Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Mateusz Emil

w KRS

Mateusz Emil Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mateusz
Drugie imię:Emil
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1988 r., wiek 32 lata
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dranicka Joanna, Serwacka Danuta Elżbieta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Półtorak Zygmunt

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Firma Konsultacyjno-projektowa Gospodarki Wodno-ściekowej Wadis Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000085537

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku - opracowanie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o., Wyrzysk
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wszelkich wymaganych branż dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych. Dokumentację projektową należy opracować uwzględniając zakres przyjęty w koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrzysku, która jest załącznikiem nr 8 do Specyfikacji. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku stawia następujące cele wg koncepcji: do oczyszczalni doprowadzane są ścieki z miasta Wyrzyska i okolicznych miejscowości z Gminy Wyrzysk: Kosztowo, Gromadno, Kościerzyn Wielki, Pinki, Bąkowo, Komorowo, Ruda, Osiek nad Notecią, Konstantynowo. Po rozbudowie i przebudowie wzrośnie obciążenie oczyszczalni do 14 700 RLM. Według koncepcji przewiduje się: Projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przewiduje: 1. Remont części mechanicznej oczyszczalni polegający na wymianie wyeksploatowanych urządzeń na nowe: a. Wymiana zgarniacza osadu w osadniku wstępnym b. Wymiana istniejących skorodowanych elementów stalowych na wykonane ze stali nierdzewnej c. Wymiana istniejącej kraty ręcznej na oczyszczaną mechanicznie z praską do skratek d. Zabezpieczeniu konstrukcji budowlanych w obiektach, w których zostanie stwierdzone ich uszkodzenie e. Wykonanie termoizolacji istniejących budynków przeznaczonych do ogrzewania 2. Remont istniejącej części biologicznej polega na wymianie wyeksploatowanych urządzeń: a. Wymianie dmuchaw w stacji dmuchaw b. Wymianie zgarniacza w osadniku wtórnym c. Wymianie skorodowanych elementów stalowych na wykonane ze stali nierdzewnej d. Zabezpieczeniu przed przemarzaniem przewodów osadowych, ściekowych e. Zabezpieczeniu konstrukcji budowlanych 3. Remont istniejącej części osadowej oczyszczalni: a. Zabezpieczenie istniejących konstrukcji budowlanych. b. Wymiana skorodowanych elementów stalowych na wykonane ze stali nierdzewnej . c. Wykonanie termoizolacji istniejącego budynku odwadniania osadu. 4. Rozbudowa części mechanicznej: a. Rozbudowa istniejącej stacji odwadniania piasku w celu instalacji płuczki piasku. b. Budowa dojazdu do istniejącej przepompowni osadu wstępnego i biologicznego w celu umożliwienia dostawy osadu z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. c. Wymiana systemu ogrzewania budynków. d. Budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych wraz z niezbędnym wyposażeniem (mieszadło , pompa ścieków). 5. Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni: a. Budowa nowego reaktora biologicznego. b. Budowa nowego osadnika wtórnego. c. Montaż dodatkowej pompy osadu w przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego. d. Rozbudowa stacji dmuchaw o pomieszczenie techniczne pompy ciepła. e. Budowa stanowiska dozowania i magazynowania PIX. f. Instalacja automatycznego analizatora ścieków odprowadzanych do odbiornika. 6. Rozbudowa części osadowej oczyszczalni obejmuje: a. Wykonanie przykrycia istniejącej komory fermentacyjnej ,pozwalającego na magazynowanie powstającego w wyniku fermentacji biogazu b. Budowa obiektów związanych z ujmowaniem, odwadnianiem odsiarczaniem i rozdziałem biogazu c. Budowa pochodni gazowej d. Budowa budynku wielofunkcyjnego przy WKFz z kotłownią e. Rozbudowa poletka osadowego f. Budowa linii wapnowania osadu. 7. Budowa dróg dojazdowych do projektowanych obiektów. 8. Rozbudowa sieci elektroenergetycznych i sterowniczych. W związku z aktualizacją wielkości aglomeracji miasta Wyrzyska do 14700 RLM jako dane do wyceny prac projektowych należy przyjąć RLM = 14700 oraz jednostkowe zużycie wody w aglomeracji 111 l/RLM/d Qdśr = 1632 m3/d Qdmax = 2285 m3/d (Ndmax = 1,4) Qhśr = 95,21 m3/h Qhmax = 171, m3/h (47,61 dm3/s) (Nhmax = 1,8) Qhdz = 130,44 m3/h (Nhdz = 1,37) Maksymalny chwilowy zrzut ścieków do oczyszczalni: 67,61 dm3/s. Ładunki i stężenia zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków S BZT5 - 540 gO2/m3 S ChZT - 1102,0 gO2/m3 S Nog - 108,16 gN/m3 S Pog - 13,74 gP/m3 S zaw. og. - 364,6g/m3 RLM= 14 700 Ramowa koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrzysku (załącznik nr 8 do SIWZ) określa przedmiot zamówienia i zawiera wytyczne techniczno - technologiczne rozbudowy oczyszczalni ścieków. Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in.: Przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, w tym opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów, które maja być wykorzystane lub związane z robotami, Opracowanie aktualnego bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń z uwzględnieniem składu ścieków, na podstawie badań laboratoryjnych będących w posiadaniu eksploatatora oczyszczalni Uzyskania warunków technicznych, Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK), Opracowanie operatu wodno - prawnego do pozwolenia wodno-prawnego, Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych (tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektury, projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, projekt technologii, projekt drogowy, projekt instalacji elektrycznych i AKPiA wg koncepcji Zamawiającego z 2013 r., Opracowanie wytycznych do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków , Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, Uzyskanie niezbędnych warunków przyłączenia i niezbędnych uzgodnień, Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonanie wszelkich pozostałych czynności, opracowań i uzgodnień niezbędnych do uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę w szczególności - w zależności od formy prawnej - uzyskanie decyzji administracyjnych, Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Wymogi dotyczące ilości dokumentacji: Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej i elektronicznej, w następujący sposób: 1. Projekt budowlano - wykonawczy - 6 egz. w formie papierowej (w tym 4 egz. dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę) i 1 egz. w formie elektronicznej, 2. Przedmiar robot - 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, 3. Kosztorys inwestorski - 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, 5. Dokumentacja geotechniczna - 6 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej; 6. Raport oddziaływania na środowisko - 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (jeżeli będzie wymagany), 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, 8. Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK) - 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej. 9. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 4 egz. w formie papierowej i elektronicznej. Podstawy prawne: 1. Projekty budowlane opracowane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. V. 2012 nr 0, poz. 462). 2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badań geologicznych. 3. Projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robot i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1129). 4. Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389). 5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i przepisu wykonawczego. 6. Formę elektroniczną dokumentacji projektowej należy zapisać w formacie PDF. Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: 1. Wykaz opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zadania inwestycyjnego z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji; 2. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy); 4. Imienny wykaz projektantów, którzy wykonali dokumentację wraz z numerami uprawnień projektowych; 5. Oświadczenie Wykonawcy prac projektowych, ze dokumentacja projektowa jest własnością Zamawiającego i może nią dysponować stosownie do jej przeznaczenia, w tym do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Oświadczenie Wykonawcy prac projektowych, że dokumentacja projektowa jest zgodna z wytycznymi Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Programu Infrastruktura i Środowisko. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1. Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym - dokumentacji i rozwiązań projektowych, w tym rozwiązań materiałowych. 2. Zaprojektowanie oczyszczalni ścieków w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT) przy czym wskazane i uwzględnione techniki w dokumentacji projektowej muszą funkcjonować w użytkowaniu i eksploatacji co najmniej pięć lat. 3. Przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznie wykonanej dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do właściwego organu wydającego decyzje o pozwoleniu na budowę. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich elementach w taki sposób, aby zagwarantować zachowanie ciągłej pracy istniejącej oczyszczalni ścieków w trakcie prowadzenia robot budowlanych wykonywanych na jej podstawie. Inne wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Inne osoby dla Maciejewski (743 osoby):