Kogo reprezentuje osoba

Mącik Elżbieta Danuta

w KRS

Elżbieta Danuta Mącik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Danuta
Nazwisko:Mącik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1950 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gurbiel Jacek, Mącik Milena Beata, Mazur Robert Bolesław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiącek Jadwiga
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gurbiel Jacek, Mącik Milena Beata, Mazur Robert Bolesław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zbyszyński Jerzy Romuald
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektów Urbanistyki i Archtektury E.m. Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000074188
 2. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Lublin − KRS 0000215158
 3. Pr Projekt Gurbiel Chołdzińska Sp. J., Warszawa − KRS 0000413385
 4. Studio Dokumentacji Projektowej Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000142812
 5. Travel Senior Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000394933
 6. Watra Travel Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000186859

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Btw Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000180129
 2. Edbud Lublin Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000333753
 3. Lubelskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000026483

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. wykonania prac analitycznych koniecznych do opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu przygotowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowań Gminy Niedrzwica Duża zgodnego ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015r poz 199).
  Zamawiający: Gmina Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac analitycznych dotyczących:
  istniejącego zagospodarowania gminy w zakresie : inwentaryzacji terenów zainwestowanych z podziałem na funkcje, zebrania danych dotyczących : powierzchni zabudowy z podziałem na poszczególne funkcje, struktury demograficznej gminy ,stanu infrastruktury technicznej obsługującej gminę z uwzględnieniem inwestycji w trakcie realizacji i przesądzonych, stanu infrastruktury społecznej z oceną standardów zaspokojenia potrzeb
  analizy prognoz ,potrzeb i możliwości rozwojowych gminy na najbliższe 30 lat w kontekście : prognoz demograficznych, planowanych nakładów inwestycyjnych gminy do 2046roku, analizy rezerw rozwojowych przewidzianych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonanie bilansu wnioskowanych nowych terenów do zainwestowania z podziałem na funkcje, a także ustalenie kryteriów kwalifikacji nowych nowych terenów rozwojowych oraz wykonania w związku z powyższym części graficznej zawierającej plansze analityczne, schematy i wykresy. Zakres powyższych prac musi wypełniać stawiane im wymagania zawarte w art. 10 znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz.U.z 2015r poz 199) i prowadzić do określenia zapotrzebowania Gminy na nową zabudowę i delimitacji terenów które objęte zostaną poprawionym projektem zmiany studium wraz z opracowaniem prognozy finansowej.
 2. Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastków
  Zamawiający: Gmina Jastków, Jastków
  Przedmiotem zamówienia jest
  opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
  uchwałą Rady Gminy Jastków Nr VII/48/2003 z dnia 4 lipca 2003r. z późniejszymi zmianami oraz zmiany
  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastków uchwalonego uchwałą Rady Gminy
  Jastków nr XVI/118/2000 z dnia 12 grudnia 2000r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z przyjętymi przez Radę
  Gminy Jastków Uchwałami. Zakres zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  gminy Jastków obejmować będzie obszar całej gminy, natomiast zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dotyczyć będą obszarów zawartych w uchwałach intencyjnych Rady Gminy Jastków w sprawie
  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków. Powierzchnia
  zmian wynosi około 700 ha. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków i przeprowadzenie toku formalno-prawnego
  należy wykonać zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
  dnia 27.03.2003r. (Dz.U. nr 80 poz. 717 z póżn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
  sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz. 1587) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003
  roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z
  dnia 28 kwietnia 2004r. Wszystkie prace przewidziane należy wykonać do dnia 31.03.2014 r. z zastrzeżeniem że
  prace związane z opracowaniem zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  gminy Jastków należy wykonać do dnia 30.09.2013r
 3. Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puchaczów.
  Zamawiający: Gmina Puchaczów, Puchaczów
  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puchaczów na:
  a/ Zadanie 1
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puchaczów - obszar Puchaczów Centrum i Stara Wieś - około 500 ha
  b/ Zadanie 2
  Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej gminy.

  2. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z:
  1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647)
  2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3) ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675),
  4) ustawą z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, późn. zm.)
  5) przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

