Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Edward

w KRS

Edward Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Edward
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Pisz (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:273 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bagiński Wiesław Jarosław, Dąbrowski Jan, Drozdek Mieczysław, Duda Jan, Kijora Zdzisław, Małszycki Janusz, Targońska Katarzyna Anna, Targoński Krzysztof, Łosiak Jarosław Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bentra Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora Sp. J., Pisz − KRS 0000083573
 2. Piskie Towarzystwo Brydża Sportowego Pisa W Piszu, Pisz − KRS 0000015160
 3. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe W Piszu Sp. Z O.O., Pisz − KRS 0000058395

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Piszu, Pisz − KRS 0000152749
 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Pisz − KRS 0000021769
 3. Przedsiębiorstwo Pks Człuchów Sp. Z O.O., Człuchów − KRS 0000039573

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210, a w szczególności: 1) wykonanie robót przygotowawczych; 2) wykonanie robót ziemnych; 3) wykonanie podbudowy drogi; 4) ustawienie krawężników betonowych; 5) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach: o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o łącznej długości 191,74 m; 6) wykonanie pobocza drogi.
 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18, a w szczególności: 1) wykonanie robót przygotowawczych; 2) wykonanie robót ziemnych; 3) wykonanie podbudowy drogi; 4) ustawienie krawężników betonowych najazdowych; 5) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach: o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o łącznej długości 246,49 m; 6) wykonanie pobocza drogi.
 3. Wykonanie nawierzchni ścieralnej w miejscowości Wólka
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Ruciane-Nida
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ścieralnej drogi gminnej w miejscowości Wólka, gmina Ruciane-Nida, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowę; 3) roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (2920,00 m2); 4) roboty dodatkowe, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Wykonawca, który zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca, Ne etapie realizacji umowy, musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy z materiałów, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku istnienia takiego wymagania z zastosowaniem materiałów posiadających atesty, poświadczające spełnienie odpowiednich norm. Przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany z materiałów Wykonawcy i przy pomocy jego własnego sprzętu. 5. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) zostały określone w Rozdziale XIX SIWZ.
 4. Modernizacja drogi w miejscowości Kumielsk – II Etap od km 0+155 do km 0+400.
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi gminnej w miejscowości Kumielsk – II Etap od km 0+155 do km 0+400.
  Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kumielsk od km 0+155 do km 0+400
  Zakres robót obejmuje:
  - roboty przygotowawcze,
  - roboty rozbiórkowe,
  - roboty ziemne,
  - rury osłonowe i regulacja urządzeń poziemnych,
  - podbudowa,
  - elementy ulic,
  - nawierzchnie,
  Budowa chodnika w miejscowości Kumielsk od km 0+155 do km 0+350
  Zakres robót obejmuje:
  - podbudowa,
  - elementy ulic,
  - nawierzchnie.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 i 8 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, które znajdują się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  3.Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona
  w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
  4.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy:
  1)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu a także kierownika budowy i kierowników robót;
  2)Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego
  w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
  w art. 29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę;
  3)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
  4)Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
  5.Zasady dotyczące podwykonawstwa:
  1)Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcy.
  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  3)Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
  4)Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych Podwykonawców jak za własne.

 5. Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na dz. o nr geod. 122/1
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1, a w szczególności:
  1) wykonanie robót przygotowawczych;
  2) wykonanie robót ziemnych;
  3) wykonanie podbudowy drogi;
  4) ustawienie krawężników betonowych;
  5) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach: o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o łącznej długości 312,49 m;
  6) wykonanie pobocza drogi;
  7) przełożenie kabla telekomunikacyjnego.
 6. Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  . Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5, a w szczególności:
  1) wykonanie robót przygotowawczych w tym zabezpieczenie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi;
  2) wykonanie robót ziemnych;
  3) wykonanie podbudowy drogi;
  4) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach: o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o łącznej długości 400 m;
  5) wykonanie pobocza drogi.
