Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Wojciech Janusz

w KRS

Wojciech Janusz Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wojciech
Drugie imię:Janusz
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Gliwice (Śląskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chaberko Łuczak Anna Maria, Niesler Beata Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Simaf Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000497118

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eco Trade Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000005865
 2. Perfectus Zdrowie Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000139241

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w podziale na 8 zadań.
  Zamawiający: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Gliwice
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w podziale na 8 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 2 do 7.
 2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania - przebudowa i adaptacja byłych wybiegów i zaplecza niedźwiedzi na obiekt dla hodowli i ekspozycji panter śnieżnych i panter mglistych
  Zamawiający: ZOO Wrocław Sp. z o. o., Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji - Przebudowy istniejącego wybiegu dla niedźwiedzi polarnych i zaadoptowania dla panter śnieżnych, adaptacji dwóch wybiegów niedźwiedzi na nową ekspozycję dla panter mglistych oraz wykonanie zimowej ekspozycji dla panter mglistych zwanej dalej Inwestycją, w tym kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej, projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz niezbędnych do jego wydania uzgodnień i decyzji wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: -projekt koncepcyjny, który po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wykonania projektu budowlanego, -projekt budowlany wielobranżowy zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami w branżach: - architektura, - konstrukcja, - instalacje elektryczne, - instalacje sanitarne. -projekt wykonawczy wielobranżowy zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany, -kosztorys inwestorski, -przedmiar robót, -Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - STWiOR w ww. branżach, -uzyskanie pozwolenia na budowę oraz niezbędnych do jego wydania uzgodnień i decyzji, -świadczenie usługi nadzoru autorskiego. Uzyskanie mapy zasadniczej dla celów projektowych i pomiarów geodezyjnych terenu oraz infrastruktury technicznej leży w gestii Wykonawcy. Projekt winien zawierać etapowanie wykonawstwa z możliwością oddzielnego zlecania poszczególnych etapów, szczegółowo określonych w załączonych do SIWZ Założeniach projektowych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: - wizję lokalną - uzgodnienia z Zmawiającym - obowiązujące przepisy określające zakres i formę dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, przepisy prawa budowlanego oraz polskie nomy budowlane - obowiązujące przepisy w zakresie metod i podstaw wykonywania kosztorysów inwestorskich . W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z : Wojciechem JANKOWIAKIEM pod nr telefonu 693-072-411 Całość dokumentacji przekazana zostanie Zamawiającemu w formie drukowanej w 2 dwóch egzemplarzach oraz na nośnikach CD - również w dwóch egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz w formie umożliwiającej Zamawiającemu edycję i wprowadzenie zmian Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na wykonane prace projektowe gwarancji Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca udziela również rękojmi na prace projektowe będące przedmiotem umowy do chwili wygaśnięcia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia . Wykonawca zapewni przez cały czas realizacji umowy, a także na etapie realizacji Inwestycji, zespół projektowy składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, przynależnych do właściwej izby zawodowej we wszystkich specjalnościach wymaganych dla realizacji projektu budowlanego jak również w trakcie robót budowlanych.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji pomieszczeń parteru budynku przy ul. Sobieskiego nr 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informacji Miejskiej
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na adaptację pomieszczeń po byłym sklepie (Cepelia) w budynku przy ulicy Sobieskiego 20 w Rybniku na potrzeby Punktu Informacji Miejskiej niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  Szczegółowy zakres usług określa SIWZ
 4. Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno - budowlanej modernizacji sanitariatów w budynku Ratusza w Tarnowskich Górach, Rynek 4
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dostosowania istniejących sanitariatów (w tym przebudowy dwóch pomieszczeń biurowych na sanitariaty) do aktualnych wymagań sanitarnych w budynku Ratusza, Rynek 4 w Tarnowskich Górach. Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa budynku filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bytomskiej 205A w Piekarach Śląskich
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
