Kogo reprezentuje osoba

Maciejewski Zbigniew Kazimierz

w KRS

Zbigniew Kazimierz Maciejewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Kazimierz
Nazwisko:Maciejewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Dywity (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:23 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Makosiej Józef
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czajka Zofia Teresa, Grudziński Jerzy, Piotrowska Maria Bogusława, Wocial Kazimierz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czajka Zofia Teresa, Grudziński Jerzy, Piotrowska Maria Bogusława, Wocial Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa W Wodę Wodrol W Dywitach Spółka Pracownicza Sp. Z O.O., Dywity − KRS 0000359215

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Kanalizacyjnych Ekowodrol Sp. Z O.O., Szczytno − KRS 0000026090
 2. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa W Wodę Wodrol W Olsztynie, Dywity − KRS 0000190909
 3. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa W Wodę Wodrol-olsztyn W Dywitach Sp. Z O.O., Dywity − KRS 0000295919

Powiązane przetargi (23 szt.):
 1. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów w ramach realizacji zadania "Przebudowa ulicy Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim"
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Lidzbark Warmiński
  Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
  a)Roboty przygotowawcze i ziemne po budowę wodociągów, w tym w szczególności:
  −ręczne roboty ziemne,
  −roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,
  −pełne umocowanie ścian wykopów,
  −zabezpieczenie kabli w wykopie
  −zabezpieczenie rur w wykopie,
  −zasypanie wykopów piaskiem,
  −zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi,
  b)roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów, w tym w szczególności:
  −montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) DN 110mm,
  −wykonanie 44 sztuk przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE, rurociągi DN 32mm,
  −montaż zasuw kołnierzowych z obudową teleskopową o średnicy DN 80 i DN100,
  −montaż kształtek i armatury na sieci,
  −montaż 4 sztuk hydrantów podziemnych DN 80,
  c)wykonanie prób szczelności sieci wodociągowych,
  d)odtworzenie nawierzchni,
  e)oznakowanie trasy wodociągu, uzbrojenia sieci i przyłączy wodociągowych,
  f)płukanie i dezynfekcja wodociągu,
  g)demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego i rurociągu stalowego,
  h)wywiezienie gruzu,
  i)a także wykonanie pozostałych robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną oraz z zasadami doświadczenia zawodowego;
  j)Oznakowanie i zabezpieczenie ruchu i robót na czas prowadzenia robót, według opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu (uzgodnionego z jednostkami odpowiedzialnymi za organizację ruchu) wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót; opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  k)Pomiary geodezyjne, powykonawcze.
 2. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w Rejsytach, gmina Rychliki
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rychliki
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami od miejscowości Rychliki Kolonia do miejscowości Rejsyty i Wopity oraz budowy w miejscowości Rejsyty sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami, przepompowniami i oczyszczalnią ścieków. Oczyszczalnia przeznaczona będzie dla obsługi zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Rejsyty po jej skanalizowaniu. Oczyszczalnia zastąpi szczątkowe układy kanalizacyjne z bezodpływowymi zbiornikami na ścieki, które są zużyte technicznie.
  Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na dz. nr 231/3 w obr. Wopity w miejscowości Rejsyty. Wielkość projektowanej oczyszczalni: ok 272 RLM.
  Odprowadzenie oczyszczonych ścieków odbywać się do rzeki Brzeźnica przez projektowany wylot który będzie zlokalizowany na dz. nr 231/2.
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Maciejewo-Lipowina, gm. Braniewo
