Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Stanisław Rajmund

w KRS

Stanisław Rajmund Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Drugie imię:Rajmund
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1937 r., wiek 82 lata
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:43 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białobrzeski Edward Anatoliusz, Jas Tadeusz, Mendak Lech Roman, Piątek Marian, Pietrała Teresa Kazimiera, Polut Danuta, Wrona Bogusław Stanisław, Zawierucha Janusz Augustyn

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pachocki Franciszek Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Klub Inteligencji Katolickiej Im. B-pa Mieczysława Jaworskiego, Kielce − KRS 0000083224
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Komórkach, Komórki − KRS 0000049246
 3. Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa W Kielcach Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000084232

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Usług Teleenergetycznych Instal - Serwis Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000175625

Powiązane przetargi (43 szt.):
 1. Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego podczas przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno - biurowego stanowiącego siedzibę Urzędu Skarbowego oraz budowa parkingu na 14 miejsc postojowych przy ul. Polnej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Kielcach, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego podczas przygotowania
  i realizacji zadania inwestycyjnego pn.
  Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno - biurowego stanowiącego siedzibę Urzędu Skarbowego oraz budowa parkingu na 14 miejsc postojowych przy ul. Polnej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz Izby Skarbowej w Kielcach, dla której została wydana Decyzja Nr 168 2015 Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6740.32.2015.SP z dnia 20 kwietnia 2015 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Izbie Skarbowej w Kielcach, ul. Witosa 78 b pozwolenia na budowę.
  2. Zakres zadania inwestycyjnego został opisany w dokumentacji projektowej, opracowanej przez TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o . o. Kielce, ul. Kozia 2, dostępnej do wglądu w siedzibie Izby Skarbowej w Kielcach.
  Dokumentacja zawiera projekt budowlany i wykonawczy. Zamawiający zaleca zapoznanie się z ww. dokumentacją przed złożeniem oferty.
  3. Realizacja przedmiotu zamówienia dla Inwestora Zastępczego została podzielona na niżej wymienione etapy:

  3.1 ETAP I - do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą Robót zadania inwestycyjnego
  W ramach zadań przewidzianych w tym etapie, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  1) Weryfikacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym:
  a) projektu budowlanego i wykonawczego, w celu sprawdzenia zgodności i kompletności składających się na dokumentację opracowań i dokumentów, w szczególności ich zgodności z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami międzybranżowymi oraz umową zawartą między Projektantem i Zamawiającym oraz pod względem zgodności z ustawą
  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
  b) weryfikacja kompletności dokumentów, pozwoleń i rysunków, za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający z punktu widzenia prawidłowej realizacji inwestycji.
  2) Przygotowania niezbędnych dokumentów do zorganizowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy Robót zadania inwestycyjnego, o którym mowa w punkcie 1, zgodnie z przepisami ustawy Pzp i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego w tym zakresie oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego, zgodnie
  z ogólnymi przepisami i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego w tym zakresie.

  3.2 ETAP II - do dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku
  W ramach zadań przewidzianych w tym etapie, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  1) Pełnienia funkcji inwestora zastępczego i inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji o której mowa w punkcie 1 w całym zakresie objętym projektem, o którym mowa w punkcie 2, we wszystkich branżach , w tym:
  a) architektonicznej;
  b) konstrukcyjno - budowlanej;
  c) drogowej;
  d) instalacyjnej w zakresie wszystkich sieci ujętych w projekcie, o którym mowa w punkcie 2, w tym instalacji i urządzeń:
  - cieplnych;
  - wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  - gazowych;
  - wodociągowych;
  - kanalizacyjnych;
  - elektrycznych;
  - telekomunikacyjnych;
  - innych objętych ww. projektem
  wraz z pełnym rozliczeniem finansowym i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego przepisami prawa, w szczególności: Prawa budowlanego, ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz egzekwowania od Wykonawców Robót należnych odszkodowań lub kar w przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania zobowiązań umownych.

  3.3 ETAP III - do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę Robót
  W ramach zadań przewidzianych w tym etapie, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  1) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
  2) realizowania uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi wynikających z umowy z Wykonawcą Robót budowlanych.

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
  5. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym realizacją niniejszego zamówienia w celu dokonania oceny warunków jego realizacji.
  6. Informacje ogólne dotyczące obiektu objętego zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno - biurowego stanowiącego siedzibę Urzędu Skarbowego oraz budowa parkingu na 14 miejsc postojowych przy ul. Polnej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim
  1) Dane dotyczące budynku istniejącego i projektowanego:
  a) Powierzchnia zabudowy:
  - budynek istniejący po termomodernizacji 588,15 m2
  - budynek projektowany do rozbudowy 426,79 m2
  - łączna powierzchnia zabudowy wyniesie 1 014,94 m2
  b) Ilość kondygnacji:
  - budynek istniejący 2 nadziemne i piwnice
  - część projektowana do rozbudowy 4 nadziemne
  c) Powierzchnia użytkowa części istniejącej 1 167,66 m2
  d) Powierzchnia użytkowa części projektowanej 1 265,49 m2
  e) Całkowita powierzchnia użytkowa 2 433,15 m2
  f) Kubatura budynku:
  - budynek istniejący 5 200,80 m3
  - część projektowana do rozbudowy 6 144,30 m3
  - całkowita kubatura budynku 11 345,10 m3
  g) Wysokość pomieszczeń w części:
  - istniejącej: 3,31 m
  - projektowanej do rozbudowy: 3,41 m
  2) Ogólne dane zadania inwestycyjnego:
  a) Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Urzędu Skarbowego,
  b) Przebudowa części istniejącej ma na celu dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów Prawa budowlanego, w tym przepisów techniczno - budowlanych i Polskich Norm. Roboty budowlane w tej części obejmują między innymi: modernizację budynku w zakresie przebudowy dachu, ocieplenia ścian zewnętrznych, budowę zadaszenia przed wejściami, modernizację wejść do budynku, przebudowę instalacji elektrycznej dedykowanej dla urządzeń sieci strukturalnej, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
  c) Rozbudowa budynku biurowego polega na dobudowaniu skrzydła ustawionego prostopadle do istniejącej części. Część rozbudowywana budynku jest niepodpiwniczona, czterokondygnacyjna. Poziomami kondygnacji nawiązano do istniejącej części, którą połączono ciągiem komunikacyjnym z częścią dobudowywaną,
  d) Dobudowa skrzydła usytuowanego prostopadle do istniejącego budynku spowoduje przebudowę sieci i przyłączy będących w kolizji z projektowaną rozbudową. Dotyczy to linii elektroenergetycznej, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci i przyłącza teletechnicznego, kanalizacji deszczowej, przyłącza ciepłowniczego,
  e) Inwestycja obejmuje również budowę parkingu zewnętrznego na 14 miejsc postojowych, wykonanie ogrodzenia terenu, urządzenie zieleni.
  3) Szczegółowe dane obiektu objętego zadaniem inwestycyjnym, o którym mowa w punkcie 1 zostały ujęte w projekcie budowlanym i wykonawczym, o którym mowa w punkcie 2.
  Z dokumentacją Wykonawcy mogą się zapoznać w siedzibie Zamawiającego w pok. 108 w dniach
  i godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00.
 2. Kontrakt 5b: Część 2: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 3: Modernizacja oczyszczalni ścieków, realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA
  Zamawiający: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Włoszczowa
  Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego - zakres modernizacji oczyszczalni we Włoszczowie: 1.Przebudowa pompowni ścieków wraz z wyposażeniem w kratę. 2. Likwidacja istniejącej kraty ręcznej i zastąpienie jej mechaniczną kratą panelowo-hakową. 3. Likwidacja istniejącej ręcznej instalacji do odbioru skratek oraz zastąpienie jej rynną spłukiwaną. 4. Budowa wiaty nad stanowiskiem kraty i sita. 5. Montaż prasopłuczki skratek w budynku skratek. 6. Likwidacja istniejącego systemu odprowadzania piasku i montaż płuczki piasku, z funkcją płuczącą. 7. Wymiana urządzeń w stacji dmuchaw na nowocześniejsze i lepiej dopasowane do wymagań technologicznych reaktorów biologicznych. 8. Wymiana urządzeń technologicznych w reaktorach biologicznych. 9. Przebudowa pompowni recyrkulatu (likwidacji istniejącej pompowni i zamiana na pompownię z pompami wirowymi). 10. Wymiana wyposażenia technologicznego osadnika końcowego - montaż zamiennego wyposażenia. 11. Remont nowego zagęszczacza ( montaż nowego wyposażenia technologicznego, remont istniejącego zagęszczacza oraz remont wyposażenia pompowni osadu). 12. Montaż urządzeń technologicznych w stacji odwadniania osadów. 13. Montaż instalacji do poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych. 14. Wykonanie zintegrowanego systemu sterowania automatyczną pracą oczyszczalni (w tym wizualizacji procesu). 15. Wykonanie związanej infrastruktury podziemnej - uzbrojenia terenu w przewody technologiczne, kable energetyczne, sygnalizacyjne, sterownicze oraz przewody kanalizacyjne, wodne oraz zasilania zewnętrznego. 16. Modernizacja kotłowni. 17. Budowa garażu. 18. Przebudowa drogi technologicznej na terenie oczyszczalni - wykonanie dróg, poboczy, chodników i placów wewnętrznych, oświetlenia. 19. Zakup agregatu prądotwórczego 280 kW. 20. Remontowe roboty budowlane (termomodernizacja budynku technologiczno-biurowego w zakresie stacji dmuchaw, remont składowiska osadu, wymiana barierek i pomostów na wykonane ze stali nierdzewnej). 21. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny obiektu wraz z osiągnięciem założonych parametrów technologicznych. 22. Wykonanie wszelkich innych działań niewymienionych powyżej, a koniecznych dla wykonania przedmiotu zamówienia
 3. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Linów
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
  Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

