Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Marek

w KRS

Marek Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Leszno (Wielkopolskie)
Przetargi:96 w aktualnych firmach, 3 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobroń Arkadiusz Paweł, Dobroń Eugeniusz Michał, Dobroń Lidia Maria, Witosławska Wanda Maria

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobroń Arkadiusz, Dobroń Eugeniusz, Dobroń Lidia Maria, Witosławska Wanda Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kasprzak Rafał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hydro - Partner Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000026745
 2. Hydro Eugeniusz Arkadiusz Dobroń Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000724111
 3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku W Lesznie, Leszno − KRS 0000026577
 4. Wega Arkadiusz Dobroń Sp. J., Leszno − KRS 0000661723

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Hydro Flow Sp. Z O.O., Grudziądz − KRS 0000174697
 2. Php Hydro Eugeniusz Arkadiusz Dobroń Sp. J., Leszno − KRS 0000225541

Powiązane przetargi (99 szt.):
 1. Remont przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą i zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanej w miejscowości Tarnobrzeg
  Zamawiający: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., Tarnobrzeg
  1. Remont przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą i zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanej w miejscowości Tarnobrzeg na dz.ewid. 500/38 oraz 500/39 – Część 1. 2. Wymiana klapy zwrotnej I zastawki śluzy wałowej na dz. ewid. Nr: 96 i 60 – Część 2
 2. Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Lipniki na potrzeby Gminy Łyse
  Zamawiający: Gmina Łyse, Łyse
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Lipniki na potrzeby Gminy Łyse” w tym: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej: a) obsługa geodezyjna, b) pozwolenie wodno-prawne, c) inne niezbędne dokumentacje, operaty, pozwolenia, sprawdzenia wynikające z przepisów w celu uzyskania pozwolenia na budowę d) projekty budowlane (4 egz.) i uzyskanie pozwolenia na budowę, e) projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz.) f) inne projekty, które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.), h) kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na dysku CD (2 szt.) 2. Pełnienie nadzoru autorskiego 3. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją projektową 4. Dostawa oraz montaż urządzeń i instalacji 5. Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów wody pitnej oraz wydajności SUW 6. Obsługa geodezyjna 7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem) 8. Przeprowadzenie szkolenia obsługi SUW 9. Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji SUW 10. Wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji SUW 11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 egz. (wraz z wersją elektroniczną na dysku CD 2 szt.) 12. Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych 13. Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji 14. Inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją inwestycji 15. Wykonywanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych. Wymagania dodatkowe: 1. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z pózn. zm.) 2. Wykonawca przystąpi do robót budowlanych po uzyskaniu przez Zamawiającego pozytywnej opinii jednostki współfinansującej zadanie o zgodności dokumentacji projektowej z wymogami prawa krajowego jak i wspólnotowego. 3. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz ramowego kosztorysu ofertowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej –Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz koncepcji technologicznej uzdatniania wody stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przed przygotowaniem oferty. Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków terenu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 2.3 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych: 45252126-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZAKŁADÓW UZDATNIANIA WODY PITNEJ 71320000-7 USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 2.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego na okres nie krótszy niż 5 lat. 2.5. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 2.6. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia. 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. 2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: obowiązki w zakresie budowy pomieszczeń SUW. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy pracy osób fizycznych – co najmniej 3 osoby oraz operatorów sprzętu – co najmniej 1 osoba. 3) Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066 z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4) Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawierają ogólne warunki umowy stanowiące załącznik do SIWZ.
 3. Remont układu pompowego polegający na wymianie pojedynczej pompy wraz z armaturą towarzyszącą oraz urządzeniami sterowniczymi. Budowa budynku gospodarczego stanowiącego obudowę pojedynczej pompy wraz z armaturą towarzyszącą i urządzeniami sterowniczymi.
  Zamawiający: Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji, Tarnobrzeg
  „Remont układu pompowego polegający na wymianie pojedynczej pompy wraz z armaturą towarzyszącą oraz urządzeniami sterowniczymi. Budowa budynku gospodarczego stanowiącego obudowę pojedynczej pompy wraz z armaturą towarzysząca i urządzeniami sterowniczymi” autorstwa Instytutu OZE Sp. z o.o. ul Skrajna 41 A, 25-008 Kielce oraz: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiar robót, stanowiące załączniki do dokumentacji projektowej opisanej powyżej
 4. Dostawa materiałów do budowy kolektora kanalizacji sanitarnej S7
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., Tuchola
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów do budowy kolektora kanalizacji sanitarnej S7 wraz z rurociągiem tłocznym i tłocznią ścieków
 5. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
  Przedmiotem zamówienia jest budowa pionowego jednokomorowego naziemnego zbiornika
  wyrównawczego wody pitnej o pojemności 200 m3(ø = 6,50 m, h=7,4 m) na płycie żelbetowej
  wraz z opaską z kostki betonowej ; wykonanie sieci uzbrojenia z rur PEHD i PVC;
  wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej oraz sterowniczej .
 6. Konserwacja zintegrowanego systemu monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych woj. wielkopolskiego na terenie działania Rejonowego Oddziału w Lesznie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 2017 r. powiaty: leszczyński, rawicki, kościański, gostyński, wolsztyński, grodziski i śremski województwo: wielkopolskie
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, Leszno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z konserwacją zintegrowanego systemu monitoringu urządzeń przeciwpowodziowych woj. wielkopolskiego.
  1) Deinstalacja i instalacja baterii na poszczególnych obiektach.
  2) Kontrola stanu technicznego baterii zasilających urządzenia teletechniczne na poszczególnych obiektach.
  3) Ładowanie baterii.
  4) Demontaż sond przed nadejściem mrozów i ich ponowny montaż po ustąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  5) Kontrola stanu technicznego sond i poprawności ich wskazań (kalibracja sond).
  6) Informowanie tut. RO Leszno, w ciągu do 24 godzin od zgłoszenia mailowego na adres: ro.leszno@wzmiuw.pl, o przyczynach uszkodzeń na poszczególnych obiektach wyszczególnionych w „Wykazie obiektów - 75 szt.”, w przypadku otrzymania sygnału alarmowego.
  7) Wykonanie drobnych napraw w trybie pilnym urządzeń teletechnicznych na poszczególnych obiektach w przypadku wszelkich uszkodzeń dokonanych przez osoby postronne i awarii sprzętu.