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na trasie Maciejewo-Lipowina, gm. Braniewo, wraz z trzema przepompowniami oraz przyłączami do budynków w miejscowości Maciejewo. 2. W zakres ww. inwestycji wchodzi m.in.: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Ø200 PVC (Dn200) L = 577,8 m Ø160 PVC (Dn150) L = 43,8 m 2) Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Ø160 PVC (Dn150) L = 363,0 m 3) Budowa sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej: Ø110 PE (Dn100) L = 5 436,6 m Ø90 PE (Dn80) L = 104,2 m 4) Wykonanie trzech przepompowni ścieków. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej (projekty budowlane, STWiORB, przedmiary) i w pozwoleniu na budowę, które stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ oraz w projekcie umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ). 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie: dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki
  towarowe, patenty lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry
  jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
  zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 6. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy robót i pozostałych dokumentów załączonych do SIWZ oraz rzetelnej oceny informacji podczas wizji lokalnej, celem uwzględnienia w złożonej ofercie kosztów wszystkich robót i
  czynności, które są przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia. 7. Jest to zamówienie na robotę budowlaną o kodzie alfanumerycznym słownika podstawowego CPV 450000007, 452313008.
  8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1666). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową,
  wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 10. W związku z powyższym wykonawca, w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników fizycznych, o których mowa w ust. 9. 11. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ
 4. Rozbudowa sieci wodociągowych
  Zamawiający: Wójt Gminy Dubeninki, Dubeninki
  Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, które stanowią załączniki do SIWZ oraz przedmiary robót.
 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ełk na trasie Ełk-Szeligi-Buczki
  Zamawiający: Gmina Ełk, Ełk
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
  na terenie gminy Ełk. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, tj.:
  Część 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Ełk-Szeligi-Buczki - I etap (Projekt Ochrona jeziora Selmęt Wielki),
  Część 2 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczki (nowe działki).
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają niżej wymienione załączniki do niniejszej Specyfikacji:
  Część 1:
  - Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany sieć wod-kan Ełk-Szeligi-Buczki
  - Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót sieć wod-kan Ełk-Szeligi-Buczki
  - Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna sieć wod-kan Ełk-Szeligi-Buczki
  - Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt budowlany. Zasilanie energetyczne przepompowni i komory pomiarowej
  Część 2:
  - Załącznik nr 12 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy sieć wod-kan Buczki (nowe działki)
  - Załącznik nr 13 do SIWZ – Specyfikacja techniczna sieć wod-kan Buczki (nowe działki)
  - Załącznik nr 14 do SIWZ – Przedmiar robót sieć wod-kan Buczki (nowe działki)
  - Załącznik nr 15 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy. Przepompownia ścieków sanitarnych. Branża sanitarna
  - Załącznik nr 16 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy. Przepompownia ścieków sanitarnych. Branża elektryczna
 6. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gębiny, Zezuty, Witułty i Cichogrąd
  Zamawiający: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, Olsztynek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gębiny, Zezuty, Witułty i Cichogrąd”. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót oraz ustaleń niniejszej SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Zadanie objęte jest decyzją pozwolenia na budowę numer Onk/22/2015 z dnia 23.04.2015 r. Ogólna długość budowanej sieci wodociągowej ok. 9 km.
  2. Zakres rzeczowy:
  1) wodociąg z rur PE zgrzewanych ø 110 SDR17 PN10 o łącznej długości 9 000,00 mb,
  2) wodociąg z rur PE zgrzewanych ø 90 SDR17 PN10 o łącznej długości 180,00 mb,
  3) hydranty przeciwpożarowe ø 80 sztuk: 10,
  4) przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE ø32 o łącznej długości 8,00 mb,
  5) przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE ø40 o łącznej długości 741,00 mb,
  6) włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE ø160 w miejscowości Mańki poprzez trójnik kołnierzowy redukcyjny ø 150/110 i złącza rurowo-kołnierzowe – pod nadzorem uprawnionego pracownika Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