  Kod wg CPV - 71.52.00.00.9 - usługi nadzoru budowlanego.

  1. Nazwa zamówienia.

  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Linów.


  2. Opis przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Linów, wykonywanego zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych EKOWODA s.c., ul. Przemysłowa 11, 35-105 Rzeszów. Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji: budowli hydrotechnicznych, obiektów budowlanych melioracji wodnych lub innej odpowiedniej do nadzorowania robót w zakresie objętym niniejszym zamówieniem oraz w specjalności elektrycznej.
  Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Działanie 125 schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.
  Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie miejscowości Maruszów, gmina Ożarów, powiat opatowski, w km 5+250 lewego brzegu Wisły, przy Cieku od Linowa i obejmuje rozbudowę przepompowni wód (budowla klasy IV) w celu zapewnienia ochrony przed podtopieniami i powodziami obszaru zawala rzeki Wisły.
  Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

  Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski:
  1. Roboty instalacyjne:
  Rozbudowa pompowni polegająca na zwiększeniu wydajności do zaktualizowanych danych hydrologicznych
  - przepływ miarodajny Q3%=2,70m3/s,
  - przepływ kontrolny Q1%=3,44m3/s,
  - rozbiórka instalacji technologicznych oraz demontaż istniejących agregatów pompowych w trakcie budowy i instalacja nowych o parametrach: Q=1000,00l/s, H=6,23m, moc P2=100KW, sztuk 2 i parametrach Q=700,00l/s, H=6,12m, moc P2=60KW, sztuk 1.
  2. Roboty budowlane:
  Rozbudowa pompowni:
  - budowa nowego dwuspadowego dachu wraz z przykryciem - konstrukcja więźba drewniana,
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  - docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji,
  - zmiana wymiarów komór pompowych, zmiana układu ścian działowych.
  3. Rozbudowa instalacji sanitarnych:
  - rozbiórka istniejącej instalacji w trakcie budowy,
  - budowa nowej wentylacji pomieszczeń,
  - budowa nowej instalacji sanitarnej wewnętrznej.
  4. Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej:
  - rozbiórka istniejącej instalacji w trakcie budowy,
  - budowa nowej instalacji.
  5.Rozbudowa zasilania energetycznego:
  - rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej i kabla zasilającego w trakcie budowy,
  - budowa nowej stacji transformatorowej i kabla zasilającego.

  Uwaga:
  1. W związku z warunkami decyzji z dnia 21.02.2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, jak i z warunkami decyzji z dnia 08.07.2014r. Wojewody Świętokrzyskie-go o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, iż prace związane z usuwaniem wierzchniej warstwy nakładu oraz prace obejmujące pogłębianie zbiornika retencyjnego a także budowę tymczasowej grodzy ziemnej wykonać w okresie od 15 sierpnia do 15 października, z zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem wyłącza się w/w zakres prac.
  2. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest prowadzić prace pod nadzorem przyrodniczym, w tym zobowiązany jest do przeglądu terenu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji (z czego należy spisać protokół), zgodnie z w/w decyzjami.

  Dla omawianego przedsięwzięcia Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach posiada decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Nr 97/2014 z dnia 08.07.2013r. Znak: IN-II.7840.3.4.2014.

  Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.
  Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym.
  b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
  c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót zamiennych oraz dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane.
  d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne ro-boty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez Zamawiającego.
  e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót.
  f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru.
  g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora.
  h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót.
  i) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją (hydrotechnik i elektryk).
  j) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór - obecność inspektora hydrotechnika co najmniej 2 razy na tydzień zaś obecność inspektora - elektryka - w zależności od potrzeb; Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy.
  k) Bieżąca kontrola - sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktury wykonawcy.
  Sprawdzanie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń - sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
  l) Udział w przeglądach gwarancyjnych.
  m) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów.
  n) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania.
  Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  3. Termin wykonania zamówienia

  Od dnia podpisania umowy do dnia 15-05-2015 r.

  Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisana zostanie po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
 4. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n. Modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - Nr EZP-252-31/2014
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej przy realizacji zadania pod nazwą - Modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 2. Szczegółowy zakres usługi obejmuje następujące czynności: a) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z art. 25, 26, 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz zasadami działania inspektora nadzoru tj: - kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim zapisów, - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze końcowym. b) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez strony procesu inwestycyjnego, c) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego, d) kontrola dokumentacji wykonywanych robót budowlanych, e) rekomendacja możliwych zmian w realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane, f) podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację inwestycji, g) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanej inwestycji, h) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w ich realizacji, i) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych przed sporządzeniem częściowych protokołów odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót, j) bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym dokumentów będących podstawą do wystawienia faktury VAT przez wykonawcę robót budowlanych oraz faktury VAT (z wymaganymi załącznikami) wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych. 3. Usługa nadzoru inwestorskiego wykonywana będzie na obiekcie częściowo wyłączonym z użytkowania znajdującym się w sąsiedztwie czynnych obiektów szpitalnych. W budynku będą czynne: Izba Przyjęć, Pracownia RTG, Laboratorium, Dział Fizjoterapii i Dział Księgowości. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z zagrożeniami mogącymi wystąpić na terenie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie. Częstotliwość kontroli wykonywanych robót budowlanych przez inspektorów nadzoru w trakcie ich realizacji nie może być niższa, niż co najmniej jeden raz w tygodniu. Każdy pobyt inspektora nadzoru na budowie powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Realizacja robót budowlanych będzie zakończona do 29 maja 2015 roku. 4. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz sposób ich wykonania określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.morawica.com.pl - przetarg pod nazwą - Modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - Nr EZP-252-25/2014, który dotyczy wyboru Wykonawcy robót budowlanych. 5. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz warunkami realizacji inwestycji wymienionej w powyższym pkt. 4, gdyż na tej podstawie określi cenę ryczałtową za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia.
 5. Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szkła - Koćmierzów w msc. Sandomierz - etap II w km 1+500 - 3+350
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
  Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

  Kod wg CPV - 71.52.00.00.9 - usługi nadzoru budowlanego.

  1. Nazwa zamówienia.

  Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szkła - Koćmierzów w msc. Sandomierz - etap II w km 1+500 - 3+350.


  2. Opis przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szkła - Koćmierzów w msc. Sandomierz - etap II w km 1+500 - 3+350, wykonywanego zgodnie z dokumentacją projektową, zaktualizowaną przez Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych EKOWODA s.c., ul. Przemysłowa 11, 35-105 Rzeszów. Wykonawca musi zapewnić kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno - budowlanymi (w zakresie melioracji wodnych).
  Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Działanie 125 schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, wchodzi w zakres zadania inwestycyjnego mającego na celu ochronę przed powodzią terenów doliny Sandomiersko-Tarnobrzeskiej, obejmujących obszar o powierzchni około 49,0km2 z rozwiniętą infrastrukturą osadniczo-przemysłową. Planowane przedsięwzięcie obejmujące rozbudowę prawego odcinka wału rzeki Wisły należy traktować jako początek długofalowego procesu rozbudowy wałów Wisły w tym rejonie.
  Kilometraż omawianego odcinka prawego wału rzeki Wisły rozpoczyna się w km 1+500 i ciągnie się w górę rzeki Wisły do m. Koćmierzów, aż do granicy woj. świętokrzyskiego z województwem podkarpackim (km 3+350).
  Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo (w międzywalu) w obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.
  Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.


  Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski:
  1. Roboty pomiarowe;
  2. Roboty ziemne i konstrukcyjne - zabezpieczenie przeciwfiltracyjne skarpy odwodnej wału ekranem z geomembrany PCV grubości 1,5mm obustronnie uszorstkowionej oraz podłoża wału pionową przesłoną bentonitowo-cementową o głębokości 10,0m;
  3. Budowa ramp wałowych;
  4. Roboty ziemne i konstrukcyjne -droga p.powodziowa na zawalu;
  5.Drogi technologiczne;

  Projektowane parametry wału:
  - szerokość korony wału 3,00m
  - nachylenie skarpy odwodnej 1:2,5
  - nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2
  - wysokość wału od strony odpowietrznej 5,5m
  - wysokość wału od strony odwodnej 6,0m
  - rzędna korony wału w km 1+500 - 149,87 m n.p.m.
  - rzędna korony wału w km 3+350 - 150,48 m n.p.m.

  Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.

  Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym.
  b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
  c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót zamiennych oraz dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane.
  d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez Za-mawiającego.
  e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót.
  f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru.
  g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora.
  h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót.
  i) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektora nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją.
  j) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości materiałów do stosowania przy wykonywaniu przesłony przeciwfiltracyjnej (kontrola w trakcie wykonywania przegrody, a także po wykonaniu przegrody, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (jednak nie mniej niż 3 razy w tygodniu); Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności po-przez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru. Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy.
  k) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur wykonawcy.
  Każdorazowe sprawdzanie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń - sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
  l) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek.
  m) Wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych.
  n) Udział w przeglądach gwarancyjnych.
  o) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów.
  p) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania.
  q) Współdziałanie z Wykonawcą robót i zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  3. Termin wykonania zamówienia

  Od dnia podpisania umowy do dnia 30-04-2015 r.

  Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisana zostanie po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
 6. Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach.
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Kielcach, Kielce
  Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach zlokalizowanego na działce nr.ewid. 1224, 1219/2, 1219/3, 1336/7, 1229/4, 1225/6 przy ul. Staszica 12 w Starachowicach wraz z instalacjami wod-kan,c.o.,c.t. wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji p.poż, węzła cieplnego, inst.elektr.oraz przebudową istniejącego zjazdu z drogi publicznej-dz.nr ewid. 1219/3 na działki o nr ewid. 1219/2, 1224, a także przebudowa lokalu użytkowego położonego na działce nr ewid. 1218 przy ul. Staszica 15 w Starachowicach wraz z insta.wod-kan. klimatyzacji, co.o. wentylacji mech. inst.elek.
 7. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU INWESTORSKIEGO
  Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacji robót budowlanych w trakcie realizacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach projektu pn. Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi, oraz udział nadzoru inwestorskiego w corocznych przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji przez okres trwania gwarancji. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Nadzór inwestorski ma obejmować roboty objęte dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 4. Szczegółowy zakres robót ujęty został w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dostępnych na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod adresem: www.kielce.uw.gov.pl, stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu p.n.: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia podstawowego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi (znak postępowania: AG-I.272.1.25.2013)
 8. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka - Leśne Chałupy w km 2+550 - 3+460, 3+600 - 5+000 gm. Tarłów, woj. świętokrzyskie
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
  Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

  Kod wg CPV - 71.52.00.00.9 - usługi nadzoru budowlanego.

  1. Nazwa zamówienia.

  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka - Leśne Chałupy w km 2+550 - 3+460, 3+600 - 5+000 gm. Tarłów, woj. świętokrzyskie.


  2. Opis przedmiotu zamówienia.

  2.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka - Leśne Chałupy w km 2+550 - 3+460, 3+600 - 5+000 gm. Tarłów, woj. świętokrzyskie, wykonywanego zgodnie z dokumentacją projektową, zaktualizowaną w 2013r. przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne GEOMAP Sp. z o. o., ul. Sandomierska 105, 25 - 324 Kielce, składającą się z: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót o charakterze wyłącznie informacyjnym.

  Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania.

  Celem inwestycji jest rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinku od wysoczyzny w km 2+468 do połączenia z odcinkiem już zmodernizowanym w km 5+072. Inwestycja będzie polegała na podwyższeniu istniejącego wału do rzędnych wymaganych przepisami dla II klasy budowli hydrotechnicznej z za-chowaniem przewyższenia 1,0m ponad wodę miarodajną i 0,30m ponad wodę kontrolną w km 2+468 - 5+023, a także jego uszczelnienie (korpusu i podłoża) przesłoną bentonitowo - cementową wykonaną metodą DSM lub równoważną metodą CDMM z korony wału na głębokość 6,0m w km 2+500 - 5+027 objętego projektem wału.

  Nadzór inwestorski sprawowany będzie nad m. in. nad następującym zakresem robót:
  a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i karczunkowe;
  b) roboty uszczelnieniowe;
  c) roboty ziemne;
  d) roboty konstrukcyjne budowli komunikacyjnych;
  e) roboty wykończeniowe.

  Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją został opisany w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
  Przedsięwzięcie przewidywane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 125 schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i do-stosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.
  Przedmiotowa inwestycja znajduje się w projektowanym specjalnym obszarze ochrony siedlisk NATURA 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045. Odcinek wału na którym mają być prowadzone prace należy do zachodniej granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Małopolski Przełom Wisły PLB140006.


  Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową oraz ustaleniami wynikającymi z:
  Decyzji Wójta Gminy Tarłów z dnia 03.04.2012r. znak: RRB.7331.2012,
  - Postanowienia Wójta Gminy Tarłów z dnia 16.04.2012r. znak: RRB.7331.1.2012,
  - Postanowienia Wójta Gminy Tarłów z dnia 12.06.2012r. znak: RRB.7331.3.2012,
  - Decyzji RDOŚ w Kielcach a dnia 18.07.2013r. znak: WPN.I.670.14.2013.DG.2 orzekającą warunki pro-wadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych,
  - Decyzji Wójta Gminy Tarłów z dnia 06.05.2011r. znak: ROŚ.7635/30/2011 na usunięcie drzew i krzewów,
  - Decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 21.02.2013r. znak: RŚ-V.7322.30.2012.AG udzielającą pozwolenia wodnoprawnego,
  - Postanowieniu Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18.04.2013r. znak: RŚ-V.7322.30.2012.AG oraz
  - Decyzji Nr 142/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2013. znak: IG-II.7840.3.9.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów. Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.

  2.2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

  a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym.
  b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
  c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót zamiennych oraz dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane.
  d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez Za-mawiającego.
  e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót.
  f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru.
  g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora.
  h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót.
  i) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektora nadzoru stwierdzającego przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją.
  j) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości stosowanych materiałów, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór - obecność co-dzienna; Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy.
  k) Bieżąca kontrola - sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktury wykonawcy.
  Sprawdzenie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń - sprawdzenie kosztorysu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
  l) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek.
  m) Udział w przeglądach gwarancyjnych wraz ze współdziałaniem z Zamawiającym w zakresie działań w dotyczących usuwania ewentualnych wad w robotach w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.
  n) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów.
  o) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania.
  p) Współdziałanie z nadzorem ornitologicznym.
 9. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Remont lewego wału rzeki Kamiennej w km 7+164 - 8+760 na terenie m. Ostrowca Świętokrzyskiego
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
  Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

  Kod wg CPV - 71.52.00.00.9 - usługi nadzoru budowlanego.

  1. Nazwa zamówienia.

  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n.: Remont lewego wału rzeki Kamiennej w km 7+164 - 8+760 na terenie m. Ostrowca Świętokrzyskiego.


  2. Opis przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Remont lewego wału rzeki Kamiennej w km 7+164 - 8+760 na terenie m. Ostrowca Świętokrzyskiego, wykonywanego zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną w 2012r. przez Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych EKOWODA Juliusz Nowiński, Marian Budzik, ul. Przemysłowa 11, 35-105 Rzeszów, składającą się z: projektu wykonawczego - opis z informacją BIOZ, projektu wykonawczego - przekroje poprzeczne, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót o charakterze wyłącznie informacyjnym.
  Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania.
  Celem inwestycji jest zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części doliny rzeki Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Przedmiotowy wał jest w niedostatecznym stanie technicznym. Remont polegać będzie na podniesieniu oraz uszczelnieniu matą bentonitową od strony odwodnej. Obrys skarp pozostanie bez zmian. Przedmiotowe roboty remontowe obejmują odcinek lewego wału rzeki Kamiennej w km 7+164 do 8+760 i dotyczą wyłącznie skarpy odwodnej wału. W ramach tych robót zostanie uszczelniony korpus wału.


  Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski:

  a) roboty przygotowawcze;
  b) ułożenie dróg technologicznych;
  c) ułożenie bentomaty;
  d) roboty ziemne i konstrukcyjne;
  e) wykonanie rampy wałowej;
  f) roboty wykończeniowe.

  Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
  Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

  Analizowane przedsięwzięcie przewidywane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 125 schemat II Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

  Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przy-gotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.


  Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

  a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym.
  b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy.
  c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót zamiennych oraz dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane.
  d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez
  Zamawiającego.
  e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót.
  f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru.
  g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem
  rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora.
  h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót.
  i) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektora nadzoru stwierdzającego przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją.
  j) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i
  odbiór robót, kontrola jakości stosowanych materiałów, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
  Wykonania i Odbioru Robót, w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór - obecność
  codzienna; Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy.
  k) Bieżąca kontrola - sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktury wykonawcy.
  Sprawdzenie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń - sprawdzenie kosztorysu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
  l) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek.
  m) Udział w przeglądach gwarancyjnych.
  n) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów.
  o) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania.
  3. Termin wykonania zamówienia

  Od dnia podpisania umowy do dnia 15-11-2014 r.
 10. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą - Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy - Nr EZP-252-33/2013.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej przy realizacji zadania pod nazwą - Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Szczegółowy zakres usługi obejmuje następujące czynności: - sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z art. 25, 26, 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz zasadami działania inspektora nadzoru tj: - kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim zapisów, - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze końcowym. - uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez strony procesu inwestycyjnego, - stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego, - kontrola dokumentacji wykonywanych robót budowlanych, - rekomendacja możliwych zmian w realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane, - podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację inwestycji, - współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanej inwestycji, - bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w ich realizacji, - sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych przed sporządzeniem częściowych protokołów odbioru robót i końcowego protokołu robót, - bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym dokumentów będących podstawą do wystawienia faktury VAT przez wykonawcę robót budowlanych oraz faktury VAT (z wymaganymi załącznikami) wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych. Usługa nadzoru inwestorskiego wykonywana będzie na obiekcie wyłączonym z użytkowania znajdującym się w sąsiedztwie czynnych obiektów szpitalnych. Częstotliwość kontroli wykonywanych robót budowlanych przez inspektorów nadzoru w trakcie ich realizacji nie może być niższa, niż co najmniej jeden raz w tygodniu. Każdy pobyt inspektora nadzoru na budowie powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Zakłada się, że realizacja robót budowlanych będzie zakończona w ciągu 7 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz sposób ich wykonania określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.morawica.com.pl - przetarg pod nazwą - Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy - Nr EZP-252-24/2013, który dotyczy wyboru Wykonawcy robót budowlanych. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz warunkami realizacji inwestycji wymienionej w powyżej, gdyż na tej podstawie określi cenę ryczałtową za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia.
 11. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szkła - Koćmie-rzów w msc. Sandomierz - etap I w 0+000 - 1+500
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
  1. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

  Kod wg CPV - 71.52.00.00.9 - usługi nadzoru budowlanego.

  1.1. Przedmiot zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.:.: Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 -3+350 Huta Szkła - Koć-mierzów w msc. Sandomierz - etap I w km 0+000 - 1+500 w zakresie objętym dokumentacją projektową, zaktualizowaną przez Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych EKOWODA s.c., ul. Przemysłowa 11, 35+105 Rzeszów, składającą się z: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót. Z dokumentacją techniczną w formie pisemnej można zapoznać się w ŚZMiUW w Kielcach, ul. Witosa 86 (II piętro, p. 212) w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 14:00.

  Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach, którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami budowlano - montażowymi zgodnie z dokumentacją techniczną.

  1.2. Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski:

  Przedmiotowy odcinek wału wymaga podwyższenia korony wału oraz związanej z tym zmiany parametrów przekroju poprzecznego wału a także wykonania urządzeń funkcjonalnie z nim związanych. Realizowana inwestycja będzie polegała na podwyższeniu i rozbudowie prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 1+500 poprzez wykonanie m.in. następujących robót:
  1. Roboty pomiarowe, ścinanie drzew i karczowanie krzaków;
  2. Roboty ziemne i konstrukcyjne - zabezpieczenie przeciwfiltracyjne skarpy odwodnej wału ekranem z geomembrany PCV grubości 1,5mm obustronnie uszorstkowionej oraz podłoża wału pionową przesłoną bentonitowo-cementową o głębokości 10,0m;
  3. Budowa ramp wałowych;
  4. Roboty ziemne i konstrukcyjne:
  -droga przeciwpowodziowa na zawalu L=3350m;
  -droga dojazdowa do pól w międzywalu L=900mb;
  5. Komora wylotowa z przepompowni wód deszczowych z terenu Huty Szkła z przepustem;
  6.Prace w rezerwie;
  7.Roboty rozbiórkowe;
  8.Drogi technologiczne;

  Projektowane parametry wału:
  - szerokość korony wału 3,00m
  - nachylenie odwodnej 1:2,5
  - nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2
  - rzędna korony wału w km 0+000- 149,41m npm
  - rzędna korony wału w km 0+500 - 149,53m npm
  - rzędna korony wału w km 0+610 - 149,59 m npm
  - rzędna korony wału w km 1+500- 149,87 m npm.

  Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, wchodzi w zakres zadania inwestycyjnego mającego na celu ochronę przed powodzią terenów doliny Sandomiersko-Tarnobrzeskiej, obejmujących obszar o po-wierzchni około 49,0km2 z rozwiniętą infrastrukturą osadniczo-przemysłową. Na obszarze bez-pośrednio przyległym do rozpatrywanego dolnego odcinka wału, obejmującym teren o po-wierzchni ca 14,2km2, zlokalizowany jest bardzo ważny ośrodek gospodarczy jakim jest Huta Szkła w m. Sandomierz. Planowane przedsięwzięcie obejmujące rozbudowę prawego odcinka wału rzeki Wisły należy traktować jako początek długofalowego procesu rozbudowy wałów Wi-sły w tym rejonie.
  Kilometraż omawianego odcinka prawego wału rzeki Wisły rozpoczyna się na wysokości Huty Szkła w msc. Sandomierz (km0+000) i ciągnie się w górę rzeki Wisły do m. Koćmierzów.
  Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo (w międzywalu) w obszarze Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.
  W początkowym odcinku wału, w odległości już od 1m od stopy obecnego wału, występuje 11 sztuk topoli przeznaczonych do wycinki oraz krzewy o powierzchni ok. 1200m2 (300m2 + 900m2), które znajdują się na działkach o nr ewid.1304/1 i 1477. Wycinkę drzew i krzewów na-leży prowadzić w okresie pozalęgowym, tj. od połowy października do końca lutego. Za usunięte drzewa i krzewy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń sadzonek wierzb i topoli na terenie byłego placu manewrowego i drogi technologicznej.

  Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). In-spektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestor-skiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i zgodą na realizację inwestycji, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozli-czenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwier-dzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finan-sowych na realizację zadania.

  1.3 Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

  a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów zapewniając przy tym sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i zgodą na realizację inwestycji, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich doku-mentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową,

  b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych, placu budowy.

  c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót zamiennych lub dodat-kowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane, w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów.

  d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne ro-boty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygoto-wanych przez Zamawiającego.

  e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót.

  f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą projektu podziału zadania na elementy do fak-turowania i odbioru.

  g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy ce-lem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora.

  h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót, w tym prowadzenie ewentualnych negocjacji w konfliktach z wła-dzami samorządowymi i mieszkańcami;

  i) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy wraz ze szczegó-łowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu, wraz ze wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru.

  j) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspekto-rów nadzoru nad inwestycją.

  k) Zapewnienie codziennego pobytu inspektora nadzoru na budowie w trakcie realizacji ro-bót oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy;

  l) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją in-westycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości materiałów do stosowania przy wykonywaniu ścianki szczelnej stalowej (kontrola w trakcie wykonywania ścianki, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór tj. obec-ność codzienna; Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak za-pewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy. Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokony-wać zapisu w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nad-zoru.

  m) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym fak-tur wykonawcy robót budowlanych oraz załączonych protokołów odbioru (częściowych bądź końcowego) i kosztorysów - w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania;
  Każdorazowe sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w oparciu o faktycznie stwierdzoną ilość wykonanych robót.

  n) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczo-wo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunię-ciem stwierdzonych usterek i niedoróbek.

  o) Kontrolować przestrzeganie przez Wykonawcę zasad BHP, wstrzymać roboty w przy-padku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP

  p) Wyrywkowa kontrola stopnia zagęszczenia gruntu.

  q) Wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych.

  r) Udział w przeglądach gwarancyjnych.

  s) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów w tym kompletnego operatu powykonawczego

  t) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawan-sowania realizacji zadania, a także informacje o wszelkich problemach związanych z re-alizacją inwestycji;

  u) Pełnienie obsługi prawnej w szerokim tego słowa znaczeniu, w tym interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie.
 12. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa prawe-go wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100 - 4+600 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
  1. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

  Kod wg CPV - 71.52.00.00.9 - usługi nadzoru budowlanego.

