Kogo reprezentuje osoba

Małecka Halina Mieczysława

w KRS

Halina Mieczysława Małecka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Drugie imię:Mieczysława
Nazwisko:Małecka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1949 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Małecki Mariusz Artur

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Małecki Jakub Wiktor

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Eko Estetyka Małecki Sp. J., Radom − KRS 0000625383

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd
  Zamawiający: Gmina Gózd, Gózd
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z dwóch aptek oraz z Ośrodka Zdrowia.
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów ze: szkół, bibliotek i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Gózd, a także nieruchomości niezamieszkałych (mają obowiązek zawrzeć umowy indywidualnie na odbiór odpadów).
  Powierzchnia gminy Gózd wynosi 7 776 ha i obejmuje 20 miejscowości.
  Ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8 784.
  Liczba nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami wynosi 2 196 – stan na dzień 31.12.2016 r., w tym:
  - liczba nieruchomości segregujących odpady – 1 917,
  - liczba nieruchomości niesegregujących odpady – 279.
  Zamawiający przewiduje, że liczba osób zamieszkujących oraz liczba nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Gózd może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia ± 3%.

  Niniejsze zamówienie obejmuje kody odpadów:

  10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 03 Opakowania z drewna
  15 01 04 Opakowania z metali
  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
  15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
  15 01 07 Opakowania ze szkła
  15 01 09 Opakowania z tekstyliów
  15 0110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
  15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
  16 01 03 Zużyte opony
  17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  17 01 02 Gruz ceglany
  17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
  17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
  17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
  20 01 01 Papier i tektura
  20 01 02 Szkło
  20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
  20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
  20 01 21* Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  20 01 23* Urządzenia zawierające freony
  20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
  20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
  20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
  20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
  20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
  20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
  20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
  20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
  20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
  20 01 39 Tworzywa sztuczne
  20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
  20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
  20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
  20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
  20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

  Tabela 1. ODPADY ODEBRANE OD MIESZKAŃCÓW W ROKU 2015
  Rodzaj odpadów Ilość odebranych odpadów w roku 2015 [Mg]
  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 666,3
  Papier, tektura oraz opakowania wielomateriałowe 81,2
  Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bez podziału na szkło bezbarwne i kolorowe 44,3
  Metale i tworzywa sztuczne 49,6
  Odpady wielkogabarytowe 24,2
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 23,0
  Odpady niebezpieczne 0,2
  Odpady biodegradowalne 23,0
  Zużyte opony 10,3

  Tabela 2. ODPADY ZEBRANE W PSZOK W ROKU 2015

  Rodzaj odpadu Ilość odebranych odpadów w roku 2015 [Mg]
  Zużyte bateria i akumulatory 0
  Meble i inne odpady wielkogabarytowe 2,8
  Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 0
  Odpady budowlane i rozbiórkowe 15,4
  Popiół 7,6


  Tabela 3. ODPADY ODEBRANE OD MIESZKAŃCÓW W ROKU 2016


  Rodzaj odpadów Ilość odebranych odpadów w roku 2016 [Mg]
  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 662,96
  Papier, tektura oraz opakowania wielomateriałowe 68,3
  Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bez podziału na szkło bezbarwne i kolorowe 72,8
  Metale i tworzywa sztuczne 49,8
  Odpady wielkogabarytowe 37,0
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1,3
  Odpady niebezpieczne 1,4
  Odpady biodegradowalne 31,9
  Zużyte opony 1,8
  Popiół 79,9  Tabela 4. ODPADY ZEBRANE W PSZOK W ROKU 2016

  Rodzaj odpadu Ilość odebranych odpadów w 2016 r. [Mg]
  Zużyte baterie i akumulatory 0
  Meble i inne odpady wielkogabarytowe 0
  Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 0
  Odpady budowlane i rozbiórkowe 12,12
  Popiół 2,5


  2. Rodzaje odbieranych i zagospodarowanych odpadów

  Rodzaje odpadów, które podlegają odbieraniu i zagospodarowaniu w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę:
  1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
  2) odpady z selektywnej zbiórki, w tym:
  - papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe,
  - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bez podziału na szkło bezbarwne i kolorowe,
  - metal i tworzywa sztuczne,
  - odpady wielkogabarytowe,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  - zużyte opony,
  - żużel i popiół z palenisk domowych
  - odpady niebezpieczne,
  - odpady biodegradowalne.