  Zamawiający dostarczy podstawowe materiały w postaci nowych baterii (w przypadku stwierdzenia ich nieprzydatności do dalszego użytku).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

  Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, z podaniem ich lokalizacji określają:
  - przedmiar - załącznik do SIWZ,
  - wykaz obiektów (75 szt.) - załącznik do SIWZ.
 7. Budowa pompowni wody na instalacji wodociągowej, instalacja kanalizacji deszczowej do odwodnienia pompowni, instalacja elektroenergetyczna do zasilania pompowni oraz naprawy istniejących elementów sieci wodociągowej - DO-120.362/43/16
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  1) Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegającego na budowie pompowni wody na instalacji wodociągowej, obejmujące wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń i instalacji, budowie instalacji kanalizacji deszczowej do odwodnienia pompowni, instalacji elektroenergetycznej do zasilania pompowni, wykonanie dojazdu technicznego do pompowni oraz naprawy istniejących elementów instalacji wodociągowej (pkt. 9 opisu technicznego projektu wykonawczego). Pompownia wody ma zapewnić ciśnienie oraz wydatki dyspozycyjne na wejściach do poszczególnych budynków PB oraz w hydrantach zewnętrznych. 4) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiary robót, będące- stanowiące Załącznik Nr 1 do SIWZ..
 8. Włączenie do istniejącego systemu monitoringu na zbiorniku Domaniów pompowni Brudnów, Konary oraz Zbiornika Rdzuchów. Części 1 - 3
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest włączenie do istniejącego systemu monitoringu na zbiorniku Domaniów pompowni Brudnów, Konary oraz Zbiornika Rdzuchów w ramach niżej wymienionych zadań będących odrębnymi częściami zamówienia:<br/>
  Część 1: Stacja pomp Brudnów - system automatycznego opomiarowania przepompowni.<br/>
  W ramach zadania planowane jest wykonanie i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do monitorowania pracy przepompowni Brudnów (3 pompy). Celem monitorowania przepompowni jest utrzymanie ich w ciągłej sprawności oraz zwiększenie niezawodności pomp, co gwarantuje bezpieczeństwo chronionego obiektu od skutków zalań i podtopień. System automatycznego opomiarowania przepompowni pozwoli na monitorowanie pracy pomp, usprawni nadzór nad jej pracą poprzez przekazywanie informacji o ewentualnych zakłóceniach, zaniku zasilania oraz niepożądanym otwarciem budynku przepompowni bezpośrednio do Kierownictwa zbiornika Domaniów.<br/>
  Wykonanie zamówienia ma umożliwić monitorowanie następujących sygnałów:<br/>
  - Poziom lustra wody w zbiorniku retencyjnym przy pompowni.<br/>
  - Sygnały binarne: 3 x awaria pompy, 3 x praca pompy.<br/>
  - Możliwość zdalnego sterowania pomp (załącz - włącz).<br/>
  - Poprawność zasilania obiektu.<br/>
  - Wejście na obiekt.<br/>
  Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących elementów:<br/>
  - Szafka telemetryczna.<br/>
  - Moduł telemetryczny.<br/>
  - Przekaźniki prądowe.<br/>
  - Antena GSM.<br/>
  - Sonda hydrostatyczna.<br/>
  - Akumulator (bateria).<br/>
  - Elementy montażowe.<br/>
  Część 2: Zapora Konary, gm. Wieniawa - system automatycznego opomiarowania przepompowni.<br/>
  W ramach zadania planowane jest wykonanie i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do monitorowania pracy przepompowni Konary (2 pompy). Celem monitorowania przepompowni jest utrzymanie ich w ciągłej sprawności oraz zwiększenie niezawodności pomp, co gwarantuje bezpieczeństwo chronionego obiektu od skutków zalań i podtopień. System automatycznego opomiarowania przepompowni pozwoli na monitorowanie pracy pomp, usprawni nadzór nad jej pracą poprzez przekazywanie informacji o ewentualnych zakłóceniach, zaniku zasilania oraz niepożądanym otwarciem budynku przepompowni bezpośrednio do Kierownictwa zbiornika Domaniów.<br/>
  Wykonanie zamówienia ma umożliwić monitorowanie następujących sygnałów:<br/>
  - Sygnały binarne: 2 x awaria pompy, 2 x praca pompy.<br/>
  - Możliwość zdalnego sterowania pomp (załącz - włącz).<br/>
  - Poprawność zasilania obiektu.<br/>
  - Wejście na obiekt.<br/>
  - Poziom wody.<br/>
  Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących elementów:<br/>
  - Wyłączniki nadmiarowo-prądowe.<br/>
  - Sonda hydrostatyczna.<br/>
  - Styczniki do pomp.<br/>
  - Czujnik kolejności faz.<br/>
  - Zasilacz buforowy.<br/>
  - Moduł telemetryczny.<br/>
  - Wyłącznik krańcowy.<br/>
  - Przekładniki prądowe.<br/>
  - Przekaźniki.<br/>
  - Styk pomocniczy.<br/>
  Część 3: Zbiornik wodny w Rdzuchowie, gm. Potworów - elektroniczne punkty pomiarowe.<br/>
  W ramach zadania planowany jest zakup i montaż elektronicznych punktów pomiarowych w celu pomiaru poziomu lustra wody w zbiorniku wodnym (2 punkty pomiarowe). Rejestracja określonych danych z monitoringu umożliwi dokonanie bieżącej oceny poziomu lustra wody w zbiorniku oraz wczesne wykrycie zagrożeń na zbiorniku i budowli piętrzącej.<br/>
  Wykonanie zamówienia ma umożliwić monitorowanie następujących sygnałów:<br/>
  - Śledzenie wartości poziomu wody w zbiorniku.<br/>
  - Śledzenie temperatury otoczenia na jednym punkcie pomiarowym.<br/>
  - Sygnalizacja otwarcia (włamania) słupka.<br/>
  Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących elementów:<br/>
  - Słupek telemetryczny.<br/>
  - Rura osłonowa.<br/>
  - Sonda pomiarowa.<br/>
  - Bateria.<br/>
  - Sterownik z modułem GSM.<br/>
  - Antena sygnałowa.<br/>
  - Elementy montażowe
 9. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie - rozbudowa i przebudowa
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, Wiązowna
  Przedmiot zamówienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie - rozbudowa i przebudowa.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
  1. Dokumentacja projektowa pn.: Projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody Rzakta wraz z niezbędną infrastrukturą, działka nr ew. 120, obręb geod. Rzakta, jedn. ewidencyjna Wiązowna, powiat Otwocki, woj. mazowieckie, wykonanym przez firmę MASKO sp. z o.o. z dnia 20.05.2015 r. zatwierdzonych decyzją pozwolenie na budowę Starosty Otwockiego nr 1045 P/2015 z dnia 22.10.2015 r., określonych w:
  1) tom I - Projekt zagospodarowania terenu,
  2) tom II - Projekt architektoniczny,
  3) tom III - Projekt technologiczny,
  4) tom IV - Projekt konstrukcji budynku stacji uzdatniania wody,
  5) tom V - Projekt konstrukcji zbiornika,
  6) tom VI - Projekt instalacji wewnętrznych wod-kan, ogrzewania i wentylacji,
  7) tom VII - Projekt branży drogowej układu komunikacji wewnętrznej,
  8) tom VIII - Projekt instalacji elektrycznych stacji uzdatniania wody Rzakta,
  9) opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego rozbudowy SUW w miejscowości Rzakta.
