Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Krzysztof Łukasz

w KRS

Krzysztof Łukasz Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Łukasz
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Olsztyn (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:31 w aktualnych firmach, 4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chołys Michał Paweł, Maciejewski Andrzej, Maciejewski Jerzy, Maciejewski Tadeusz, Szypowicz Katarzyna Dorota, Wagner Igor Jarosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Leszczyńska Edyta, Leszczyńska Emilia

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chołys Michał Paweł, Maciejewski Andrzej, Maciejewski Jerzy, Maciejewski Tadeusz, Szypowicz Katarzyna Dorota, Wagner Igor Jarosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Leszczyńska Edyta, Szypowicz Katarzyna Dorota

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amk Systemy Grzewcze Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000111277
 2. Arma Zone Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000661873
 3. Azog Zone Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Łódź − KRS 0000661961
 4. Elektromont 1 Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000164275
 5. Eurotop24.pl Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000390989
 6. Ika Projekt Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000321212
 7. Jpx Sp. Z O.O., Brzeziny − KRS 0000648663
 8. Puim - Kalisz Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000525614
 9. Rymes Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000429725
 10. Solenopsis Polska Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000582620
 11. Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus, Łódź − KRS 0000448598
 12. Swisslogis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000416986
 13. Tarkin Investments Sp. Z O.O., Biała-parcela − KRS 0000645384
 14. Vita Project Sp. Z O.O., Chełmno − KRS 0000645395
 15. Vita-activity Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000581819
 16. Wagner Drone Project Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000649409
 17. Wmb Borów Sp. Z O.O., Borów − KRS 0000525626

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Zatrudnienia Progress Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000658468
 2. Amk Silesia Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000363146
 3. Car Invest Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000649459
 4. Doom Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000606998
 5. Lotris Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000612396
 6. Na Zdrowie Polsko Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000626416
 7. Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000042465
 8. Royal Staff Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000620936
 9. Sg Smart Group Sp. Z O.O., Medyka − KRS 0000581974
 10. Tonari Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000370751
 11. Zbo Proximex Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000610453