  3) odpady pochodzące z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  4) odpady pochodzące z dwóch aptek i Ośrodka Zdrowia z terenu gminy Gózd.

  3. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki

  1. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do każdego gospodarstwa domowego po cztery worki na odpady segregowane o pojemności 120 l o następujących ujednoliconych kolorach:

  1) biały – z przeznaczeniem na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe,
  2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale,
  3) zielony – z przeznaczeniem na szkło,
  4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

  2. Worki powinny :
  1) być wykonane z surowca LDPE lub HDPE, o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów uniemożliwiającej rozerwanie worka,
  2) posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać.
  3. W ramach zawartej umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu dodatkowe worki, które dostarczy do siedziby Zamawiającego do 30.06.2017 r. na poszczególne frakcje w ilości:

  a) plastik – 200 szt. worków
  b) papier- 200 szt. worków
  c) szkło- 100 szt. worków
  d) bioodpady – 100 szt. worków

  Zamawiający w trakcie trwania umowy może wymagać dodatkowo dostarczenia brakujących
  worków w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia.

  4. Pojemniki na odpady zmieszane zapewnia właściciel każdej nieruchomości. Wykonawca winien zagwarantować właścicielowi nieruchomości możliwość dzierżawy pojemnika na podstawie odrębnie zawartej z nim umowy .

  4. Sposób i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości:
  - odpady zmieszane komunalne - odbiór 1 raz miesiącu,
  - odpady z selektywnej zbiórki gromadzone w kolorowych workach - odbiór 1 raz na cztery tygodnie, w tym:

  - odpady biodegradowalne, w tym zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów (trawa, liście, drobne gałęzie) - odbiór raz na cztery tygodnie w okresie od 1 maja do 31 października
  - żużel i popiół z palenisk - odbiór 1 raz na cztery tygodnie w sezonie grzewczym od 1 listopada do 30 kwietnia,
  - odpady wielkogabarytowe – odbiór spod nieruchomość mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy Gózd dwa razy w roku,
  - odbiór innych odpadów (budowlano-remontowe). Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty, właściciel nieruchomości ponosi indywidualnie opłatę za odbiór tych odpadów,
  - inne odpady, tj.: odpady niebezpieczne, odpady z drobnych remontów, popiół będą przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
  Mieszkańcy są zobowiązani do wystawienia pojemnika oraz worków do drogi umożliwiającej dojazd środkiem transportu przez Wykonawcę.

  5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Gózd

  Wykonawca zobowiązany jest w ramach podpisanej umowy odbierać odpady gromadzone w kontenerach i pojemnikach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w terminie 48 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego za pomocą maila, faksu wskazanego w umowie, bądź zgłoszenia telefonicznego.
  Wykonawca dostarczy do PSZOK-u:
  - dwa kontenery KP-7 (o pojemności 7 m3) - jeden na popiół, drugi na odpady budowlano-remontowe (odpowiednio oznakowane),
  - jeden kontener o pojemności 4,5 m3 na odpady biodegradowalne (odpowiednio oznakowany),
  - jeden pojemnik o pojemności 240 l na oleje odpadowe (odpowiednio oznakowany),
  - jeden pojemnik o pojemności 1,1m3 na chemikalia (odpowiednio oznakowany).

  Zamawiający dopuszcza wstawienie do PSZOK-u kontenerów o pojemności 4,5 m3 na popiół i odpady budowlano-remontowe.
  Zamawiający nie dopuszcza wstawienia do PSZOK kontenera KP-7 o pojemności 7m3 na odpady biodegradowalne

  Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odpadów odebranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów oraz raportów miesięcznych i kwartalnych.

  Rodzaje odpadów odbieranych z PSZOK:

  - zużyte baterie i akumulatory,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe,
  - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, opakowania po farbach, lakierach, itp.),
  - odpady budowlane i rozbiórkowe (w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie),
  - popiół,
  - odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych.

  Z PSZOK nie będą odbierane materiały izolacyjne oraz papa.

  6. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest:

  1) przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zlokalizowanej w regionie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

  2) w przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  3) podczas realizacji zamówienia Wykonawca zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, tj.: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016.2167). Rozliczenie z ilości i rodzaju odpadów odbywać się będzie w oparciu o dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014.1973).

  4)Wykonawca zapewni ograniczenie masy opadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach, w ilościach wymaganych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów ( Dz. U. 2012. 676).

