Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Tomasz Przemysław

w KRS

Tomasz Przemysław Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Drugie imię:Przemysław
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1985 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lorens Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Seget Urszula Irena
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bratek Marcin, Lorens Andrzej Krzysztof, Malik Marcin Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Przeciwko Uzależnieniom Nowa Szansa, Katowice − KRS 0000664032
 2. Invictus System Eco Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000660917
 3. Invictus System Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000497638
 4. Limar Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000500652
 5. Międzynarodowa Federacja Tower Running, Katowice − KRS 0000330867
 6. Mobilego Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000395330
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Roma Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000116506
 8. Stowarzyszenie Pozytywnych Emocji Sportowych i Kulturalnych, Katowice − KRS 0000362232
 9. Trotox Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000626426

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Forsolis Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000191391
 2. Office Adm Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000447646
 3. Uni-art Group Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000408105

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. SPRZĄTANIE OBIEKTÓW DYDAKTYCZNO - SPORTOWYCH AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach dydaktyczno – sportowych wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych utwardzonych (chodniki, parkingi) i terenów zielonych wokół tych obiektów. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikami:
  a) Opis Przedmiotu zamówienia stanowiący odpowiednio Załącznik 2 do umowy (część I-VI),
  b) Mapka terenu stanowiąca odpowiednio Załącznik nr 5 do umowy (część I-IV i VI)
  c) Instrukcja czyszczenia i konserwacji podłóg dla Części I (WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA I SPECJALISTYCZNA HALA SPORTÓW WALKI) stanowiącą Załącznik nr 6 do umowy
  2. Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w budynkach i na terenach zewnętrznych do nich przyległych:
  CZĘŚĆ I - WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA I SPECJALISTYCZNA HALA SPORTÓW WALKI
  CZĘŚĆ II - KRYTA PŁYWALNIA
  CZĘŚĆ III - BIBLIOTEKA
  CZĘŚĆ IV - BUDYNEK DYDAKTYCZNY
  CZĘŚĆ V - BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZAMECZEK
  CZĘŚĆ VI - STADION LEKKOATLETYCZNY
 2. Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym obiektów administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Zamawiający: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bielsko-Biała
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymywaniu w należytej czystości i stanie higieniczno – sanitarnym Krytej Pływalni „TROCLIK” przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej, Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej oraz Kompleksu Sportowego „ORLIK” przy ul. Słowackiego 27 b w Bielsku-Białej wraz z terenami zewnętrznymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera: 1) zakres rzeczowy kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), 2) wykaz pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ (wykaz pomieszczeń do sprzątania). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy: 1) Niniejsze zamówienie zostało podzielone na następujące części: a) CZĘŚĆ 1 - Kryta Pływalnia „TROCLIK przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej, b) CZEŚĆ 2 - Stadion Miejski przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej, c) CZEŚĆ 3 - Kompleks Sportowy „ORLIK” przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, 2) Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia. 4. Wskazany przez Zamawiającego opis czynności sprzątania dla poszczególnego obiektu określa minimalny zakres działania do utrzymania czystości w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Zamawiający przypisał zadania sprzątania określonego typu pomieszczeń i powierzchni w obiektach oraz na zewnątrz wraz z określeniem częstotliwości świadczenia usługi. Zestawienie powierzchni i pomieszczeń załączonych do SIWZ jest materiałem pomocniczym wyłącznie w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w tym zestawieniu powierzchnie należy traktować jako orientacyjne. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów, ilości dni i godzin (np. rozpoczęcia, zakończenia) świadczenia usług, prawo do rezygnacji z poszczególnych zamówień np. w razie odwołania imprezy, zmianie modyfikacji kalendarza imprez dostarczonego przez organizatora, zmian organizacyjnych skutkujących zmniejszeniem/ograniczeniem zakresu/ilości lub zmianą sposobu wykonania zamówienia, np. w przypadkach związanych ze zmianą w okresie funkcjonowania obiektów. 6. Terminy określone w rozdziale IV ust. 1 SIWZ mogą ulec przesunięciu / zmniejszeniu w przypadku wystąpienia: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia usługi, c) działania niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na terminowość świadczenia usługi d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 7. Zamawiający przewiduje wystąpienie sytuacji w której Wykonawca posprząta Stadion Miejski niezwłocznie po imprezie sportowej (dużej lub małej) w porze nocnej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie o zaistniałej sytuacji. W przypadku niezaproponowania ceny za usługę w porze nocnej Zamawiający przyjmie że Wykonawca zrealizuje usługę w porze nocnej za cenę usługi dziennej zaproponowanej w formularzu ofertowym. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych świadczących usługi sprzątania, w wymiarze niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia określonym niniejszym zamówieniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 1) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi sprzątania będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu żądany dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania jednego bądź kilku następujących dowodów: • oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (UWAGA! Każdy dowód powinien zostać przeanalizowany przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji dowodów musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.) 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Inne uwarunkowania 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty dokonania wizji lokalnej terenów i pomieszczeń objętych niniejszą SIWZ. 2) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom świadczącym usługi odzieży ochronnej, roboczej i środki ochrony osobistej, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników świadczących usługi oraz ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 4) Pracownicy Wykonawcy przebywać będą na obiekcie w jednolitych estetycznych strojach dostosowanych do charakteru pracy oraz wyposażeni zostaną w identyfikatory imienne. 