  WYTYCZNE do wykonania dokumentacji projektowej zadania pn: Przebudowa budynku filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bytomskiej 205A w Piekarach Śląskich. A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów (obiekt wyłączony z użytkowania) w zakresie termomodernizacji ścian i dachu, wykonania instalacji c.o. zasilanej kotłem gazowym (dwufunkcyjnym) modernizacji pomieszczeń sanitarnych obejmującej sporządzenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych wszystkich branż, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. B. Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 205A. Wybudowany przed około 100 laty w technologii tradycyjnej, parterowy z częściowym podpiwniczeniem. Powierzchnia użytkowa 186 m² (bez piwnic, które nie podlegają przebudowie). Kubatura 1026 m³. Ściany zewnętrzne murowane na pełną spoinę z cegły pełnej grubości 38 cm. Ścianki wewnętrzne z cegły pełnej 24 i 12 cm. Strop nad piwnicami ceramiczny łukowy. Stropodach drewniany krokwiowy z pełnym deskowaniem pokryty papą. Podłogi drewniane. Stolarka: okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne stalowe. Ogrzewanie piecami na paliwo stałe - węglowe. C. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 Dz.U.Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z dnia 16.09.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz innymi obowiązującymi przepisami na dzień przekazania dokumentacji projektowej. D. Dokumentacja projektowa winna zawierać: - remont dachu wraz z ociepleniem i pokryciem (w posiadaniu ocena techniczna wzmocnienia krokwi), - termomodernizację ścian, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie instalacji c. o. zasilanej kotłem gazowym (dwufunkcyjnym), - przyłącze gazowe, - modernizację pomieszczeń sanitarnych, - wentylację pomieszczeń, - wymianę instalacji elektrycznej, - budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, - zadaszenie schodów zewnętrznych. Zaleca się wizję lokalną w terenie. E. Zaprojektowane materiały, urządzenia i produkty powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów i powinny posiadać świadectwa dopuszczające do użytkowania, które wynikają z obowiązujących w tej materii przepisów prawa. Przy wykonaniu przedmiotu zmówienia należy uwzględnić wszystkie niezbędne przepisy prawne, konieczne do właściwego wykonania przedmiotu. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych. F. Opracowanie powinno obejmować: - zakup i aktualizację mapy do celów projektowych, - zakup wypisów z rejestru gruntów, które będą przedmiotem opracowania projektowego, - uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci występujących w granicach opracowania, - kompletny projekt budowlany i projekty wykonawcze wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami warunkującymi uzyskanie pozwolenia na budowę, - dokonania innych uzgodnień i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, - szczegółowe kosztorysy inwestorskie z zestawieniem kosztów dla poszczególnych branż, - przedmiary robót, - zbiorcze zestawienie kosztów, - przedłożenie do akceptacji do Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej opracowanej dokumentacji przed złożeniem projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Piekarach Śląskich, - przedłożenie pełnej dokumentacji do Wydziału Gospodarki Przestrzennej celem uzyskania pozwolenia na budowę. G. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej w 5 egzemplarzach. Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu w 2 egzemplarzach kompletną dokumentację w wersji elektronicznej na płytach CDDVD. Wykonawca dokumentacji projektowej odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową). Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów w okresie 3 lat od daty spisania przez strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej, przygotowania wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca wszystkie opracowania wykona własnym staraniem i na własny koszt
 6. Wykonanie dokumentacji projektowych remontów budynków komunalnych w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych remontów 10 obiektów (nieruchomości). Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części nazwane przez Zamawiającego zadaniami. Zadania nr 1 Gliwicka 17 (powierzchnia użytkowa budynku - 551,30 m2) - remont dachu (część płaska papowa i mansard) z częściową wymianą konstrukcji, remont kominów ponad dachem, dobudowa przewodów wentylacyjnych oraz remont konserwatorski elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres: wykonanie projektu budowlanego na w/w zakres robót (uzyskanie opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków - budynek znajduje się rejestrze zabytków pod numerem A/610/66 27.04.66 w układzie urbanistycznym miasta), wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym przedmiarem robót, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Gliwicka 19 (powierzchnia użytkowa budynku - 182,40 m2) - remont dachu papowego, remont kominów ponad dachem, dobudowa przewodów wentylacyjnych oraz remont konserwatorski elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres: wykonanie projektu budowlanego na w/w zakres robót (uzyskanie opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków - budynek znajduje się rejestrze zabytków pod numerem A/610/66 27.04.66 w układzie urbanistycznym miasta), wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym przedmiarem robót, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Gliwicka 25 (powierzchnia użytkowa budynku - 655,72 m2) - remont instalacji gazowej (demontaż istniejącej instalacji gazowej i wykonanie nowej na klatce schodowej z doprowadzeniem do 9 lokali ) oraz dobudowa przewodów wentylacyjnych. Zakres: wykonanie projektu budowlanego na w/w zakres robót (uzyskanie opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków - budynek znajduje się rejestrze zabytków pod