 7. Modernizacja drogi wewnętrznej Szkody – Radysy poprzez zmianę nawierzchni drogi.
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi wewnętrznej Szkody - Radysy poprzez zmianę nawierzchni drogi.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:
  1.Zadanie pierwsze – Modernizacja drogi wewnętrznej Szkody – Radysy poprzez zmianę nawierzchni drogi na odcinku 0+000 do 0+678 dz. nr geod.138/2, 18/5, 8/94, 30/1, 30/2 (koszty kwalfikowalne projektu)
  Zakres robót obejmuje:
  - roboty przygotowawcze,
  - roboty ziemne, wykopy,
  - wykonanie konstrukcji drogi gminnej ze zjazdami bitumicznymi,
  - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
  - zabezpieczenie infrastruktury,
  - przestawienie ogrodzenia,
  - budowa kanalizacji deszczowej.
  2.Zadanie drugie – Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Radysy na odcinku 0+000 do 0+202 dz. nr geod 8/94 (koszty niekwalfikowalne projektu).
  Zakres robót obejmuje:
  - roboty przygotowawcze,
  - roboty ziemne,
  - wykonanie konstrukcji drogi gminnej ze zjazdami bitumicznymi,
  - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
  - zabezpieczenie infrastruktury,
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 i 8 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, które znajdują się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  3.Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
  4.Pierwsze zadanie przedmiotu zamówienia dofinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
  5.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy:
  1)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu a także kierownika budowy i kierowników robót;
  2)Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, których mowa w art.29 ust.3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę;
  3)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
  4)Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
  6.Zasady dotyczące podwykonawstwa:
  1)Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcy.
  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  3)Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
  4)Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych Podwykonawców jak za własne.
 8. Modernizacja drogi wewnętrznej w Orłowie poprzez zmianę nawierzchni drogi.
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi wewnętrznej w Orłowie poprzez zmianę nawierzchni drogi działka o nr geod. 238/1, 242 obręb Orłowo.
  Zakres robót obejmuje:
  - roboty przygotowawcze, roboty ziemne i roboty towarzyszące,
  - wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów – układanie nawierzchni bitumicznej,
  - rowy i pobocza,
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 i 8 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, które znajdują się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne ”.
  3.Przedmiar robót dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
  4.Przedmiot zamówienia dofinansowany będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
  5.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
  Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy:
  1)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu a także kierownika budowy i kierowników robót.
  2)Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego
  w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
  w art.29 ust.3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę.
  3)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
  4)Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
  6.Zasady dotyczące podwykonawstwa:
  1)Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia Podwykonawcy.
  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  3)Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
  4)Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych Podwykonawców jak za własne.
 9. Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2, 196/3
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  . Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2, 196/3, a w szczególności:
  1) wykonanie robót przygotowawczych w tym regulacja pionowa studzienek i urządzeń podziemnych;
  2) wykonanie robót ziemnych;
  3) wykonanie podbudowy drogi;
  4) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach: o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o łącznej długości 365 m;
  5) wykonanie pobocza drogi.
 10. Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na dz. o nr geod. 6/34
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na dz. o nr geod. 6/34, a w szczególności:
  1) wykonanie robót przygotowawczych;
  2) wykonanie robót rozbiórkowych;
  3) wykonanie robót ziemnych;
  4) wykonanie podbudowy drogi oraz chodnika;
  5) ustawienie krawężników betonowych;
  6) ustawienie obrzeży betonowych;
  7) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach: o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o łącznej długości 220,86 m;
  8) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8cm;
  9) wykonanie pobocza drogi.
 11. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. o nr geod. 106/2
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. o nr geod. 106/2, a w szczególności:
  1) wykonanie robót przygotowawczych, w tym montażu rur ochronnych oraz karczowania pni;
  2) wykonanie robót ziemnych;
  3) wykonanie podbudowy drogi;
  4) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o łącznej długości 450 m;
  5) wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej o grubości 8 cm;
  6) wykonanie pobocza drogi.