  7) wykonać podsypkę i obsypkę rurociągu o grubości 10 cm z piasku jednorodnego,
  8) zasypkę wykonywać warstwami 20 cm – każdą z warstw zagęszczając,
  9) minimalne zakrycie sieci wodociągowej powinno wynosić 1,7 m,
  10) odtworzenie dróg do stanu pierwotnego.
  3. Należy zwrócić uwagę na krzyżowanie się projektowanej sieci wodociągowanej z infrastrukturą będącą własnością ENERGA Operator S.A. Wykonawca ma obowiązek powiadomić ENERGA Operator S.A. o rozpoczęciu budowy poprzez Rejon Dystrybucji w Ostródzie. Wykonawca ponosi ewentualne koszty związane z nadzorem.
  4. Każdorazowe wyłączenie dostawy wody musi zostać uzgodnione z Gospodarką Komunalną Sp. z o. o., a także odpowiednim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Włączenie do istniejącej sieci musi zostać także uzgodnione z Gospodarką Komunalną Sp. z o. o.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej. Jeżeli warunki w poszczególnych dokumentach będą różne to będą stosowane wymagania bardziej rygorystyczne.
  6. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie stanowią jedynej podstawy przygotowania oferty cenowej i są one jedynie elementem pomocniczym do sporządzenia kalkulacji cenowej. Podstawę wyceny oferty stanowi przede wszystkim dokumentacja projektowa wraz załącznikami, niniejsza SIWZ oraz wizja w terenie. Zamawiający zachęca do wykonania wizji lokalnej na terenie, który objęty będzie zakresem robót.
 7. Remont sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej miejscowość Pilnik gmina Lidzbark Warmiński
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Lidzbark Warmiński
  Przedmiotem zamówienia jest remont sieci wodociągowej DN300 i DN80 wraz z przyłączami do budynków, w ulicy Wiejskiej, w przebudowywanej drodze w ramach zadania pn: „ Przebudowa drogi gminnej 117016N w miejscowości Pilnik gmina Lidzbark Warmiński”
  Zakres robót obejmuje:
  a)remont odcinka rurociągu DN 300, w tym wymiana rur na PEHD DN 315mm;
  b)remont odcinka rurociągu DN80, w tym wymiana rur na PEHD DN 110mm;
  c)modernizacja odcinków przyłączy z rur PEHD DN 63 i DN 32mm
  d)montaż kształtek i armatury na sieci;
  e)próby szczelności, płukanie i dezynfekcja wodociągu;
  f)odcięcie i demontaż odcinków sieci wodociągowych DN 50 – 300mm i fragmentów przyłączy;
  g)wyłączenie z eksploatacji odcinków przebudowanych wodociągów;
  h)połączenie odcinka przebudowanego wodociągu z istniejącym wodociągiem i przyłączenie sieci i przyłączy wodociągowych na odcinku przebudowy
  i)a także wykonanie pozostałych robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną oraz z zasadami doświadczenia zawodowego.
  j)Oznakowanie i zabezpieczenie ruchu i robót na czas prowadzenia robót, według opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu (uzgodnionego z jednostkami odpowiedzialnymi za organizację ruchu) wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót; opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  k)Pomiary geodezyjne, powykonawcze.
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu i dostawy rur z PEHD DN 315, DN 110. Wyżej określone materiały Wykonawca odbierze z magazynu Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 8. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie miejscowości: Śliwica - Liszki - Barzyna oraz Buczyniec, gmina Rychliki (Etap I, IIIA, IIIB).
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rychliki
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne obejmujące budowę sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Śliwica, Liszki, Barzyna oraz Buczyniec wraz z przyłączami
  wodociągowymi. Planowana trasa wodociągu przebiegać będzie po gruntach prywatnych,
  gminnych i Skarbu Państwa, wzdłuż drogi powiatowej nr 1185N od mc. Śliwica przez Liszki,
  Barzynę oraz w działkach dróg gminnych od. mc. Buczyniec do mc. Liszki. Nowa sieć
  wodociągowa będzie zasilana wodą z gminnego ujęcia wody w Gołutowie. Projektuje się sieć
  wodociągową rozdzielczą w zakresie średnic Ø 63-110 PE. Razem z siecią projektuje się
  przyłącza dla nowych odbiorców. W miejscowościach Liszki, Barzyna z nowo projektowanej
  sieci zasilane będą istniejące odcinki wodociągów za pośrednictwem których woda trafi do
  odbiorców. Realizacja inwestycji jest elementem wieloletniego planu modernizacji i
  rozbudowy systemu wodociągowego w gminie Rychliki. Budowa sieci w projektowanym
