Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Jacek

w KRS

Jacek Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bugaj Jerzy Józef, Fórmanek Jan Lech, Gross Łukasz Bogusław, Kaźmierczak Dariusz Stanisław, Marcinkowski Ireneusz, Mruk Maciej Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bomax Energy Recz Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000632862
 2. Bomax Energy Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000370455
 3. Bomax Heat Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000331960
 4. Bomax Heat Stargard Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Poznań − KRS 0000709109
 5. Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000244193

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bomax S.A., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000148034
 2. Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki Sp. Z O.O., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000048507

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Modernizacja instalacji elektrycznej i AKPiA kotła WRm30 w ZC Piast w Bieruniu. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: Modernizacja kotła WRm30 i odpylacza elektrostatycznego w ZC Piast w Bieruniu, należącego do NSE sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Umowa nr UDA-RPSL.05.03.00-00-152/11-00 z dnia 24.12.2012 r..
  Zamawiający: Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o., Brzeszcze
  Modernizacja instalacji elektrycznej i AKPiA kotła WRm30 w ZC Piast w Bieruniu. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: Modernizacja kotła WRm30 i odpylacza elektrostatycznego w ZC Piast w Bieruniu, należącego do NSE sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Umowa nr UDA-RPSL.05.03.00-00-152/11-00 z dnia 24.12.2012 r.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem pt. Kocioł WRm-30 projekt elektryczny i AKPiA, nr projektu 1/DZP/2012 opracowanym przez firmę APP Controls Piotr Pasierowski, 87-890 Lubraniec ul. Kościuszki 37, modernizacji instalacji elektrycznej i AKPiA kotła WRm30 w Zakładzie Ciepłowniczym Piast w Bieruniu, oraz wykonanie innych prac związanych z powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu, prześle na wskazany adres e-mail Wykonawcy opracowaną i zatwierdzoną przez UDT dokumentację tj. projekt pt. Kocioł WRm-30 projekt elektryczny i AKPiA, nr projektu 1/DZP/2012, w formacie PDF. We wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia ujętych w dokumentacji projektowej i SIWZ, gdzie Zamawiający poprzez nazwy i oznaczenia wskazuje producenta, pochodzenie materiału, urządzenia i sprzęt - dopuszcza się złożenie oferty równoważnej. Za równoważne materiały, urządzenia i sprzęt Zamawiający uzna te, które posiadają skład fizykochemiczny, parametry jakościowo-techniczne nie gorsze od wskazanych. Zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm., Zamawiający, powołując się na oznaczenie normy, dopuszcza normalizację, specyfikacje techniczne, równoważne wskazanym w kolejności ważności zastosowania w wskazanym art. 30 ust 1 ww. ustawy PZP. W tym przypadku, gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wykazanie dowodu równoważności. Wszelkie koszty związane z ewentualnym wprowadzeniem powyższych zmian np. ponowne zatwierdzenie UDT ponosi Wykonawca. Materiały równoważne wymagają uzyskania zgody autorów dokumentacji projektowej na ich zastosowanie. Materiały, urządzenia wskazanie w projekcie zostały zaproponowane dla ujednolicenia układu automatyki z innymi zmodernizowanymi kotłami w ZC Piast. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Demontaż wszystkich urządzeń/aparatury kontrolno- pomiarowej kotła; Demontaż kabli sterowniczych dla wszystkich urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej kotła; Prefabrykacja, dostawa, montaż nowej rozdzielnicy AKPiA kotła; Prefabrykacja, dostawa, montaż nowej rozdzielni siłowej kotła; Dostawa, montaż aparatury kontrolno pomiarowej kotła; Dostawa, montaż kabli sterowniczych dla aparatury kontrolno-pomiarowej i wszystkich urządzeń kotła; Dostawa, montaż nowych tras kablowych dla kabli siłowych i sterowniczych; Dostawa, montaż kabli siłowych dla wszystkich napędów i urządzeń kotła; Dostawa sterownika i panela operatorskiego Siemens; Wykonanie oprogramowania sterownika zgodnie z algorytmem działania automatyki zabezpieczającej; Uzgodnienie i wykonanie układu sterowania elektrofitra kotła WRm 30 w części sterownika i panela operatorskiego z firmą Elwo S.A. Pszczyna; Pomiary elektryczne, (pomiary izolacji i ochrony przeciwporażeniowej); Rozruch kotła przy udziale Pracowników Zamawiającego i Firmy Elwo S.A. Pszczyna (wykonawcy instalacji odpylania); Odbiór przez UDT wykonanej instalacji AKPiA kotła; Inne prace nie wymienione w opisie niezbędne do uruchomienia kotła zgodnie z projektem 1/DZP/2012. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa - nr projektu 1/DZP/2012, oraz załączniki nr 8, 9 i 9A do SIWZ tj. Projekt umowy, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Wymagania Zamawiającego dotyczące pomiarów i aparatury obiektowej AKPiA. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty: deklaracje zgodności z normą dla dostarczonych materiałów i urządzeń, karty gwarancyjne dla dostarczonych urządzeń, dokumentacje techniczno ruchową (DTR), instrukcję obsługi dla dostarczonych urządzeń w języku polskim, kopię programu dla sterownika i panela operatorskiego na dowolnym nośniku, dokumentację powykonawczą jeżeli nastąpią zmiany, instrukcji sterownia kotłem dla pracowników obsługi, protokół odbioru instalacji AKPiA przez UDT, protokół z rozruchu próbnego kotła, protokół ze szkolenie pracowników obsługi. Gwarancja: Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i materiały stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zakład Ciepłowniczy Piast w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16. Zamawiający przed złożeniem oferty umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia objętego przetargiem, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. Inne wymagania: Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wykonywania niniejszego zamówienia (art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, Dz. U. 2013.21) z wyłączeniem odpadu o kodzie17 04 05 żelazo i stal - złom stalowy i rury, którego wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu budowy wszelkich odpadów (za wyjątkiem złomu z metali) powstałych w wyniku wykonywania niniejszego zamówienia lub pozostałych po jej wykonaniu, oraz przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013.21). Wykonawca przekaże Zamawiającemu, jako potwierdzenie prawidłowego postępowania z odpadami, kopie kart przekazania wszystkich wywiezionych z terenu budowy odpadów o których mowa w zdaniu poprzednim. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do transportu i składowania w wyznaczonym miejscu w obrębie budowy odpadu o kodzie 17 04 05 żelazo i stal - złom stalowy i rury. Załadunkiem i wywiezieniem tego odpadu zajmie się firma przerobu złomu na zlecenie Zamawiającego.