 12. Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na dz. o nr geod. 335, 336, 337, 110/21
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na dz. o nr geod. 335, 336, 337, 110/21, a w szczególności: 1) wykonanie robót przygotowawczych, w tym regulacji pionowej studzienek i zasuw, montażu rur ochronnych, oraz usunięcie drzew i krzewów; 2) wykonanie robót rozbiórkowych; 3) wykonanie podbudowy drogi; 4) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) o łącznej długości 706 m; 5) wykonanie pobocza drogi.
 13. Zagospodarowanie terenów gminnych na osiedlu przy ulicy Witosa w Białej Piskiej.
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów gminnych na osiedlu przy ulicy Witosa w Białej Piskiej na działkach o numerach geodezyjnych: 284/10, 284/18, 284/21, 284/27, 284/31, 293/21 i 293/22 w trzech lokalizacjach zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – planem sytuacyjnym(projekt budowlany rys. nr 1). Na dz. geod. nr: 293/21 i 293/22 na odcinku drogi osiedlowej o szerokości 3,70 m od km 0+000,00 do km 0+064,15 projektuje się jej poszerzenie do szerokości 4,5 m oraz wykonanie zatoki postojowej z równoległymi miejscami postojowymi z betonowych płyt ażurowych gr. 10 cm. Na istniejącej nawierzchni należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm, a na poszerzeniu jezdni nawierzchnię składającą się z dwóch warstw: wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 2 x 4 cm.
  Na dz. geod. nr: 284/10, 284/21, 284/27 i 284/31 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+074,31 projektuje się wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na istniejącej nawierzchni. Na dalszym odcinku do km 0+106,04 należy wykonać korytowanie, warstwy podbudowy i nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm oraz zatoki postojowej z prostopadłymi miejscami postojowymi z betonowych płyt ażurowych gr. 10 cm.
  Na dz. geod. nr 284/10 i 284/18 zaprojektowano wykonanie korytowania, warstw podbudowy i nawierzchni jezdni szerokości 4,5 m składającą się z dwóch warstw: wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 2 x 4 cm oraz zatoki postojowej szerokości 5,0 m z prostopadłymi miejscami postojowymi z betonowych płyt ażurowych gr. 10 cm.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 i 8 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, które znajdują się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  3.Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
  4.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
  Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy:
  1)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu a także kierownika budowy i kierowników robót;
  2)Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, których mowa w art.29 ust.3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę;
  3)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
  4)Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
  5.Zasady dotyczące podwykonawstwa:
  1)Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcy.
  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  3)Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
  4)Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych Podwykonawców jak za własne.
 14. Modernizacja drogi wewnętrznej w Konopkach poprzez zmianę nawierzchni drogi.
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi wewnętrznej w Konopkach poprzez zmianę nawierzchni drogi działka o nr geod. 213 obręb Konopki na odcinku 361 mb.
  Zakres robót obejmuje:
  - prace przygotowawcze i towarzyszące,
  - roboty ziemne,
  - wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów indywidualnych,
  - pobocza,
  - regulacja i zabezpieczenie infrastruktury technicznej.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 i 8 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
  We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, zamawiający dodaje zapis „lub równoważne ”.
  3. Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
  4.Przedmiot zamówienia dofinansowany będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
  5.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
  Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy:
  1)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu a także kierownika budowy i kierowników robót;
  2)Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, których mowa w art.29 ust.3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców, zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę;
  3)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a - zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
  4)Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ
  6.Zasady dotyczące podwykonawstwa:
  1)Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcy.