  zakresie umożliwi spięcie w jeden system istniejących lokalnych wodociągów w
  miejscowościach Śliwica, Liszki, Barzyna, współpracujących dotychczas z lokalnymi
  ujęciami wody, oraz grupowych wodociągów z ujęciami gminnymi w Gołutowie i przyszłości
  w Rychlikach - przeznaczonymi do dalszej eksploatacji. Lokalne ujęcia wody w mc. Śliwica,
  Liszki i Barzyna, po wybudowaniu projektowanej sieci zostaną sukcesywnie wyłączane z
  użytkowania. Likwidacja ujęć wody będzie przedmiotem osobnego opracowania..
 9. Budowa sieci wodociągowej z Barczewskiego Dworu do Marun, Szynowa i Tęgut z przyłączami do odbiorców w tych miejscowościach, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z Barczewskiego Dworu do Marun, Szynowa i Tęgut, gm. Barczewo, z z przyłączami do odbiorców w tych miejscowościach, woj. warmińsko - mazurskie.
  Zakres rzeczowy wg opracowanego przedmiaru robót obejmuje wykonanie:
  1) Sieci wodociągowej z rur:
  - PE 100, SDR 17, PN 10, śr. 50 mm, L= 109,00 m
  - PE 100RC+, SDR 17, PN 10, śr. 90 mm, L= 289,70 m
  - PE 100RC+, SDR 17, PN 10, śr. 110 mm, L= 990,10 m
  - PE 100RC+, SDR 17, PN 10, śr. 160 mm, L=11874,60 m
  2) Przyłączy wodociągowych z rur:
  - PE 100, SDR 17, PN 10, śr. 32 mm, L= 117,40 m
  - PE 100, SDR 17, PN 10, śr. 40 mm, L= 800,00 m
  - PE 100, SDR 17, PN 10, śr. 50 mm, L= 127,50 m
  3) Wykopy ręczne i mechaniczne w gruncie kat. III
  - sieć - 35974,73 m3,
  - przyłącza - 2832,23 m3 .
 10. Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn.Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy-zabudowa mieszkaniowa, z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach
  Zamawiający: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce, Bartoszyce
  1.Przedmiotem zamówienia jest:budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wg dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej Specyfikacji.Podstawowy zakres robót do wykonania:a)Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi:PVC PN10 DN 90 -1 895 m,PVC PN10 DN 110-4 900m,PE 110 SDR11-32 m,PE 125 SDR11-186 m,RAZEM-7 013 m,b)Długość projektowanych przyłączy-przyłącza do posesji zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy 25÷50 mm.Długość 49 przyłączy wynosi 749 m.
 11. Wykonanie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Swaderkach do Świerkocina
  Zamawiający: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, Olsztynek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Swaderkach do Świerkocina. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót oraz ustaleń niniejszej SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Zadanie objęte jest decyzją pozwolenia na budowę numer Onk/8/2016 z dnia 24.02.2016 r. 2. Zakres rzeczowy: 1) rurociąg PE ø 160 mm o łącznej długości 449 m, 2) rurociąg PE ø 110 mm o łącznej długości 2111 m, 3) hydranty przeciwpożarowe sztuk: 8, 4) włączenie sieci do stacji uzdatniania wody w miejscowości Swaderki, 5) połączenie z istniejącą siecią w miejscowości Świerkocin. 3. Każdorazowe wyłączenie dostawy wody musi zostać uzgodnione z Gospodarką Komunalną Sp. z o. o. a także odpowiednim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Wejście na teren stacji uzdatniania wody w miejscowości Swaderki musi zostać także uzgodnione z Gospodarką Komunalną Sp. z o. o. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej. Jeżeli warunki w poszczególnych dokumentach będą różne to będą stosowane wymagania bardziej rygorystyczne. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie stanowią jedynej podstawy przygotowania oferty cenowej i są one jedynie elementem pomocniczym do sporządzenia kalkulacji cenowej. Podstawę wyceny oferty stanowi przede wszystkim dokumentacja projektowa wraz załącznikami, niniejsza SIWZ. 5. Zamawiający zachęca do wykonania wizji lokalnej na terenie, który objęty będzie zakresem robót
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej na potrzeby miejscowości Wężewo, gmina Orzysz..
  Zamawiający: Urząd Miejski w Orzyszu, Orzysz
