Kogo reprezentuje osoba

Łuczak Zbigniew

w KRS

Zbigniew Łuczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Nazwisko:Łuczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Wałbrzych (Dolnośląskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Behan Bogdan, Kiedos Krzysztof Mieczysław, Lisowski Jerzy Marek, Piątkowska Joanna, Rojek Tadeusz, Żywot Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Behan Bogdan, Dudek Anna Małgorzata, Dudek Dariusz, Kiedos Iwona Anna, Kiedos Krzysztof Mieczysław, Lisowski Jerzy Marek, Piątkowska Buentello Joanna Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alpex Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000154892

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział W Wałbrzychu, Wałbrzych − KRS 0000097063
 2. Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowo - Handlowe Elbud Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000130552
 3. Przedsiębiorstwo Inwestbud Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000125905
 4. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-remontowe Oddziału Wałbrzyskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa W Wałbrzychu Sp. Z O.O., Wałbrzych − KRS 0000158264

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIEBODZICACH PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 30 w ramach realizacji projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków – termomodernizacja budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul Parkowej 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30, internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41” w projekcie RPDS.03.03.04-02-0026/16-00
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30 w ramach projektu nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00. Zadanie powyższe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” – ZIT AW.
  Zakres prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach obejmuje:
  1)wymianę istniejącej instalacji C.O. oraz przebudowę istniejącej kotłowni ze zmianą paliwa stałego na gazowe, w tym zmianę lokalizacji kotłowni gazowej na 3–kondygnację i jej wydzielenie pożarowe: ściany, strop i podłoga do klasy REI60, drzwi – EI30 oraz wbudowanie komina powietrzno-spalinowego z kanałem wentylacji grawitacyjnej,
  2) remont istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie nowej kotłowni,
  3) roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych (ocieplenie od wewnątrz),
  4) wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
  5) ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową,
  6) wykonanie świadectwa energetycznego budynku po przeprowadzonej termomodernizacji
 2. Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Rynek 2 w Wałbrzychu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenażu opaskowego i izolacji ścian piwnic budynku przy ul. Rynek 2 w Wałbrzychu, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach: etap 1- remont dachu, etap 2 - remont elewacji. Prace związane z realizacją zadania obejmują m.in.: etap 1:remont dachu: rozbiórka pokrycia z dachówki, rozebranie rynien, rozebranie kominów wolnostojących, wykonanie nowych kominów, wymiana końcówek krokwi, wykonanie paroizolacji, wymiana łacenia dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki karpiówki, montaż rynien, montaż akcesoriów dachowych: płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich itp., rozbiórka pokrycia z papy, wymiana deskowania, wykonanie nowego pokrycia dachu z papy, wykonanie innych niezbędnych prac do prawidłowego zrealizowania zamówienia; etap 2: remont elewacji: zabezpieczenie okien folią, odpicie tynków, rozebranie obróbek blacharskich i rur spustowych, przygotowanie podłoży pod tynki renowacyjne, oczyszczenie i odtworzenie gzymsy, wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie elewacji, montaż obróbek blacharskich i rur spustowych, oczyszczenie i malowanie krat i balustrad, czyszczenie piaskowca (bramy i cokół), uzupełnienie ubytków elementów kamiennych, wykonanie warstwy zabezpieczającej (hydrofobizacja), montaż drzwi zewnętrznych, witryny i bramy, wykonanie innych niezbędnych prac do prawidłowego zrealizowania zamówienia. UWAGA: Wykonanie w/w robót winno odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów bhp. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieżności między zakresem robót wynikającym z przedmiarów, a dokumentacją projektową wiążące są zapisy dokumentacji projektowej. Rozliczenie robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a zostały ujęte w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych robót będą stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, natomiast koszty materiałów zostaną określone na podstawie średnich cen w cennikach SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie niniejszego zadania
 3. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Zamawiający: Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wymiany istniejącej stolarki okiennej na okna pcv i drewniane wraz z odtworzeniem metalowych elementów okuć, wymiana odtworzenie stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z renowacja lub odtworzeniem metalowych elementów okuć. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie budowlanym oraz projekcie umowy dołączonym do SIWZ. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obowiązuje tylko w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
 4. Remonty, roboty zabezpieczające i przebudowa lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, należących do ANR OT Wrocław.
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Wrocław
  Zamówienie podzielono na 5
  odrębnych przedmiotów zamówienia.
 5. Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Szkoła od nowa pn.: Naprawa dachów oraz wykonanie odwodnienia placu wewnątrz budynków III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jordana 4 w Wałbrzychu
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych, Wałbrzych
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) roboty remontowe ścian, posadzki i instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu siłowni,
  2) odgruzowanie przewodów kominowych i wentylacji pomieszczenia przy sali gimnastycznej,
  3) uzupełnienie docieplenia ścian zewnętrznych (związanych z obniżeniem poziomu opaski wokół budynku) oraz montaż stopnia granitowego z wycieraczką przy wyjściu z budynku A na dziedziniec szkoły.
 6. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Naprawa dachów oraz wykonanie odwodnienia placu wewnatrz budynków III Liceum ogólnokształcącego przy ul. Jordana 4 w Wałbrzychu
  Zamawiający: Gmina Wałbrzych, Wałbrzych
  Zakres do wykonania obejmuje do wykonania następując roboty: - naprawę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, - naprawę pokrycia dachowego z papy, - naprawę porycia dachowego z blachy, - impregnację więźby dachowej, - wymianę zniszczonych elementów więźby dachowej, - naprawę uszkodzonych przez opady deszczu gzymsów wraz z zabezpieczeniem przed ich ponownym uszkodzeniem - przemurowanie kominów wraz z wykonaniem nowych czap kominowych, - naprawę elementów zakończeniowych istniejącej wentylacji na dachu, - wykonanie nowych obróbek blacharskich, - wykonanie nowej instalacji odgromowej, - wymiana rynien wraz rurami spustowymi z wpięciem do istniejącej sieci deszczowej, - wykonanie drenażu opaskowego wokół całego budynku, - wykonanie zabezpieczenia przed wilgocią ścian w gruncie oraz podłóg przy gruncie - wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej. Zakres rzeczowy robót budowlanych do wykonania określają 1)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy, 2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy, 3) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. Szczegółowy opis robót budowlanych według dokumentacji projektowo kosztorysowej opracowanej przez Waldemara Mazanika prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo inż. Waldemar Mazanik z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 47/2, 58-302 Wałbrzych objętej decyzją pozwoleniem na budowę nr 1041/2014 z dnia 16.09.2014 znak BAB.6740.1109.2014 DW/24176/09/2014. UWAGA! Prace wykonywane będą na obiekcie funkcjonującym.