  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  3)Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
  4)Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
 15. Przebudowa drogi gminnej – ulica Żymierskiego w Świętajnie
  Zamawiający: Gmina Świętajno, Świętajno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulica Żymierskiego w Świętajnie” w skład którego wchodzi n/w zakres rzeczowy robót:•Przygotowanie terenu pod budowę: -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 0,435 km, -Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 18,6 m2, -Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 208+109 m, -Roboty remontowe – frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km 186 m2, -Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, -Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, -Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 8 szt.• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: -Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 116,67 m3.• Podbudowa: -Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników 413,00 m2, -Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników 55,23 m2, -Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik 413,00 m2, -Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 cm ( po zjazdy ) 55,23m2, • Krawężniki i obrzeża: -Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 332,40 m, -Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 326,52 m,• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej: -Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 468,23 m2.• Nawierzchnia bitumiczna: -Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne 75,00 t, -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm ( warstwa ścieralna ) 2392,50 m2.• Oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: -Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych 4 szt., -Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2, -Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 20 m2. •Odwodnienie: -Wymiana uszkodzonych rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych z PVC o śr. nom. 200 mm 153 m, -Wymiana nieczynnych uszkodzonych studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem 2 szt., -Przejścia przez ścianę betonową o grub. dla rurociągów śr. 200 mm 3 przej. -Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 2 szt. •Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.
 16. Remont drogi powiatowej Nr 4634N od km 0+000 do km 0+146,80 - ulicy Okopowej w Piszu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 4634N od km 0+000 do km 0+146,80 - ulicy Okopowej w Piszu.
  Zakres robót obejmuje:
  1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki granitowej i nawierzchni brukowcowej,
  2)rozbiórkę nawierzchni z betonowych płyt sześciokątnych i nawierzchni betonowej miejsc postojowych,
  3) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej z odzysku,
  4) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki granitowej.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziałach V-VII SIWZ.
 17. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, AC WMS 16 20/30 odporny na okleinowanie - warstwa wiążąca - grub. po zagęszcz. 3-12 cm przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/175/2014
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Nawierzchnia z betonu asfaltowego, AC WMS 16 20/30 odporny na okleinowanie - warstwa wiążąca - grub. po zagęszcz. 3-12 cm przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska.
 18. Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem na odkład Wykonawcy do 20 km z kosztami składowania przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/176/2014
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem na odkład Wykonawcy do 20 km z kosztami składowania przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska
 19. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat III, , przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/84/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat III, , przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska.
 20. Dowóz gruntu z ukopu, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w miejscach przewyższenia niwelety w gruncie kat. I i II przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/79/2014
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Dowóz gruntu z ukopu, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w miejscach przewyższenia niwelety w gruncie kat. I i II przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska.
 21. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, AC WMS 22 20/30 - grub. warstwy po zagęszczeniu 7 cm, przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/178/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 22. Dowóz gruntu z ukopu, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w miejscach przewyższenia niwelety w gruncie kat. I i II przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/81/2014
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 23. Dowóz gruntu z ukopu, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w miejscach przewyższenia niwelety w gruncie kat. I - II,przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/80/2014
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 24. Dowóz gruntu z ukopu, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w miejscach przewyższenia niwelety w gruncie kat. I i II przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/82/2014
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 25. Remont drogi powiatowej Nr 1694N DK Nr 63 - Łysonie od km 3+355 do km 3+642 i od km 4+819 do km 5+049.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 26. MD-04 P/A Rozebranie konstrukcji nośnej żelbetowej obiektu, przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska.Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/131/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 27. MD-04 P/A rozebranie ścianek nośnych, przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/130/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 28. MD-04 P/A rozebranie skrzydełek mostu, przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/129/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 29. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676N od dr. Nr 1867N - Zalesie od km 1+834 do km 3+003,51 (km wg dok.: 0+000 - 1+169,51)
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 30. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie – DK Nr 63 – Turowo – Zawady od km 12+345 do km 12+942 w m. Turowo.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 31. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864N od DW Nr 667 - Monety - Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 32. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz
  Zamawiający: Gmina Wąsosz, Wąsosz
 33. Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Chopina 1 w Szczytnie
  Zamawiający: Gmina Miejska Szczytno, Szczytno
 34. Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 35. Wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 58 w m. Biała Piska od km 138+450 do km 138+775.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 36. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn.
