Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Marian Tadeusz

w KRS

Marian Tadeusz Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Drugie imię:Tadeusz
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziadek Małgorzata Halina, Dziadek Tomasz Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sobiło Tomasz Piotr
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziadek Michał Karol, Konovalov Ihor

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elspec Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000268485
 2. Tomelbud Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000547153

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elektro-ton Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000355743
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Rebud Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000059507
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vitech Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000198140

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Podańsku, ulica Długa, dz. nr 58
  Zamawiający: Gmina Goleniów, Goleniów
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Podańsku ulica Długa, dz. nr 58 Zakres do wykonania obejmuje przebudowę drogi polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Podańsku ulica Długa, dz. nr 58 w tym: a) posadowienie słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 8 m - 9 szt. b) montaż na słupie wysięgników aluminiowych anodowanych (9 szt.) i opraw drogowych ze źródłem światła sodowym o mocy 70W ( 9 szt.) c) ułożenie kabla YAKY4x 25mm2 o długości 350,48 m d) posadowienie szafki oświetlenia ulicznego e) ułożenie rur ochronnych f) wykonanie uziemienia pogrążanego.
 2. Wymiana słupów oświetleniowych na terenie KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Wymiana słupów oświetleniowych na terenie KWP w Gdańsku
 3. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Olsztyńskiej i Zachodniej w Resku
  Zamawiający: Gmina Resko, Resko
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na ulicach Olsztyńskiej i Zachodniej w Resku. Roboty obejmują w szczególności: A. na ulicy Olsztyńskiej: a) dostawę i montaż fundamentów typu B-40 pod słupy oświetleniowe szt. 4 b) dostawę i montaż fundamentów typu B-51A pod słupy oświetleniowe szt. 14 c) dostawę i montaż 4 szt. słupów oświetleniowych SM-1W/E z wysięgnikiem jednoramiennym typu WTM - 20/1, z oprawami oświetleniowymi typu OWS-70W z daszkiem, rastrem ze stali nierdzewnej i kloszem szyszka podpalanym - 4 szt. d) dostawa i montaż 14 szt. słupów oświetleniowych typu SAL-60G z wysięgnikiem jednoramiennym, z oprawami oświetleniowymi typu Cosmo-100W - 14 szt. e) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej f) wykonanie obwodów oświetleniowych realizowanych kablem YAKY - 4x16mm2 dł. 694,00m g) pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, h) pomiar napięcia rażenia dotykowego, i) sprawdzenie stanu izolacji induktorem, j) wykonanie map geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej B. na ulicy Zachodniej: a) dostawa i montaż fundamentów typu F-100 pod słupy oświetleniowe 7 - szt. b) dostawa i montaż 7 szt. słupów oświetleniowych MABO z oprawami oświetleniowymi typu ZSD-70W - 7 szt. c) wykonanie obwodu oświetleniowy realizowany kablem YAKY - 4x16mm2 dł. 261,00m d) pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, e) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej f) pomiar napięcia rażenia dotykowego, g) sprawdzenie stanu izolacji induktorem, h) wykonanie map geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach techniczno - użytkowych i wizualnych, zgodnie z treścią rozdziału 4, pkt 2, ppkt b) SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, projekty budowlano - wykonawcze - załącznik nr 6 do SIWZ, Przedmiary Robót - załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do SIWZ.
 4. ZP/06/2011 Budowa oświetlenia parku oraz kabli zasilających system monitoringu, na terenie PKFM Twierdza Gdańsk, w ramach zadania EKO Hewelianum
  Zamawiający: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk", Gdańsk
  3.1. Przedmiotem zamówienia
  jest budowa oświetlenia parku oraz kabli zasilających system monitoringu - na terenie PKFM Twierdza
  Gdańsk w Gdańsku - w ramach zadania EKO Hewelianum., zgodnie z dokumentacją projektową
  opracowaną przez firmę Grima Projekt Mariusz Naumienko, z siedzibą w Warszawie ul. Daniłowskiego
  16/4, warunkami pozwolenia na budowę nr WUAiOZ7353/1796-2/1 O/4-KN/183176 z dnia 28.07.201 Or.,
  specyfikacją techniczną i przedmiarem robót stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji. Roboty
  wykonywane będą na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Zakres robót objętych zamówieniem
  obejmuje: Rozebranie i odbudowa nawierzchni z kostki kamiennej Wycinka 5 drzew (Robinia o obw. 46cm,
  Głóg wielopniowy O obw. pni ok. 40cm) Wykonanie przewiertów (rura o średnicy 160mm) i ułożenie kabla,
  na odcinkach: - Centrum Monitoringu - SK1 - SK1 - SK4 - SK4 - SK10 Ułożenie kabla w gruncie, na