Powiązane przetargi (35 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie zespołu centrów dydaktyczno - naukowych służących wzmocnieniu kształcenia na kierunkach priorytetowych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, działanie nr 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie zespołu centrów dydaktyczno - naukowych służących wzmocnieniu kształcenia na kierunkach priorytetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, działanie nr 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 1 - 5 obejmuje: 2.1 Opracowanie koncepcji architektonicznej. 2.2 Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekt budowlany należy opracować w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i KST. 2.3 Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 2.4 Opracowanie przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). Ww. dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD (DVD) przeznaczonej do komputerów klasy PC. 2.5 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). W/w dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD (DVD) przeznaczonej do komputerów klasy PC. 2.6 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kosztorys należy opracować w 5 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD (DVD) przeznaczonej do komputerów klasy PC (kosztorysy inwestorskie należy przekazać na osobnym nośniku). 2.7 Zamawiający wymaga w przypadku zastosowania nazw handlowych - opracowania tabeli z produktami lub parametrami równoważnymi dla wszystkich wyrobów, materiałów, konstrukcji budowlanych opisanych w opracowanej dokumentacji projektowej. Tabela musi wskazywać minimalne parametry, które muszą spełniać Wykonawcy składający oferty równoważne. Brak wyżej opisanej tabeli stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej. 2.8 Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z dnia 08.06.2004r. Nr 130, poz. 1389). 2.9 Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 6 obejmuje opracowanie studium wykonalności na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym, załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółową formę i zakres opracowania określa projekt umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, w związku z czym Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa budynku nr 105 na potrzeby utworzenia Centrum Medycyny Eksperymentalnej, Część nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo - Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie, Część nr 3: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy Centrum Innowacyjnych Technik Inżynierii Chemicznej Wydziału Nauki o Żywności w budynku przy ul. Oczapowskiego 7, Część nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bloku nr 19 przy Pl. Łódzkim 2 na potrzeby utworzenia Centrum Ochrony Środowiska, Część nr 5: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i wyposażenia Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynku przy Pl. Łódzki 1, Cześć nr 6: Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie zespołu centrów dydaktyczno - naukowych służących wzmocnieniu kształcenia na kierunkach priorytetowych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy. 5. Uwagi szczegółowe: 5.1 Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenia projektanta o kompletności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami. 5.2. Na wszystkie roboty budowlane w opracowanej dokumentacji projektowej należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. 5.3. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, projekt budowlany podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Czas niezbędny na sprawdzenie przez Zamawiającego projektu budowlanego wynosi 7 dni roboczych. 6. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych został przedstawiony w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej obiektów celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej na terenie budowy, z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać do Działu Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, 10 - 719 Olsztyn. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 9. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29 oraz art. 30, tj. winna być sporządzona: w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji - w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny;za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państwa członkowskich Europejskiego Obszaru przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wykonawca winien uwzględniać w kolejności: europejskie aprobaty techniczne; wspólne specyfikacje techniczne; normy międzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne; W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne Wykonawca opracowując przedmiot zamówienia i opisując go za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia jak wyżej opisanych, obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym podając parametry, na podstawie których równoważność będzie oceniana. Zamawiający wymaga opracowania tabeli równoważności dla wszystkich wyrobów, materiałów konstrukcji budowlanych opisanych. Tabela równoważności musi wskazywać minimalne parametry, które muszą spełniać Wykonawcy składający oferty równoważne. Brak tabeli równoważności stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji nieużytkowanej części budynku z przeznaczeniem na salę kinowo-konferencyjną wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania pn. Budowa sali kinowej w OCKw Ostrołęce
  Zamawiający: Miasto Ostrołęka, Ostrołęka
  Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji nieużytkowanej części budynku z przeznaczeniem na salę kinowo-konferencyjną wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania pn. Budowa sali kinowej w OCKw Ostrołęce
 3. Wykonanie dodatkowych prac projektowych do umowy Nr 38/ZP-WZP-93/2011 zawartej w dniu 06.12.2011 r. na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny
  Zamawiający: Gmina - Miasto Elbląg, Elbląg
  1. Przedmiot zamówienia:
  Wykonanie dodatkowych prac projektowych do umowy Nr 38/ZP-WZP-93/2011 zawartej w dniu 06.12.2011 r. na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny
  Przedmiot główny:
  CPV: 71.22.10.00 - 3
  Nazewnictwo wg CPV: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dodatkowej koncepcji przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dla Zadania B, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu na działce nr 357/3, obręb 3, na budynek mieszkalny wielorodzinny z pełno standardowymi mieszkaniami komunalnymi jedno-, dwu- oraz trzy-pokojowymi, w tym mieszkaniami dla osób niepełnosprawnych, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony południowej.
  2. Zakres zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Wykonanie dodatkowych prac projektowych polegających na poszerzeniu zakresu prac projektowych realizowanych na podstawie umowy Nr 38/ZP-WZP-93/2011 z dnia 06.12.2011 r.
  2. Po wykonaniu dodatkowego opracowania koncepcyjnego przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dotyczącego zadania B, Wykonawca przedłoży je Zamawiającemu do akceptacji w zakresie proponowanych rozwiązań.
  Zamawiający dokona akceptacji opracowania koncepcyjnego w terminie 3 dni kalendarzowych od daty przekazania pod warunkiem, że będzie ono wolne od wad.
  3. Po uzyskaniu akceptacji, Wykonawca będzie kontynuował dalsze prace projektowe, zgodnie z umową Nr 38/ZP-WZP-93/2011 z dnia 06.12.2011 r.
  4. Przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia będą obowiązywały zasady i zapisy określone w umowie zasadniczej.
  3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem objętym umową, a także zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu lub robót opinii, sprawdzeń i uzgodnień.
  2. Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym.
  3. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowanie stanowiące przedmiot odbioru.
  4. Potwierdzeniem odbioru dodatkowego opracowania koncepcyjnego będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.
  4. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 4. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przedszkola i modernizacji szkoły podstawowej w ramach zadania: Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przedszkola i modernizacji szkoły podstawowej przy ul. Kadetów 15 w Warszawie. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej oraz na budowę hali sportowej w miejscowości Malcanów
  Zamawiający: Gmina Wiązowna, Wiązowna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej oraz budowy hali sportowej o wymiarach 22,0x44,0m na działce nr.ew.253 o powierzchni 0,8200ha, obręb 16 Malcanów,
  w tym:
  koncepcja przebudowy, rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej oraz budowy
  hali sportowej o wym.22,0 m x 44,0m, projekty budowlane i program BIOZ, projekty
  wykonawcze, opracowania kosztorysowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  Zakres dokumentacji projektowo-wykonawczej jest określony w programie
  funkcjonalno-użytkowym.
  Sposób zagospodarowania działki nr.ew.253 określa decyzja Wójta Gminy Wiązowna Nr 6/2009
  z dnia 26.01.2009r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Powyższa dokumentacja jest konieczna do ogłoszenia przetargu
  na wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły
  Podstawowej w Malcanowie oraz budowy hali sportowej.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej przebudowy budynków Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach przy ul. Bohaterów Warszawy 16 i Prokuratury Rejonowej w Ełku przy ul. Piłsudskiego 18
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z częścią kosztorysową i specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy względnie budynków Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach przy ul. Bohaterów Warszawy 16 i Prokuratury Rejonowej w Ełku przy ul. Piłsudskiego 18. Ponadto przedmiotem zamówienia są również warunki i zasady pełnienia nadzoru autorskiego.
 7. Wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku i modernizacji istniejącego przy ul. Słonecznej 44A w ramach realizacji projektu Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności dla Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z: - opracowania koncepcji architektonicznej i zatwierdzenia jej przez Zamawiającego; - projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; - projektów wykonawczych obejmujących wszystkie branże; - kosztorysów inwestorskich; - przedmiarów robót; oraz pełnienie nadzoru autorskiego umożliwiającego wykonanie modernizacji i budowy do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji projektu Budowa, Modernizacja i Wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Zakres prac obejmuje wykonanie: 2.1. Opracowania koncepcji architektonicznej ( I etap ) i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego. Opracowanie koncepcji należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej i drukowanej. 2.2. Projektu budowlanego wraz z planem zagospodarowania terenu z granicami opracowania zgodnymi z załączoną mapką i uzyskaniem pozwolenia na budowę ( II etap ). 2.3. Projektów wykonawczych w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami ( III etap ). - architektura i konstrukcja, projekt drogowy, - instalacje sanitarne wew. i zew. wraz z przyłączami (c.o., c.w., wentylacja i klimatyzacja, wod-kan) - instalacje elektryczne wew. i zew. wraz a przyłączami (inst. wew., niskoprądowa, p. poż., teletechniczna z centralną serwerownią, kontrola dostępu, monitoring). 2.4. Przedmiarów robót - oddzielne opracowanie z podziałem na branże - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami ( III etap ). 2.5. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami ( III etap ). 2.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - oddzielne opracowanie z uwzględnieniem podziału szczegółowego określonego w przedmiarach robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami ( III etap ). 2.7. Kosztorys inwestorski - wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ( III etap ). 2.8. Opracowania należy wykonać w: - 5 egz. - projektu budowlanego; - 5 egz. - projektów wykonawczych; - 5 egz. - przedmiarów robót, informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych; - 2 egz. - kosztorysów inwestorskich - 2 szt. CD - całość opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD dla komputerów klasy PC (kosztorysy inwestorskie na oddzielnym nośniku). 3. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 201, poz. 2072 ze zm.). b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 4. Uwagi szczegółowe: 4.1. Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenia projektanta o kompletności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. 4.2. Na roboty określone w opracowanej dokumentacji należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. 4.3. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, projekt budowlany podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Czas niezbędny na sprawdzenie przez Zamawiającego projektu budowlanego wynosi 14 dni roboczych. 5. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania ustawy PZP ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29 oraz art. 30 ustawy PZP tj. winna być sporządzona: a) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; b) w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji - w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny c) za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wykonawca winien uwzględniać w kolejności: - europejskie aprobaty techniczne; - wspólne specyfikacje techniczne; - normy międzynarodowe; - inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne; W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: - Polskie Normy, - polskie aprobaty techniczne; - polskie specyfikacje techniczne. Wykonawca opracowując przedmiot zamówienia i opisując go za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, znaków towarowych i systemów odniesienia jak wyżej opisanych, obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym podając parametry, na podstawie których równoważność będzie oceniana. Zamawiający wymaga opracowania tabeli równoważności dla wszystkich wyrobów, materiałów konstrukcji budowlanych opisanych. Tabela równoważności musi wskazywać minimalne parametry, które muszą spełniać Wykonawcy składający oferty równoważne. Brak tabeli równoważności stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej
 8. Termodernizacja obiektów Zakładu Karnegow w Nowym Wiśniczu
  Zamawiający: Zakład Karny, Nowy Wiśnicz
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji przedsięwzięcia pn. : Termomodernizacja obiektów Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu zlokalizowanego w miejscowości Leksandrowa oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji Zakres przedsięwzięcia określono w następujących dokumentach : a) AUDYCIE ENERGETYCZNYM b) Inwentaryzacji i pomiarze oświetlenia w pomieszczeniach Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, w szczególności, składa się z opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla robót niezbędnych do wykonania, odpowiednio: 1. Budynek mieszkalny: 1.1. budowa nowej instalacji c.o., 1.2. docieplenie stropu nad I i II piętrem, 1.3. docieplenie ścian zewnętrznych od poziomu parteru, 1.4. wymiana stolarki okiennej na wszystkich kondygnacjach. 2. Budynek socjalny: 2.1. budowa nowej instalacji c.o., 3. Budynek Willa: 3.1. budowa nowej instalacji c.o., 3.2. docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, 3.3. wymiana stolarki okiennej. 4. Budynek ZK: 4.1. budowa nowej instalacji c.o., 4.2. wymiana części stolarki okiennej na parterze i I piętrze tzw. Klasztoru, 4.3. wprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (montaż centrali wentylacyjnych z wymiennikiem ciepła, budowa instalacji nawiewno-wywiewnej dla 5 oddziałów), 4.4. docieplenie ostatniej kondygnacji części budynku administracji, wartowni, oddziałów I i V, 4.5. montaż kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania c.w.u. (ok. 100 m2), 4.6. docieplenie ścian zewnętrznych Oddziału V, 4.7. wymiana na energooszczędne wewnętrznych opraw oświetleniowych, 5. Kotłownia: 5.1. instalacja kotłowni gazowej z układem przygotowania c.w.u., 5.2. moduł kogeneracyjny o mocy ok.210 kW mocy grzewczej, 5.3. instalacja kotłów gazowych o mocy ok. 1.250 kW mocy grzewczej, 5.4. instalacja elektryczna kotłowni, 5.5. system BMS, 6. Sieci wewnętrzne: 6.1. wymiana sieci ciepłowniczej o długości ok. 600 mb 6.2. budowa nowej sieci gazowej wewnętrznej. 7. Modernizacja kuchni: 7.1. Nowa wytwornica pary o mocy ok. 300 kW.. wraz z wykonaniem niezbędnych inwentaryzacji architektonicznych budynków i budowli oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie w/w dokumentacji projektowej..
 9. Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej na modernizację budynku nr 11 na budynek szkoleniowy w Dusznikach Zdroju, eksploatowany przez OSPG Jodła wraz z pozwoleniem na budowę - zadanie 21132
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej na modernizację budynku nr 11 na budynek szkoleniowy w Dusznikach Zdroju, eksploatowany przez OSPG Jodła wraz z pozwoleniem na budowę - zadanie 21132
 10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny
  Zamawiający: Gmina - Miasto Elbląg, Elbląg
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny

  Przedmiot główny:
  Nazewnictwo wg CPV: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

  Przedmiot dodatkowy:
  Nazewnictwo wg CPV: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Wiejskiej w Elblągu pod zabudowę wielorodzinną, wielokondygnacyjną oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny.

  2. Zamówienie obejmuje dwa zadania:

  Zadanie A - opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu, obejmującego działki w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Wiejskiej w Elblągu nr: 357/3, 357/6, 358/1, 358/2, 359, 360/6, 364 oraz częściowo nr 177/13, obręb 3, pod zabudowę wielorodzinną, wielokondygnacyjną,

  Zadanie B - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu na działce nr 357/3, obręb 3, na budynek mieszkalny wielorodzinny z pełnostandardowymi mieszkaniami komunalnymi jedno-, dwu- oraz trzy-pokojowymi, w tym mieszkaniami dla osób niepełnosprawnych, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony południowej.

  Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być wykonana oddzielnie dla każdego zadania.

  Dla zadania A przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu w zakresie:

  1) lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z pełnostandardowymi mieszkaniami komunalnymi,
  2) zagospodarowania terenu obejmującego pełen zakres zaplecza dla zabudowy mieszkaniowej.

  Obszar objęty zakresem zadania A przedstawia Załącznik graficzny Nr 1 stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

  Dla zadania B przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:

  1) przebudowy z nadbudową części 2-kondygnacyjnej istniejącego obiektu, oznaczonej na Załączniku graficznym Nr 2 stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ literą A - do wysokości części 4-kondygnacyjnej,
  2) przebudowy części 4-kondygnacyjnej obiektu, oznaczonej literą B na Załączniku graficznym Nr 2 stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
  3) rozbiórki dwóch części 1-kondygnacyjnych obiektu, oznaczonych na Załączniku graficznym Nr 2 stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ literami C i D,
  4) podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  5) zagospodarowania terenu, obejmującego m.in. oświetlenie terenu, dojazd, parking, małą architekturę użytkową (plac zabaw, trzepak, śmietniki, kosze na śmieci), zieleń.

  Charakterystyka istniejącego obiektu:
  budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, w części A - 2-kondygnacyjny, w części B - 4-kondygnacyjny, w części C i D - 1-kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty betonowe, stropy żelbetowe, ściany zewnętrzne murowane z cegły, stolarka okienna drewniana i z PCV, stropodach żelbetowy płaski kryty papą, obiekt wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania z m.s.c. wraz z węzłem c.o.

  Dane techniczne obiektu:
  - powierzchnia zabudowy - 1.639,00 m2
  - kubatura - 12.296,25 m3

  Obszar objęty zakresem zadania B przedstawia Załącznik graficzny Nr 2 stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