  3. Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi:
  1) wykonanie analiz posiadanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium i wniesionych wniosków udostępnionych przez Zamawiającego,
  2) przygotowanie dla Zamawiającego propozycji sposobu rozpatrzenia wniosków dotyczących projektu miejscowego planu,
  3) opracowanie projektu zmiany planu i zmiany studium (cześć tekstowa i graficzna), zgodnie z wymogami art. 16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego i studium,
  5) opracowanie wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli taki jest wymagany,
  6) uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz naniesienie zmian z niej wynikających do projektu planu,
  7) uzyskanie opinii oraz uzgodnień projektu planu z właściwymi organami, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami odrębnymi,
  8) naniesienie zmian, wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień do projektu planu,
  9) wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  10) przygotowanie dla Zamawiającego propozycji rozstrzygnięć w sprawie wniesionych uwag do projektu miejscowego planu wraz z uzasadnieniem,
  11) przygotowanie dla Zamawiającego propozycji rozstrzygnięć o sposobie realizacji inwestycji publicznych zapisanych w planie i zasadach ich finansowania,
  12) opracowanie ostatecznego projektu planu (uchwała, uzasadnienie oraz rozstrzygnięcia w sprawach nieuwzględnionych uwag oraz sposobie realizacji inwestycji publicznych zapisanych w planie i zasadach ich finansowania) celem przedstawienia Radzie Gminy Puchaczów.
  13) zredagowanie wszystkich zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, pism, uzgodnień, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  14) zredagowanie wykazów o który mowa w § 12 w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  15) uczestnictwo w posiedzeniach: Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, Komisjach Rady Gminy Puchaczów, sesjach Rady Gminy Puchaczów, poświęconej tej tematyce oraz udział w dyskusjach publicznych na temat rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu,
  16) uczestnictwo w innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury.
  17) Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu miejscowego planu o którym mowa w pkt. 1 lit. a-b, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w szczególności:
  a) uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z RDOŚ i PPIS,
  b) sporządzenie prognozy oddziaływana na środowisko,
  c) poddanie projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływana na środowisko opiniowaniu przez właściwe organy (RDOŚ i PPIS),
  d) uwzględnienie ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opinii organów (RDOŚ i PPIS), oraz rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa,
  e) złożenie pisemnego podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informacji zgodnie z art. 55 ust. 3 w/w ustawy,
  f) sporządzenie uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa
  4. Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w harmonogramie rzeczowo -finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy - terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów opracowań projektowych.
  5. Harmonogram o którym mowa w § 1 ust. 4 winien być wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.
  6. W przypadku zmiany w trakcie trwania niniejszej umowy przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącej podstawę opracowania przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien je uwzględnić w dokonywanym opracowaniu i dostosować się do nowych przepisów prawa.
  7. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu prac oraz działać z najwyższą starannością. W szczególności Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzę oraz zespołem projektowym, który jest w stanie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zaś Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich koniecznych materiałów, przekazania akceptacji otrzymanej koncepcji planu oraz terminowego odbioru poszczególnych etapów prac.
  8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej i papierowej:
  a) wersja papierowa
  - część tekstowa planu stanowiąca treść uchwały - 4 egz. wraz z załącznikami i 1 egz. graficznym przygotowanym do publikacji,
  - część graficzna sporządzona na mapie w skali 1:2000 - 4 egz.
  - część graficzna sporządzona na mapie w skali 1:2000 - 1 egz. laminowany i oprawiony w listwy,
  - prognoza oddziaływania na środowisko (część tekstowa i graficzna) - 4 egz.
  - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego - 3 egz.
  b) wersja elektroniczna:
  - część tekstowa planu - 2 egz.
  - część graficzna planu opracowana w (AUTOCAD 2008 lub 2012) w formacie pdf, jpg, tiff z zachowaniem skali 1:2000 przy rozdzielczości minimum 300 dpi oraz w formacie dwg - 2 egz.
  - prognoza oddziaływania na środowisko (część tekstowa i graficzna) - 2 egz.
  - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego - 2 egz.
  c) opracowania powinny się prawidłowo wyświetlać i umożliwiać edycję w oprogramowaniach posiadanych przez Zamawiającego (MS WORD 2007).
  9. Mapy, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostaną pozyskane na koszt Wykonawcy dla całości obszaru opracowania w skali 1 : 2000 i 1 : 10 000.
  10. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  71410000-5 Usługi planowania przestrzennego Urzędzie Gminy Puchaczów ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów sekretariat, pok. Nr 6.
 4. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik - rejon Al. Lotników Polskich
  Zamawiający: Gmina Miejska Świdnik, Świdnik
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnika rejon Al. Lotników Polskich (uchwała Rady Miasta Świdnik Nr XX/187/2012 z dnia 24.05.2012r.) wraz z wszystkimi dokumentami wymaganymi przez obowiązujące przepisy. 1)Obszar opracowania obejmuje teren o pow. ok.77 ha. 2)Zmiana planu nie wymaga wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik. 3)Zakres prac obejmuje: a) rozpatrzenie wniosków właścicieli nieruchomości w sprawach: zmiany przeznaczenia terenów, korekty układu komunikacyjnego, korekty linii zabudowy, b) wprowadzenie zmian będących konsekwencją realizacji inwestycji komunikacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym 4)Zakres merytoryczny opracowania powinien być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez obowiązujące przepisy. 5)Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem EwMapa, lub w formatach DWG czy DXF na współrzędnych geodezyjnych układu 2000. 6)Załącznik graficzny powinien być opracowany w skali 1:2000
 5. Opracowanie projektu aktualizacji i zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmian Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża.
  Zamawiający: Gmina Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża
  Opracowanie projektu aktualizacji i zmianyStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegooraz projektu zmian Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu aktualizacji i zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Niedrzwica Duża Nr XXX/234/98 z dnia 30 kwietnia 1998 r. oraz projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża uchwalonego uchwałą Rady Gminy Niedrzwica Duża nr X/77/03 z dnia 31 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami, a także projektu zmiany miejsco¬wego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu turystyczno-rekreacyjnego w Krężnicy Jarej uchwalonego przez Radę Gminy Niedrzwica Duża Uchwałą Nr XXXI/306/2002 z dnia 25 ¬kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy Niedrzwica Duża Uchwałami: a) Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża, b) Uchwałą Nr XIX/123/08 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża, c) Uchwałą Nr XIX/124/08 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu turystyczno-rekreacyjnego w Krężnicy Jarej, zwanymi dalej Uchwałami intencyjnymi. 3. Zakres prac określonych Uchwałami intencyjnymi i objęty niniejszym zamówieniem to dwa odrębne zadania, w ramach których prowadzone będą równolegle indywidualne toki formalno-prawne : 1) Zadanie Nr I: Stosownie do Uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża Nr XIX/122/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w tym: a) Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie dostosowania do Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w szczególności Art. 10 w/w ustawy w zakresie wynikającym z wykonanego dla Gminy w grudniu 2008 r. opracowania ekofizjograficznego oraz wprowadzenia przebiegu drogi ekspresowej S19 na warunkach uzgodnionych z GDDKiA w Lublinie, a także w zakresie dostosowania do aktualnie obowiązujących ustaw i przepisów prawa. b) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża stosownie do potrzeb wynikających ze złożonych wniosków i z planowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy Niedrzwica Duża uchwałami wymienionych w przedmiocie zamówienia. 2) Zadanie Nr II: Stosownie do uchwały Rady Gminy Nr XIX/123/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża oraz uchwały Nr XIX/124/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu turystyczno-rekreacyjnego w Krężnicy Jarej w tym: a) Doprowadzenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża uchwalonego uchwałą Rady Gminy Niedrzwica Duża nr X/77/03 z dnia 31 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami wymienionego w przedmiocie zamówienia do zgodności przepisami aktualnie obowiązujących ustaw i przepisów w szczególności do ich zgodności z art. 46 ust.1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2010.106.675)., b) Korekta ustaleń ogólnych tekstu planu i ustaleń ogólnych dla poszczególnych funkcji terenu, korekta jednostkowych błędów w oznaczeniach na rysunku obowiązującego planu oraz uzupełnienie brakującego zapisu planu dla drogi gminnej w klasie zbiorczej KG/Z/, c) Zmiana kategorii, parametrów, ewentualnie przebiegu istniejących dróg publicznych i lokalnych oraz ustalenie przebiegu nowych dróg i ciągów pieszo-jezdnych, d) Zmiany jednostkowe terenów będących przedmiotem złożonych wniosków indywidualnych według wykazów w załącznikach nr 8 i 9 i 10/ oraz zmiany wynikające z wniosków instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu według wykazu załącznik nr 11, e) Doprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu turystyczno-rekreacyjnego w Krężnicy Jarej do zgodności przepisami aktualnie obowiązujących ustaw i przepisów, w szczególności do ich zgodności z art. 46 ust.1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz.U.2010.106.675). f) Zmiany jednostkowe terenów będących przedmiotem złożonych wniosków indywidualnych w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu turystyczno-rekreacyjnego w Krężnicy Jarej według wykazu załącznik nr 8 i 9,10 oraz zmiany wynikające z wniosków instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu według wykazu załącznik nr 11,.