  7. Ogólne informacje o zasadach i wymaganiach przy wykonywaniu usługi

  1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: ustawą prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty.

  2) Wykonawca obowiązany jest do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Opisie
  przedmiotu zamówienia.

  3) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

  4) Wszystkie pojazdy, którymi Wykonawca świadczył będzie usługę, muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiających weryfikację tych danych. Dane winny być przechowywane w siedzibie Wykonawcy przez okres 5 lat od dnia ich zapisania.

  5)Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie Zamawiającego.

  6) Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na rzecz Zamawiającego nie mogą jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami.

  7) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów z każdego rodzaju pojemnika, który został wystawiony przez właściciela nieruchomości.

  8) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich odpadów leżących obok pojemników, które zanieczyściły miejsce odbioru w trakcie realizacji usługi przez Wykonawcę.

  9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

  10) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego harmonogramu odbierania odpadów komunalnych. Po akceptacji ww. harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o nim właścicieli (współwłaścicieli, zarządców, użytkowników) nieruchomości poprzez dostarczenie go do każdej nieruchomości na terenie Gminy Gózd w terminie do 30 czerwca 2017 r.
  Harmonogram powinien zawierać w swojej treści kontakt telefoniczny do firmy w przypadku reklamacji nienależytego wykonania usługi, /np. nieodebranych odpadów/.
  Na odwrocie harmonogramu Wykonawca umieści opracowaną szczegółową instrukcję segregowania odpadów.
  Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np.: powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu między stronami. Dopuszcza się formę pisemną /e-mail/.
  11) Wykonawca najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. zapewni dostarczenie harmonogramu do każdej nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów. Za każdy wystawiony worek z odpadami selektywnie zebranymi należy pozostawić na nieruchomości worek pusty. Faktyczną ilość worków i ich rodzaj, pozostawionych na nieruchomości, Wykonawca ustali w trakcie realizacji umowy, w zależności od potrzeb właściciela.

  12) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić we wskazanym przez Zamawiającego Ośrodku Zdrowia i dwóch aptekach pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków i baterii - trzy pojemniki na przeterminowane leki o pojemności 60 l i trzy pojemniki na zużyte baterie o pojemności 10 l.

  13) Wykonawca w dniu podpisania umowy otrzyma wykaz nieruchomości z których będzie realizowany odbiór odpadów komunalnych .

  14) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach ( Dz. U. Z 2013.1987).
  „Kartę przekazania odpadów”. Kartę odpadów sporządza się w 3 egzemplarzach po jednym dla
  przyjmującego odpady, przekazującego oraz Zamawiającego.

  15) Wykonawca będzie chronił dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. 2016. 922).

  16) Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem – dla odpadów zmieszanych należy stosować samochód z zabudową kompaktującą, a dla odpadów selektywnie zbieranych samochody z zabudową kompaktującą lub skrzyniową.

  17) Wykonawcy zakazuje się:
  a) mieszania odpadów selektywnie zebranych z odpadami komunalnymi zmieszanymi.
  b) mieszania poszczególnych frakcji odpadów zebranych w sposób selektywny.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zbiórki odpadów selektywnych gromadzonych w workach tj. tworzywa sztuczne, makulaturę, szkło jednym pojazdem, w jednym terminie, w sposób zapobiegający zniszczeniu selektywnie zebranych odpadów.

  18) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane w każdej ilości,z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, umieszczone w pojemnikach (lub sporadycznie także w dodatkowych workach) i wystawione do ich odbioru oraz każdą ilość odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w workach lub pojemnikach.

  19) Wykonawca, zgodnie z dyspozycją art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązany do powiadomienia gminy o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości tj. umieszczania odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki odpadów.

  20) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z n/w przepisami:

  a) z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016.250 ze zm.),
  b) z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.2167);
  c) z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012.676),

  21) Wykonawca świadcząc usługę jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:

  Wykonawca jest zobowiązany spełniać szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013.122);

  Wykonawca powinien posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w gminie, z której odbiera się odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Gózd

  W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej Wykonawca powinien zapewnić, aby:

  1. teren bazy magazynowo -transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
  2. miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;
  3. miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;
  4. teren bazy magazynowo - transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.2015.469 ze zm.);
  5. baza magazynowo - transportowa była wyposażona w:
  a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
  b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
  c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
  d) legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

  Na terenie bazy magazynowo - transportowej powinny znajdować się także:
  1. punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
  2. miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów
  - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej.