  3. Zakres zamówienia:

  I. Zakres zadania A obejmuje:
  1) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do wyboru w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, minimum dwóch wersji opracowań koncepcyjnych zagospodarowania terenu, obejmujących lokalizację możliwej ilości budynków mieszkalnych wielorodzinnych o podobnej wielkości - celem uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań (Zamawiający dokona wyboru opracowania koncepcyjnego w terminie 14 dni od daty przekazania wersji koncepcji pod warunkiem, że będą one wolne od wad),
  2) opracowanie zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenu, zawierającej rozplanowanie komunikacji i lokalizację poszczególnych budynków, uwzględniającej etapowanie robót budowlanych obejmujące odrębną realizację poszczególnych budynków mieszkalnych (lub ich kompleksów) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w uzgodnieniu z Departamentem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu,
  3) zagospodarowanie terenu zostanie opracowane na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500, z uwzględnieniem stanu władania działkami nr: 177/13, 357/3, 357/6, 358/1, 358/2, 359, 360/6, 364 obręb 3 oraz działkami sąsiednimi,
  4) uzyskanie z przedsiębiorstw branżowych zapewnienia zasilania w media (Wykonawca przygotuje wystąpienia i materiały do podpisu przez Zamawiającego),
  5) opracowanie harmonogramu realizacji kolejnych etapów, umożliwiającego bezkolizyjne wykonywanie robót budowlanych (dojazd na teren budowy zapewniający utrzymanie stanu technicznego wcześniej wykonanego zakresu robót) wraz ze wskazaniem kolejności dokonywania rozbiórek istniejących budynków mieszkalnych oraz podaniem ilości lokali mieszkalnych niezbędnych do wykwaterowania rodzin z budynków przewidzianych do rozbiórki,
  6) określenie szacunkowych kosztów realizacji całości zamierzenia wraz z rozbiciem na koszty realizacji poszczególnych etapów,
  7) wykonanie przedmiotu zamówienia w opracowaniu tradycyjnym, a także w opracowaniu numerycznym na elektronicznym nośniku danych: rysunki w formacie dwg (Auto Cad) oraz każdy rysunek osobno w formacie tiff lub jpg, tekst w formacie doc (Word).

  II. Zakres zadania B obejmuje:
  1) wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu,
  2) wykonanie orzeczenia technicznego obiektu,
  3) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
  4) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do wyboru w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, minimum dwóch wersji opracowań koncepcyjnych przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - celem uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań (Zamawiający dokona wyboru opracowania koncepcyjnego w terminie 14 dni od daty przekazania wersji koncepcji pod warunkiem, że będą one wolne od wad),
  5) uzyskanie zgód właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu i dróg oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa: pozwoleń, zgód, porozumień, warunków technicznych, warunków realizacyjnych i uzgodnień,
  6) uzyskanie z przedsiębiorstw branżowych wymaganych warunków przyłączenia do sieci (Wykonawca opracowania przygotuje wystąpienia i materiały do podpisu przez Zamawiającego),
  7) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla wszystkich branż, w odniesieniu do zaakceptowanego przez Zamawiającego opracowania koncepcyjnego,
  8) wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla obszaru objętego zakresem zadania,
  9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierających warunki techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branż,
  10) wykonanie przedmiaru robót w układzie specyfikacyjnym,
  11) wykonanie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
  12) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK),
  13) wykonanie mapy zbiorczej projektowanego uzbrojenia w formacie A4 lub A3 (na mapie ewidencji gruntów), która będzie stanowiła załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
  14) wykonanie przedmiotu zamówienia w opracowaniu tradycyjnym, a także w opracowaniu numerycznym na elektronicznym nośniku danych: rysunki w formacie dwg (Auto Cad) oraz każdy rysunek osobno w formacie tiff lub jpg, tekst w formacie doc (Word), przedmiary w formacie pdf i ath (lub tiff, jpg),
  15) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę.

  Zamawiający informuje, że posiada aktualną mapę do celów projektowych sporządzoną na materiale przezroczystym (poświadczoną przez ośrodek dokumentacji) oraz na nośniku informacji (płyta CD) w formie mapy numerycznej. Mapa w wersji elektronicznej (format PDF) stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

  Pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów, odbędzie się na podstawie odrębnie zawartej umowy, przy uwzględnieniu 20 pobytów, skalkulowanego wg podanej w ofercie stawki za 1 pobyt niezależnie od ilości osób w zespole.

  III. Dodatkowe wymagania dotyczące zadania B:
  1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wyboru opracowania koncepcyjne przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, które będą obejmowały alternatywne rozwiązania.
  2) Zamawiający oczekuje minimalnych ilości lokali mieszkalnych:
  a) 1 pokojowe - 6 szt. - o pow. ok. 38 m2,
  b) 2 pokojowe - 38 szt. - o pow. ok. 45 m2,
  c) 3 pokojowe - 16 szt. - o pow. ok. 60 m2.
  Projektant może przewidzieć większą liczbę lokali, przy zachowaniu wymaganych normatywów powierzchniowych.
  Na parterze należy przewidzieć 2 lub 3 lokale 2-pokojowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  3) Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne:
  a) należy przewidzieć lokalizację balkonów,
  b) w związku z brakiem podpiwniczenia części B budynku - należy w lokalach mieszkalnych przewidzieć pomieszczenia gospodarcze, a w części podpiwniczonej A zlokalizować wspólne pomieszczenia typu wózkownia, czy suszarnia,
  c) dojazd do budynku, wyjazd na parking, jak i klatka schodowa w części budynku, w której będą usytuowane mieszkania dla osób niepełnosprawnych muszą uwzględniać urządzenia do pokonywania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
  4) Wyposażenie:
  a) armatura standardowa, ceramika sanitarna,
  b) kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem,
  c) instalacje:
  - c.o. i c.w. - z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  - elektryczna (gniazd i oświetlenia, telefoniczna, domofonowa, RTV z min. 5 podstawowymi kanałami, wyrównawcza) - określić zastosowanie zabezpieczeń, proponowany typ osprzętu elektrycznego oraz sposób prowadzenia instalacji i rozdziału, rozdział instalacji należy przewidzieć w tablicach piętrowych na klatce schodowej, należy przewidzieć wykonanie oświetlenia piwnic oraz klatki schodowej w zakresie części wspólnych, na napięcie 24 V,
  - sieci wod.-kan. - zasilanie z i odprowadzanie do sieci miejskiej,
  - instalacje wod.-kan. - przewidzieć w technologii z tworzyw sztucznych ułożonych w wylewce betonowej,
  - kanalizacja deszczowa - odprowadzenie do sieci miejskiej,
  - przewidzieć indywidualne opomiarowanie mieszkań (liczniki zlokalizować na poszczególnych kondygnacjach w szafkach), węzła c.o. oraz wspólnych pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w części podpiwniczonej budynku.
  5) Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:
  a) przyłącza do budynku:
  - wg warunków dostawców mediów,
  - Wykonawca będzie zobowiązany do wyodrębnienia w uzgodnieniu z gestorami sieci działającymi na terenie miasta Elbląga, zakresu robót, które po zrealizowaniu przedsięwzięcia zostaną jako środek trwały przekazane aportem na ich majątek,
  b) drogę dojazdową i wyjazdową z miejsc parkingowych oraz zaplecza budynku oraz ciągi piesze należy przewidzieć z kostki betonowej, z krawężnikami i obrzeżami,
  c) minimalna ilość miejsc parkingowych równa ilości lokali mieszkalnych + 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
  d) mała architektura użytkowa:
  - plac zabaw,
  - trzepak,
  - kosze uliczne na śmieci,
  - śmietniki,
  e) zieleń:
  - drzewa liściaste,
  - drzewa iglaste,
  - krzewy liściaste,
  - trawniki,
  f) oświetlenie zewnętrzne:
  - latarnie parkowe z szafką oświetleniową z podwójnym układem pomiarowym i sterowniczym, spełniające wymagania PN-EN 13201.