 6. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w granicach sołectw
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jabłonnie, Jabłonna
  1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w granicach niżej wymienionych sołectw: 1) Chmiel Pierwszy - całkowita powierzchnia sołectwa: 821,55 ha, 2) Chmiel Drugi - całkowita powierzchnia sołectwa 1792 ha 3) Chmiel-Kolonia - całkowita powierzchnia sołectwa: 407,87 ha 4) Czerniejów - całkowita powierzchnia sołectwa: 848,04 ha 5) Czerniejów-Kolonia - całkowita powierzchnia sołectwa: 305,12 ha 6) Jabłonna Pierwsza - całkowita powierzchnia sołectwa: 699,34 ha 7) Jabłonna Druga - całkowita powierzchnia sołectwa: 764,63 ha 8) Jabłonna Majątek - całkowita powierzchnia sołectwa: 592 ha 9) Piotrków Pierwszy - całkowita powierzchnia sołectwa: 1291,72 ha 10) Piotrków Drugi - całkowita powierzchnia sołectwa: 1656,24 ha 11) Piotrków-Kolonia - całkowita powierzchnia sołectwa: 267,19 ha 12) Skrzynice Pierwsze - całkowita powierzchnia sołectwa: 761,32 ha 13) Skrzynice Drugie - całkowita powierzchnia sołectwa: 1118 ha 14) Skrzynice - Kolonia - całkowita powierzchnia sołectwa: 410,35 ha 15) Tuszów - całkowita powierzchnia sołectwa: 629,37 ha 16) Wierciszów - całkowita powierzchnia sołectwa: 633,73 ha 17) Wolnica - całkowita powierzchnia sołectwa: 119,36 ha 2. Dotychczas zostało zebranych 634 wniosków właścicieli nieruchomości w związku z przystąpieniem przez Zamawiającego do zmiany planu miejscowego Gminy Jabłonna, obejmujących około 850 działek. Ogólna powierzchnia Gminy Jabłonna wynosi 13117,83 ha. 3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w granicach w/w sołectw, biorąc pod uwagę złożone dotychczas wnioski właścicieli nieruchomości, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Uchwałą Nr IX/56/2011 Rady Gminy Jabłonna z dn. 16 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna, przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 4. Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona lub pozyska niezbędne materiały geodezyjne, konieczne do opracowania zmiany planu miejscowego objętego niniejszym zamówieniem , w szczególności odpowiednie mapy zasadnicze, bądź katastralne gromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w należytej skali. 5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram rzeczowego-terminowy prac nad projektem zmiany planu miejscowego obrazujący szczegółowy zakres prac, poszczególne etapy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wraz z podaniem dat ich rozpoczęcia i zakończenia. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu jakichkolwiek pomyłek popełnionych przez Wykonawcę przy sporządzaniu przedmiotu niniejszego zamówienia. 7. Ostateczny projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przekazany Zamawiającemu w 5 egzemplarzach papierowych (w tym jeden umożliwiający ekspozycję i jeden umożliwiający kopiowanie) oraz w wersji elektronicznej - zapis na płycie CD - 2 szt. (opis w formacie .doc, mapy w formacie .jpg i .tif w rozdzielczości 300dpi). 8. Przedmiot zamówienia obejmuje: wszystkie czynności i koszty związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególności: - sporządzenie tekstu i rysunku zmiany planu w odpowiedniej skali zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ustalonym w art. 15 powołanej ustawy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką planu ( Dz. U nr 164 poz. 1587), - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U z 2002 r. Nr 155 poz. 1298), - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), - sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - ustalenie przeznaczenia terenów (w tym dla inwestycji celu publicznego) oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy na obszarze opracowania, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jabłonna i wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia z 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), - sporządzenie dokumentacji dotyczącej wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz gruntów leśnych na celu nieleśne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), o ile zaistnieje taka potrzeba, - skompletowanie dokumentacji prac planistycznych zgodnie z § 12 cytowanego rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 9. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do opracowania wszelkich dokumentów oraz podjęcia wszelkich czynności wynikających z procedur związanych ze sporządzeniem projektu zmian zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności: - wykonanie analizy wniosków właścicieli nieruchomości złożonych w związku z przystąpieniem Zamawiającego do zmiany planu miejscowego oraz opracowanie propozycji ich rozpatrzenia, - opracowanie projektu zmiany planu miejscowego z rozpatrzeniem uwag władz gminy oraz mieszkańców, - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, - przedstawienie projektu zmiany planu miejscowego wraz z całą dokumentacja, w tym prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, - analiza potrzeby opracowania wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych oraz opracowanie wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (w zależności od warunków analizy), - przygotowanie projektu wystąpienia o zaopiniowanie projektu zmiany planu miejscowego wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany planu wraz prognozami oddziaływania na środowisko, - przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie projektu zmiany planu miejscowego wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, - opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, - wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu zmiany planu miejscowego wynikających z uwzględnionych uwag zawartych w opiniach i zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, w sposób uzgodniony z władzami Gminy, - opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko, w związku ze zmianami w projekcie zmiany planu miejscowego, - opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, w związku ze zmianami w projekcie zmiany planu miejscowego, - opracowanie projektów ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, - obsługa wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu (minimum 1 raz w tygodniu), - zorganizowanie oraz udział w dyskusji publicznej nad, przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego, rozwiązaniami i sporządzenie protokołów z tych dyskusji, - sporządzenie wykazu uwag wzniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, analiza tych uwag i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia, - udział w posiedzeniach organów Gminy i komisji Rady dotyczących rozpoznania uwag wniesionych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, - osobisty udział Wykonawcy we wszelkich spotkaniach, dyskusjach, konsultacjach związanych ze sprawą zmiany miejscowego planu na każde wezwanie Zamawiającego, - wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych po wyłożeniu planu, - przedstawienie Radzie Gminy projektu zmiany miejscowego planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych po wyłożeniu planu, - przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z uchwaleniem zmiany planu miejscowego, - ponowne przeprowadzenie czynności określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla części projektu zmiany planu miejscowego, jeżeli Rada Gminy stwierdzi konieczność dokonania zmiany, w zakresie niezbędnych do dokonania tych zmian (przygotowanie projektu wystąpienia o ponownie zaopiniowanie i o ponowne uzgodnienie wraz z rozdzielnikiem oraz kopiami projektu zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag), - wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu zmiany planu miejscowego, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w uzasadnionych prawnie stanowiskach podmiotów uzgadniających, w sposób ustalony z władzami Gminy itp., - przygotowanie projektu uchwały o zgodności projektu zmiany planu miejscowego z ustaleniami studium, - przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasad ich finansowania, - skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych, przygotowanie projektu wystąpienia do Wojewody w sprawie oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, - przygotowanie potrzebnej ilości materiałów roboczych - odpowiedniej m.in. do uzgodnień, opinii, konsultacji, dyskusji publicznej, - przygotowanie cyfrowego zapisu części tekstowej oraz kopii rysunku planu według wymogów urzędu wydającego dziennik urzędowy województwa, 10. Wszystkie prace projektowe lub czynności nieopisane, a wynikające z procedur określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrębnych, a niezbędnych do prawidłowego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 11. Zmiany przeznaczenia terenu mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek właściciela działki lub w wyniku uzgodnienia z Zamawiającym lub instytucjami i organami, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia listy wszystkich działek, na których nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu i przekazania jej Zamawiającemu. Zmiany przeznaczenia terenu dokonane bez wniosku lub uzgodnień, niewykazane na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim będą traktowane jako pomyłki, które Wykonawca będzie musiał naprawić bezzwłocznie na własny koszt. Wykonawca pokrycie wszelkie szkody w pełnej wysokości związane z błędną, pomyłkową zmianą planu. 12. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dodatkowych egzemplarzy projektów zmian planu na poszczególnych etapach prac: - 2 egz. papierowe + 2 egz. na dwóch płytach CD wstępnej koncepcji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, - 2 egz. papierowe + 2 egz. na dwóch płytach CD dla każdego wyłożenia projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. 13. Przed sporządzeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z opracowaniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Strategią rozwoju Gminy, obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna na danym obszarze. Kopie tych dokumentów po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy
 7. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w granicach gminy
  Zamawiający: Gmina Mełgiew, Mełgiew
  Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew w granicach gminy
  Dla około 300 wniosków o zmianę przeznaczenia.
  Przewiduje się możliwość zgłoszenia dodatkowo około 200 wniosków z terenu całej gminy
  Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień
  KOD CPV 7140.00.00-2 Usługi architektoniczne dotyczące panowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
  Przedmiot zamówienia obejmuje :