  W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Wykonawca powinien zapewnić, aby:

  1. urządzenia na terenie bazy magazynowo - transportowej do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania były utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym
  2. pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;
  3. pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
  4. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt 3;
  5. na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.

  W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych Wykonawca powinien zapewnić, aby:

  1. konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
  2. pojazdy były wyposażone w system:
  a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
  b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów
  - umożliwiający weryfikację tych danych;
  Dane z systemu monitoringu, powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przez okres 5 lat od dnia ich zapisania oraz udostępnione organowi właściwemu ze względu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także organom kontrolnym.
  3. pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

  8. Monitoring i komunikacja:

  1) Wykonawca umożliwi dostęp do systemu monitoringu GPS w celu monitorowania pojazdów używanych do realizacji przedmiotu zamówienia .
  2) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację umożliwiająca identyfikację nieruchomości i zdjęcie fotograficzne na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Dokumentację tę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wg wykazów miesięcznych.
  3) Informacja powinna zawierać w szczególności:

  - adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd,
  - zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą być wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników i/ lub worków do konkretnej nieruchomości;
  - dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane.
  4) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:
  a) raporty miesięczne i kwartalne oraz kwartalne karty przekazania odpadów oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów.

  Raporty wykonania usług, o których mowa powyżej należy przekazywać Zamawiającemu w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca, którego dotyczą.
  5) Zamawiający ma prawo w dowolnym dniu i dowolnej godzinie kontroli i/lub audytu sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług związanych z realizacją niniejszego zamówienia w tym również pojazdów Wykonawcy, instalacji przetwarzających odpady odebrane przez Wykonawcę, bazy magazynowo - transportowej Wykonawcy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia .
  6) Rozliczenie wykonania usługi będzie odbywało się na podstawie faktur wystawianych na koniec kwartału. Podstawę wystawienia faktury stanowić będą raporty z wykonania usługi oraz karty przekazania odpadu w okresie rozliczeniowym.
  Zamawiający może odmówić całościowej lub częściowej zapłaty faktury w przypadku nie przedłożenia lub przedłożenia niekompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi.
  7) Wykonawca w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, poprzez umieszczenie odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, powiadomi pisemnie gminę i właściciela nieruchomości.

  9. Sprawozdawczość

  1) Ilość odpadów zmieszanych odebrana i zagospodarowana z nieruchomości, powinna być potwierdzona kartami przekazania odpadów przez RIPOK i przedkładane do kwartalnych raportów;

  2) Ilość odpadów selektywnie zebranych, odebrana i zagospodarowana z terenu nieruchomości, powinna być potwierdzona kartami przekazania odpadów, a w odniesieniu do makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali także potwierdzona dokumentami potwierdzającymi recykling;

  3) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej sprawozdań półrocznych, o jakich mowa w art. 9n ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

  10. Reklamacje

  1) Reklamacje od właścicieli nieruchomości, będą zasadniczo kierowane od Zamawiającego,a Wykonawca ustosunkuje się do niej w ciągu 24 godzin roboczych.

  2) W przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację tak, jakby została zgłoszona przez Zamawiającego.

  3) Reklamacje niebudzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem) zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione, poprzez wykonanie usług, bez wezwania Zamawiającego.

  4) Reklamacje budzące wątpliwości zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.