  1.1. Przedmiot zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100 - 4+600 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie w zakresie objętym dokumentacją projektową, opracowaną w 2011r. przez Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych EKOWODA S.C., ul. Przemysłowa 11, 35+105 Rzeszów, składającą się z: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót o charakterze wyłącznie informacyjnym.
  Dla omawianego przedsięwzięcia Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach po-siada decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach Znak: WINB-WIK.7741.9.2012.W nakazującą usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Koprzywianki w km 2+100 - 4+600.

  Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami budowlano - montażowymi (opisanymi w dokumentacji projektowej).

  Celem inwestycji jest ujednolicenie parametrów korpusu wału oraz przeciwfiltracyjne zabezpieczenie korpusu i podłoża wału dla zwiększenia bezpieczeństwa terenów chronionych. Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.


  1.2. Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski:

  Z dokumentacją techniczną w formie pisemnej można zapoznać się w ŚZMiUW w Kielcach, ul. Witosa 86 (II piętro, p. 212) w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 14:00. Celem inwestycji jest zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny rzeki Koprzywianki na terenie gminy Samborzec. Niedostateczny stan techniczny istniejącego obwałowania, liczne przesiąki w korpusie i lokalne przelewy przez koronę wału stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców z terenów przyległych do wału i okolic. Dla zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa terenów chronionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami należy między innymi podnieść koronę wału do wyma-ganych rzędnych z poszerzeniem wału od strony odwodnej, uszczelnić korpus wału oraz od strony od-wodnej zmodernizować śluzy wałowe oraz uporządkować układ komunikacyjny wału.
  Korona wału jest nieumocniona i zdeformowana, zarówno w przekroju poprzecznym jak i profilu podłuż-nym, co stanowi rezultat ponad 80-letniej eksploatacji wału. Ponadto cykliczne przesuszanie, brylenie i nawadnianie powierzchniowej strefy w korpusie, przemrożenie gruntu i jego rozluźnienie w strefie przy-powierzchniowej a także wpływ wezbrań powodziowych, spływów powierzchniowych podczas intensyw-nych opadów deszczu oraz roztopów wiosennych, stanowią bezpośrednią przyczynę sukcesywnego po-garszania się stanu technicznego wału i przydatności do bezpiecznej i zgodnej z jego funkcją eksploatacji wału. Również nachylenia skarpy odwodnej wału nie spełniają minimalnych wymagań dotyczących maksymalnych nachyleń. Jeszcze gorzej ocenia się w ty zakresie nachylenia skarpy odpowietrznej. Szerokość korony wału jest niedostateczna i na całej długości wymaga dostosowania parametrów przekroju, w tym : szerokości, spadków poprzecznych i umocnienia do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Również istniejące przepusty wałowe (w km 2+329 i 4+332) wykazują zły stan techniczny i wymagają przebudowy i docelowej rozbudowy.
  Podczas wezbrania majowo-czerwcowego 2010 roku na odcinku km 1+000 - 4+800 miały miejsce naj-większe przesiąki filtracyjne i przebicia hydrauliczne przy stopie odpowietrznej wału oraz na terenie zawala w odległości ok. 10m od korpusu obwałowania, zagrażające bezpieczeństwu wału. Skarpy wału, zwłaszcza odwodna, są podatne na ruchy powierzchniowe, co w trakcie kolejnych wezbrań powodzio-wych może prowadzić do lokalnych zsuwów i zrywów skarpy odwodnej, z zagrożeniem stateczności ogólnej wału włącznie.
  Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostanie w nawiązaniu do ustaleń koncepcji Ochrony przed powo-dzią w Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega i stanowić będzie I etap prac związa-nych z zabezpieczeniem p.powodziowym prawego wału rzeki Koprzywianki i muszą zostać wykonane w trybie pilnym.
  Inwestycja wykonana zostanie w ramach zabezpieczenia przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły - węzeł Sandomierz, a jej wykonanie zwiększy bezpieczeństwo p.powodziowe na przyległych terenach, zmniejszy wysokość strat i szkód w mieniu, wypłatę odszkodowań w przypadku wystąpienia powodzi.

  Realizowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu m.in. następujących robót:
  - doprowadzenie korony wału do wymaganych rzędnych, z poszerzeniem wału od strony odwodnej,
  - właściwe wyprofilowanie wału od strony odwodnej,
  - uszczelnienie korpusu wału oraz podłoża od strony odwodnej,
  - modernizację śluz wałowych oraz uporządkowanie układu komunikacyjnego wału.

  Początek rozbudowy prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100 - 4+600stanowi połączenie z uprzednio zrealizowanym odcinkiem według zadania inwestycyjnego Projekt remontu prawego wału rz. Koprzywianki w km 1+700-2+100 rzędna wału 148,55, natomiast koniec stanowi połączenie z uprzednio zrealizowanym odcinkiem według Projektu remontu prawego wału rz. Koprzywianki zad. 2 Zawierzbie w km 4+600 - 5+200 rzędna wału 148,80.
  Projektowane parametry wału:
  - szerokość korony wału 3,50m, w tym droga o nawierzchni tłuczniowej o szer. 3,0m;
  - nachylenie odwodnej 1:2;
  - nachylenie skarpy odlądowej bez zmian;
  Analizowane przedsięwzięcie przewidywane jest do realizacji w ramach Programu ochrony przed powo-dzią w dorzeczu górnej Wisły.

  Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zama-wiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i nakazem WINB Znak: WINB-WIK.7741.9.2012.W, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania komplet-ności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.

  1.3. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

  a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów zapewniając przy tym sprawną, zgodną z doku-mentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowla-nych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową,

  b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych, placu budowy.

  c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót zamiennych lub dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane, w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów.

  d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty bu-dowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez Za-mawiającego.

  e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót.

  f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru.

  g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem roz-wiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora.

  h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót, w tym prowadzenie ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami;

  i) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 1 dzień przed podpisa-niem umowy schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu, wraz ze wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru.

  j) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycja.

  k) Zapewnienie codziennego pobytu inspektora nadzoru na budowie w trakcie realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy;

  l) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości materiałów do stosowania przy wykonywaniu ścianki szczelnej stalowej (kontrola w trakcie wyko-nywania ścianki, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), w częstotli-wości zapewniającej skuteczny nadzór tj. obecność codzienna; Inspektor Nadzoru ponosi odpo-wiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy. Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru.

  m) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur wyko-nawcy robót budowlanych oraz załączonych protokołów odbioru (częściowych bądź końcowego) i kosztorysów - w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania;
  Każdorazowe sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w oparciu o faktycznie stwierdzoną ilość wykonanych robót.

  n) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwier-dzonych usterek i niedoróbek.

  o) Kontrolować przestrzeganie przez Wykonawcę zasad BHP, wstrzymać roboty w przypadku pro-wadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP

  p) Wyrywkowa kontrola stopnia zagęszczenia gruntu.

  q) Wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych.

  r) Udział w przeglądach gwarancyjnych.

  s) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów w tym komplet-nego operatu powykonawczego

  t) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania, a także informacje o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;

  u) Pełnienie obsługi prawnej w szerokim tego słowa znaczeniu, w tym interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie.
  2. Termin wykonania zamówienia

  Od dnia podpisania umowy do dnia 20-12-2014 r.

  Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisana zostanie po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
 13. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nagłowice i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślęcin ( etap I) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ślęcin.
  Zamawiający: Gmina Nagłowice, Nagłowice
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nagłowice i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślęcin ( etap I) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ślęcin w zakresie objętym dokumentacją opracowaną przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji, EKOKLIMA mgr inż. Zdzi-sław Stanisław Ścięgaj, ul. Pułaskiego 95/46, 16-400 Suwałki, składającą się z: projektu budowlano - wykonawczego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót o charakterze wyłącznie informacyjnym.

  Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach które-go będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami budowlano - montażowymi.

  Celem inwestycji jest realizacja zdania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nagłowice i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślęcin ( etap I). oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ślęcin realizowanych w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
  Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przed-stawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.naglowice.asi.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.


  1.1 Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski:
  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nagłowicach i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślęcinie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Hutniczej w Nagłowicach oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ślęcin


  Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z doku-mentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyska-niem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.

  1.2 Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

  a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów zapewniając przy tym spraw-ną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową,

  b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych, placu budowy.

  c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót zamiennych lub dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane, w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów.

  d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przy-gotowanych przez Zamawiającego.

  e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót.

  f) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora.

  g) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót, w tym prowadzenie ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami.

  h) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków in-spektorów nadzoru nad inwestycją.

  i) Zapewnienie pobytu inspektorów nadzoru na budowie w trakcie realizacji robót w takim przedziale czasowym, aby zapewnić prawidłową realizację robót nie mniej niż 3 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy.

  j) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości materiałów do stosowania przy wykonywaniu ścianki szczelnej stalowej (kontrola w trakcie wykonywania ścianki, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór tj. obecność codzienna; Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru. Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy. Poszczególni inspekto-rzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru.

  k) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur wykonawcy robót budowlanych oraz załączonych protokołów odbioru (częściowych bądź końcowego) i kosztorysów - w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania;
  Każdorazowe sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w oparciu o faktycznie stwierdzoną ilość wykonanych robót.

  l) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek.

  m) Kontrolować przestrzeganie przez Wykonawcę zasad BHP, wstrzymać roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP

  n) Wyrywkowa kontrola stopnia zagęszczenia gruntu.

  o) Wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych.

  p) Udział w przeglądach gwarancyjnych.

  q) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów w tym kompletnego operatu powykonawczego