  4.1. Wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mełgiew
  4.1.1) Opracowanie projektu studium skali 1: 10 000
  Ostateczny projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy wykonach w 5 egzemplarzach papierowych ( w tym jeden umożliwiający ekspozycje i jeden umożliwiający kopiowanie ) oraz w wersji elektronicznej zapis na płycie Cd 2 sztuki ( opis w formacie doc. mapy w formacie JPG i tif w skali 1 : 10 000 rozdzielczości 300 dpi)

  4.2 Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew w granicach
  Gminy zgodnie ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych
  4.2.1 Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca winien uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt ( mapy syt -wys 1: 10 000 i 1: 2000 oraz mapy ewidencyjne.
  Ustała się realizację przedmiotu zamówienia na 2 opracowania : zmianę studium i zmianę planów
  Dopuszcza się realizacje opracowania dotyczącego zmian planów z podziałem na etapy realizacyjne.
  4.2.2 Ostateczny projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych ( w tym jeden umożliwiający ekspozycje i jeden umożliwiający kopiowanie ) oraz w wersji elektronicznej zapis na płycie CD 2 sztuki ( opis w formacie doc. mapy w formacie JPG i tif w skali 1 : 2 000 rozdzielczości 300 dpi)
  4.2 .3) Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z opracowaniem zatwierdzaniem i opublikowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego
  ( wykonanie projektów i przeprowadzeni całej procedury tj. analiza wniosków, uzgodnienia, wyłożenia , uczestnictwo w dyskusji publicznej , korekty, przygotowanie wszelkich pism, uchwał, wykonanie ekofizjografii oraz wszelkich niezbędnych opracowań, prognoz, opinii, kompletacja dokumentacji , przekazanie do publikacji w dzienniku urzędowym itp.) za wyjątkiem publikacji ogłoszeń w prasie i przesyłania ogłoszeń
  4.3 ) Przedmiot zamówienia obejmuje koszt korekt, ewentualnych pomyłek popełnionych przez Wykonawcę oraz ewentualnych odszkodowań jakie Zamawiający będzie musiał zapłacić z powodu pomyłek popełnionych przez Wykonawcę .
  Roszczenia z tego tytułu nie ulegają przedawnieniu.
  4.4 )Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i przekazanie zamawiającemu dodatkowych egzemplarzy projektów zmian studium i zmian planu na poszczególnych etapach prac :
  - minimum 1 egz. papierowy + 1 egz. na płycie CD wstępnej koncepcji zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję
  urbanistyczno -architektoniczną
  - minimum 1 egz. papierowy + 1 egz. na płycie CD dla każdego wyłożenia projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  4.5 Zamawiający udostępni aktualne plany zagospodarowania
 8. Opracowanie projektów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Kraśnika, Kraśnik
  1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektów:
  A. Kompleksowej zmiany obowiązujących, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonych uchwałami:
  a) Nr XXVIII/397/2004 Rady Miejskiej w Kraśniku z dnia 21.10.2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 26, poz. 826 z dnia 11.02.2005 r., z późniejszymi zmianami, zatwierdzonymi uchwałami:
  Nr XX/172/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik - I Etap, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 105, poz. 2636 z dnia 09.09.2008 r.,
  Nr XXVI/233/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik - II Etap, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 24, poz. 759 z dnia 25.02.2009 r.,
  Nr XL/344/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik, dla terenu działki nr 158/9, położonej w obrębie Północ, przy ulicach: Słowackiego, Urzędowskiej i Al. Niepodległości, wraz z przyległymi fragmentami tych ulic, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 73, poz. 1430 z dnia 01.07.2010 r.,
  Uchwała Nr XLVI/389/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik dla działek na terenie miasta Kraśnik, obręb Kwiatkowice, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 156, poz. 2754, z dnia 31.12.2010 r.;
  Na podstawie uchwały Nr IX/48/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.