  4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:

  1) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie, w celu
  ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia.

  2) Opracowania muszą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe
  w wymaganej specjalności, posiadać klauzulę zespołu sprawdzającego (w przypadku takiego wymogu), oświadczenia o kompletności, zawierać pozytywne opinie i uzgodnienia, w tym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Departamentu Zarząd Dróg oraz inne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

  3) Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym.

  4) Projekty powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach, zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

  Część kosztorysowa po jej wykonaniu musi być sprawdzona i zatwierdzona pod względem rzeczowym i prawidłowością jej wykonania przez właściwego projektanta.
  5) Projekty należy sporządzić na podkładach kolorowych, przy zachowaniu obowiązującej kolorystyki. Projekty branżowe należy wykonać w odrębnych opracowaniach.

  6) Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna dla zadania A oraz projekt zagospodarowania terenu dla zadania B powinny uwzględniać wkomponowanie architektoniczne w krajobraz i niepowtarzalność.

  7) W przypadku wystąpienia konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko lub opracowania i złożenia (w imieniu Zamawiającego) wniosku wraz z niezbędną dokumentacją o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca opracuje raport i wystąpi z wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego cały obszar objęty projektowaniem.

  8) Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych,
  w szczególności zasadę uczciwej konkurencji.

  Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót oraz zaproponowane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych rozwiązania, będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać rozwiązań za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny (wówczas Wykonawca przykładowo poda kilka nazw i określi wymagane parametry techniczne w celu wskazania dopuszczalnego zakresu równoważności).

  9) Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowania stanowiące przedmiot odbioru w siedzibie Zamawiającego wraz z pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami
  i obowiązującymi przepisami oraz został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia
  celu, któremu ma służyć.

  10) Wykonawca przekaże ZZK i kosztorysy inwestorskie bezpośrednio do Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Elblągu, pokój nr 229.

  11) Potwierdzeniem odbioru opracowań wykonanych w ramach realizacji zadania A oraz zadania B będą obustronnie podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze z załączonymi spisami zawartości poszczególnych opracowań i teczek.

  12) Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wydanej dokumentacji. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

  13) Zamawiający, jeśli otrzyma wadliwe opracowanie, ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas, jaki upłynął od przekazania opracowania Zamawiającemu.

  14) Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na rozporządzanie przedmiotem zamówienia bez ograniczeń i zrzeknie się dochodzenia z tego tytułu swoich majątkowych praw autorskich. Wykonawca wyrazi zgodę na nieskrępowane wykorzystanie przedmiotowych opracowań
  na następujących polach eksploatacji:
  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania,
  - w zakresie obrotu opracowaniem i jego rozpowszechniania.

  15) Wykonawca w przypadku wygrania przetargu będzie zobowiązany do złożenia na dzień zawarcia umowy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  16) Wykonawca w ramach realizacji obowiązków związanych z prowadzoną przez niego kontrolą kosztów inwestycji, zobowiązany będzie do:
  - rzetelnego analizowania kosztów budowy w ramach kolejnych faz prac projektowych poprzedzających wybór wykonawcy i uwzględniania wyników tych analiz w projektowaniu,
  - rzetelnego i kompletnego sporządzenia projektu będącego podstawą określenia kosztu budowy,
  - rzetelnej kontroli zakresu wykonywanych robót, ich standardów technicznych i jakości
  w trakcie trwania budowy,
  - informowania Zamawiającego o wszelkich aspektach przebiegu procesu projektowania
  i budowy, które mogą mieć wpływ na koszty.

  17) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność finansową za koszty budowy z tytułu dodatkowych robót budowlanych wynikających z niepełnego lub błędnego sporządzenia dokumentacji projektowej.

  18) Odpowiedzialność finansowa za koszt budowy w przypadku nierzetelnego sporządzenia dokumentacji lub jej niekompletności, będzie ponoszona przez Wykonawcę tylko wtedy, jeśli będzie dotyczyć kosztów budowy z tytułu dodatkowych robót budowlanych, które nie wynikają ze zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji na życzenie Zamawiającego powodujących zmianę zakresu, standardu lub harmonogramu prowadzenia robót.

  19) Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej wygasają w stosunku do Wykonawcy dokumentacji wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady odnoszące się do robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

  20) Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia Wykonawcy w pracach komisji przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w szczególności poprzez odpowiadanie na zapytania wykonawców dotyczące przetargu.

  21) W przypadku pytań składanych przez wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz w przypadku stwierdzenia występowania wad w dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania usunięcia wad w terminach krótszych niż 14 dni, które podane zostaną w odrębnych pisemnych zawiadomieniach oraz zobowiązuje Wykonawcę do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