  11. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę
  1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę – a także przez Podwykonawców, w przypadku gdy zakres prac byłby powierzony podwykonawcom – na podstawie umowy o pracę.
  2) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osób, a także oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
  3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenia podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynność, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób inną osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.
  5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
  Sposób udokumentowania zatrudnienia ww. osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
 2. Załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczalni ścieków: Orońsko i Łaziska
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 g rudnia 2014 r.
  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.z 2014 r., poz. 1 923), tj. 19 08 01 -
  skratki, 19 08 05 - ustabilizowany komunalny osad ściekowy, z terenów oczyszczalni ścieków w Orońsku i oczyszczalni ścieków w Łaziskach, gm. Orońsko z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz.1987 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz.257) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 201
  4 r., poz. 1973) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.
  Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie osadów ściekowych na cele określone w art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U.z 2013 r. poz.21) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U.2015, poz. 257). Odbiór odpadów ściekowych będzie odbywał
  się w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7 00 do 15 00.
  Wykonawca jest zobowiązany, podczas poddawania odzyskowi komunalnych osadów ściekowych, przestrzegać przepisów art. 20 ust 3-5 ustawy o odpadach.
  ILOŚĆ ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO ZAGOSPODAROWANIA
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów w następujących ilościach miesięcznych:
  Oczyszczalnia w m. Orońsko
  skratki
  –odbiór 1 raz w miesiącu - 2 pojemniki o pojemności 1,1 m3(ok. 0,5 tony );
  ustabilizowany komunalny osad ściekowy –odbiór 2-3 razy w miesiącu 1 kontener KP7 (ok. 4 –5 ton);
  Oczyszczalnia w m. Łaziska
  skratki –odbiór 1 raz w miesiącu - 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3(ok. 0,5 tony );
  ustabilizowany komunalny osad ściekowy –odbiór 1 raz na dwa tygodnie bezpośrednio z komory osadu nadmiernego –ok. 30 m3;
  Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowy mi i ich ilość może ulec zmianie. Powyższe wartości zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów mogą
  nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego.
  Podaną ilość osadów należy traktować jako orientacyjną i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanych ilości.
  Z tytułu zmniejszenia ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.
  W przypadku większej ilości odpadów niż zostały podane,
  Wykonawca zobowiązuje się do ich odbioru.
  W/w wartości są uzależnione od ilości i jakości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych, jak również od stopnia odwodnienia w przypadku komunalnych osadów ściekowych.
 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
  Przedmiotem zamówienia
  jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów
  komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew, na
  których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują
  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w sposób zapewniający osiągnięcie
  odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
  innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
  biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13
  września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
  250), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą
  Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie
  uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata
  2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, oraz Wytycznymi
  dotyczącymi wymagań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gm.
  Skaryszew( Załącznik nr 10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
  załącznik nr 8 do SIWZ, który określa przedmiot zamówienia, wzór umowy -
  załącznik nr 2 do SIWZ znajdujące się w komplecie materiałów przetargowych.
 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  1. Odbioru odpadów komunalnych od gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych (metoda tzw. spod drzwi), 2. Odbieranie odpadów takich jak: odpady budowlane, odpady niebezpieczne, w tym baterie, odpady zielone, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe - zgromadzonych na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w m. Milejowice, Al. Kasztanowa 24: - zbiórka odpadów polegać będzie na tym, że Wykonawca ustawi na terenie PSZOK , w porozumieniu z jego właścicielem , oddzielne kontenery na: odpady zielone, odpady budowlane, odpady niebezpieczne, w tym baterie; zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz odpady wielkogabarytowe. Mieszkańcy będą w/w odpady odwozić do tych kontenerów własnym staraniem, a Wykonawca będzie je sukcesywnie wywoził do RIPOK. 3. Transport zebranych odpadów komunalnych 4. Zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. tj.: przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 5. wyposażyć przystanki autobusowe w kosze znajdujące się wzdłuż dróg: droga wojewódzkiej nr 740 Radom-Przytyk; droga powiatowa nr 3503 W Młódnice – Jarosławice- Cerekiew- Radom.; droga powiatowa nr 3506W Jankowice - Gulin – Zakrzew; droga powiatowa nr 3507W Taczówek - Taczów – Milejowice; droga powiatowa nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna. Ilość koszy: 75szt. Kosze metalowe na trwałe połączone z gruntem, na słupkach metalowych lub przystankowych o pojemności 50litrów. Koszę będą stanowiły własność Wykonawcy. 6. Bieżące zaopatrywanie obsługiwanych gospodarstw domowych i jednostek Gminy w worki zgodnych z opisem w punkcie 2.3. Ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami. W przypadku dużej liczy worów z odpadami Wykonawca zobowiązany jest pozostawić max. 3 worki. Kosze uliczne w worki o odpowiedniej wytrzymałości do zbiórki odpadów komunalnych, w tym segregowanych. 7. Zaopatrzenie gospodarstw domowych i gminnych jednostek organizacyjnych w kalendarze z harmonogramem zbiórki oraz informacją dot. prawidłowej segregacji odpadów. Harmonogram powinien być w atrakcyjnej formie graficznej, format minimum A5, gramatura minimum 250. 8. Minimalny wymagany termin płatności 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z załącznikami przez Zamawiającego. Szczegółowy opis zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Grabów nad Pilicą
  Zamawiający: Gmina Grabów nad Pilicą, Grabów nad Pilicą
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Grabów nad Pilicą, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz postanowieniami Uchwały nr 12.86.2016 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 17.05.2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą (Dz.U.Woj. Mazowiec. z 2016r., poz. 6881) i Uchwały nr 12.87.2016 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 17.05.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Grabów nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów (Dz.U.Woj. Mazowiec. z 2016r., poz. 6882)
 6. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CHLEWISKA w latach 2017 - 2018
  Zamawiający: Gmina Chlewiska, Chlewiska
 7. Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3, odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l z miejsc użyteczności publicznych ,z terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i Klwatka Królewska.
  Zamawiający: Gmina Gózd, Gózd
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3, odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o poj. 1100 l, odpadów z pojemników o poj. 240 l z miejsc użyteczności publicznych z terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gózd i Klwatka Królewska”
  Szczegółowy przedmiot zamówienia:
  - odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów o poj. 7 m3
  - odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 240 l,
  - odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o pojemności 1100 l,
  - wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni ścieków.
  Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z gminnych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wywozów zgłaszanych telefonicznie.
  Odbiór i zagospodarowanie drobnych odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej z częstotliwością wywozów zgłaszanych telefonicznie.
  Szacunkowe dane dotyczące usług:
  Odpady komunalne z miejsc użyteczności publicznej :
  - kontenery o poj. 7 m3 - ok. 40 szt.,
  - pojemniki o poj. 240 l – ok. 33 szt.,
  - pojemniki o poj. 1100 l – ok. 4 szt.
  Przewidywana ilość osadów ściekowych wyniesie ok. 310 t.
  Dane o ilości i rodzaju odebranych odpadów zostały sporządzone w oparciu o faktury podmiotu odbierającego odpady komunalne i osady ściekowe w poszczególnych latach:
  Rok 2015
  • kontener KP7 – 17 szt.
  • pojemnik 240 l – 16 szt.
  • pojemnik 1100 l – 1 szt.
  • osady ściekowe – 105,48 t