  b) Nr XXXV/226/97 Rady Miejskiej w Kraśniku z dnia 22.01.1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicowego ośrodka usługowo -mieszkaniowego (w rejonie ulic: Lubelska - Struga - Armii Krajowej) w Kraśniku, ogłoszoną w Dz. U. Województwa Lubelskiego Nr 6 poz. 58 z dnia 25.03.1997 r.
  c) Nr XLVII/338/97 Rady Miejskiej w Kraśniku z dnia 20.10.1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Cegielniana - Młyńska w Kraśniku, ogłoszoną w Dz. U. Województwa Lubelskiego Nr 5 poz. 66 z dnia 06.03.1998 r.;

  B. Kompleksowej zmiany obowiązujących opracowań, sporządzonych
  po 01.01.1995 r., wprowadzających zmiany do nieobowiązującego od dnia 01.01.2004 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Nr II/15/8 WRN w Lublinie z dn. 29.04.1980 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 6 poz. 23 z 1980 r.), zatwierdzonych uchwałami:
  a) Nr XLVII/336/97 Rady Miejskiej w Kraśniku w z dnia 20.11.1997 r. w sprawie uchwalenia I etapu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnika, ogłoszoną w Dz. U. Województwa Lubelskiego Nr 5 poz. 65 z dnia 06.03.1998 r.;
  b) Nr XVI/150/99 Rady Miejskiej w Kraśniku w z dnia 26.11.1999 r., w sprawie uchwalenia II etapu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnika, ogłoszoną w Dz. U. Województwa Lubelskiego Nr 11 poz. 240 z dnia 21.04.2000 r.

  C. Punktowej zmiany obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Nr XL/346/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik, obręb Budzyń, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 73, poz. 1431 z dnia 01.07.2010 r.
  Na podstawie uchwały Nr IX/48/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.