  5. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 11. Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11 , Gmina Piaseczno.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Piaseczno
  Przedmiotem zamówienia jeat opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11 , Gmina Piaseczno, który będzie obejmował budynek sali sportowej wielofunkcyjnej z widownią, szatniami, pomieszczeniami gospodarczymi, salami lekcyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o numerach ew.156/4, 83/5, 84/1 w obrębie ew.0019 Józefosław, jedn.ew.Piaseczno -obszar wiejski.
 12. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Augustowskiej 44 w Olsztynie na potrzeby Straży Miejskiej i KOL
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Augustowskiej 44 w Olsztynie na potrzeby Straży Miejskiej i KOL 2.Zakres prac do wykonania obejmuje: ETAP I : Zakres prac do wykonania w ramach I etapu obejmuje : 1) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych ( w tym inwentaryzacja zieleni), 2) opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branż) prze-budowy obiektu przy ul. Augustowskiej 44 w Olsztynie na potrzeby Straży Miejskiej i KOL zgodnie z wy-mogami ustawy z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi dla tego typu obiektów w oparciu o koncepcję architektoniczną i PFU przebudowy obiektu przy ul. Augustowskiej 44 w Olsztynie na potrzeby Straży Miejskiej i KOL stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ . 3) uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, opinii, uzgodnień branżowych i instytucjonalnych ( w tym Wydział Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (KPiOPI) ) oraz warunków technicznych w zakresie projektowanej infrastruktury. 4) opracowanie przedmiarów robót - zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. Przedmiary robót należy wykonać jako oddzielne opracowanie z podziałem na branże. 5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - zawierających zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określające zakresy prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać jako oddzielne opracowania, w których należy wydzielić tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 6) opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7) prace przedprojektowe wykonywane przez Projektanta i na Jego koszt: a) aktualna mapa do celów projektowych b) techniczne badania podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do celów projektowych, c) mapa własnościowa terenu z zaznaczonymi granicami działek, numerami i wykazem właścicieli (ulice wraz z uzbrojeniem należy projektować na gruntach gminnych. W przypadku konieczności wejścia na grunty inne niż Gminy Olsztyn w celu budowy lub przebudowy urządzeń lub sieci uzbrojenia technicznego, projektant ma obowiązek załączyć do projektu budowlanego oświadczenia właścicieli, zawierające ich zezwolenia na prowadzenie robót na ich gruntach) d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr.98 poz.1071 z 2008r. ze zmianami) łącznie z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagane). 8) uzyskanie decyzji - pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) ETAP II Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy
 13. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano- wykonawczego budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie
  Zamawiający: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, Legionowo
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. 2. Główne założenia opisane są w Wytycznych projektowych a zakres prac określa projekt umowy oraz niniejszy opis przedmiotu zamówienia. 3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 winna być dostarczona Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w wersji edytowalnej w formacie *.dwg oraz w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *pdf. 4. Wielobranżowe projekty budowlane w 2 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej tj: rysunki w plikach *.dwg, opisy w plikach *.doc. oraz w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf. 5.Wielobranżowe projekty wykonawcze ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej z wyłączeniem kosztorysów tj: rysunki w plikach *.dwg, opisy w plikach *.doc. 6. Przedmiary robót w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz w *.xls itp. oraz w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf. 7. Kosztorysy inwestorskie odrębnie w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz w *.xls oraz w wersji nieedytowalnej, w formacie ogólnodostępnym *.pdf. Nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane branżami w oddzielne foldery. Pojedynczy pliki *pdf nie może być większy niż 3 MB. 8. Wykonawca sporządzi projekt opisu przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił podstawę dla opracowania dokumentacji przetargowej (SIWZ) na wyłonienie Wykonawcy, któremu zostanie powierzone wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. Projekt opisu przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności przy uwzględnieniu treści art. 29 ust 1-3, 30 oraz 31 ust. 1 tej ustawy. 9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na pytania od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania robót budowlanych, a dotyczących przekazanej dokumentacji projektowej w terminie do dwóch dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego droga faksową lub e-mailową. 10. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z wykonawcą Studium wykonalności Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, który zostanie wybrany w odrębnym postępowaniu
 14. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Nr 4 ORAZ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO Nr 11 W DUSZNIKACH OSPG WLąd WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ PEŁNIENIEM NADZOWU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Zad. 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego nr 4 w kompleksie koszarowym w Dusznikach Zdroju eksploatowanym przez Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej - wraz
  z zatwierdzeniem projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego
  Zad. 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku klubu nr 11 na budynek szkoleniowy w kompleksie koszarowym w Dusznikach Zdroju
  eksploatowanym przez Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej wraz
  z zatwierdzeniem projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego
 15. Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji/modernizacji budynku na 12 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczna zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 7 dz. Nr 372/58
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: dokumentacji projektowej modernizacji/adaptacji istniejącego budynku na mieszkalny 12 rodzinny na dz. Nr 372_58 . W ramach opracowania dokumentacji projektowej do projektanta należy: uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych, wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego poszczególnych branż, projektów wykonawczych poszczególnych branż, projektów (zagospodarowania terenu, dróg dojazdowych i parkingów z uwzględnieniem drogi pożarowej, organizacji ruchu drogowego, oświetlenia terenu, zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zieleni, małej architektury, akustycznego w zakresie zastosowanych przegród i urządzeń, monitoringu), przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Inwestycja planowana jest w istniejącym wyłączonym z eksploatacji budynku, 3-kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem, dachem dwuspadowym, krytym dachówką wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek posiada dwie klatki schodowe o schodach żelbetowych. Stropy w budynku to strop żebrowy, prefabrykowany typu DMS. Obiekt wybudowany około 1955 roku, początkowo używany jako budynek mieszkalny. Długość budynku 34,04 m Szerokość budynku 12,0 m Kubatura obiektu 6128 m3 Powierzchnia użytkowa 1634 m2 Struktura lokali do uzyskania: 1) 6 lokali mieszkalnych o strukturze 2p+k, powierzchnia użytkowa ok. 50m2; 2) 6 lokali mieszkalnych o strukturze 3p+k, powierzchnia użytkowa ok. 60m2; Projekt powinien mieć formę i estetykę zabudowy nieruchomości harmonizującą z formami zabudowy na sąsiednich działkach. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne do realizacji inwestycji uzgodnienia. Zamawiający zastrzega, przestrzegania konieczności starannej i spójnej koordynacji międzybranżowej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) uzyskanie matrycy aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych; 2) uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, oświadczeń niezbędnych dla realizacji projektu i uzyskania pozwolenia na budowę; 3) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu prac projektowych w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy; 4) wykonanie: a) inwentaryzacji budowlanej obiektu - 2 egz; b) projektu budowlanego dz. nr 372_58. w zakresie: -architektoniczno-budowlanym budynku - 5 egz.; c) projektów wykonawczych dla inwestycji na dz. nr 372_58: -projekt architektury - 5 egz.; -projekt konstrukcyjny - 5 egz.; -świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokali mieszkalnych - 3 egz. -projekt wod. - kan - 5 egz. -projekt c.o. - 5 egz.; -projekt instalacji gazowej - 5 egz.; -projekt instalacji elektrycznej - 5 egz.; -projekt monitoringu - 5 egz.; -projekt oświetlenia zewnętrznego - 5 egz.; -projekt zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 5 egz. -projekt zagospodarowania terenu (ciągi jezdne, miejsca parkingowe, ciągi piesze, osłona śmietnikowa, nasadzenia zieleni) - 5 egz. -projekt dróg dojazdowych z uwzględnieniem drogi pożarowej - 5 egz.; -projekt organizacji ruchu drogowego w takcie budowy- 5 egz.; -projekt organizacji ruchu drogowego i pieszego - 5 egz.; -projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji budynku - 5 egz. d) przedmiarów robót dla projektowanego zakresu inwestycji - po 2 egz.; e) kosztorysów inwestorskich - po 2 egz. dla projektowanego zakresu inwestycji; f) Zbiorczego Zestawienia Kosztów Zadania - 2 egz.; g) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - 2 egz.; h) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż- 2 egz. i) przedłożenie potwierdzonego przez odpowiedni urząd wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. j) kompletna dokumentacja projektowa zostanie opracowana, (poza tradycyjną formą pisemną poszczególnych opracowań) i przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym tj. płycie CD w formacie pdf- 2 egz. k) celem wyeliminowania błędów projektowych Zamawiający wymaga udokumentowanego wykonania na każdej kondygnacji niezbędnej ilości odkrywek, zapewniających rzetelną i fachową ocenę elementów budynku, w szczególności elementów konstrukcyjnych. Wykonane odkrywki winny potwierdzać prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych w stosunku do technologii wykonania obiektu. Odkrywki należy wykonać proporcjonalnie do długości i szerokości badanych elementów i obszarów budynku, a ich ilość zapewnić prawidłową ocenę techniczną i eliminować zagrożenie konieczności wykonania robót dodatkowych; l) trójwymiarowa wizualizację budynku i jednego z lokali mieszkalnych na płycie CD - 2 egz. 5) Wymagania specjalne: a) projekt budowlany Wykonawca wykona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami); b) projekty wykonawcze we wszystkich branżach - Wykonawca opracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); c) kosztorys inwestorski Wykonawca opracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); d) Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Wykonawca opracuje na podstawie Wytycznych nr 6/2011 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 8.06.2011r. W sprawie trybu i zasad planowania oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. e) Całość opracowania dokumentacyjnego będzie spełniała warunki ustalone w Wytycznych nr 3_2011 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 05.04.2011r. r. określające standardy lokalu (kwatery) i opis techniczny budynku oraz dodatkowe warunki, jakim powinny odpowiadać nowo pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery). f) Tabelaryczne zestawienie powierzchni, zgodnie z Polską Normą PN-70 / B-02365 - Powierzchnia budynków - Podział, określenia i zasady wymiarowania z uwzględnieniem Wytycznych nr 3_2011 Prezesa WAM z 05.04.2011r. r. - Określających standardy projektowania budynków i lokali oraz ustawą o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.) Część opracowania stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania będzie wykorzystana jako opis przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ do postępowania na wykonawstwo obiektu. W związku z tym przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn. wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, zamawiający uzna, że nie zamierza on powierzać podwykonawcom żadnych prac objętych niniejszym postępowaniem; Uwaga!!! W przypadku odmienności zapisów pomiędzy Wytycznymi nr 3_2011 Prezesa WAM z 05.04.2011r. a Wytycznymi do opracowania dokumentacji (według załącznika nr 8 do SIWZ) zastosowanie mają Wytyczne do opracowania dokumentacji określone w załączniku nr 8 do SIWZ
 16. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów dz. Nr. Ew. 74/4;74/8; 73/8 w obr 8 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oraz na przebudowę pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka na budynek przeznaczony na potrzeby administracji - siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu (zmiana sposobu użytkowania istniejącego domu dziecka na budynek przeznaczony na potrzeby urzędu administracji), oraz wykonanie ekspertyzy technicznej całego budynku Domu Dziecka.
  Zamawiający: Powiat Otwocki, Otwock
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie i formie wymaganej przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na rozbudowę budynku w Otwocku przy ul. Komunardów dz. Nr. ew. 74/4;74/8; 73/8 w obr. 8 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (parkingami i z zagospodarowaniem terenu) wg koncepcji architektonicznej, oraz na przebudowę pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka na budynek przeznaczony na potrzeby administracji - siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu (zmiana sposobu użytkowania istniejącego domu dziecka na budynek przeznaczony na potrzeby urzędu administracji ), oraz wykonanie ekspertyzy technicznej całego budynku Domu Dziecka pod kątem możliwości zlokalizowania na strychu archiwum zakładowego.