  2. Branżowa szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
  1) branża elektryczna,
  2) branża sanitarna,
  3) branża budowlano-konstrukcyjna,
  4) branża drogowa.
  3. Wytyczne dla zakupu kontenera (pomieszczenia) dla agregatu prądotwórczego.
  4. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego we wsi Rzakta oraz eksploatacje urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody, zatwierdzony Decyzją Starosty Otwockiego nr 651/2008 z dnia 03.11.2008 r. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
  5. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie do ziemi - rowu melioracyjnego, zatwierdzony Decyzją Starosty Otwockiego Nr 106/2014 z dnia 07.04.2014 r. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków - wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Rzakcie do urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - rowu A, na terenie działki nr ew. 120, w obrębie Rzakta.
  6. Sprawozdania z badań wody surowej ze studni głębinowych nr 3 i nr 4 z SUW Rzakta.
  7. Przedmiary robót, stanowiące uzupełnienie do opinii przedmiotu zamówienia, informujące o ilości robót na jakie oszacował Zamawiający wielkość zamówienia.

  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje także:
  1. organizację placu budowy,
  2. pełną obsługę geodezyjną - tyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,
  3. zabezpieczenie robót pod względem BHP,
  4. ubezpieczenie robót,
  5. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)
  6. wykonanie wszystkich niezbędnych robót nieuwzględnionych w dokumentacji i koniecznych korekt wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezbędnych do prawidłowego przedmiotu zamówienia,
  7. wykonanie instrukcji eksploatacji stacji uzdatniania wody i instrukcji BHP,
  8. bezpłatne przeszkolenie pracowników,
  9. wykonanie oznakowania obiektów, rurociągów, instalacji, punktów AKPiA zgodnie ze schematem technologicznym,
  10. doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po realizacji inwestycji,
  11. wykonanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych - raz w roku w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,
  12. sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
  13. uzyskanie oceny higienicznej na zastosowane materiały i urządzenia użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Otwocku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1989),
  14. wykonanie badań wody na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1989) poprzez dostarczenie pozytywnych wyników wody:
  1) w zakresie wody uzdatnionej:
  a) podstawowych wymagań mikrobiologicznych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia),
  b) podstawowych wymagań chemicznych, jakim powinna odpowiadać woda (zgodnie z załącznikiem nr 2 w/w do rozporządzenia),
  c) dodatkowych wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz dotyczących substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda (zgodnie z załącznikiem nr 3 do w/w rozporządzenia),
  d) dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda (zgodnie z załącznikiem nr 4 do w/w rozporządzenia),
  2) w zakresie wody surowej dla dwóch istniejących ujęć wody:
  a) parametry objęte monitoringiem kontrolnym (zgodnie z załącznikiem nr 5 do w/w rozporządzenia).
 10. Modernizacja hydroforni , zbiornika wod y, ujęcia wody, w miejscowości ach Lipna Wola oraz Zagaje Smrokowskie z podziałem na zadania; Zadanie I: Moderni zacja hydroforni, zbiornika wody, ujęcia wody, w miejscowości Lipna Wola Zadanie II: Modernizacja hydroforni, zbiornika wody, ujęcia wody, w miejscowości Zagaje Smrokowskie
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Słomniki
  A. Przedmiotem
  zamówienia jest: Modernizacja hydroforni, zbiornika wody, ujęcia wody, w miejscowościach
  Lipna Wola oraz Zagaje Smrokowskie z podziałem na zadania;Zadanie I: Modernizacja
  hydroforn
  i, zbiornika wody, ujęcia wody, w miejscowości Lipna Wola.Zadanie II:
  Modernizacja hydroforni, zbiornika wody, ujęcia wody, w miejscowości Zagaje
  Smrokowskie.B. Zakres prac dla zadań I oraz II obejmuje:1. Technologia
  -
  wg projektu.a)
  demontaż istniejących
  technologii b) montaż nowych technologii; wymiana pomp
  głębinowych, wymiana rurociągów, montaż zestawów podnoszenia ciśnienia, montaż lamp
  UV, renowacja zbiorników wody, montaż monitoringu.c) włączenie się do istniejących sieci
  wodociągowych 2.Architektura
  wraz z Konstrukcją
  -
  wg projektu.a) remont generalny
  budynków hydroforni b) remont komór zbiorników c) remont ujęć wody d)
  zagospodarowanie terenu3. Instalacje elektryczne
  -
  wg projektu.a) demontaż istniejących
  instalacji na terenie obiektów b) montaż ins
  talacji oświetleniowych c) montaż instalacji siły d)
  montaż instalacji pomiaru sterowania i sygnalizacji monitoringu GPRS e) montaż rozdzielni
  prądowych i szaf sterowniczych f) montaż monitoringu
  -
  przesył wizji terenu obiektu C. Do
  zadań Wykonawcy należy
  również: 1)Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie
  inwestycji Zadanie I, II, w oparciu o udzielone przez zamawiającego upoważnienie.
