziomego, dla których okres ten ustalono na 24 miesiące, od daty bezusterkowego odbioru końcowego
 16. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POŻAROWEJ NR 2 W LEŚNICTWIE PRZYBOROWO NA DZ. EW. 877, 878, 879, 882, 883, 884, OB. EW. WARZĄCHEWKA POLSKA GM. WŁOCŁAWEK ORAZ NA DZ. EW. 572, 573, 574, 575/2, 557/2, OB. EW. DĘBNIAKI GM. KOWAL.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Włocławek, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi pożarowej nr 2 w Leśnictwie Przyborowo. Pas istniejącej korony drogi ograniczony drzewostanem i podłożem gruntów słabonośnych, gdzie występują piaski drobne na pograniczu pylastych. Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi 4626 mb. Droga leśna przewidziana do przebudowy jest
  po trasie jej dotychczasowego przebiegu, bez ingerencji w ukształtowanie terenu i naturalne warunki środowiskowe. Remont zakłada przywrócenie drodze następujące parametry techniczne: - szerokość korony: 4,50 m - droga o długości: 4626,00 m - spadki poprzeczne daszkowy na drodze głównej 3%. - obustronne rowy odparowujące odtworzone. Projekt profilu podłużnego drogi zakłada zachowanie istniejącej niwelety drogi. Powierzchowne odwodnienie korony drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni oraz poboczy. Wody spływające z korony drogi odprowadzone będą do rowów odparowujących. Roboty ziemne mają charakter korekcyjny wynikają z konieczności odtworzenia rowów i wyprofilowania poboczy. Przebudowa nawierzchni polegać będzie na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni z lokalnym jej uzupełnieniem. Istniejąca nawierzchnia powstała po wymieszaniu kruszywa z wapiennego o frakcji 16-31,5 z istniejącą nawierzchnią gruntową wzmocnioną żużlem. Po wykonaniu profilowania i zagęszczenia zostanie wykonana dodatkowa warstwa nawierzchni żwirowej o grubości 5 cm. Do ułożenia warstwy należy zastosować układarkę - Zamawiający nie dopuszcza ułożenia warstwy przy użyciu równiarki. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sprzętu laboratoryjnego umożliwiającego kontrolę jakości robót. Konstrukcja nawierzchni - warstwa nawierzchni żwirowej grubości 5 cm na szerokości 4,0 m 3.1. Szczegółowe wymagania oraz warunki techniczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja techniczna (w tym SST, opis techniczny oraz rysunki techniczne, przedmiar robót i kosztorys nakładczy) 3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233225-2 Drogi jednopasmowe 45233123-7 Drogi podrzędne 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 3.3. Miejsce wykonywania robót: działka ewidencyjna: 877, 878, 879, 882, 883, 884 położone w obrębie ewidencyjnym: Warząchewka Polska, Gmina: Włocławek, oraz na dz. ew.: 572, 573, 574, 575/2, 557/2 ob. ew.: Dębniaki Gmina Kowal, Powiat: Włocławski, Województwo Kujawsko-Pomorskie. 3.4. Pobór energii elektrycznej i wody będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej, w celu uzyskania niezbędnych informacji (teren i warunki pracy etc.) dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji terenu ponosi Wykonawca. Termin wizji lokalnej należy ustalić pisemnie lub faksem z Zamawiającym. 3.6. Wymagania dotyczące robót: 1) Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 2) Roboty
  należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wymogami niniejszej SIWZ, z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy. 3) Wykonawca winien wliczyć koszt zabezpieczenia placu budowy w cenę oferty. 3.7. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń: 1) Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 2) Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3) Podane w opisie zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia; dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych, co wyraża się niedopuszczeniem przez Zamawiającego składania ofert wariantowych. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian. W przypadku wykorzystania zamiennych materiałów, bądź urządzeń innych niż podano w dokumentacji technicznej należy zachować niezmienne parametry pracy i budowy urządzeń oraz materiałów opisanych w tej dokumentacji. 3.8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń. 2) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty, będące przedmiotem zamówienia, od chwili ich rozpoczęcia do terminu zakończenia robót określonego w protokole odbioru. 3) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 4) Wykonawca odpowiada za swój sprzęt pozostawiony na budowie. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6) Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa. 3.9. Informacje na temat podwykonawców: 1) Zamawiający nie ogranicza powierzenia wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. 2) Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający żąda od wykonawcy
  wskazania w ofercie części zamówienia, którą wykonawca powierzy podwykonawcy. 3) Zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie to oznaczało, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 3.10. Wymagania i warunki dotyczące rękojmi: 1)Zamawiający wymaga, ażeby udzielona rękojmia, na roboty budowlane i zastosowane urządzenia, nie była krótsza niż 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 2)Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu..