  Rok 2016
  • kontener KP7 – 19 szt. ( do października)
  • pojemnik 240 l – 14 szt. (do października)
  • pojemnik 1100 l – 2 szt. (do października)
  • osady ściekowe – 102,28 t (do września)
  Uwaga:
  Przewiduje się, że rzeczywista ilość osadów ściekowych objętych przedmiotem zamówienia wyniesie ok 310 t.
  Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
  W związku z tym, że ilość osadu objęta przedmiotem zamówienia została określona szacunkowo na podstawie ilości osadów wytworzonych w poprzednim roku, to rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego i zagospodarowanego osadu.
  Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca.
  Osady winny być załadowane sprzętem Wykonawcy.
  Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku sprzętu Wykonawcy. Przy załadunku, transporcie i wyładunku osadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych i publicznych.
  Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej Wykonawca odbierał będzie w workach.
  Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę.
  W przypadku zagospodarowania rolniczego osadów ściekowych Wykonawca winien skalkulować w ofercie przetargowej badania gruntów, na których mają być stosowane osady. Częstotliwość badań powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Z 2015., poz. 257).
  Osady oraz grunty, na których maja być one stosowane winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015, poz. 257). Osady ściekowe przeznaczone do zagospodarowania są tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni ścieków.
  W przypadku odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 z zachowaniem wymogów art. 96 ust. 12 oraz art. 20 ust. 3-5 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko w roku 2017
  Zamawiający: Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, Jedlnia-Letnisko
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/.
  Powierzchnia Gminy Jedlnia-Letnisko wynosi 65,57 km2 i obejmuje 22 miejscowości.
 9. Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w 2017 r.
  Zamawiający: Gmina Głowaczów, Głowaczów
  1 Przedmiotem zamówienia jest obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Obszar Gminy Głowaczów wynosi 186 km², w skład Gminy Głowaczów wchodzi 39 sołectw tj: Adamów, Bobrowniki, Brzóza, Cecylówka Brzózka, Cecylówka Głowaczowska, Chodków, Dąbrówki, Emilów, Głowaczów, Grabnowola, Helenów, Henryków, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Jasieniec, Klementynów, Kosny, Leżenice, Lipa, Lipska Wola, Łukawa, Łukawska Wola, Maciejowice, Mariampol, Marianów, Michałów, Miejska Dąbrowa, Moniochy, Podmieście, Przejazd, Rogożek, Sewerynów, Stanisławów, Stawki, Studnie, Studzianki Pancerne, Usynów, Wólka Brzózka, Zieleniec.
  W ciągu 5 dni od daty podpisania umowy Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy wykaz nieruchomości z dokładnymi adresami oraz informacje czy dane gospodarstwo domowe zadeklarowało segregowanie odpadów komunalnych. Otrzymane dane posłużą Wykonawcy do przygotowania odpowiedniej ilości worków na odpady komunalne oraz opracowanie harmonogramu odbioru odpadów.