  2)Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej oraz w formie
  cyfrowej dla możliwości naniesieni
  a na mapy cyfrowe, oraz obsługa geodezyjna w czasie
  Umowy. 3)Przed realizacją poszczególnych etapów robót, Wykonawca jest zobowiązany do
  przedstawienia wykazu proponowanego do wbudowania materiału i urządzeń w celu
  akceptacji inspektora nadzoru inwestycji
  jako przedstawiciela Wykonawcy.4)Wykonawca
  zobowiązany jest w trakcie realizacji prac do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 7 czerwca
  2001r. z póz. zm. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  oraz Regulaminu dostarczania wody i
  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słomniki,
  dotyczy w szczególności wszelkich uzgodnień z zarządca sieci i powiadomień w zakresie
  ciągłości dostaw wody dla mieszkańców. D. Przedmiot zamówienia:1)będzie realizowany
  zgodnie z projektami budowlanymi zatw
  ierdzonymi decyzją pozwolenia na budowę
  :a)decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.379.2015 z dnia 30.kwietnia 2015r znak
  AB.V.6740.1.146.2015.AD b)decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.1162.2015 z dnia
  12.listopada 2015r znak AB.V.6740.1.271.2015.AJ 2)d
  okładnie opisuje dokumentacja
  projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, E.
  Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów
  przetargowych. Treść oferty musi odpowiadać treści specy
  fikacji istotnych warunków
  zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń
  równoważnych pod warunkiem, że produkty równoważne posiadają parametry nie gorsze niż
  ujęte w SIWZ. Jeżeli w dokumentacji został ujęty produkt lub urz
  ądzenie danego Producenta
  Wykonawca składający ofertę może zastosować produkt lub urządzenie równoważne pod
  warunkiem że parametry jego nie będą gorsze niż parametry wskazanego w SIWZ produktu
  lub urządzenia. Potwierdzenie równoważności może nastąpić wyłąc
  znie po przekazaniu
  dokumentów potwierdzających parametry techniczne materiałów urządzeń instalacji i
  zaakceptowaniu ich przez autora projektu inspektora nadzoru. Uwaga
  -
  Zamawiający nie
  będzie rozstrzygał o równoważności zaproponowanego produktu urządzenia
  na etapie
  postępowania przetargowego. Przyjęcie przez zamawiającego produktu urządzenia
  równoważnego może nastąpić na etapie realizacji zadania po przekazaniu przez Wykonawcę
  kompletu dokumentów dotyczących proponowanego produktu urządzenia. Jeśli produkt
  urządzenie nie spełni wymogów równoważności Wykonawca zobowiązany będzie do
  zamontowania produktu urządzenia wskazanego w SIWZ
 11. BUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY ULICY ŻYWIECKIEJ W ZABRZU
  Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa pompowni ścieków deszczowych oraz budowa pompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Żywieckiej w Zabrzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ogrodzenie i oświetlenie terenu, wybrukowanie terenu z drogą dojazdową oraz wodociągowe przyłącze hydrantowe (hydrant naziemny wewnątrz ogrodzenia). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie odbioru pompowni ścieków sanitarnych przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacji Sp. z o. o., zwanym w dalszej części SIWZ /ZPWiK/.
  Szczegółowy zakres infrastruktury technicznej pompowni zawiera rysunek: /PLAN SYTUACYJNY - POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH/, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
  1. budowę pompowni ścieków sanitarnych,
  2. budowę pompowni ścieków deszczowych,
  3. budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym: ogrodzenie i oświetlenie terenu, wybrukowanie terenu z droga dojazdową oraz wodociągowe przyłącze hydrantowe (hydrant naziemny wewnątrz ogrodzenia).
  4. uzyskanie pozwolenia odbiorowego od ZPWiK.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wytycznymi technicznymi zawarty został w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ, tj. /ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE TECHNICZNE/.
  Zamawiający dołącza do niniejszej SIWZ wymagania w zakresie rozwiązań techniczno-elektrycznych i sterowania planowanej pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Żywieckiej w Zabrzu, wydane przez Zabrzańskie
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ - podani w ww. załączniku producenci urządzeń i sprzętów zostali wskazani w celach informacyjnych jako przykładowe, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
  - Plan sytuacyjny - pompownia ścieków sanitarnych i deszczowych - załącznik Nr 3
  - Zakres przedmiotu zamówienia - wytyczne techniczne - załącznik Nr 4
  - Wymagania w zakresie rozwiązań techniczno-elektrycznych i sterowania planowanej pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Żywieckiej w Zabrzu, wydane przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.- załącznik Nr 5
  - Kopię Mapy Zasadniczej z naniesioną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą istniejącej sieci uzbrojenia terenu - załącznik Nr 6
  - Przedmiary robót - załącznik Nr 7
  - Schematy przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych - załącznik Nr 8
  - Karty inwentaryzacyjne studzienek: k413 oraz k 439 - załącznik nr 9
  - Profile podłużne kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej cz. 1 - załącznik nr 10
  - Dokumentacja badań geologicznych wraz z badaniami uzupełniającymi - załącznik nr 11
  - Rozwiązania elektryczne z projektu budowlanego oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez TAURON S.A. - załącznik nr 12
  Uwaga! Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w ww. dokumentach pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w załączonej dokumentacji do niniejszej SIWZ. Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 30 ust. 3 Ustawy Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez ZPWiK, który sporządzi stosowna opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu /nie równoważności/ zaproponowanych /zamienników/.
 12. Budowa hydroforni jako dodatkowego źródła zasilania w wodę dla szpitala przy ul. Szpitalnej 1 w Skarżysku - Kamiennej i budowa przyłącza wodociągowego do budynku szpitala przy ul. Ekonomii 4 w Skarżysku -Kamiennej
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Skarżysko-Kamienna
  Zadanie I
  Budowa hydroforni jako dodatkowego źródła zasilania w wodę dla szpitala przy ul. Szpitalnej 1 w Skarżysku - Kamiennej w oparciu o załączoną dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ
  Zadanie II
  Budowa przyłącza wodociągowego do budynku szpitala przy ul. Ekonomii 4 w Skarżysku-Kamiennej - w oparciu o załączoną dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ
  a) odtworzenie chodnika z kostki betonowej po wykonaniu wodociągu przez MPWiK w Skarżysku- Kamiennej (298,00m2)
 13. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BORNE SULINOWO
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Szczecinek
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borne Sulinowo. Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać również w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę nr 55/2016 (znak sprawy AB.6740.1.55.2016.Usz) z dnia 25.02.2016r. oraz załączone dokumentacje wszystkich branż (załącznik nr 13 do SIWZ).