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej na potrzeby miejscowości Wężewo, gmina Orzysz. Zakres robót obejmuje budowę części sieci kanalizacji sanitarnej wg P.T. wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wężewo, gmina Orzysz- ETAP I. Długość planowanych do wykonania rurociągów grawitacyjnych: Rury PCV- Dn150 mm - 25m Rury PCV- Dn200 mm - 416,27m Rury PCV- Dn300 mm - 69,26m Długość planowanych do wykonania rurociągów tłocznych; Rury PE 110 L=1855,82m. Przepompownie ścieków PW1, PW2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ. UWAGA! Zamówienie nie obejmuje budowy wodociągu PCV-U 160mm L=468m, kanalizacji grawitacyjnej na odcinku od C 4 do C13, Lc=510,27m w zlewni przepompowni PW2 w miejscowości Wężewo, oraz przepompowni PO5 łącznie z kanalizacją w zlewni przepompowni w m. Okartowo, ujętych w w/w projekcie technicznym. Szczegółowe przedmiary robót zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA: Inwestycja realizowana jest z udziałem środków z Agencji Nieruchomości Rolnych. Wszelkie nazwy własne produktów, producentów lub wykonawców użyte w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarach należy traktować jako przykładowe
 13. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie - etap I część 2.
  Zamawiający: Gmina Miejska Szczytno, Szczytno
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadania pn: Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie - etap I część 2. 2. Zakresem prac objętych Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC, SN 8 o średnicy 160 - 300 mm. Zakres obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej od S4 BS do S 17 BS od S17 BS do S 20 BS, od S17 BS do S 31 BS, od S 26 BS do S 23 BS. 2) Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE, PN10, SDR 17 o średnicy zewnętrznej 90 - 160 mm z przyłączami o średnicy z rur PE , PN10, SDR17 o średnicy zewnętrznej 40 mm. Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami: od W6 - W 7, od W 7 do wcinki w ul. Tatarkiewicza, od W 7 do W 8, od W 8 do Hp (hydrant przy studni kanal. S 26 BS), od W 8 do W 9. 3) Inspekcja rurociągów od wewnątrz przy użyciu zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemysłowej. 4) Wykonanie badania wody, aż do uzyskania pozytywnego wyniku, potwierdzonego przez TSSE o dopuszczeniu wody do spożycia. 5) Przywrócenie dróg do stanu pierwotnego. 6) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z podaniem liczbowym długości wykonanych sieci. 7) Naprawa i uporządkowanie terenu przyległego..
 14. Budowa infrastruktury technicznej na oś. Jana Pawła II w Grajewie - kanalizacja deszczowa
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Grajewo, Grajewo
  Budowa infrastruktury technicznej na oś. Jana Pawła II w Grajewie - kanalizacja deszczowa polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej w projektowanym pasie drogowym oznaczonym symbolem 04KD oraz ul. 9-go Pułku Strzelców Konnych na odcinku od istniejącej studni D22 do studni D43 z rur PVC-U, SN8 o średnicach 400 i 300mm, studnie rewizyjne o średnicy 1200mm, bez przykanalików i wpustów ulicznych. Odcinki kanalizacji deszczowej projektowane pod nawierzchnią asfaltową jezdni ul. 9 Pułku Strzelców Konnych i ul. Szpitalnej należy wykonać metodą przecisku zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez jednostkę projektową: DROSAN PROJEKT 16-010 Wasilków ul. Gen. Sosnkowskiego 10
 15. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Węgój-Dębowo, w miejscowości Dębowo, przyłączy wodociągowych w miejscowości Bredynki oraz budowie przyłącza wodociągowego w miejscowości Biesówko - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Gmina Biskupiec, Biskupiec
  - roboty polegające na wykonaniu:
  w miejscowości Dębowo sieć wodociągowa z rur PE-RC SDR 17 fi 110 mm długości 20mb, z rur SDR 17 fi 90 mm długości 26mb., z rur PE-RC SDR 11 i średnicy 40mm w ilości 52mb wraz z przejściem pod drogą długości 16mb, w miejscowości Bredynki przyłącze wodociągowe z rur PE-RC SDR 17 fi 90 mm długości 32mb. oraz z rur PE-RC SDR 11 i średnicy 40mm w ilości 26mb, w miejscowości Biesówko przyłącze wodociągowe rur PE-RC SDR 11 i średnicy 40mm długości 18mb,
  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp).
  Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy przyjąć, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym.
  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 16. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Węgój-Dębowo, w miejscowości Dębowo, przyłączy wodociągowych w miejscowości Bredynki oraz budowie przyłącza wodociągowego w miejscowości Biesówko.
  Zamawiający: Gmina Biskupiec, Biskupiec
  Roboty polegające na wykonaniu, zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową:
  w miejscowości Dębowo sieci wodociągowych z rur PE-RC SDR 17 fi 110 mm długości 1708mb, przyłączy wodociągowych z rur PE-RC SDR 11 i średnicy 40mm w ilości 433,5mb;