  2. Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu:
  1) Koncepcję architektoniczną, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
  2) Opis zakresu przebudowy budynku Domu Dziecka przy ul. Komunardów 10 w Otwocku dla potrzeb Starostwa i jednostek organizacyjnych.
  3) Inwentaryzację pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Komunardów 10 w Otwocku.
  4) Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r .Prawo Budowlane ( DZ.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm).
  5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ.U z 2004 r. Nr 202 poz.2072 z póź.zm.).
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Projekty budowlane, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę dot;
  a) rozbudowy budynku Domu Dziecka w Otwocku przy ul. Komunardów dz. Nr. ew. 74/4;74/8; 73/8 w obr. 8 z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa,
  b) przebudowy Domu Dziecka przy ul. Komunardów dz. Nr. ew. 74/4;74/8; 73/8 w obr. 8 w celu dostosowania pomieszczeń zajmowanych przez Dom Dziecka dla potrzeb Starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych ( zmiana sposobu użytkowania istniejącego domu dziecka na budynek przeznaczony na potrzeby administracji),
  Zamawiający wymaga, aby integralną częścią ww. opracowania było oświadczenie Projektanta, że przekazana dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i że została wydana w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.
  2) Projekty zagospodarowania terenu :
  a) miejsc parkingowych około 260 stanowisk,
  b) miejsc dla rowerów,
  c) śmietnika,
  d) drogi, chodniki,
  e) ogrodzenie terenu.