  D. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik dla obszaru o powierzchni 57,50 ha, położonego na terenie miasta Kraśnik, powstałego przez włączenie z dniem 1 stycznia 2011 r. do dotychczasowego obszaru gminy Miasto Kraśnik działek o numerach ewidencyjnych: 265/2, 266/2, 364, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4 - stanowiących część obrębu ewidencyjnego Ośrodek Wyżnica gminy Kraśnik o łącznej powierzchni 45,97 ha, części działki o numerze ewidencyjnym 674 będącej rzeką Wyżnica i działki nr ewidencyjny 694 - stanowiących część obrębu ewidencyjnego Suchynia gminy Kraśnik o łącznej powierzchni 9,42 ha, działek o numerach ewidencyjnych: 120 i 121 - stanowiących część obrębu ewidencyjnego Wyżnica Kolonia gminy Dzierzkowice o łącznej powierzchni
  2,11 ha
  Na podstawie uchwały Nr VII/27/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik; (dotyczy terenu Zalewu Kraśnickiego).


  E. Kompleksowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Kraśnik.
  Na podstawie uchwał:
  Nr VII/26/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik;
  Nr IX/49/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.

  1.1 Przedmiotem kompleksowej zmiany planów wymienionych w pkt 1 ppkt A głównie jest:
  a) generalna analiza planu, którego ustalenia wyrażone są w postaci: tekstu planu, rysunków planu: podstawowego rysunku planu w skali 1:5000 i rysunków uszczegółowionych obszarów w skali 1:1000 i 1:2000, rysunku planu w skali 1:5000 pt. Polityka strefowa, określającego graficznie zasady zagospodarowania terenów według stref polityki przestrzennej, rysunku planu w skali 1:5000 pt. Ideogram uzbrojenia, określającego graficznie zasady obsługi terenów w infrastrukturę techniczną oraz w postaci kolejnych opracowań zmian planu (dotyczy lit. a),
  b) generalna zmiana planu, wymienionego w lit. b), z możliwie optymalnym dostosowaniem przeznaczenia terenów do granic władania,
  c) punktowe zmiany planu, wymienionego w lit. c),
  d) rozpatrzenie wniosków do zmiany planów złożonych w UM Kraśnik, wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania projektów, wniosków Burmistrza Miasta Kraśnik (dotyczących generalnych zmian oraz zmian punktowych) oraz wniosków zgłaszanych przez MKUA,
  e) stworzenie kompleksowego, jednolitego dokumentu planistycznego dla wszystkich obszarów podlegających zmianie,
  f) sporządzenie rysunku - planszy zbiorczej w skali 1:5000 w formie wykazu / rejestru wszystkich opracowań planistycznych obowiązujących dla miasta Kraśnik po wprowadzeniu zmian.

  1.2 Przedmiotem kompleksowej zmiany opracowań wymienionych w pkt 1 ppkt B głównie jest:
  a) generalna analiza opracowań, z włączeniem ich w kompleksowy, jednolity dokument planistyczny, o którym mowa w pkt 1.1 lit. e),
  b) rozpatrzenie wniosków do zmiany opracowań (spośród wniosków, o których mowa w pkt 1.1 lit. d).

  1.3 Przedmiotem punktowej zmiany planu wymienionego w pkt 1 ppkt C głównie jest:
  a) analiza i zmiana planu w zakresie: ustaleń szczegółowych, komunikacji,
  b) rozpatrzenie wniosków do zmiany planu (spośród wniosków, o których mowa w pkt 1.1 lit. d).

  1.4 Przedmiotem sporządzenia planu, o którym mowa w pkt 1 ppkt D głównie jest:
  a) przeznaczenie terenu na usługi z zakresu turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji itp., ochrona terenu pod względem oddziaływania czynników zewnętrznych, wynikających
  z zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiednich,
  b) rozpatrzenie wniosków do planu złożonych w UM Kraśnik, wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania projektu planu, wniosków zgłaszanych przez Burmistrza Miasta Kraśnik i MKUA.

  1.5 Przedmiotem kompleksowej zmiany studium wymienionego w pkt 1 ppkt D głównie jest:
  a) analiza i zmiana studium w pełnym zakresie oraz pod kątem rozpatrywanych wniosków w sporządzanej zmianie planów i projekcie planu,
  b) rozpatrzenie wniosków do zmiany studium złożonych w UM Kraśnik, wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do zmiany studium, wniosków zgłaszanych przez Burmistrza Miasta Kraśnik i MKUA.