  r) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego za-awansowania realizacji zadania, a także informacje o wszelkich problemach związa-nych z realizacją inwestycji;
 14. Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - budowa tzw. kanału ulgi. - nadzór inwestorski
  Zamawiający: Gmina Pińczów, Pińczów
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - budowa tzw. kanału ulgi wartość robót budowlanych.
 15. Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice w miejscowościach: Trzciniec, Rakoszyn, Nowa Wieś, Deszno, Zagórze, Warzyn Drugi, Warzyn Pierwszy, Brynica Mokra, Zdanowice, Rejowiec, Chycza Brzóstki, Kuźnice, Cierno Żabieniec + Ujęcie wody nr 2
  Zamawiający: Gmina Nagłowice, Nagłowice
  Zdanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice w miejscowościach: Trzciniec, Rakoszyn, Nowa Wieś, Deszno, Zagórze, Warzyn Drugi, Warzyn Pierwszy, Brynica Mokra, Zdanowice, Rejowiec, Chycza Brzóstki, Kuźnice, Cierno Żabieniec + Ujęcie wody nr 2 Przedmiot zamówienia jest jednym z elementów realizacji projektu pn. Budowa wodociągu gminnego wraz z ujęciami wody oraz infrastrukturą światłowodową, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych sieci wodociągowej bez przyłączy dla w/w miejscowości z rur PE, PEHD o średnicach: od Ø 40mm do Ø 250 mm o łącznej długości do 85 000,0 mb wraz montażem wyposażenia technologicznego studni głębinowej w miejscowości Trzciniec. Ponadto nadzór inwestorski obejmował będzie nadzór nad realizacją: odtworzenia- remontu dróg gminnych po budowie sieci wodociągowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejącej linii niskiego napięcia w miejscowości Trzciniec -Kolonia w celu oświetlenia drogi dojazdowej do ujęcia wody nr 2.
 16. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Remont zamknięć głównych jazu na zbiorniku wodnym Cedzyna, gm. Górno, woj. świętokrzyskie
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
  I. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Kod wg CPV - 71.52.00.00.9 - usługi nadzoru budowlanego. 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Remont zamknięć głównych jazu na zbiorniku wodnym Cedzyna gm. Górno; w zakresie objętym dokumentacją opracowaną przez firmę IEW Inżynieria i Elektryka Wodna Lech Unczur, ul. Stoczniowców 11/26, 24 - 230 Rumia składającą się z: - części opisowej - hydrotechnicznej, - części opisowej - mechanicznej, - rysunków technicznych, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - przedmiaru robót mającego wyłącznie charakter informacyjny. Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami budowlano - montażowymi. Opis zadania oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jego realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Z dokumentacją techniczną w formie pisemnej można zapoznać się w ŚZMiUW w Kielcach, ul. Witosa 86 (II piętro, p. 208) w dni robocze w godz. 800 - 1400. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów zapewniając przy tym sprawną, zgodną z dokumentacją projektową, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, b) Udział w przekazaniu Wykonawcy terenu robót budowlanych. c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki ewentualnych robót wykonywanych na podstawie zamówienia dodatkowego, wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane, w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów. d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty budowlane, zamienne lub roboty wykonywane w ramach zamówienia dodatkowego, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez Zamawiającego. e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót. f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru. g) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą robót harmonogramu rzeczowo finansowego h) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora i) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót; j) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu, wraz ze wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru. k) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczenia inspektora nadzoru wchodzącego w skład zespołu stwierdzającego przyjęcie obowiązków inspektora nadzoru nad zadaniem. l) Nadzorowanie robót, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, a w szczególności monitorowanie realizacji robót, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości materiałów do stosowania zamknięć klapowych (zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (przy czym częstotliwość pobytu inspektora na terenie robót nie może być mniejsza niż 3 razy w tygodniu). Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy. m) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur wykonawcy robót budowlanych oraz załączonych protokołów odbioru (częściowych bądź końcowego) i kosztorysów - w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania; Każdorazowe sprawdzanie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń - sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym n) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek. o) Kontrolować przestrzeganie przez Wykonawcę zasad BHP, wstrzymać roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP p) Udział w przeglądach gwarancyjnych. q) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów w tym sprawdzenie kompletności operatu powykonawczego r) Przekazywanie na bieżąco Zamawiającemu informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania, a także informacje o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; 2. Termin wykonania zamówienia - Od dnia podpisania umowy do dnia 08-11-2013 r. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisana zostanie po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych
 17. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Etap I
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przez branżowych inspektorów nadzoru, w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Etap I.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego polegającej na nadzorowaniu całości zadań związanych z realizacją Inwestycji, w tym m.in.:
  1) nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, a w szczególności reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  2) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji,
  3) nadzorowanie i egzekwowanie jakości robót oraz terminowości przebiegu budowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji i umową o roboty budowlane zawartą z Wykonawcą Inwestycji,
  4) dokonywanie sprawdzeń, odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych oraz kalkulacji szczegółowych rozliczeń elementów budowy przedkładanych przez Wykonawcę Inwestycji pod względem merytorycznym i rachunkowym,
  5) nadzorowanie stosowania materiałów i wyrobów budowlanych pod względem legalności, ilości i jakości oraz zgodności z dokumentacja projektową,
  6) bieżące, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, pisemne informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji Zadania Inwestycyjnego,
  7) udział w naradach roboczych,
  8) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbiorów końcowych każdego z odcinków Inwestycji,
  9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,
  10) rozliczenie końcowe Inwestycji,
  11) przekazanie użytkownikowi Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania,
  12) archiwizację korespondencji i dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy,
  13) pomoc i konsultacje w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania na roboty budowlane,
  14) sprawdzenie poprawności przygotowania książki obiektu budowlanego.
  3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w kontrolach jakości wykonanych robót budowlanych odbywających się co 12 miesięcy przez okres obowiązywania rękojmi, tj. 3 razy w ciągu 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz do zapewnienia nadzoru nad usunięciem ewentualnych usterek przez wykonawcę Inwestycji.
  4. Nadzór inwestorski obejmować będzie branże:
  1) konstrukcyjno-budowlaną,
  2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  3) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  4) telekomunikacyjną,
  5) drogową.
 18. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 7+500 - 9+500 zad. Matiaszów, gm. Osiek - II etap (w ramach zad. inwest. Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 6+500 - 9+500 Matiaszów)
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 7+500 - 9+500 zad. Matiaszów, gm. Osiek - II etap (w ramach zad. inwest. Rozbudowa lewego wału rz. Wisły w km 6+500 - 9+500 Matiaszów); w zakresie objętym dokumentacją opracowaną przez firmę POL-HYDRO Krystyna Polak, Jan Polak, 25-536 Kielce, ul. Wojewódzka 3/3,, składającą się z: projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót o charakterze wyłącznie informacyjnym. Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami budowlano - montażowymi (w zakresie melioracji wodnych). Celem inwestycji jest ujednolicenie parametrów korpusu wału oraz przeciwfiltracyjne zabezpieczenie korpusu i podłoża wału dla zwiększenia bezpieczeństwa terenów chronionych. Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 1.1 Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski: - Modernizacja wału w km 7+500-9+500, L= 2000m: ¬ - roboty pomiarowe - 2 km ¬ - podwyższenie i wyprofilowanie korony i ujednolicenie parametrów przekroju poprzecznego wału, - nasypy ziemne w ilości: 44 249,0 m3 ¬ - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie korpusu wału przez wykonanie w skarpie odwodnej ekranu z folii hydroizolacyjnej typ H grubości 2 mm, dwustronnie uszorstkowionej, z szykanami odchylonymi, F=24 993,0 m2 ¬ - zabezpieczenie przeciwfiltracyjne podłoża wału przez wykonanie przesłony pionowej ze ścianki stalowej szczelnej typ G-46, H=6 m, dł. 1500 m - Przebudowa i utwardzenie nawierzchni istniejących ramp wałowych rampy nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 - Wykonanie od strony zawala przywałowych dróg technologiczno-eksploatacyjnych: - droga nr a w km 0+730-1+010, L=0,28km - droga nr b w km 0+000-0+344, L=0,344km - droga nr c w km 0+000-1+200, L=1,20km - Remont drogi w międzywalu km 7+500 - 9+500 L=2000m Z dokumentacją techniczną w formie pisemnej można zapoznać się w ŚZMiUW w Kielcach, ul. Witosa 86 (II piętro, p. 212) w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania. 1.2 Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów zapewniając przy tym sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych, placu budowy. c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót zamiennych lub dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane, w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów. d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez Zamawiającego. e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót. f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru. g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora. h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót, w tym prowadzenie ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami; i) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu, wraz ze wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru. j) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycja. k) Zapewnienie codziennego pobytu inspektora nadzoru na budowie w trakcie realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy; l) Nadzorowanie budowy a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości materiałów do stosowania przy wykonywaniu ścianki szczelnej stalowej (kontrola w trakcie wykonywania ścianki, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór tj. obecność codzienna; Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru; Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy. Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. m) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur wykonawcy robót budowlanych oraz załączonych protokołów odbioru (częściowych bądź końcowego) i kosztorysów - w terminie do 3 dni od ich otrzymania; Każdorazowe sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w oparciu o faktycznie stwierdzoną ilość wykonanych robót. n) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek. o) Kontrolować przestrzeganie przez Wykonawcę zasad BHP, wstrzymać roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP p) Wyrywkowa kontrola stopnia zagęszczenia gruntu. q) Wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych. r) Udział w przeglądach gwarancyjnych. s) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów w tym kompletnego operatu powykonawczego t) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania, a także informacje o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; u) Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 2. Od dnia podpisania umowy do dnia 17-12-2012 r. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisana zostanie po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych
 19. Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji budynku onkohematologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. AZP 241-81/2012
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji budynku onkohematologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w branżach:
  - budowlanej,
  - sanitarnej,
  - elektrycznej.
  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji budynku onkohematologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3, w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
  Inspektor nadzoru branży budowlanej koordynował będzie działania pozostałych inspektorów nadzoru.
  Inspektor nadzoru branży elektrycznej prowadzić będzie również instalacje teletechniczne.
  Nadzór inwestorski prowadzony będzie przy realizacji budynku onkohematologii wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Roboty rozliczane będą kosztorysem powykonawczym.
  Wystąpienie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia inspektorów nadzoru.
  Zmiany terminów realizacji robót nie mają wpływu na wynagrodzenie inspektora nadzoru.
  Charakterystyka obiektu:
  Budynek szpitalny w którym znajdować się będą:
  - Laboratorium preparatyki komórkowej,
  - Poradnie onkohematologiczne,
  - Oddział szpitalny onkohematologiczny - 34 łóżka,
  - Oddział szpitalny ostrych białaczek z odcinkiem przeszczepów szpiku - 17 łóżek,
  - Pomieszczenia techniczne i socjalne.
  Powierzchnia użytkowa budynku - 4.103 m2.
  Kubatura brutto budynku - 19.543 m3.
  3. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru:
  Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
  1. Udział w przekazaniu Wykonawcy placu budowy
  2. Kontrola zgodności realizacji budowy ( robót ) z projektem i pozwoleniem na budowę, z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ,
  3. Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
  4. Czuwanie nad przestrzeganiem na budowie przepisów bhp
  5. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
  6. Bieżące kontrolowanie terminowości wykonywanych robót
  7. Udział w naradach dotyczących realizacji robót