 14. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
  1Przedmiotem zamówienia jest: remont i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody ;
  remont-wymiana instalacji technologicznych ; budowa naziemnego zbiornika wyrównawczego wody pitnej
  o pojemności 100 m3(ø = 4,65m, h=6,0m) ; budowa nowych sieci technologicznych z rur PEHD i PVC;
  budowa sieci elektrycznych zasilających oraz sterowniczej .
  2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa- załącznik nr 10 , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. załącznik nr 11 do SIWZ oraz przedmiar robót -załącznik nr 12 do SIWZ .
  3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia.
  4. Wykonawca powinien zapoznać się z terenem budowy (wizja w terenie) oraz zapoznać się z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót i zaistnienie ewentualnych niezgodności lub braków w ich treści zgłosić zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy Pzp .
  5. Wykonawca przy realizacji zadania musi uwzględnić warunki utrzymania ciągłości pracy stacji uzdatniania wody i zaopatrzenia wodociągu w wodę uzdatnioną. Parametry wody w trakcie robót nie mogą odbiegać od dotychczasowych. Organizacja prac podczas wymiany technologii uzdatniania jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że prace muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów.
  6. Integralna częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry techniczne, jakościowe, standard oraz sposób wykonania urządzeń technologicznych . Podane dane należy uwzględnić na etapie przygotowania oferty i wykonawstwa układu technologicznego.
  Technologię uzdatniania wody wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. W celu dokonania oceny technicznej oferty każdy oferent zobowiązany jest do wypełnienia TABELI -Opis oferowanych elementów wyposażenia (załącznik nr 2 do SIWZ) z podaniem nazwy producenta ,precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzeń, podaniem danych technicznych. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą do przedstawienia stosownych dokumentów (np. dane techniczne, karty katalogowe ,itp.), z których będzie wynikało iż zaoferowane elementy wyposażenia spełniają wymogi (parametry techniczne ) określone w dokumentacji projektowej.
  7. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione (opisane) w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.
  8. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia będzie starał się o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
 15. wykonanie robót budowlanych związanych z montażem zestawu hydroforowego wody zimnej instalacji wodociągowej, w budynku przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie
  Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót budowlanych związanych z montażem zestawu hydroforowego wody zimnej instalacji wodociągowej, w budynku przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie
 16. Utrzymanie i konserwacja oraz monitorowanie 16 przepompowni wód deszczowych, znajdujących się na ciągach dróg krajowych S5 i drogi krajowej 36 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Poznań
  Utrzymanie i konserwacja oraz monitorowanie 16 przepompowni wód deszczowych, znajdujących się na ciągach dróg krajowych S5 i drogi krajowej 36 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie.
 17. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielki Klincz gm. Kościerzyna
  Zamawiający: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Kościerzyna
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielki Klincz, dz. nr 372/3 obręb Wielki Klincz, gm. Kościerzyna Zakres zamówienia obejmuje:
  wydzielenie pomieszczenia technicznego z placu składowego osadą pod wiatą,
  Charakterystyczne parametry techniczne pomieszczenia technicznego:
  1. Kubatura pomieszczenia: 33,00m3
  2. Powierzchnia użytkowa: Pu= 11,15m2
  3. Długość: 4,08m
  4. Szerokość: 3,16m
  wykonanie pomostu technicznego na dachu hali reaktorów,
  Charakterystyczne parametry techniczne
  1. Ramę pomostu technicznego zaprojektowano z ceowników C140. Stal konstrukcyjna St3.
  2. Wypełnienie pomostu wykonać z kraty pomostowej 1000x1000mm - płaskownik nośny 30x3mm, oczko 34x33. Pomost posadowić na istniejących dźwigarach stalowych.
  3. Przestawny system opuszczania mieszadła- 1szt., mocowany przy poszczególnym zbiorniku podczas opuszczania mieszadła.
  4. Balustradę o wysokości 1130mm zaprojektowano z rury stalowej fi50mm.
  5. Schody policzkowe, łączące ramę pomostu z włazem zbiorników, zaprojektowano z ceowników C140. Wypełnienie stopni wykonać z kraty pomostowej 600x240mm - płaskownik nośny 30x3mm, oczko 34x33. Kratę pomostową mocować do kątowników L 30x4mm
  wykonanie pomostu na sondę w pomieszczeniu hali reaktorów.
  1. Pomost wykonać z kraty 1640x1560mm - płaskownik nośny 30x3mm, oczko 34x33.
  2. Kratę mocować do słupków drewnianych za pośrednictwem kątowników L40x4mm
  Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu działki nr 372/3- zagospodarowanie bez zmian.
  Założenia modernizacji technologii polegającej na wyposażeniu 6-ciu SBR-ów w mieszadło na wysięgniku rurowym ze zwężką strumieniową do mieszania ścieków w niektórych fazach oczyszczania; wyposażeniu 6-ciu SBR-ów w zanurzeniowe sondy tlenowe do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach, celem optymalizacji napowietrzania wyposażenie 6-ciu SBR-ów w króciec z elektrozaworem spustowym do automatycznego pobierania próbki ścieków do instalacji pomiaru azotanu, celem sprawdzenia skuteczności procesu denitryfikacji przed opróżnieniem SBR-a wykonanie instalacji transportu próbek ścieków do naczynia przepływowego, w którym będzie zainstalowana optyczna sonda do ciągłego pomiaru azotanów (pomierzona próbka zawracana będzie do układu ścieków surowych) instalacja 6-ciu pomp dozujących PIX do poszczególnych SBR-ów instalacja 6-ciu pomp dozujących zewnętrzne źródło węgla organicznego (ZZW) do poszczególnych SBR-ów. Ogólnie, zmiana dotychczasowej technologii będzie polegała na wyposażeniu układu nowych SBR-ów w pomiary tlenu i wspólny pomiar azotanów, na których podstawie optymalizowany będzie proces napowietrzania w SBR-ach i kontrolowany ostateczny efekt oczyszczania. Dodatkowo nowa instalacja PIX i ZZW uzupełni istniejącą i działającą instalację PAX, celem chemicznej korekcji efektu biologicznego oczyszczania ścieków.
  wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej projektowane urządzenia,
  wykonanie instalacji sterowniczej i automatyki.
  Przedmiot zamówienia szczegółowo określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załączniki nr 1do SIWZ.