 17. Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim
  Zamawiający: Miasto i Gmina, Piotrków Kujawski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim. Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Krawężniki i obrzeża 4. Chodniki 5. Zjazdy 6. Oznakowanie pionowe 7. Oznakowanie poziome 8. Nawierzchnia 9. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . UWAGA: Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty na druku - załączniku nr 9 do SIWZ - wykazie urządzeń równoważnych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 2.2. Uwagi końcowe 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami. 2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy. 2.3. Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia. 2.4.. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 2.5. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie będącym elementem zamówienia.
 18. Program utwardzania dróg gruntowych - utwardzanie nawierzchni wybranych ulic / odcinków ulic gminnych na terenie miasta Włocławek.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni wybranych odcinków dróg gruntowych na terenie miasta Włocławek, poprzez wykonanie robót ziemnych, podbudowy pomocniczej z przekruszonego gruzu betonowego, podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE).

  Zakres robót w ramach utwardzenia dróg gruntowych obejmuje:

  1. Wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
  2. Wykonanie warstwy odsączającej,
  3. Wykonanie podbudowy pomocniczej z przekruszonego gruzu betonowego - materiał zapewnia Wykonawca,
  4. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE).
  5. Regulacja naziemnych elementów infrastruktury podziemnej (w przypadkach koniecznych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - wraz z wymiana elementów) .

  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi - art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
  Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o terminie i kolejności przebudowywanych ulic.
  Dla elementów naziemnych infrastruktury uzbrojenia podziemnego:
  Należy dokonać regulacji urządzeń z posadowieniem włazów, wpustów i skrzynek na pierścieniach odciążających. Do regulacji użyć masy betonowej szybkowiążącej. Nie dopuszcza się obróbki nawierzchni wokół urządzenia posadowionego w jezdni materiałem innym, niż masa bitumiczna.

  Dla podbudowy zasadniczej:
  Do mieszanki masy mineralno - cementowo - emulsyjnej, destrukt bitumiczny zapewnia Wykonawca.
  Przygotowanie recepty leży po stronie Wykonawcy. Recepta musi zostać zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu maksymalnie do 70%.
 19. Przebudowa drogi gminnej Biernatki - Koniec - Kolonia Łódź na długości 1,92 km
  Zamawiający: Gmina Lubraniec, Lubraniec
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Koniec wraz z przebudową drogi powiatowej Lubraniec - Smogorzewo - Otmianowo w miejscowości Koniec.
  2.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty podstawowe związane z przebudową drogi gminnej o długości 1 920 m oraz przebudową drogi powiatowej o długości 100 m oraz roboty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom drogi.
  3. Na zakres robót składają się:
  Droga gminna:
  - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczeni kabli telefonicznych, rozebranie fragmentów istniejących nawierzchni oraz przepustu pod droga)
  - roboty ziemne (wykop koryta i rowów, formowanie poboczy)
  - wykonanie przepustu,
  - podbudowa drogi,
  - nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego,
  - chodniki z zatoką postojową,
  - oznakowanie drogi,
  - montaż słupów oświetleniowych oraz znaku aktywnego STOP,
  - plantowanie poboczy i skarp,
  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
  Droga powiatowa:
  - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie drzew i krzewów, rozebranie fragmentów istniejących nawierzchni)
  - roboty ziemne (wykop koryta, formowanie poboczy)
  - wykonanie poszerzeń jezdni,
  - podbudowa drogi,
  - nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego,
  - chodniki,
  - oznakowanie drogi,
  - plantowanie poboczy i skarp,
  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 20. Program utwardzania dróg gruntowych- utwardzanie nawierzchni wybranych ulic)odcinków ulic gminnych na terenie miasta Włocławek
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni wybranych odcinków dróg gruntowych na terenie miasta Włocławek, poprzez wykonanie robót ziemnych, podbudowy pomocniczej z przekruszonego gruzu betonowego, podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE). Zakres robót w ramach utwardzenia dróg gruntowych obejmuje: 1.Wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 2.Wykonanie warstwy odsaczającej, 3.Wykonanie podbudowy pomocniczej z przekruszonego gruzu betonowego - materiał zapewnia Wykonawca, 4.Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE). 5.Regulacja naziemnych elementów infrastruktury podziemnej (w przypadkach koniecznych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru - wraz z wymianą elementów) . Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi - art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu. Do oszacowania wartości robót objętych zamówieniem należy przyjąć, iż na każde 100 mb utwardzonej nawierzchni drogi o szer. 6m przypada do regulacji: 2 wpusty ściekowe, 3 zawory, 3 skrzynki, 3 hydranty, 2 włazy oraz 1 wpust z uwzględnieniem wymiany el. żeliwnego i 2 włazy z uwzględnieniem wymiany włazu, bądź płyty nastudziennej i montażem pierścienia odciążającego. Wszelkie inne roboty niewymienione w formularzu ofertowym i wynikające z nich koszty oraz wszelkie pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadania są kosztem Wykonawcy i należy je ująć w cenie oferty. Zamawiający planuje rozliczenie kosztorysowe. Wartością zamówienia będzie kwota zaoferowana przez Wykonawcę za wykonanie 1m2 utwardzenia nawierzchni w ofercie pomnożona przez liczbę metrów podanych przez Zamawiającego. Zamawiający planuje wykonanie 6500 m2. Rozliczenie będzie następowało odrębnie dla każdej ulicy. Zamawiający dokona wyboru ulic po wyborze najkorzystniejszej oferty, w zależności od ceny zawartej w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o terminie i kolejności przebudowywanych ulic. Dla elementów naziemnych infrastruktury uzbrojenia podziemnego: Należy dokonać regulacji urządzeń z posadowieniem włazów, wpustów i skrzynek na pierścieniach odciążających. Do regulacji użyć masy betonowej szybkowiążącej. Nie dopuszcza się obróbki nawierzchni wokół urządzenia posadowionego w jezdni materiałem innym, niż masa bitumiczna. Dla podbudowy zasadniczej: Do mieszanki masy mineralno - cementowo - emulsyjnej, destrukt bitumiczny zapewnia Zamawiający. Przygotowanie recepty leży po stronie Wykonawcy. Recepta musi zostać zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu maksymalnie do 70%. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje roboty wg SST: D-00.00.00 Wymagania ogólne, D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. D-04.02.01 Warstwy odsączające, D-04.04.04 Podbudowa z sortowanego kruszywa łamanego z gruzu betonowego, D-04.04.04a Podbudowa z tłucznia kamiennego D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE) U-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
 21. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy uzyciu emulsji asfaltowej i grysów
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, Aleksandrów Kujawski
 22. Budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kablowej linii energetycznej SN w ramach zadania pn. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej Regionalny Program Operacyjny
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
 23. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Roboty w zakresie remontów nawierzchni, oznakowania poziomego i praca brygady interwencyjnej na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, w latach 2010-2013, z podziałem na części. Część nr 6 - Rejon Włocławek
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 24. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pod nazwą: Roboty w zakresie remontów nawierzchni, oznakowania poziomego i praca brygady interwencyjnej na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, w latach 2010-2013, z podziałem na części. Część nr 6 - Rejon Włocławek
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 25. Zaprojektowanie i wykonanie drogi technologicznej - dojazdu do separatorów w ul. Obwodowej
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
 26. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego na: Roboty w zakresie remontów nawierzchni, oznakowania poziomego i praca brygady interwencyjnej na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, w latach 2010-2013, z podziałem na części. Część nr 6 - Rejon Włocławek
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 27. Zamówienie uzupełniające do zamówienia: Wykonanie robót w zakresie remontów nawierzchni, oznakowania poziomego i pracy brygady interwencyjnej na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2010 - 2013, z podziałem na części, część 6 - Rejon we Włocławku
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 28. Remonty i utrzymanie ulic na terenie miasta Włocławek w latach 2013- 2014.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
 29. Przebudowa ulicy Bulwary im. M. J. Piłsudskiego
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Włocławek
 30. Wykonanie parkingu i chodnika przy budynku administracyjnym B we Włocławku przy ul. Ziębiej 13 zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami odbioru i wykonania robót.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Włocławek, Włocławek
 31. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku - Rewitalizacja Starego Miasta Ku Wiśle - Element I - Przebudowa Starego Rynku
  Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Włocławek
 32. Zamówienie uzupełniające do zamówienia: wykonanie prac związanych z robotami utrzymaniowymi poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w latach 2010 - 2013, z podziałem na części, część nr 6 Rejon we Włocławku
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Inne osoby dla Łuczak (741 osób):