  odcinkach: - R1 - RO- SK 10 - R1 - SK 4 - Stacja Transformatorowa Wykonanie rozdzielnie: RO i R1
  Wykonanie oświetlenia parkowego - 24 lampy na istniejących fundamentach o rozstawie śrub mocujących
  20 x 20cm: R1-3/1 -i- R1-3/10, R1-5/4, R1-5/8 -i- R1-5/11, R1-5/15 -ł- R1-5/19, R1-5/22 -i- R1-5/25 - 4 lampy
  wraz z fundamentami wzdłuż drogi o nawierzchni brukowej, od rozdzielni R1 Oświetlenie Ogrodu Traw montowane w istniejących murkach, lampami 35W Oświetlenie drzew 2 lampami Wykonanie układu
  sterowania oświetlenia z użyciem zegara astronomicznego Pomiary i badania 3.2. Zamawiający określa
  następujące parametry oświetlenia parkowego: - słupy oświetleniowe o wys. 3-4 m, metalowe w kolorze
  grafitowym (RAL 7016) wyposażone w tabliczki przyłączeniowe (złącza słupowe typu TB) z wyłącznikiem
  nadprądowym 1- biegowym C2 oraz z możliwością wprowadzenia 2 kabli 5-cio żyłowych o przekroju max.
  16mm2. Podstawy słupów wraz z otworami na śruby mocujące oraz dolna część słupów do wysokości min.
  35cm winny być zabezpieczone antykorozyjnie np. elastomerem poliuretanowym. - oprawy oświetleniowe z
  lampami metalhalogenkowymi 70W, z pokrywą zabezpieczającą przed emisją światła do góry, wyposażoną
  w odbłyśnik odbijający światło. Kolor opraw - jak słupy. 3.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych
  materiałów, niż określone w dokumentacji projektowej poprzez wskazanie ich znaków towarowych lub
  pochodzenia, lecz o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych. 3.4.
  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją
  własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być
  konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej
  terenu budowy ponosi Wykonawca. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień z
  gestorami sieci uzbrojenia terenu w zakresie terminów wykonania robót i oraz do dokonania odbiorów
  branżowych z udziałem gestorów sieci. 3.6. Podczas realizacji zadania należy tak zorganizować roboty aby
  zminimalizować uciążliwości w ruchu pieszym w czasie realizacji zadania. Wykonawca ponosi
  odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie oraz za zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót. 3.7.
  Wykonawca jest zobowiązany do urządzenia placu budowy i zaplecza oraz do ich zabezpieczenia na
  własny koszt. Po zakończeniu robót należy rozebrać pomieszczenia tymczasowe i uporządkować teren.
  3.8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od
  odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
  realizacją zamówienia, na kwotę nie niższą niż cena brutto podana w ofercie i przedłożenie
  Zamawiającemu jej kserokopii oraz przedłożenie Zamawiającemu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
  Zdrowia, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 3.9. Wszelkie koszty związane z obsługą
  geodezyjną inwestycji pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnych
  pomiarów powykonawczych i przekazania ich Zamawiającemu w ilości 4 kpI
 5. Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 73 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
  Zakres rzeczowy obejmuje:
  -roboty elektryczne wynikające z wykonania wymiany wewnętrznej
  instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przedszkola
 6. Modernizacja instalacji elektrycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Grzegorzewskiej 6 w Olsztynie
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadanie pod nazwą: Modernizacja instalacji elektrycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Grzegorzewskiej 6 w Olsztynie, 2. Zakres robót obejmuje wykonanie : instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, instalacji elektrycznej oświetlenia nocnego i ewakuacyjnego, instalacji obwodów siłowych, instalacji ochrony od porażeń, ochrony przeciwprzepięciowej, instalacji TV, tablic rozdzielczych, zaprawienie bruzd, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń. 3. Szczegółowy zakres robót musi być zgodny z opracowaną dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej, w skład której wchodzi projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektów BPBW Sp. z.o.o. 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 28 oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących odpowiednie załączniki do niniejszej SIWZ. 4. Dokładne określenie przedmiotu oraz wielkość i zakres zamówienia zawarte są w SIWZ
 7. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej
  Zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej.
  I. Zamówienie w szczególności obejmuje:
  1. zamontowanie 18 latarni,
  2. położenie kabla YAKY 4x25 o długości 827 m,
  3. wykonanie 1 złącza ZKbw-Ou z zegarem PSO-02.

  II. Inne wymagania:
  Wykonawca udzieli zamawiającemu 3-letniej gwarancji jakości na przedmiot umowy w zakresie wykonanych robót, z wyjątkiem zainstalowanych źródeł światła, na które to wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji - licząc od dnia podpisania protokołu odbioru