 18. Budowa pompowni strefowej ze zbiornikiem retencyjnym we wsi Gorzeszów, w miejscu istniejącej pompowni przewidzianej do likwidacji
  Zamawiający: Gmina Kamienna Góra, Kamienna Góra
  Budowa pompowni strefowej ze zbiornikiem retencyjnym we wsi Gorzeszów, w miejscu istniejącej pompowni przewidzianej do likwidacji zgodnie z Projektem Budowlanym zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym umową. Za m ó w i e n i e o b e j m u j e j e d n o c z e ś n i e: 1.modernizację istniejącej sterownicy na ujęciu wody Krzeszówek pod przyszły system wizualizacji, poprzez zabudowę sterownika SAIA z odpowiednią ilością wejść i wyjść, portami komunikacyjnymi, panelem operatorskim oraz oprogramowaniem, 2.geodezyjne wyniesienie obiektów w terenie, 3.sporządzenie w umownym terminie wykonania przedmiotu umowy geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierającej inwentaryzację powykonawczą przyjętą do Państwowego (Powiatowego) zasobu geodezyjnego i informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe - art. 57 ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane, 4.rozbiórkę wyłączonego budynku pompowni i zbiorników wody czystej po uzyskaniu pełnej sprawności eksploatacyjnej pompowni kontenerowej - pozyskany materiał z rozbiórki stanowi uzysk Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odzyskania szafy sterowniczej, armatury ciśnieniowej, pomp i armatury (zasuwy, zawory zwrotne i bezpieczeństwa), 5.przeprowadzenie sprawdzenia działania pompowni kontenerowej w różnych stanach awaryjnych, przy udziale użytkownika, przed rozbiórką nieczynnej pompowni, 6.zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy oraz kierowanie budową, 7.bieżącą naprawę urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie realizacji robót, 8.zapewnienie ciągłości dostaw wody do czasu uruchomienia nowo wybudowanej pompowni kontenerowej
 19. Realizacja dodatkowego punktu monitoringu dla obiektu: Przepust z piętrzeniem nr 3 na cieku Struga Dębowiecka km 2+755 - PO052PZ WD (woda dolna).
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Realizacja dodatkowego punktu monitoringu dla obiektu:
  Przepust z piętrzeniem nr 3 na cieku Struga Dębowiecka km 2+755
  - PO052PZ WD (woda dolna)
  w celu rozbudowy Zintegrowanego systemu monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi województwa wielkopolskiego wraz z zachowaniem pełnej kompatybilności technicznej nowych obiektów z pozostałymi realizowanymi obiektami w ramach umowy podstawowej nr 1/2014 zawartej w Poznaniu w dniu 15.01.2014 r. z późniejszymi.
 20. Dostawa urządzeń dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Czarnej.
  Zamawiający: Gmina Czarna, Czarna
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Czarnej dla zadania pn.: Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czarna w ra-mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wg poniższej specyfikacji: CZĘŚĆ I 1. Przenośne urządzenie do pomiaru tlenu HQ40D (lub równoważne) - 2 kanałowa z elektrodą tlenową typu LDO z kablem 5 m, elektrodą pH, redox, ISE aby jednocześnie tym samym urządzeniem mierzyć dodatkowe parametry - szt. 1 2. Sonda tlenowa typu LDO - szt.2 3. Przepływomierz Elektromagnetyczny - 2 kpl. składający się z : - Elektromagnetyczny czujnik przepływu mag 5100w zoptymalizowany do aplikacji wodno-ściekowych Dane techniczne: - średnica dn150, owiercenie kołnierzy wg. En 1092-1, PN 16 - zakres prędkości: 0,1 do 10 m/s - zakres przepływów: do 629 m3/h - kołnierze i korpus -stal węglowa st 37.2 malowane dwuskładnikową farbą epoksydową - wykładzina: NBR - materiał elektrod pomiar. I uziemiających: hastelloy c276 - temperatura otoczenia: -40...+70°c - temperatura medium: -10...+70°c - wersja kompakt lub rozłączna - obudowa spawana, stopień ochrony:IP67 (IP68 z zestawem uszczelniającym) - przyłącze elektryczne: dławik kablowy M20x1,5 - atest PZH - Przetwornik pomiarowy MAG5000 Obudowa: poliamid, ip 67 dokładność: 0,4% aktualnego przepłuwu ±1 mm/s sposób montażu: rozłączny lub kompaktowy wyświetlacz: 3 liniowy ciekłokrystaliczny funkcje: przepływ chwilowy, dwa liczniki, przepływ jedno/dwukierunkowy, ko-munikaty o błędach, detekcja pustej rury wyjście prądowe: 0/4-20 ma wyjście impulsowe/częstotliwość: 0-10 kHz wyjście przekaźnikowe: przekaźnik przełączny wejście binarne: 11-30 v dc temperatura pracy: -20 do +60°c napięcie zasilania: 230 v ac oprogramowanie: j.polski Zestaw do montażu rozłącznego, naściennego przetworników pomiarowych MAG5000/6000, ip67. Zawiera 4 dławiki m20x1,5 Zestaw przewodów do MAGFLO o długości 10 m do połączenia czujnika przepływu z przetwornikiem sygnału w komplecie: przewód standardowy do zasilania cewek i specjalny przewód elektrodowy (podwójnie ekranowany) Zestaw uszczelniający do IP68 CZĘŚĆ II 4. Pompa typu ABS AFP - 1041.1 M 30/4 nr 02254001 96/12 846 - 2 szt. dane techniczne: 3,98 kW, n=1378 obr./min, H=12,9m lub zamiennik: pompa zatapialna XFP100C CB1.2 PE29/4D z 10mb przewodu zasilają-cego bez zamka sprzęgającego. Gwarancja 18 m-cy. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne. Obecnie zainstalowana jest pompa AFP1041.1 M30/4D. Oferowana pompa musi być całkowicie kompatybilna z istniejącym systemem zasprzęglania w przepompowni oraz układem zasilająco-sterującym..
