Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Paweł Michał

w KRS

Paweł Michał Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Drugie imię:Michał
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Boczek Bogumił Zygmunt, Czarnecka Teresa Anna, Grochociński Zenon, Gumienny Jan, Kozieradzki Józef, Kozieł Janusz Marek, Lipczyński Zbigniew, Mikulski Wojciech Marek, Mlonka Beata, Sznajder Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Bipro-bumar Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000204931

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości przy ul. Więckowskiego 4, Narutowicza 12, Narutowicza 4 w Łodzi w ramach Programu MIA100 Kamienic
  Zamawiający: Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum I, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków usytuowanych w Łodzi w nieruchomościach przy ul. Więckowskiego 4, Narutowicza12, Narutowicza 4. Dokumentacja dla wszystkich nieruchomości musi zawierać w szczegolności projekty budowlane i wykonawcze w zakresie : a) termomodernizacji budynków, b) instalacji CO i CWU oraz adaptacji pomieszczeń węzła, c) projekty w zakresie przebudowy lokali mieszkanych i użytkowych, d) projekty: wzmocnienia lub wymiany stropów , remontów klatek schodowych, remontów elewacji budynków z kolorystyką , remontów lub wymiany dachów, wymiany instalacji wodnej, wymiany instalacji elektrycznej, wymiany instalacji gazowej, e) projekty wykonania nawierzchni z kostki betonowej, f) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 2. Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na adaptację Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej w Koninie.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie, Konin
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację Sądu Rejonowego przy ulicy Wojska Polskiego w Koninie na potrzeby administracji samorządowej w zakresie budynku A, zagospodarowania terenu (oświetlenie, parkingi, chodniki, zieleń) i garaży
 3. Projekt docieplenia i przebudowy ścian zewnętrznych wraz z niezbędną ekspertyzą techniczną pawilonu ISKRA w Nowym Glinniku
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  Wykonanie projektu docieplenia i przebudowy ścian zewnętrznych wraz z niezbędną ekspertyzą techniczną pawilonu ISKRA w Nowym Glinniku (woj. łódzkie powiat tomaszowski), w zakresie:
  Ekspertyza budowlana konstrukcji nośnej budynku ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego słupów i paneli elewacyjnych:
  Badania konstrukcji wraz z wykonaniem odkrywek - miejsca i czas wykonywania odkrywek należy uzgodnić z administratorem osiedla oraz dzierżawcą lokalu, przy którym będzie wykonywana odkrywka.
  Odkrywki i późniejsze naprawy w miejscu odkrywek wykona Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt.
  Opracowanie ekspertyzy.
  Projekt budowlany przebudowy elewacji pawilonu handlowego ISKRA.
  Zakres projektu:
  Przebudowa i docieplenie wszystkich elewacji z wymianą okien i drzwi: stalowych, drewnianych i innych z równoczesnym zmniejszeniem płaszczyzn przeszklonych. Udział przeszkleń w płaszczyźnie elewacji ma być dostosowany do obecnej funkcji pomieszczeń i odpowiadać przepisom budowlanym, sanitarnym i bhp.
  Projekt budowlany należy uzgodnić z rzeczoznawcami d/s bhp, san-epid i p.poż.
  Technologię docieplenia należy uzgodnić z Zamawiającym przed zakończeniem projektu budowlanego.
  Wystąpienie z wnioskiem do Starostwa Tomaszowskiego i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.
  Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla całości prac objętych opracowaniem należy podzielić etapami w kompletne niezależne opracowania, które będą realizowane w ciągu kilku lat:
  Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej ze zmniejszeniem przeszklenia - dla wszystkich elewacji zewnętrznych,
  Wymiana okien i drzwi oraz ocieplenie ścian w patio,
  Docieplenie wszystkich elewacji zewnętrznych,
  Projekty wykonawcze dla każdego etapu,
  Przedmiary robót,
  Kosztorysy inwestorskie,
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 4. Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej na rozbudowę Szkoły w Sadowej w ramach zadania inwestycyjnego Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej - zad 41/09
  Zamawiający: Gmina Łomianki, Łomianki
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej na rozbudowę Szkoły w Sadowej w ramach zadania inwestycyjnego Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej
  w Szkole Podstawowej w Sadowej - zad 41/09.
 5. WYBÓR WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ pn. ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ULICY LOTNICZEJ 4 W ŁĘCZYCY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W ŁĘCZYCY
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Łódź
  I Opis przedmiotu zamówienia

  1. Celem postępowania jest wybór, w trybie przetargu nieograniczonego do wartości
  125 000 EURO, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
  zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi
  zmianami),dalej oznaczonej jako Pzp, wykonawcy dokumentacji projektowo -
  kosztorysowej pn. ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ULICY LOTNICZEJ 4 W
  ŁĘCZYCY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W ŁĘCZYCY

  Parametry opisujące w/w budynek podano w rozdziale XVIII.