  8. Ścisła współpraca z Biurem Projektów i nadzorem autorskim w zakresie szczegółowych rozwiązań projektowych, zwłaszcza dotyczących laboratorium preparatyki komórkowej i oddziału przeszczepowego
  9. Opracowywanie opinii technicznych związanych z realizacją inwestycji
  10. Sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych ,uzupełniających i zamiennych, wraz z uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót. Protokoły te podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego
  11. Sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych w zakresie ilości robót, norm , cen oraz pod względem rachunkowym - w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania tych kosztorysów przez Wykonawcę robót oraz przekazywanie sprawdzonych kosztorysów Koordynatorowi robót
  12. Sprawdzanie kosztorysów na roboty uzupełniające pod względem ich zgodności z ofertą podstawową ,
  13. Sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe i zamienne pod względem zgodności stawek i narzutów z ofertą podstawową oraz sprawdzanie cen materiałów i pracy sprzętu. Ceny materiałów i pracy sprzętu powinny być zgodne z cenami zawartymi w ofercie podstawowej- jeśli ceny takie występują. W przeciwnym razie ceny te nie mogą być wyższe od średnich cen krajowych wg informatorów SEKOCENBUD aktualnych w dacie składania oferty na te roboty
  14. Sprawdzanie zgodności rozliczanych robót z zawartą z Wykonawcą robót umową
  15. Rozliczanie materiałów powierzonych przez Inwestora dla Wykonawcy oraz materiałów pochodzących z demontażu. Dopilnowanie protokolarnego przekazania Inwestorowi materiałów pochodzących z rozbiórki
  16. Przeprowadzanie odbiorów robót
  17. Przejmowanie od wykonawcy i kompletowanie bieżącej dokumentacji i dokumentów dotyczących realizowanej inwestycji, przekazywanie tych dokumentów Inwestorowi
  18. Koordynowanie działań pozostałych inspektorów nadzoru przez inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
  19. Wykonywanie innych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane
  20. Bieżące informowanie Inwestora o wszelkich uchybieniach i nieprawidłowościach dotyczących realizacji inwestycji.
  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności pełnione podczas prowadzenia nadzoru inwestorskiego.
 20. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęg na Cieku od Okrągłej, gm. Połaniec
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęg na Cieku od Okrągłej, gm. Połaniec, wykonywanego zgodnie z opracowaną przez Biuro Inżynierii Środowiska Inżynieria Jan Macheta, Os. Barwinek 15/70, 25-150 Kielce, dokumentacją projektową obejmującą: - Projekt wykonawczy zawierający: opis techniczny wraz z częścią rysunkową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót (mający wyłącznie charakter informacyjny); - Projekt budowlano-wykonawczy - część elektryczna - zawierający: opis techniczny wraz z częścią rysunkową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót (mający wyłącznie charakter informacyjny); -aneks do projektu budowlanego pn.: Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęg, gm. Połaniec wraz z częścią rysunkową. Wykonawca musi zapewnić nadzór inwestorski przy realizacji w/w zadania, w ramach którego będzie sprawowany nadzór inwestorski nad robotami budowlano - montażowymi (w zakresie melioracji wodnych) i elektrycznymi. Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zabudowanych oraz użytków rolnych z części obszaru miejscowości Łęg, Okrągła i Połaniec. Opis inwestycji oraz szczegółowy zakres rzeczowy robót związanych z jej realizacją przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych udostępnionych na stronie internetowej: www.szmiuw.kielce.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 1.1 Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski: - komora pomp wraz z ujęciem. Pompownia wyposażona zostanie w agregaty pompowe o parametrach: wydajność Q=2988 l/s (3 szt.); wysokość podnoszenia H=4,5m; zapotrzebowanie mocy Ns=3x60 kW; obroty 725 obr./min. ; - komora zasuw wyposażona w armaturę technologiczną (kompensatory montażowe, przepustnice zwrotne, przepustnice z napędem ręcznym i elektrycznym). ; - rurociągi tłoczne łączące komorę zasuw z komorą zrzutową. ; - komora zrzutowa ; - kanał odpływowy ; - zbiornik wyrównawczy przed pompownią - zbiornik o pow. 0,45 ha. ; - przepust drogowy ; - zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego - ścianka szczelna stalowa o długości 15m, na dł. 160m, otaczająca śluzę od wlotu.; - przedłużenie istniejącej śluzy wałowej 2 fi 1,4 m - L=5,0m; - przełożenie klap zwrotnych na wylot z przepustu po przebudowie przyczółka wylotowego; - zakup i montaż kontenera energetycznego wraz z urządzeniami elektrycznymi,; - przebudowa linii energetycznej kablowej nn i przebudowa stacji trafo z wymianą transformatora i zabudową układu pomiarowego energii elektrycznej,; - wykonanie: rozdzielni nn do zasilania i sterowania przepompownią, linii kablowych nn zasilających pompy, linii kablowych nn zasilających przepustnice, linii kablowych nn do sterowania pompami i przepustnicami, oświetlenie terenu pompowni.; - wykonanie systemu monitoringu i sterowania zdalnego pompowni, instalacji telewizji dozorowej CCTV, instalacji sygnalizacji włamania;. W zakres robót wchodzi również wykonanie podłączeń oraz dokonanie rozruchu urządzeń energetycznych. Z dokumentacją techniczną w formie pisemnej można zapoznać się w ŚZMiUW w Kielcach, ul. Witosa 86 (II piętro, p. 212) w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa Rozdział 3 (art. 25-26) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w granicach posiadanego umocowania określonego w umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien współpracować z Zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania. 1.2 Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: a) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów zapewniając przy tym sprawną, zgodną z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obsługę realizacji zadania, jego odbioru oraz rozliczenia, tj. sprawdzania kompletności wszystkich dokumentów Wykonawcy robót budowlanych przygotowanych do odbioru końcowego i ich zgodności z dokumentacją projektową,; b) Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych, placu budowy.; c) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót zamiennych lub dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy umowy na roboty budowlane, w tym sprawdzanie zakresu rzeczowego i kosztorysów.; d) Przygotowanie w trakcie realizacji robót projektów aneksów do umów o ewentualne roboty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektów przygotowanych przez Zamawiającego.; e) Udział w naradach technicznych dotyczących wykonywanych robót.; f) Przygotowywanie wspólnie z Wykonawcą projektu podziału zadania na elementy do fakturowania i odbioru.; g) Współdziałanie z nadzorem autorskim w czasie trwania realizacji przedmiotu umowy celem rozwiązywania bieżących problemów realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Inwestora.; h) Udział w załatwianiu spraw spornych z miejscową ludnością oraz skarg wynikających z realizowanych robót, w tym prowadzenie ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami; i) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy schematu organizacyjnego zespołu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu, wraz ze wskazaniem koordynatora zespołu nadzoru.; j) Dostarczenie w terminie 1 dzień przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycja.; k) Zapewnienie codziennego pobytu na budowie w trakcie realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy; l) Nadzorowanie budowy, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności monitorowanie realizacji inwestycji, nadzorowanie i odbiór robót, kontrola jakości materiałów do stosowania przy wykonywaniu ścianki szczelnej stalowej (kontrola w trakcie wykonywania przegrody, a także po wykonaniu przegrody, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (inspektor nadzoru pełniący funkcje koordynatora zespołu nadzoru - obecność codzienna; pozostały inspektor - w częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych robót); Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub umową nadzoru. Potwierdzeniem pobytu jest wpis do dziennika budowy. Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku budowy wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru.; m) Bieżąca kontrola - sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur wykonawcy robót budowlanych oraz załączonych protokołów odbioru (częściowych bądź końcowego) i kosztorysów - w terminie do 3 dni od ich otrzymania; Każdorazowe sprawdzanie kosztorysów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym; n) Dokonywanie odbiorów częściowych w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz udział w odbiorze końcowym zadania, a także nadzór nad usunięciem stwierdzonych usterek i niedoróbek.; o) Kontrolować przestrzeganie przez Wykonawcę zasad BHP, wstrzymać roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP; p) Wyrywkowa kontrola stopnia zagęszczenia gruntu.; q) Wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych.; r) Udział w przeglądach gwarancyjnych.; s) Końcowe rozliczenie zadania wraz ze sporządzeniem wymaganych dokumentów w tym kompletność operatu powykonawczego; t) Przekazywanie na bieżąco Inwestorowi informacji z rzeczowego i finansowego zaawansowania realizacji zadania, a także informacje o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji; u) Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.__ 2. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 14-12-2012 r. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisana zostanie po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych
 21. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego Remont Pałacu w Łopusznie w ramach rewitalizacji Zespołu Podworskiego z przełomu XIX i XX wieku, obejmujący remont dachu wraz z gzymsem wieńczącym, izolację przeciwwilgociową zewnętrzną fundamentów oraz drenaż budynku
  Zamawiający: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, Kielce
 22. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego Rejów.
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
 23. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad. 1 - etap II na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
 24. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Odbudowa zniszczonej przez powódź przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w m. Rybitwy, gm. Połaniec
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
 25. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
  Zamawiający: Gmina Łagów, Łagów
 26. pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania p.n.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanał Strumień w km 0+000 do km 12+980 zad. 1, na terenie gmin: Połaniec i Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
 27. pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego inwestycji pn. Budowa Centrum Języków Obcych oraz Biblioteki Głównej wraz z Uniwersyteckim Centrum Danych
  Zamawiający: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
 28. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą - Modernizacja kotłowni olejowej na olejowo-gazową w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica
 29. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego ŚCMiN w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Kielce
 30. Pełnieniu funkcji Inwestora zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Zadanie 1 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów zadanie 2- ZABOROWICE - PIERADŁA - PIELAKI - MNIÓW - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mniów, ul. Wrzosowa Zadanie 2 - budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mniów
  Zamawiający: Urząd Gminy w Mniowie, Mniów
 31. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy wykonywaniu zadania pn. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Wodzisławiu przy ulicy Szkolnej
  Zamawiający: Gmina Wodzisław, Wodzisław
 32. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót objętych projektem pn. Budowa hali sportowej w Nowej Słupi
  Zamawiający: Gmina Nowa Słupia, Nowa Słupia
 33. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach pn.: - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 3+565 - 5+000 Niekurza - Matiaszów, gm Osiek, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie, - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 27 + 700 - 29+900 Tarnowce - Słupiec, gm. Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie, - Budowa przepompowni wodnej w miejscowości Rybitwy, gmina Połaniec, woj. świętokrzyskie, - Rozbudowa przepompowni wodnej w Grabinie, gmina Łoniów, woj. świętokrzyskie
  Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Kielce
 34. Pełnienie Zastępstwa Inwestycyjnego oraz pełnienie obowiązków Inżyniera nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3
  Zamawiający: Dom Środowisk Twórczych - Pałac T. Zielińskiego, Kielce
 35. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą - Przebudowa i rozbudowa części pawilonu D na oddziały odwykowe w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy - Nr sprawy EZP-252-24/2009
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Morawica
 36. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: 1). Utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z polem namiotowym w Hucie Starej, 2). Kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości gminnych w Hucie Szklanej obok Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Regionalnej, 3). Rekonstrukcja Wioski Średniowiecznej w Hucie Szklanej realizowanych w ramach projektu Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap I.
  Zamawiający: Gmina Bieliny, Bieliny
 37. Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Strawczynku gm. Strawczyn. ETAP II - Budowa pływalni.
  Zamawiający: Gmina Strawczyn, Strawczyn
 38. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem posesji przyległych do kolektora głównego we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, Małogoszcz
 39. Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, Małogoszcz
 40. PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU PRZY REALIZACJI INWESTYCJI Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Kielcach.
  Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego, Kielce
 41. Pełnieniu funkcji Inwestora zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: - budowa oczyszczalni ścieków dla przyjęcia ścieków z terenu całej zlewni aglomeracji Mniów - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Mniów -zadanie 3- MNIÓW- WĘGRZYNÓW - BORKI
  Zamawiający: Urząd Gminy w Mniowie, Mniów
 42. Pełnienie czynności INWESTORA ZASTĘPCZEGO przy realizacji Budowy nowej siedziby Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Kielce
 43. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kakonin i Porąbki, gm. Bieliny
  Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Bodzentyn

Inne osoby dla Maciejewski Stanisław Rajmund (24 osoby):