  Zamawiający: Gmina Szczuczyn, Szczuczyn
 37. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 38. PZD.3210.15.2016 - Remont drogi powiatowej Nr 1688N od DK NR 63 (Szczechy Wlk.) - Zdory - DK NR 63 (Kociołek Szlachecki) od km 3+185 do km 4+080 w m. Zdory
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 39. Modernizacja drogi w miejscowości Kumielsk Zadanie 1 Modernizacja drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk. Zadanie 2 Budowa chodnika w miejscowości Kumielsk
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
 40. PZD.3210.14.2016 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 24+130 do km 24+500 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 1+630 - 2+000)
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 41. Modernizacja nawierzchni w msc. Faryny
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, Szczytno
 42. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorze w gminie Orzysz
  Zamawiający: Urząd Miejski w Orzyszu, Orzysz
 43. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn
  Zamawiający: Gmina Szczuczyn, Szczuczyn
 44. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1524N Dąbrowy - Antonia - dł. 3,573 km w lok. od km 1+527 do km 5+100
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie, Szczytno
 45. Remont ulicy Kościuszki w Piszu
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 46. Odnowa nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 609 Mikołajki - Ukta na powierzchni 12 663,49 m2. ZDW/RDW.K-2/PN/3220/131/15
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 47. PZD.3210.19.2015 Remont drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie - DK nr 63 - Turowo - Zawady od km 14+549 do km 15+349 w m. Bogumiły
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 48. PZD.3210.18.2015 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 24+000 do km 24+130 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.:1+500 - 1+630)
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 49. PZD.3210.17.2015 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 29+485 do km 31+285 ( km rob.: 6+000 - 7+800)
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 50. PZD.3210.16.2015 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 23+590 do km 24+000 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 1+090 - 1+500)
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 51. PZD.3210.14.2015 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 23+485 do km 29+485 ( km rob.: 0+000 - 6+000)
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 52. Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi krajowej nr 58.
  Zamawiający: Gmina Biała Piska, Biała Piska
 53. PZD.3210.12.2015 Remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wielki - Ogródek - Klusy (DK nr 16) od km 3+680 do km 4+160 w m. Ogródek
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 54. PZD.3210.11.2015 Remont chodników przy ulicy Armii Krajowej w Piszu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 55. Remont drogi krajowej nr 63 Jeże - granica województwa od km 110+700 do km 112+213
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 56. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w Gminie Orzysz
  Zamawiający: Urząd Miejski w Orzyszu, Orzysz
 57. PZD.3210.9.2015 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) - Bełcząc - Kowalewo - granica powiatu (Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc. Kowalewo - granica powiatu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 58. PZD.3210.8.2015 Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wejsunek w ciągu drogi powiatowej nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK nr 58 w km 12+922 k.m. Wejsuny.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 59. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych nr 58 i 63 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
 60. Przebudowa drogi gminnej Baba - Charubin Nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+000,00 do km 3+050,32
  Zamawiający: Gmina Łyse, Łyse
 61. Przepusty drogowe. P/A Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm z rur stalowych karbowanych spiralnych HelCor, przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/143/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 62. Przepusty drogowe. Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/139/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 63. Przepusty drogowe. Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/142/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 64. Przepusty drogowe. Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/138/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 65. Przepusty drogowe. Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/140/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 66. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (zamiennie wykorzystanie materiałów rozbiórkowych w technologii MCE) warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm, przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/59/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 67. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. na podsypce cementowo piaskowej grub. 4 cm. przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/60/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 68. Przepusty drogowe. Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/141/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 69. Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=5 MPa grub. podbudowy po zagęszczeniu 15 cm, przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska. ZDW/NZP-2/3220/58/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 70. Przepusty drogowe. Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/145/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 71. Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/61/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 72. Przepusty drogowe. Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/144/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 73. Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odkład Wykonawcy na odległość do 20 km wraz z kosztami składowania przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/83/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 74. Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odkład Wykonawcy na odległość do 20 km wraz z kosztami składowania przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska ZDW/NZP-2/3220/66/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 75. MD 04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit stal AIIIN
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 76. PZD.3210.20.2014 - ZADANIE NR 1 - Dostawa 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014/2015; ZADANIE NR 2 - Dostawa 350 ton mieszanki piaskowo-solnej o zawartości: - 20% soli drogowej, - 80% kruszywa naturalnego o uziarnieniu do 2,0 mm;
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 77. Wymiana gruntu pod budowę skateparku w Piszu na dz. o nr geod. 431/57
  Zamawiający: Gmina Pisz, Pisz
 78. Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 610 Śwignajno. Znak sprawy : ZDW/RDW.K-2/3220/369/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 79. Przebudowa istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska - zamówienie uzupełniające do zakresu podstawowego zamówienia nr ZDW/RDW.O-2/3220/283/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 80. PZD.3210.17.2014 Remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wlk. - Ogródek - Klusy (DK nr 16) od km 3+748 do km 4+448 (km rob.: 0+000 - 0+700)
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Pisz
 81. Wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość 10 m w gruncie kat IV przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa wieś Ełcka - Biała Piska.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 82. Przepusty drogowe: Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową. ZDW/NZP-2/3220/136/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 83. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa wieś Ełcka - Biała Piska.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 84. Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - zasypka żwirowa przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa wieś Ełcka - Biała Piska
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 85. Rozebranie warstw podbudowy i podsypek wraz z demontażem rury przepustowej przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa wieś Ełcka - Biała Piska.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 86. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa wieś Ełcka - Biała Piska.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 87. MD - 04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem Znak sprawy: ZDW/NZP-2/3220/124/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 88. Podbudowa z wykorzystaniem materiałów rozbiórkowych w technologii MCE - warstwa górna o grub. po zadeszcz. 15 cm. ZDW/NZP-2/3220/88/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 89. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, AC 8S - warstwa ścieralna - grub. po zagęszcz. 4 cm. ZDW/NZP-2/3220/90/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 90. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, AC 11W - warstwa wiążąca - grub. po zagęszcz. 4 cm. ZDW/NZP-2/3220/89/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 91. Pale fi 8 cm dł. 2,5 m przy drzewach - przywiązanie trzema wiązadłami na jedno drzewo. ZDW/NZP-2/3220/91/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 92. Przepusty drogowe: Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową. ZDW/NZP-2/3220/134/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 93. MD 04 Fundament żelbetonowy C25/30. ZDW/NZP-2/3220/169/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 94. Ręczne rozebranie podbudowy brukowej o wysokości10 cm przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa wieś Ełcka - Biała Piska.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 95. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 10 cm przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa wieś Ełcka - Biała Piska.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 96. Przepusty drogowe: Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową. ZDW/NZP-2/3220/135/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 97. Przepusty drogowe: Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową. ZDW/NZP-2/3220/137/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 98. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy mrozoodpornej z gruntu piaszczystego WP> 35- grub. warstwy po zag. 20 cm. ZDW/NZP-2/3220/87/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 99. 1.Ustawienie krawężników kolejowych na przejazdach kolejowych 2.Wymiana i ustawienie słupa betonowego na powietrznej linii telekomunikacyjnej kolejowej na przejeździe przy kontrakcie pn. Rozbudowa DW 667 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 100. MD - 04 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grub. 20 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ZDW/NZP-2/3220/123/14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
 101. Rozebranie fundamentu żelbetowego przy kontrakcie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa wieś Ełcka - Biała Piska
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn

Inne osoby dla Maciejewski (743 osoby):