 21. Realizacja dodatkowego punktu monitoringu dla obiektu Jaz nr 7 rzeka Niesob w m. Baranów (RO Ostrów Wlkp.) w celu rozbudowy Zintegrowanego systemu monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi województwa wielkopolskiego wraz z zachowaniem pełnej kompatybilności technicznej nowych obiektów z pozostałymi realizowanymi obiektami w ramach umowy podstawowej nr 1/2014 zawartej w Poznaniu w dniu 15.01.2014 r. z późniejszymi
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 22. Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni nn w pompowniach: Wieliszew, Borsuki II, Nieporęt
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
 23. Remont instalacji wewnętrznej pracy pompowni Warniki II
  Zamawiający: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
 24. Przegląd i konserwacja pomp w pompowni w m. Brudnów.</br> Przegląd i konserwacja pomp w pompowni w m. Konary
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu, Radom
 25. Remont pompowni ścieków
  Zamawiający: Gmina Rudna, Rudna
 26. Remont 14 przepompowni ścieków w Dziwnowie, Dziwnówku i Międzywodziu.
  Zamawiający: Gmina Dziwnów, Dziwnów
 27. Wykonanie automatyki pomiarów aparatury kontrolno-pomiarowej zbiornika Domaniów i automatyka wodowskazów ochrony hydrologicznej, gm. Przytyk, gm. Wolanów, gm. Wieniawa, gm. Potworów, gm. Orońsko, gm. Przysucha
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu, Radom
 28. Zamówienie uzupełniające w zakresie realizacji dodatkowych punktów kontrolno-pomiarowych i sterowania oraz wyposażenia systemu monitoringu.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 29. Wykonanie opracowania p.n.Koncepcja opomiarowania i monitoringu urządzeń hydrotechnicznych Kanału Wieprz - Krzna, woj. lubelskie.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lublin
 30. Wymianę pomp wody technologicznej w Pompowni nr 6 na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej.
  Zamawiający: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., Łódź
 31. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o., Zdzieszowice
 32. Roboty budowlane Instalacja monitoringu przepompowni ścieków na terenie gminy Ustka w ramach projektu Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa 1, Działania 1.1. finansowanego z Funduszu Spójności).
  Zamawiający: Wójt Gminy Ustka, Ustka
 33. Remont ujęcia wody w Piotrowicach i pompowni ścieków
  Zamawiający: Gmina Miejska Nałęczów, Nałęczów
 34. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Michałów, wykonanie modernizacji sześciu sztuk przepompowni ścieków miejscowości Michałów i Urszulin oraz budowa witaczy na terenie gminy Urszulin
  Zamawiający: Gmina Urszulin, Urszulin
 35. Zaprojektowanie, budowa, przebudowa i rozbudowa ujęć wody podziemnej w Gminie Słupsk
  Zamawiający: Wójt Gminy Słupsk, Słupsk
 36. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim - przepompownia wody pitnej.
  Zamawiający: Gmina Jordanów Śląski, Jordanów Śląski
 37. Połączenie wodociągów wiejskich Chodel-Jeżów i Trzciniec-Siewalka oraz remont przepompowni ścieków w Chodlu wraz z zakupem wozu asenizacyjnego
  Zamawiający: Gmina Chodel, Chodel
 38. Budowa przyłącza wodociągowego, energetycznego i teletechnicznego studni S2 do Zakładu Uzdatniania Wody w Katarzyninie
  Zamawiający: Gmina Kościan, Kościan
 39. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI FREDNOWY ORAZ ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY IŁAWA
  Zamawiający: Wójt Gminy Iława, Iława
 40. POPRAWA STANU TECHNICZNEGO INFRASTRUKTURY WODOCIĄGÓW GRUPOWYCH WAŚNIÓW I KOWALKOWICE ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE WAŚNIÓW
  Zamawiający: Urząd Gminy w Waśniowie, Waśniów
 41. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pieńkówko i Postomino - I część oraz modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Jarosławiec - II część
  Zamawiający: Gmina Postomino, Postomino
 42. Dostawa wraz z uruchomieniem dla WZMiUW w Poznaniu dwóch dodatkowych obiektów monitoringu dla obiektów: Kanał Przerzutowy km 2+120, łata wodowskazowa -RO Leszno, Jaz nr 2 rz. Łobzonka km 6+280, w m. Osiek-Pracz, jaz - RO Piła, w celu rozbudowy Zintegrowanego systemu monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
 43. Budowa systemu monitoringu procesów technologicznych w przepompowniach ścieków i stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Chełmża
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o., Chełmża
 44. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo.
  Zamawiający: Gmina Grajewo, Grajewo
 45. Wykonanie przebudowy tłoczni ścieków P-1 usytuowanej przy czarnej drodze w Święciechowie
  Zamawiający: Gmina Święciechowa, Święciechowa
 46. Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie branży elektrycznej z wykonaniem systemu wizualizacji i sterowania.
  Zamawiający: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Kraśnik
 47. Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury.
  Zamawiający: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Kraśnik
 48. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
 49. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni - Przebudowa oczyszczalni ścieków, promocja projektu
  Zamawiający: Gmina Września, Września
 50. Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kodrębie, Kodrąb
 51. Dostawa urządzeń do oczyszczalni ścieków w Terpentynie
  Zamawiający: Urząd Gminy Dzierzkowice, Dzierzkowice
 52. Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów - etap II - rozbudowa SUW w Pątnowie
  Zamawiający: Gmina Pątnów, Pątnów
 53. Dostawa i zabudowa przepompowni ścieków sanitarnych P2 w miejscowości Niemysłowice wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i zagospodarowaniem terenu przeznaczonej do realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej - osiedle cegielnia Niemysłowice
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., Prudnik
 54. Wykonanie modernizacji, rozbudowy i monitoringu Stacji Uzdatniania Wody i studni głębinowych
  Zamawiający: Gmina Chmielnik, Chmielnik
 55. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice
  Zamawiający: Gmina Włoszakowice, Włoszakowice
 56. Dostawa oraz montaż lamp UV na ujęciach wody
  Zamawiający: Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o. o., Kleszczów
 57. DOSTAWA POMP SZLAMOWYCH WRAZ Z JEDNYM HYDRODYNAMICZNYM ZAWOREM PŁUCZĄCYM DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W RASZÓWCE
  Zamawiający: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach, Lubin 1
 58. Serwis informatyczny dla Gminnej oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej wraz z siecią kanalizacyjną
  Zamawiający: Gmina Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża
 59. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie
  Zamawiający: Gmina Korfantów, Korfantów
 60. Inwestycja pn.: Modernizacja pompowni, zbiornika wody w miejscowości Prandocin Borek, ujęcia wody w miejscowości Prandocin Iły oraz zbiornika wody w miejscowości Pojałowice.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Słomniki
 61. DOSTAWA SZAF STEROWNICZYCH WRAZ Z SONDAMI HYDROSTATYCZNYMI I ICH MONTAŻ DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W RASZOWA, KRZECZYN WIELKI I PIESZKÓW WRAZ Z INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA DO MONITORINGU
  Zamawiający: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach, Lubin 1
 62. Zakup sześciu szaf sterowniczych wraz z systemami monitoringu na terenie Gminy Iława
  Zamawiający: Wójt Gminy Iława, Iława
 63. Zakup zestawu hydroforowego z pompami wielostopniowymi pionowymi wraz z montażem na Pompowni wody Powstańców
  Zamawiający: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Głubczyce
 64. PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WIEWIÓRÓW-GMINA LGOTA WIELKA
  Zamawiający: Gmina Lgota Wielka, Lgota Wielka
 65. Przebudowa przepompowni ścieków P-II; P-III; P-IV w Szczutowie
  Zamawiający: Gmina Szczutowo, Szczutowo
 66. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Siemiatyczach - dostawa systemu wizualizacji
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Siemiatycze
 67. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie.