  3) Projekty wykonawcze :
  a) instalacji wodociągowej wraz z białym montażem,
  b) instalacji kanalizacji sanitarnej,
  c) instalacji co,
  d) instalacji gazowej,
  e) instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej,
  f) instalacji elektrycznej,
  g) instalacji sieci komputerowej z dostępem do internetu,
  h) instalacji telefonicznej ( sieć wewnętrzna oraz przygotowanie pomieszczenia do usytuowania centrali telefonicznej i serwera internetowego),
  i) instalacji sygnalizacji pożaru,
  j) instalacji odgromowej,
  k) instalacji alarmowej - system sygnalizacji włamania i napadu,
  l) instalacji TV wewnętrznej ( we wskazanych pomieszczeniach)
  m) instalacji nagłaśniającej salę konferencyjną ,
  n) przebudowy zjazdu z drogi gminnej,
  o) instalacji sieci zewnętrznych,
  p) konstrukcyjny,
  q) detali architektonicznych,
  r) drogi wewnętrznej, chodników,
  s) parkingów,
  t) ogrodzenia,
  u) śmietnika.
  Projekty wykonawcze muszą uzupełniać i uszczegóławiać projekty budowlane w sposób umożliwiający oddanie obiektu do użytkowania oraz muszą być spójne w przyjętych rozwiązaniach z projektem budowlanym.
  Projekty wykonawcze muszą być wykonane w oparciu o aktualne przepisy prawne i muszą uwzględniać wszystkie wydane warunki techniczne i wymagania SIWZ.
  Dokumentacja ma zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia.
  Dobór projektowanych do realizacji materiałów i urządzeń musi być uzgodniony i zatwierdzony przez wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika.
  4) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary.
  5) Informacje dot: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
  6) Niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje, w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji pozwolenie na budowę.
  Wykonawca na podstawie otrzymanego od zamawiającego pełnomocnictwa i oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, przygotuje i wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

  7) Nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji przez Zamawiającego.
  8) Wykonanie ekspertyzy technicznej całego budynku Domu Dziecka z uwzględnieniem, czy na strychu można zlokalizować archiwum zakładowego.
  Przedmiot zamówienia został opisany w Założeniach do projektowania .
 17. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie: Przebudowy dworca kolejowego Ciechanów wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu
  Zamawiający: PKP S.A. - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie: Przebudowy dworca kolejowego Ciechanów wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu
 18. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Wiejskiej 16 A w Łomży na Dom Studenta.
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Wielskiej 16 A w Łomży na Dom Studenta oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz Koncepcja Programowo-Architektoniczna stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. 3) Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71.00.00.00-8. - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 4) Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania ustawy Pzp ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29 i nast., tj. winna być sporządzona: a) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; b) w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji - w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny; c) za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wykonawca winien uwzględnić w kolejności: - europejskie aprobaty techniczne; - wspólne specyfikacje techniczne; - normy międzynarodowe; - inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne; W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: - Polskie Normy, - polskie aprobaty techniczne; - polskie specyfikacje techniczne. Wykonawca - Projektant opracowując przedmiot zamówienia i opisując go za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (o których mowa powyżej) obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (wskazując parametry) na podstawie, których równoważność będzie oceniana. 5) Wykonawca - Projektant zobowiązany jest do pełnienia usługi nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r nr 156, poz. 1118 ze zm.) i na zasadach określonych poprzez odrębną umowę.
 19. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo wykonawczej Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach
  Zamawiający: Gmina Dobczyce, Dobczyce
  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo wykonawczej Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach
 20. opracowanie projektu budowlano-wykonwczego letniej estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach rozbudowy ogólnodostepnej infrastruktury turystycznej dla miasta Władysławowa.
  Zamawiający: Gmina Miasta Władysławowo, Władysławowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z zagospodarowaniem terenu letniej estrady koncertowej w ramach rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej dla miasta Władysławowa. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach:
  Etap I: projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę;
  Etap II: projekt budowlano wykonawczy letniej estrady koncertowej, w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 21. Wykonanie dokumentacji wielobranżowej budowlano- wykonawczej rewitalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wileńskiej 13 w Warszawie w ramach zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi ul. Stalowa 10, Stalowa 34, Wileńska 13, Strzelecka 11/13, Bródnowska 16
  Zamawiający: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ, Warszawa
 22. WYKONANIE OPRACOWAŃ PRZEDPROJEKTOWYCH I PROJEKTOWYCH NA REMONT BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO Nr 91 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM PRZY UL. OBORNICKIEJ WE WROCŁAWIU EKSPLOATOWANYM PRZEZ CSWIiCH WE WROCŁAWIU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO I PÓŹNIEJSZYM PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
 23. Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia istniejącego projektu budowlano- wykonawczego (Etap I) oraz wykonanie pozostałej dokumentacji wielobranżowej budowlano -wykonawczej (Etap II) przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej 28 w Warszawie w ramach zadania pn. Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości
  Zamawiający: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ, Warszawa
 24. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na Budowę Podkarpackiego Centrum Innowacyjno - Badawczego Środowiska w Rzeszowie na podstawie koncepcji budynku opracowanego przez Zamawiającego
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 25. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dworca kolejowego Toruń Miasto wraz z projektem budowy placu przydworcowego oraz z projektem zapewniającym ciągłość funkcjonowania dworca podczas jego przebudowy jak również prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
  Zamawiający: PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, Warszawa
 26. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dworca kolejowego Olsztyn Zachodni wraz z projektem budowy placu przydworcowego oraz z projektem zapewniającym ciągłość funkcjonowania dworca podczas jego przebudowy jak również prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
  Zamawiający: PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, Warszawa
 27. Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlano-wykonawczego) budowy mini Zoo w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa - Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze
  Zamawiający: Urząd Miasta, Zielona Góra
 28. Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu budowalanego o funkcji administracyjnej na zadaniu inwestycyjnym Budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Czarnkowie przy ul. Wodnej
  Zamawiający: Urząd Skarbowy Czarnków, Czarnków
 29. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania kompleksu oraz programów inwestycji dla budynków nr 25, 24 i 28 w kompleksie wojskowym przy ul. Kozielskiej 4a w Warszawie
  Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Warszawa
 30. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla potrzeb budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej gm. Wołomin, zlokalizowanej na dz. ew. nr 3/2 obr. 04 w Czarnej przy ul. W. Witosa, wraz z infrastrukturą techniczną
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
 31. Wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji projektowo-wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i adaptacja budynku pokoszarowego do potrzeb administracyjno-biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Olsztyn
 32. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - EKONOMICZNEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - ROLNICZYCH W SŁUBICACH NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCIMY DLA LUBUSKIEGO. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W POWIECIE SŁUBICKIM
  Zamawiający: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe, Słubice
 33. Opracowanie projektu zmian w budynku Chatka Żaka UMCS w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego (PN/03-10/DTI)
  Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 34. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Remont budynku Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Zamawiający: Centrum Kultury i Turystyki, Mrągowo
 35. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I KOSZTORYSU NAKŁADCZEGO ZADANIA PN. WYKONANIE REMONTU KONSERWATORSKIEGO I ADAPTACJI NA CELE MUZEALNE BUDYNKÓW PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 9 i 11 W TORUNIU.
  Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń

Inne osoby dla Maciejewski Krzysztof Łukasz (55 osób):