  w miejscowości Bredynki przyłącze wodociągowe z rur PE-RC SDR 17 fi 90 mm długości 485mb, oraz z rur PE-RC SDR 11 i średnicy 40mm w ilości 30mb, hydranty nadziemne w ilości 3szt;

  w miejscowości Biesówko przyłącze wodociągowe rur PE-RC SDR 11 i średnicy 40mm długości 180mb, hydrant nadziemny w ilości 1 szt;

  w miejscowości Dębowo budynki podłączyć zgodnie z projektem, w miejscowości Bredynki, Biesówko nowo wykonane przyłącza połączyć z przyłączami istniejącymi przy budynkach.
  Dla całości zadania sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy.

  Zamawiający nie dołącza przedmiaru robót (podst.: § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego).

  Termin płatności w niniejszym zamówieniu to minimum 21 dni i maximum 30 dni.
  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp).
  Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy przyjąć, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym.
  Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 17. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobroszewo, gmina Mrągowo
  Zamawiający: Urząd Gminy Mrągowo, Mrągowo
  Sieć wodociągowa PE 110 mm L=3413m
  Stacja podnoszenia ciśnienia kpl. 1
  Przyłącza wodociągowe PE 40-50 mm L=578m
 18. Budowa infrastruktury komunalnej Nowe Siedlisko, obręb Lubajny
  Zamawiający: Wójt Gminy Ostróda, Ostróda
  Przedmiotem zamówienia są: 1. Roboty budowlano - montażowe na w/w zadaniu w zakresie: - budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - budowy sieci kanalizacji deszczowej - budowy sieci wodociągowej Zakres zgodny z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 9 do SIWZ), przedmiarami (załącznik nr 10 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 11 do SIWZ) O ile w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych..
 19. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Ruciane-Nida
  1. Przedmiotem jest budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie oraz włączenie do kolektora już istniejącego, a w szczególności wykonanie:
  a) odcinka wodociągu:
  - rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 160 mm i długości 501 m,
  - hydrantów pożarowych naziemnych o śr. 80 mm w ilości 2 kpl,
  - przecisku w pasie drogowym rurą stalową DN 250 z przeciągnięciem rury HDPE DN 160 + płozy + manszety długości 25 m,
  - przecisku w pasie drogowym rurą stalową DN 250 z przeciągnięciem rury HDPE DN 160 + płozy + manszety długości 19 m;
  b) odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej:
  - rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm i długości 201 m,
  - przecisku w pasie drogowym rurą stalową DN 150 z przeciągnięciem rury HDPE DN 90 + płozy + manszety o długości 18 m,
  zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.
  2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 20. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Pogodnej i na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu oraz sieci kanalizacyjnej przy miejscowości Nowiny, obręb Nowiec, gmina Dzierzgoń, w ramach rozszerzenia zakresu projektu pn. Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu
  Zamawiający: Burmistrz Dzierzgonia, Dzierzgoń
  Zadanie A: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Pogodnej, w tym wodociąg rozdzielczy Ø90 - 53 mb, wodociąg Ø32 - 23,5 mb, kanalizacja grawitacyjna Ø200 - 143,5 mb, kanalizacja grawitacyjna Ø160 - 26 mb;
  Zadanie B: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Os. Krasickiego, w tym wodociąg Ø110 - 312,5 mb, kanalizacja grawitacyjna Ø200 - 220,5 mb;
  Zadanie C: Budowa sieci kanalizacyjnej przy miejscowości Nowiny - rurociąg tłoczny Ø90 - 245 mb.
 21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, gmina Brzozie, etap II, część I
  Zamawiający: Gmina Brzozie, Brzozie
 22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warkały - etap II
  Zamawiający: Gmina Jonkowo, Jonkowo
 23. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Pieckowski
  Zamawiający: Gmina Piecki, Piecki

Inne osoby dla Maciejewski Zbigniew Kazimierz (38 osób):