numerem A/610/66 27.04.66 w układzie urbanistycznym miasta), wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym przedmiarem robót, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Lompy 4 (powierzchnia użytkowa budynku - 285,54 m2) - remont konserwatorski elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowa przewodów wentylacyjnych oraz remont klatki schodowej i bramy wjazdowej. Zakres: wykonanie projektu budowlanego na w/w zakres robót (uzyskanie opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków - budynek znajduje się rejestrze zabytków pod numerem A/610/66 27.04.66 w układzie urbanistycznym miasta), wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym przedmiarem robót, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie nr 2 Staropocztowa 1 (powierzchnia użytkowa budynku - 190,36 m²)- remont dachu papowego, remont kominów ponad dachem, dobudowa przewodów wentylacyjnych i remont konserwatorski elewacji frontowej z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres: wykonanie projektu budowlanego na w/w zakres robót (uzyskanie opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków - budynek znajduje się rejestrze zabytków pod numerem A/610/66 27.04.66 w układzie urbanistycznym miasta), wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym przedmiarem robót, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Legionów 31 (powierzchnia użytkowa budynku - 171,49 m²) - wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku, remont dachu papowego, remont kominów ponad dachem, dobudowa przewodów wentylacyjnych oraz remont konserwatorski elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres: wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku z określenie sposobu usunięcia zawilgocenia budynku, wykonanie projektu budowlanego na w/w zakres robót (uzyskanie opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków - budynek znajduje się rejestrze zabytków pod numerem A/610/66 27.04.66 w układzie urbanistycznym miasta), wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym przedmiarem robót, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Legionów 33 (powierzchnia użytkowa budynku - 287,39 m²) - wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku, remont dachu papowego, remont kominów ponad dachem, dobudowa przewodów wentylacyjnych oraz remont konserwatorski elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres: wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku z określeniem sposobu usunięcia zawilgocenia budynku, wykonanie projektu budowlanego na w/w zakres robót (uzyskanie opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków - budynek znajduje się rejestrze zabytków pod numerem A/610/66 27.04.66 w układzie urbanistycznym miasta), wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym przedmiarem robót. Zadanie nr 3 Sienkiewicza 8 (powierzchnia użytkowa budynku - 827,32 m²) - remont dachu dachówkowego z częściową wymianą konstrukcji, remont kominów ponad dachem. Zakres: wykonanie projektu budowlanego na w/w zakres robót (uzyskanie opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków - budynek znajduje się w strefie B1 ochrony konserwatorskiej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry), wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym przedmiarem robót, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. OSP Strzybnica (powierzchnia użytkowa budynku - 376,79 m²) - remont podjazdu do budynku i wymiana posadzki w garażu. Zakres: wykonanie projektu budowlanego na w/w zakres robót, wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym przedmiarem robót, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. OSP Pniowiec (powierzchnia użytkowa budynku - 338,00 m²) -termomodernizacja budynku (ocieplenie dachu i elewacji) wraz z kolorystyką i wymiana instalacji c.o. Zakres: opracowanie audytu energetycznego, wykonanie projektu budowlanego na w/w zakres robót, wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze szczegółowym przedmiarem robót, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji budowlanych dla potrzeb projektów, dokonywanie oceny stanu technicznego i obliczeń wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych dla potrzeb sporządzanych dokumentacji, itp., pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia (planowany termin realizacji inwestycji 2015 - 2016 rok) oraz współpracę z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy z Zamawiającym uszczegółowić zakresy remontów, natomiast przed przystąpieniem do sporządzania właściwego projektu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt wstępny (koncepcji) i uzyskać jego akceptację. W dokumentacji projektowej winny być określone jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie wyrobów. W przypadku braku takiej możliwości, Wykonawca może wskazać nazwy handlowe typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych - nakazując kryterium równoważności. (ustawa Pzp art. 29)
 7. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn: Modernizacja, ogrodzenie, monitoring placu zabaw Bąbel przy ulicy Generała Sikorskiego w Piekarach Śląskich
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie przedstawionej w ofercie Wykonawcy koncepcji w zakresie modernizacji placu zabaw wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem, obejmującej sporządzenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych wszystkich branż, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

  Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich w obrębie działki 2860/255 w rejonie ulicy Generała Sikorskiego.

  Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 /Dz.U.Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004r/ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r /Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z dnia 16.09.2004r/ w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz innymi obowiązującymi przepisami na dzień przekazania dokumentacji projektowej.

  Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzględnić:
  - nawierzchnię bezpieczną dla użytkowników placu zabaw z pogrupowaniem w zależności od wysokości upadku z urządzeń zabawowych pod którymi są układane,
  - pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na
  prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych,
  - elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci,
  - odwodnienie terenu, jeżeli nastąpi taka konieczność,
  - rozwiązania kolizji z sieciami, jeżeli nastąpi taka konieczność,
  - wydzielenie stref możliwie różnorodnych grup wiekowych dzieci,
  - zapewnienie dojścia pomiędzy strefami i urządzeniami,
  - monitoring terenu,
  - oświetlenie terenu z możliwością włączenia do sieci miejskiej,
  - ogrodzenie placu zabaw,
  - oznakowania urządzeń czytelnymi tabliczkami informacyjnymi pokazującymi możliwość i sposób
  wykorzystania każdego urządzenia na placu zabaw,
  - sporządzenie regulaminu korzystania z placu zabaw.

  Zaleca się wizję lokalną w terenie.

  Zamontowany sprzęt rekreacyjny powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnych z Polskimi Normami i powinien posiadać świadectwa dopuszczające użytkowanie, które wynikają z obowiązujących w tej materii przepisów prawa.
  Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie niezbędne przepisy prawne,
  konieczne do właściwego zaprojektowania placów zabaw i zagospodarowania terenu oraz budowy
  placu zabaw zapewniającego dzieciom wysoki komfort zabawy i ochronę przed urazami.
  Należy przewidzieć nasadzenia zieleni jako uzupełnienie terenów zielonych. Odpowiedni dobór krzewów i drzew powinien utworzyć miejsca zacienione, komponujące się w przestrzeni oraz dostosowane do warunków miejscowych.
  Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych.

  Opracowanie powinno obejmować:
  - zakup i aktualizację mapy do celów projektowych,
  - zakup wypisów z rejestru gruntów, które będą przedmiotem opracowania projektowego,
  - uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci występujących
  w granicach opracowania,
  - projekt zagospodarowania terenu z elementami zieleni,
  - kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami warunkującymi
  zgłoszenie wykonania robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
  - dokonania innych uzgodnień i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów
  prawa koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
  - projekty wykonawcze branżowe w zakresie przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury
  kolidujących z zamierzoną inwestycją, jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania,
  - szczegółowe kosztorysy inwestorskie z zestawieniem kosztów dla poszczególnych branż,
  - przedmiary robót,
  - zbiorcze zestawienie kosztów,
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB,
  - przedłożenia do akceptacji do Wydziału Inwestycji i Remontów opracowanej dokumentacji
  przed złożeniem projektu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Piekarach Śląskich,
  - przedłożenia pełnej dokumentacji do Wydziału Gospodarki Przestrzennej celem uzyskania
  zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

  Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej w 5 egzemplarzach.
  Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu w 2 egzemplarzach kompletną dokumentację w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD.
  Wykonawca dokumentacji projektowej odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową).
  Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów
  w okresie 3 lat od daty spisania przez strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej,
  przygotowania wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania
  przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
  Wykonawca wszystkie opracowania wykona własnym staraniem i na własny koszt.
 8. Usługa opracowania dokumentacji projektowej w ramach modernizacji laboratorium bakteriologicznego przy ul. Koziołka dla potrzeb dwóch laboratoriów bakteriologii wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
  Usługa opracowania dokumentacji projektowej w ramach modernizacji laboratorium bakteriologicznego przy ul. Koziołka dla potrzeb dwóch laboratoriów bakteriologii wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 9. Wykonanie projektu zmian przebudowy oraz odnowienia wraz z zakupem sprzętu istniejących oddziałów ginekologiczno- położniczego i noworodkowego Szpitala w Oleśnie w zakresie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739)
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
  Wykonanie projektu zmian przebudowy oraz odnowienia wraz z zakupem sprzętu istniejących oddziałów ginekologiczno- położniczego i noworodkowego Szpitala w Oleśnie w zakresie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739)
  Opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do SIWZ

Inne osoby dla Łuczak Wojciech Janusz (30 osób):