5) Wykonawca prowadził będzie książkę dyżurów (dla każdego obiektu), do której strony będą wpisywały wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Książkę dyżurów Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu co najmniej raz w miesiącu do wglądu. 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w książce dyżurów wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Książka dyżurów będzie znajdować się na każdym obiekcie i będzie dostępna dla Zamawiającego w każdym czasie. 7) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich brakach, uszkodzeniach i zagrożeniach w mieniu Zamawiającego. 8) Wykonawca realizujący usługę winien posiadać własne materiały (środki myjąco-dezynfekcyjne), materiały sanitarne jak papier toaletowy, papiery do rąk (w przypadku stadionu miejskiego), mydła w płynie, worki na śmieci, środki zapachowe (kostki, płyny) do pisuarów oraz muszli klozetowych oraz własne profesjonalne narzędzia, sprzęty i maszyny dedykowane do poszczególnego typu prac w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu zamówienia (tj. maszyna szorująco – czyszczącą, myjki ciśnieniowe wielofunkcyjne, odkurzacze do zbierania elementów suchych i wody z podłogi, wózki serwisowe (z wiadrami, uchwytem na worek i koszykami), mopy, miotły, szufelki, wiadra, odkurzacz biurowy, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze plecakowe, pistolet ciśnieniowy do dezynfekcji, urządzenia parowe dezynfekujące, mechaniczne szorowarki do podłóg, sprzęty do mycia powierzchni szklanych wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu, packi do nakładania i rozprowadzania specjalistycznych środków chemicznych, ściągaczki do ściągania specjalistycznych środków chemicznych, zamiatarka przeznaczona do pracy na terenie zewnętrznym w tym parkingu; itp. urządzenia), których zużycie wliczone jest w koszty wykonania usługi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i mienie Wykonawcy. 9) Narzędzie i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami. 10) Mycie, dezynfekcja i czyszczenie obiektu odbywać się będzie przy użyciu własnych specjalistycznych środków czyszczących czy chemicznych dostosowanych do poszczególnego rodzaju powierzchni w szczególności w pomieszczeniach medycznych stadionu miejskiego, których zużycie wliczone jest w koszty wykonania usługi. Środki myjąco-dezynfekcyjne używane przez Wykonawcę do mycia i dezynfekcji muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, karty charakterystyk i pozwolenia Ministra Zdrowia (w przypadku środków dezynfekcyjnych do specjalnego stosowania w krytych pływalniach). Środki mają być właściwe dla należytego wykonania usługi. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przedkładania wszelkich atestów PZH certyfikatów, kart charakterystyk środków chemicznych stosowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz stosować środki czyszczące i dezynfekcyjne dopuszczone przez Sanepid do stosowania w Krytych pływalniach. 11) Zastosowane środki nie mogą powodować przedwczesnego zużycia czyszczonej powierzchni lub części wyposażenia Zamawiającego. 12) W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu przez Wykonawcę lub jego pracowników w związku z nieodpowiednim wykorzystaniem lub zastosowaniem środków, sprzętu bądź urządzeń, Wykonawca pokryje w całości koszty ich naprawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli środków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości żądania od Wykonawców zmiany środków czystości (w tym na wskazane przez Zamawiającego), narzędzi lub urządzeń technicznych. 13) Uwodnione odpady i popłuczyny z mycia powierzchni, które nie są odpadami niebezpiecznymi będą usuwane do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca. W przypadku wystąpienia odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona utylizacji na swój koszt. 14) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z obiektu własnych pojemników - opakowań po zużytych środkach czystości. 15) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie świadczenia usług wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie – z winy Wykonawcy - norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca. 16) Zamawiający zapewnieni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i wody w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpiecz¬ne prowadzenie prac będących przedmiotem zamówienia oraz na czas wykonywania tych prac odpowiedniego pomieszczenia na szatnię dla pracowników, składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń. 17) W celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia odpowiedniej ilości osób. 18) Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 19) Wykonawca opracuje we współpracy z Zamawiającym, procedurę codziennego utrzymania w czystości obiektów objętych przedmiotem zamówienia, specyfikacje pomieszczeń i powierzchni, dodatkowo w przypadku stadionu miejskiego procedurę przygotowania obiektu do imprezy sportowej uwzględniając jej charakter. 20) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy. 21) Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy dokonuje Zamawiający. 22) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany sposobu świadczenia usług w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniających w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 23) Osoby wykonujące czynności sprzątania na płycie basenu Krytej Pływalni „Troclik”, w każdym przypadku pod nieobecność ratownika zobowiązani są do bezwzględnego nakazu pracy w kamizelkach ratunkowych. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakim mogą ulec osoby nie przestrzegające niniejszego nakazu ponosi Wykonawca. 24) Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. 25) Harmonogram planowanych imprez na Stadionie Miejskim, w tym określenie ich charakteru, będzie podany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Aktualizacja kalendarza imprez będzie następowała na bieżąco, po uzyskaniu informacji od organizatora poszczególnej imprezy. 26) Potwierdzeniem wykonania usługi na Stadionie Miejskim oraz Kompleksie Sportowym „Orlik” będzie protokół odbioru podpisany przez strony. Bezusterkowy protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury na usługę.
 3. Świadczenie usług sprzątania
  Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w Siedzibie,
  Oddziałach Terenowych (OT) oraz Zespołach Inspektorów (ZI) Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).
 4. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w Urzędzie Regulacji Energetyki
  Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki i jego Oddziałach Terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.


Inne osoby dla Maciejewski Tomasz Przemysław (42 osoby):