  1.6 Inne informacje i ustalenia:
  a) W sprawie zmiany planów podjęto uchwałę Nr IX/48/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.
  b) W sprawie sporządzenia planu podjęto uchwałę Nr VII/27/2011 Rady Miasta Kraśnik
  z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.
  c) W sprawie zmiany studium, w związku z ww. opracowaniami, podjęto uchwały:
  Nr VII/26/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik,
  Nr IX/49/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.
  d) Uchwały wymienione w pkt a) - c) stanowią załącznik do SIWZ.
  e) Planowane są:
  zmiana uchwały Nr IX/48/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 26 maja 2011 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik w zakresie: skreślenia w § 2 ustępu 2.
  podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik, wymienionych w pkt 1 ppkt A lit. b) i c) oraz opracowań wymienionych w pkt 1 ppkt B.
  f) Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie przez Wykonawcę całości toków formalno - - prawnych projektów oraz pełny udział Wykonawcy we wszelkich czynnościach związanych z opracowaniem projektów.
  g) Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca winien uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt.
  h) Ustala się realizację przedmiotu zamówienia z podziałem na 3 opracowania:
  zmianę planów,
  projekt planu,
  zmianę studium.
  i) Dopuszcza się realizację opracowania dotyczącego zmian planów z podziałem na etapy realizacyjne.
  j) Dopuszcza się realizację zmiany studium z podziałem na etapy - w przypadku etapowania zmiany planów i terminowo niezależnej realizacji projektu planu.
  k) Podział opracowań na etapy realizacyjne następuje na żądanie Zamawiającego.
  l) W przypadku podziału opracowań dotyczących zmian planów i zmiany studium na etapy realizacyjne zasady płatności wynagrodzenia za te opracowania będą ustalane w aneksach do umowy.
  m) Przy realizacji zamówienia należy opierać się na mapach odzwierciedlających faktyczny stan zagospodarowania terenu.
  n) Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu opracowania w wersji drukowanej i elektronicznej. Dotyczy to całości opracowań planistycznych jak również wszystkich innych dokumentacji i opracowań sporządzanych w różnych formach w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w ilości zależnej od potrzeb i żądań Zamawiającego.
  o) Opracowania w wersji drukowanej powinny być wykonane w technice kolorowej i czarno- białej, w zależności specyfiki tych opracowań i według żądań Zamawiającego, w tym - co do ich formy, w ilości:
  projekt(-y) zmiany planów - po 6 egz.
  projekt planu - 6 egz.
  projekt(-y) zmiany studium - po 4 egz.
  rysunek - plansza zbiorcza w skali 1:5000 w formie wykazu / rejestru wszystkich opracowań planistycznych obowiązujących dla miasta Kraśnik po wprowadzeniu zmian - 6 egz.
  p) Projekty uchwał w wersji elektronicznej winny być wykonane w formacie XML
  o strukturze zgodnej z oprogramowaniem służącym obsłudze Biura Rady Miasta Kraśnik Edytor Aktów Prawnych lub w innych, kompatybilnych formatach, wymaganych obowiązującymi na czas redagowania uchwał unormowaniami prawnymi w zakresie ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w sprawie zasad techniki prawodawczej oraz innymi, obowiązującymi
  w tym zakresie aktami prawnymi.
  q) Całość opracowania winna być przekazana Zamawiającemu także w formie zapisu elektronicznego, wykonanego w formacie zgodnym z MS Word 97 - 2003 i AutoCad LT 2006 - Polski oraz w formacie ogólnodostępnym PDF lub JPEG. Pliki części graficznych projektów wykonane w formacie zgodnym z AutoCad LT 2006 - Polski powinny być opracowane i zapisane w sposób umożliwiający nieograniczoną ingerencję w nie.
  r) Opracowania i materiały niezbędne do wykonania zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy głównie w wersji elektronicznej, po podpisaniu umowy.
  s) Opracowania i materiały lub ich części niedostępne w wersji elektronicznej zostaną udostępnione Wykonawcy w wersji drukowanej dla potrzeb sporządzenia przez Niego ich kopii.
  t) Zamawiający udostępni Wykonawcy:
  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kraśnik oraz zmiany planów,
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
  w obszarze miasta Kraśnik, zatwierdzony uchwałą Nr XXX/264/2009 Rady Miasta Kraśnik z dnia 28 maja 2009 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 93 poz. 2178 z dnia 3 sierpnia 2009 r.,
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik,
  Ekofizjografię podstawową miasta Kraśnik wraz z jej aktualizacją,
  Analizę hydrologiczną odcinka rzeki Wyżnicy,
  Wykaz wniosków do planu, zmiany planów, zmiany studium.
  u) Obecnie sporządzane są dwie punktowe zmiany planu z 2004 r. oraz punktowa zmiana studium. Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy, w trakcie trwania umowy, wszelkie dane z ww. opracowań planistycznych, istotne dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia - w trakcie ich realizacji i po zatwierdzeniu przez RM Kraśnik.
  v) Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej planuje się w terminach: na początku realizacji opracowań (w celu zapoznania Wykonawcy z pełną problematyką zadania), przed uzgodnieniami, po wyłożeniu projektów do publicznego wglądu.
  w) Dopuszcza się uzupełnianie zakresu prac, w trakcie realizacji zamówienia,
  o dodatkowe wnioski, których rozpatrzenie nie wpłynie na czas i koszt realizacji umowy.
 9. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk w granicach sołectw: Kalinówka, Kazimierzówka, Abramowice Prywatne, Prawiedniki, Kol. Prawiedniki, Nowiny, Głuszczyzna, Wilczopole, Kol. Wilczopole, Mętów
  Zamawiający: Urząd Gminy Głusk, Lublin
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa - Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk w granicach sołectw: Kalinówka, Kazimierzówka, Abramowice Prywatne, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny, Głuszczyzna, Wilczopole Kolonia, Wilczopole, Mętów obejmująca:
  a Kalinówka o całkowitej powierzchni - 649,99 ha
  b Kazimierzówka o całkowitej powierzchni - 301,50 ha
  c Abramowice Prywatne o całkowitej powierzchni - 315,98 ha
  d Prawiedniki o całkowitej powierzchni - 455,94ha
  e Prawiedniki Kolonia o całkowitej powierzchni - 140,98 ha
  f Nowiny o całkowitej powierzchni - 141,49 ha
  g Głuszczyzna o całkowitej powierzchni - 348,23 ha