  2. Wykonawca w ramach zamówienia winien:

  2.1. Wykonać następujące prace:

  a).mapę do celów projektowych,
  b).inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku do celów projektowych wraz z wszystkimi niezbędnymi ekspertyzami pozwalającymi na określenie stanu technicznego obiektu,
  c).koncepcję programowo-przestrzenną budynku obejmującą zagospodarowanie działki na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym rozwiązań technicznych, materiałowych oraz dostarczonego przez Zamawiającego programu funkcjonalno-użytkowego i wymagań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie rozwiązań architektonicznych , wykonania i wyposażenia obiektów prokuratur,
  d).opinię geologiczno-inżynierską,
  e).projekt budowlany i wykonawczy budynku,
  f).projekt wystroju i aranżacji wnętrz wraz z usytuowaniem podstawowych urządzeń i trwałego wyposażenia meblowego oraz projekt mebli trwale związanych z obiektem,
  g).projekt zagospodarowania terenu działki wraz z elementami małej architektury, ogrodzeniem oraz zielenią,
  h).specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
  i).kosztorysy inwestorskie ze szczegółowym przedmiarem robót oraz zbiorcze zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego,
  j).świadectwo energetyczne budynku,
  k).informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  2.2. Uzyskać na rzecz Zamawiającego:

  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  warunki zasilania obiektu w media,
  niezbędne uzgodnienia i opinie,
  pozwolenie na budowę,

  2.3 Sprawować nadzór autorski zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie
  realizacji inwestycji, do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

  3. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w 4 egzemplarzach z wyjątkiem
  kosztorysów Inwestorskich, które winny być opracowane w 2 egzemplarzach. Zakres i
  forma dokumentacji winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
  2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
  funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi
  zmianami).

  4. Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
  planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -
  użytkowymi ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ).

  5. Wykonawcy otrzymają szkic sytuacyjny z lokalizacją budynku i granicami nieruchomości.

  6. Zaleca się dokonania oględzin przeznaczonego do adaptacji budynku w dniach
  od 26.05 - 2.06.2010 r. po uprzednim umówieniu z osobą wyznaczoną
  do kontaktu. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

  7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  8.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji istniejącego budynku szkoły w Zgierzu przy ul. Chemików 9 na obiekt mieszkalno-usługowy
  Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji istniejącego budynku szkoły położonego w Zgierzu przy ul. Chemików 9 (dawniej Sokołowska 2/4) na obiekt mieszkalno - usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu działki. Parter budynku przeznaczony na lokale usługowe, pozostałe kondygnacje na lokale mieszkalne. Projekt adaptacji należy opracować w oparciu o koncepcję, stanowiącą załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U Nr 120 , poz. 1133) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) i ustawą - Prawo zamówień publicznych , w szczególności z art. 29, 30, 31 tej ustawy. Zakres rzeczowy zamówienia: 1/ Opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym dla całości inwestycji (wszystkie branże) - 6 egz. oraz 1 wersja elektroniczna. 2/ Wykonanie nowych projektów instalacji wewnętrznych wod - kan , c.w.u., instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania - z zastosowaniem indywidualnego opomiarowania w poszczególne media wszystkich lokali. 3/ Zaprojektowanie nowego zasilania, gdy gestorzy określą konieczność jego realizacji. 4/ Niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego i opinie konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. 5/ Uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku, gdy będzie to wymagane. 6/ Kosztorys inwestorki, przedmiar robót, specyfikacje techniczne - z podziałem na branże (forma elektroniczna - płyta CD format pdf) 7/ Świadectwo charakterystyki energetycznej adaptowanego budynku. 8/ Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - wykonanie dokumentacji projektowej i przedstawienie Zamawiającemu do 31.10.2010r. - uzyskanie pozwolenia na budowę - 20.12.2010r. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 1/ inwentaryzacja obiektu, 2/ koncepcja adaptacji istniejącego budynku, 3/ ekspertyza techniczna konstrukcji przewidzianej do adaptacji . Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy : a/ mapę dla celów projektowych, b/ warunki zasilania w poszczególne media, ewentualnie podpisane umowy z gestorami sieci
 7. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bursztynowej 94-110 w Tomaszowie Maz. wraz z uzyskaniem powolenia na budowę
  Zamawiający: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
  Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bursztynowej 94-110 w Tomaszowie Maz. wraz z uzyskaniem powolenia na budowę
 8. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku laboratorium na budynek zbiorowego zamieszkania z lokalami spełniającymi wymogi lokali mieszkalnych w Pabianicach przy ul. Szpitalnej 2 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Pabianice
  Opracowanie dokumentacji technicznej (projektów technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbiorów robót budowlanych) przebudowy budynku jak w tytule w zakresie dokumentacji architektoniczno - budowlanej, konstrukcyjnej i instalacji: wodociągowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej, odbioru sygnału ze stacji naziemnych dla telewizji i radia oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 9. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej w Sochaczewie
  Zamawiający: Gmina Miasto Sochaczew, Sochaczew
  Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej w Sochaczewie

Inne osoby dla Maciejewski Paweł Michał (53 osoby):