Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Andrzej Kazimierz

w KRS

Andrzej Kazimierz Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Modła-kolonia (Wielkopolskie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Maciejewski Sławomir Jan, Sołoducha Joanna Magdalena
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nagórny Andrzej
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nagórny Andrzej

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nagórny Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji Zhi, Warszawa − KRS 0000538371
 2. Saunopol Maciejewski Sp. J. - Grupa Sbs, Łódź − KRS 0000005473
 3. Sbs Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000091967
 4. Sun.biz Technology Sp. Z O.O., Modła-kolonia − KRS 0000721588
 5. Sun.biz Technology Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Modła-kolonia − KRS 0000725263

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Rzemieślnicza Zagłębie, Konin − KRS 0000083852

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca, roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj.
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  1. Zamówienie: Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca obejmuje wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dotyczących montażu i uruchomienia instalacji pomp ciepła we wskazanych obiektach wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym (załącznik nr 9 do SIWZ) wykonać prace instalacyjne polegające w szczególności na: a) montażu powietrznych sprężarkowych pomp ciepła, b) podłączeniu do instalacji c.o. w obrębie istniejącego źródła ciepła odbiorcy, c) podłączeniu do instalacji c.w.u. w obrębie istniejącego źródła ciepła odbiorcy, d) podłączeniu automatyki sterującej, e)przeprowadzeniu próby szczelności i uruchomieniu. 3. Celem zadania jest wytworzenie ciepła z odnawialnych źródeł energii na cele ciepłej wody użytkowej i ogrzewania w okresach przejściowych w 31 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i dwóch budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Rzeczyca. 4. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia, mają przynieść wymierne efekty w zakresie oszczędności energii oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z lokalnych kotłowni węglowych. Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie Zamawiającego, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych. Zamawiający nie ma prawa żądać podniesienia standardu określonego niniejszym programem użytkowym. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, aktualnych norm i instrukcji. 5. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 6. Do podstawowych zadań Wykonawcy należy (przedmiot zamówienia): a) wykonanie dokumentacji projektowej a także uzgodnienie dokumentacji z właścicielem budynku oraz z przedstawicielem Zamawiającego w osobie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodności z celem i zakresem zadania; b) zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na bazie sporządzonego projektu; c) roboty budowlano - montażowe; d) usługi serwisowe; e) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów instalacji, źródła ciepła, f) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania, g) wykazanie oczekiwanego efektu rzeczowego h) sporządzenie kalkulacji cen brutto dla następujących elementów realizacji: i. montaż powietrznej sprężarkowej pompy ciepła, ii. włączenie w istniejącą instalację c.o., iii. włączenie w istniejącą instalację c.w.u., iv. podłączenie automatyki i okablowania, v. uruchomienie. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: a. Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ; b. Specyfikacji pomp ciepła dla projektu Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ; 8. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy tez norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprowadzenie elementów przedmiotu zamówienia określających wymagany minimalny standard techniczny i jakościowy. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu rozwiązań równoważnych wraz z podaniem ich parametrów i przedstawieniem dowodów równoważności w postaci kart katalogowych. Brak wskazania w ofercie rozwiązań równoważnych wraz z wykazaniem ich równoważności będzie traktowane jako zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów i urządzeń, o których mowa w programie Funkcjonalno - Użytkowym. 9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję - potwierdzić pisemnie przez właściciela nieruchomości. 10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 5 letniej gwarancji i rękojmi podstawowej na całość przedmiotu zamówienia, w tym roboty budowlano-montażowe oraz minimum 5 -letniej gwarancji szczególnej na pompy ciepła i inne urządzenia oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji. Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji podstawowej będą bezpłatne. Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie napraw na skutek awarii, nieprawidłowości działania, usterek oraz przeglądów serwisowych
 2. Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- pompy ciepła. Etap II
  Zamawiający: Gmina Rzeczyca, Rzeczyca
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemów grzewczych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pomp ciepła w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca:
  - budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy,
  - budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu,
  - budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboczy

Inne osoby dla Maciejewski Andrzej Kazimierz (76 osób):