  h Wilczopole Kolonia - działki o nr ewid. 364-/1, 398/2, 400/2 o powierzchni ogółem - 8,55 ha
  i/ Wilczopole - działki o nr ewi. 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/1, 12/10, 12/4, 12/5, 12/8, 12/7, 12/6, 114/7 o powierzchni ogółem - 13,92 ha
  j/ Mętów - działki o nr ewid. 1067/1, 1067/2, 1067/3 o powierzchni ogółem - 0, 61 ha
  1.1. Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk w granicach administracyjnych w/w sołectw z dostosowaniem do wymogów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych.
  1.2. Projekt zmiany studium zostanie opracowany w skali 1:10 000.
  1.3. Ostateczny projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie przekazany zamawiającemu w 5 egzemplarzach papierowych (w tym jeden umożliwiający ekspozycję i jeden umożliwiający kopiowanie) oraz w wersji elektronicznej zapis na płycie CD 2 szt. (opis w formacie .doc, mapy w formacie jpg i tif w skali 1:10 000 rozdzielczości 300dpi)
  1.4. Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk w granicach w/w sołectw z dostosowaniem do wymogów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych.
  1.5. Mapy sytuacyjno- wysokościowe w skali 1: 2000 zakupione przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcy.
  1.6. Ostateczny projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przekazany zamawiającemu w 5 egzemplarzach papierowych (w tym jeden umożliwiający ekspozycję i jeden umożliwiający kopiowanie) oraz w wersji elektronicznej zapis na płycie CD 2 szt. (opis w formacie .doc, mapy w formacie jpg i tif w skali 1:2 000 rozdzielczości 300dpi)
  1.7. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem i opublikowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego (wykonanie projektów i przeprowadzenie całej procedury tj. analiza wniosków, uzgodnienia, wyłożenia, dyskusja publiczna, korekty, przygotowanie wszelkich pism, uchwał, wykonanie ekofizjografii oraz wszelkich niezbędnych opracowań, prognoz, opinii, kompletacja dokumentacji, przekazanie do publikacji w dzienniku urzędowym itp.) za wyjątkiem publikacji ogłoszeń w prasie i przesyłania zawiadomień.
  1.8. Przedmiot zamówienia obejmuje również koszty korekty ewentualnych pomyłek popełnionych przez Wykonawcę oraz ewentualnych odszkodowań jakie Zamawiający będzie musiał zapłacić z powodu pomyłek popełnionych przez Wykonawcę.
  Roszczenia z tego tytułu wobec Wykonawcy nie ulegają przedawnieniu.
  1.9. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dodatkowych egzemplarzy projektów zmian studium i zmian planu na poszczególnych etapach prac:
  1.10.1. minimum 1 egz. papierowy + 1 egz. na płycie CD wstępnej koncepcji zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wstępnej koncepcji zmian planu zagospodarowania przestrzennego po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję urbanistyczo-architektoniczną.
  1.10.2. minimum 1 egz. papierowy + 1 egz. na płycie CD dla każdego wyłożenia projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego .
  1.11. Zamawiający udostępni aktualne plany zagospodarowania.
  1.12. Dotychczas zostało zebrane około 450 wniosków o zmianę przeznaczenia terenu.
 10. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik Zespołu Osiedli rejon Brzeziny-Kalina
  Zamawiający: Gmina Miejska Świdnik, Świdnik
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik Zespołu Osiedli rejon Brzeziny-Kalina w Świdniku uchwalonego Uchwałą nr XVII/143/2004 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 czerwca 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 144 poz. 2054 z dnia 17 sierpnia 2004r. ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta Świdnik nr XXXVII/219/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ogł.. w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 101 poz. 2322 z dnia 22 sierpnia 2009 r. Obszar opracowania obejmuje trzy tereny określone w uchwale Nr L/343/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik Zespołu Osiedli rejon Brzeziny-Kalina w Świdniku tj.: -Teren I - położony między ulicami: Sosnową od zachodu /symbol 83 KDL-G/ i Złotą od północy /symbol 86 KDD-G i 87 KDD-G/, działką nr 559/16 od wschodu i ulicą Kolorową od południa /symbol 84 KDL-G/ - załącznik graficzny nr 1, -Teren II - przyległy od południa do ulicy Kamińskiego obejmujący działki nr 1289/4, 1290/4, 1294/9, 1294/27, 1294/28, 1294/29 - załącznik graficzny nr 2; -Teren III - teren między ulicą Kasperka i Gospodarczą przeznaczony pod drogę publiczną gminną ozn. symbolem 12KDD-G (na terenie działek nr 1319/3, 1319/4, 1319/14, 1319/13, 1319/6) - załącznik graficzny nr 3. Planowane zmiany mają charakter korekt technicznych i nie wymagają zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zmiany w szczególności obejmują: Teren I - uwzględnienie wniosku właściciela o zmianę przeznaczenie terenu z funkcji usług bytowych ozn. symbolem Ub na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz uwzględnienie wniosku Gminy Miejskiej Świdnik o zmniejszenie linii zabudowy dla działek przyległych do ulicy Kolorowej, Teren II - uwzględnienie wniosku Gminy Miejskiej Świdnik o zmniejszenie linii zabudowy od drogi ozn. symbolem 9KK-G /ul. Kamińskiego/, Teren III - uwzględnienie wniosku Gminy Miejskiej Świdnik o likwidację projektowanej drogi ozn. symbolem 12KDD-G. Powierzchnia opracowania zmian planu obejmuje obszar około 1,8 ha tj.: Teren I - pow. około 0,9 ha, Teren II - pow. około 0,4 ha, Teren III - pow. około 0,5 ha. Zakres merytoryczny opracowania powinien być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez obowiązujące przepisy. Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem EwMapa, lub w formatach DWG czy DXF. Podkład geodezyjny dostarczy Zamawiający w postaci: baza działek w formacie DXF oraz skan mapy zasadniczej w formacie TIFF. Zamawiający przeprowadził wstępny etap postępowania planistycznego obejmujący: - zawiadomienie w sposób zgodny z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu oraz możliwości składania wniosków do planu -zawiadomienie instytucji oraz organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu /art. 17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/ o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu i możliwości składania wniosków do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. -wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie do projektu zmiany planu.