  Zamawiający: Gmina Korfantów, Korfantów
 68. zagospodarowanie ujęcia wody w Bogumiłowie; IZP.271.23.2012
  Zamawiający: Gmina Kleszczów, Kleszczów
 69. Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gałąźnia Wielka w ramach inwestycji pn. Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy - część III
  Zamawiający: Gmina Kołczygłowy, Kołczygłowy
 70. Dostawa i zabudowa przepompowni ścieków sanitarnych PS 2 w miejscowości Dębowiec wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i zagospodarowaniem terenu przeznaczonej do realizacji zadania pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik - Chocim - Dębowiec
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., Prudnik
 71. Przetarg nieograniczony na: Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie przy ul. Słowackiego 5 -Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności V= 500 m3
  Zamawiający: Zakład Komunalny, Kostrzyn
 72. Remont Stacji Uzdatniania Wody w Boczowie gm. Torzym
  Zamawiający: Urząd Miejski, Torzym
 73. Remont Stacji Uzdatniania Wody w Boczowie gm. Torzym
  Zamawiający: Urząd Miejski, Torzym
 74. Dostawa pompowni wraz z instalacją dostarczonej armatury
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o., Słupsk
 75. BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY w PAWŁOWIE.
  Zamawiający: Gmina Chlewiska, Chlewiska
 76. PRZETARG NIEOGRANICZONY na wizualizację pracy ujęć wody na terenie Gminy Piątnica
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, Łomża
 77. Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice
  Zamawiający: Gmina Włoszakowice, Włoszakowice
 78. Dostawa i wymiana złóż filtracyjnych oraz dysz filtracyjnych w filtrach pionowych na SUW: Kobylec, Rudnicze,Łekno,gmina Wągrowiec.
  Zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, Wągrowiec
 79. Dostawa szaf sterowniczych do przepompowni ścieków w Lesznie
  Zamawiający: Gminny Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Lesznie, Leszno
 80. Dostawa i zabudowa przepompowni ścieków sanitarnych PS 1 w miejscowości Chocim wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu przeznaczonej do realizacji inwestycji pn. Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik - Chocim - Dębowiec.
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., Prudnik
 81. Zakup systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków w Zbuczynie
  Zamawiający: Wójt Gminy Zbuczyn, Zbuczyn
 82. Dostawa i montaż zestawu hydroforowego, opracowanie dokumentacji projektowej w pomieszczeniu istniejącego węzła cieplnego poradni przyszpitalnych ul. Szamarzewskiego 82/84
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 83. Wymiana urządzeń uzdatniających wodę w istniejącej stacji wodociągowej o wydajności 240m3 d, Q = max. 15m3 h w miejscowości Warnice, gmina Dębno, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 338 1 obręb Warnice
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dębno
 84. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne - z podziałem na zadania: Zadanie 1 Modernizacja ujęcia wody podziemnej - Sieroniowice Zadanie 2 Modernizacja ujęcia wody - Ujazd Zadanie 3 Modernizacja ujęcia wody - Zimna Wódka
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, Ujazd
 85. Przebudwa i modernizacja gminnej oczyszalni ścieków w Besku
  Zamawiający: Urząd Gminy Besko, Besko
 86. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW-SZT.3 W MIEJSCOWOŚCI BRUDZICE GMINA LGOTA WIELKA
  Zamawiający: Gmina Lgota Wielka, Lgota Wielka
 87. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie, budowa sieci wodociągowej Boguszyn - Bukówiec Górny oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej we Włoszakowicach stanowiące zadanie pn.: Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Włoszakowice wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej we Włoszakowicach.
  Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Sp z o.o., Włoszakowice
 88. Remont stacji uzdatniania wody w Górczynie, gmina Szlichtyngowa
  Zamawiający: Gmina Szlichtyngowa, Szlichtyngowa
 89. Modernizacja hydroforni w Panowicach
  Zamawiający: Gmina Trzciel, Trzciel
 90. Modernizacja 11 szt. przepompowni ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 91. Odbudowa przepompowni oczyszczalni ścieków
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Lądek-Zdrój
 92. Budowa zestawu hydroforowego dla wodociągu Pasłęk - Rzeczna, woj. warmińsko-mazurskie.
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
 93. Wdrożenie monitoringu dla przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica Polska
  Zamawiający: Wójt Gminy Kamienica Polska, Kamienica Polska
 94. Wykonanie modernizacji ZUW I - II etap - część I
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Lubin
 95. Modernizacja przepompowni ścieków PG, PS 3 i PS4 w Torzymiu.
  Zamawiający: Urząd Miejski, Torzym
 96. Przebudowa studni głębinowej-Szkółka w Nowym Świecie/gm. Rydzyna
  Zamawiający: Nadleśnictwo Karczma Borowa, Leszno
 97. Zamówienie dodatkowe na zadaniu modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tomaszkowie.
  Zamawiający: Gmina Stawiguda, Stawiguda
 98. : Dostawa zestawu hydroforowego do hydroforni w Libertowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy Mogilany, Mogilany
 99. Dostawa pomp obiegowych do kotłowni miałowej w Warszawie-Rembertowie
  Zamawiający: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. 02-097 Warszawa, ul. Wolnej Wszechnicy 5 Oddział Energetyki Cieplnej 00-892 Warszawa, ul. Elektoralna 24, Warszawa