Kogo reprezentuje osoba

Łukasik Czesław

w KRS

Czesław Łukasik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Czesław
Nazwisko:Łukasik
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1942 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Opole Lubelskie (Lubelskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barcicka Anna, Bucior Anna Irena, Cybulak Krzysztof Tomasz, Czechowicz Anatol, Goliszek Izabela, Gołofit Urszula Ewa, Jędrasik Barbara, Koziński Tadeusz Szczepan, Kwietniewski Stanisław, Madejek Grażyna Zofia, Mańkowska Ewa, Marcinkowski Józef Zdzisław, Morek Wieńczysław, Nadzieja Teodora Anna, Nowaczek Adam, Perzanowski Jacek, Pietroń Tadeusz Andrzej, Piłat Anna, Polak Lucyna, Porębski Tadeusz, Przepiórka Stanisław Henr, Socha Małgorzata Barbara, Walczyk Dorota, Żyszkiewicz Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zegarski Zbigniew Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ochotnicza Straż Pożarna, Noworąblów − KRS 0000021192
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Karczmiska Drugie, Karczmiska Drugie − KRS 0000179784
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Rozalinie, Rozalin − KRS 0000054364
 4. Powiatowy Bank Spółdzielczy W Opolu Lubelskim, Opole Lubelskie − KRS 0000107197

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fruvitaland Sp. Z O.O., Piotrawin − KRS 0000398000
 2. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz W Lublinie, Lublin − KRS 0000190298

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w PLN w kwocie 900 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez gminę Karczmiska
  Zamawiający: Gmina Karczmiska, Karczmiska
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w PLN w kwocie 900 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez gminę Karczmiska.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  a. Okres kredytowania: 6 lat, z opóźnionym terminem spłaty (karencja spłaty kredytu 2 lata od dnia uruchomienia kredytu), okres spłaty kredytu - od 10 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r., w następujących terminach i ratach:
  Lp. Data spłaty Wysokość raty kapitału (w zł)
  1 10.12.2015 15 000,00
  2 30.09.2016 10 000,00
  3 31.03.2017 50 000,00
  4 30.06.2017 50 000,00
  5 30.09.2017 50 000,00
  6 30.12.2017 50 000,00
  7 31.03.2018 82 500,00
  8 30.06.2018 82 500,00
  9 30.09.2018 82 500,00
  10 30.12.2018 82 500,00
  11 31.03.2019 86 250,00
  12 30.06.2019 86 250,00
  13 30.09.2019 86 250,00
  14 30.12.2019 86 250,00
  RAZEM 900 000,00

  b. Oprocentowanie miesięczne liczone od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na zmiennej stawce WIBOR 3M plus marża banku (marża nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy). Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 07.11.2013 r., opublikowaną przez NBP.
  c. Zamawiający wymaga uruchomienia kredytu jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Gminy Karczmiska, prowadzony przez PBS Opole Lubelskie Oddział Karczmiska, o numerze 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010 - w terminie do dnia 10.12.2013 r.
  d. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania.
  e. Warunki wymagane przez Zamawiającego, co do prowizji i opłat bankowych:
  Zamawiający zapłaci bankowi jednorazową prowizję przygotowawczą liczoną od kwoty całkowitej kredytu. Poza jednorazową prowizją Zamawiający nie przewiduje żadnych innych prowizji i opłat związanych z wykonaniem umowy. Prowizja przygotowawcza zostanie zapłacona w dniu uruchomienia kredytu.
  f. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisany przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
  g. Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z weksla w dniu podpisania umowy.
  h. Umowa kredytowa, weksel, deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.
 2. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w złotych polskich w kwocie 900000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Karczmiska.
  Zamawiający: Gmina Karczmiska, Karczmiska
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w złotych polskich w kwocie 900 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Karczmiska.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  a. Okres kredytowania: 5 lat, z opóźnionym terminem spłaty (spłata od 30.09.2013r.), spłata w ratach kwartalnych, okres spłaty kredytu - począwszy od 30.09.2013 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w następujących terminach i ratach:
  FN.271.2.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Strona 3 z 16
  Lp.
  Data spłaty
  Wysokość raty kapitału (w zł)
  1
  30.09.2013
  5 000,00
  2
  30.06.2014
  5 000,00
  3
  31.03.2015
  62 500,00
  4
  30.06.2015
  62 500,00
  5
  30.09.2015
  62 500,00
  6
  31.12.2015
  62 500,00
  7
  31.03.2016
  87 500,00
  8
  30.06.2016
  87 500,00
  9
  30.09.2016
  87 500,00
  10
  31.12.2016
  87 500,00
  11
  31.03.2017
  72 500,00
  12
  30.06.2017
  72 500,00
  13
  30.09.2017
  72 500,00
  14
  31.12.2017
  72 500,00
  RAZEM
  900 000,00
  b. Oprocentowanie kwartalne (3-miesięczne) liczone od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na zmiennej stawce WIBOR 3M plus marża banku (marża nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy). Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 07.11.2012 r. opublikowaną przez NBP.
  c. Zamawiający wymaga uruchomienia kredytu jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Gminy Karczmiska prowadzony przez PBS Opole Lubelskie Oddział Karczmiska o numerze 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010 w terminie do dnia 03.12.2012 r.
  d. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania.
  e. Warunki wymagane przez Zamawiającego, co do prowizji i opłat bankowych:
  Zamawiający zapłaci bankowi jednorazową prowizję przygotowawczą liczoną
  FN.271.2.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Strona 4 z 16
  od kwoty całkowitej kredytu. Poza jednorazową prowizją Zamawiający nie przewiduje żadnych innych prowizji i opłat związanych z wykonaniem umowy. Prowizja przygotowawcza zostanie zapłacona w dniu uruchomienia kredytu.
  f. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisany przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
  g. Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z weksla w dniu podpisania umowy.
  h. Umowa kredytowa, weksel, deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.
 3. Długoterminowy kredyt złotowy dla Gminy Chodel w kwocie 1 200 000 PLN
  Zamawiający: Gmina Chodel, Chodel
  Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt złotowy dla Gminy Chodel, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:
  1)kwota łączna kredytu K = 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
  2)wymagany okres kredytowania: 37 miesięcy liczone łącznie z miesiącem, w którym nastąpi wpływ kredytu na konto Zamawiającego. Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
  3)postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
  4)spłata kapitału w złotych polskich (PLN) nastąpi w 36 ratach miesięcznych,
  (1 rata 33 345 PLN , 35 rat po 33 333 PLN )
  5)oprocentowanie kredytu za dany okres odsetkowy - roczne według zmiennej stopy procentowej, liczonej jako suma średniego WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy i stałej marży bankowej mb
  6) odsetki będą naliczane przez Wykonawcę i płatne przez Zamawiającego w okresach
  miesięcznych.
  7) płatności odsetek, za poprzedni okres odsetkowy (miesiąc) będą realizowane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnej informacji o wielkości raty odsetkowej, wraz z kalkulacją tej wielkości..
  8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej (niż ustalona w harmonogramie stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) spłaty części lub całości kapitału. W takiej sytuacji odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie także ilość i wielkość rat odsetkowych.

Inne osoby dla Łukasik (567 osób):