  2. Zakres świadczenia usługi w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:
  a) Odbiór odpadów nie segregowanych.
  - Z gospodarstw domowych.
  Odpady nie segregowane będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l.
  kontenerach o pojemności 1100 l., ewentualnie w workach czarnych o pojemności 120l, zakupionych przez właściciela posesji.
  Odbiór odpadów z gospodarstw domowych regularny raz w miesiącu według uzgodnionego harmonogramu.
  - Z terenów: ( działek letniskowych, sklepów, szkół, cmentarzy)
  Odpady nie segregowane będą gromadzone w kontenerach o pojemności 120l., 1100l., oraz kontenerach o pojemności 8m3.
  Wywóz odpadów z pojemników o pojemności 120l. i 1100l. raz w miesiącu według uzgodnionego harmonogramu.
  Wywóz odpadów z kontenerów KP-8 ustawionych w wyznaczonym miejscu, na zgłoszenie telefoniczne zamawiającego. Obecnie Gmina Głowaczów posiada 10 kontenerów KP-8, które są ustawione w następujących miejscach:
  1. Głowaczów – 5 szt. ustawione: 2 k/cmentarza, 1 na placu OSP ul. Leżeńska, 1 na placu szkolnym ul. Warecka, 1 w Zakładzie Wod-Kan ul. Kozienicka,
  2. Brzóza – 3 szt. ustawione: 1 w ZSO ul. Aleja Lipowa, 1 k/cmentarza , 1 Brzóza, ul. Sokoły,
  3. Rogożek – 1 szt. w lesie przy domkach rekreacyjnych.
  Jeżeli Wykonawca dysponuje środkami transportowymi dostosowanymi do kontenerów o innej pojemności i posiada na swoim wyposażeniu odpowiednią ilość tych kontenerów, którymi może zastąpić w/w miejscach kontenery KP -8 w okresie wykonywania usługi to Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

  W okresie świadczenia usługi planuje się wywóz ok. 600 ton odpadów nie segregowanych.

  b) Odbiór odpadów segregowanych z podziałem na frakcje:
  - szkło – sześć razy w ciągu roku ( co dwa miesiące),
  - plastik, metale, papier, tektura i odpady wielomateriałowe – dwanaście razy w ciągu roku (raz w miesiącu).
  Odpady segregowane będą odbierane z worków z gospodarstw domowych, oraz z pojemników 1100 l ustawionych w następujących punktach:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowie,
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Cecylówce Brzózkiej,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie,
  - Zakład Obsługi Wodociągów i Kanalizacji w Głowaczowie,
  - Teren działek letniskowych w Rogożku,
  - Teren działek letniskowych Brzóza Sokoły.
  W okresie świadczenia usługi planuje się wywóz ok. 260 ton odpadów segregowanych, w tym:
  - szkło – 100 ton,
  - plastik, metale, papier, tektura i odpady wielomateriałowe – 160 ton.
  3. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z podziałem na frakcje, który należy uzgodnić z pracownikiem gminy odpowiedzialnym za wykonanie zadania w terminie do 19 grudnia 2016 r. i przekazać go Zamawiającemu i mieszkańcom gminy.
  4. Wykonawca, w ramach zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu worków o pojemności 120 litrów z foli LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 120 mikronów) przeznaczonych na gromadzenie odpadów segregowanych. Dostarczone worki muszą być w dwóch kolorach, oznaczone napisami: szkło – (worek biały), plastik – (worek żółty). Przewidywana ilość worków potrzebnych do realizacji zamówienie wynosi ok. 70.000 szt.(jest to wartość szacunkowa i może ulec zmianie zwiększenie lub zmniejszenie w zależności od ilości gospodarstw domowych, które zadeklarowały segregację). Pierwszą partię worków w ilości ok. 6000 szt. należy dostarczyć gospodarstwom domowym (na każdy rodzaj odpadu segregowanego) najpóźniej do 01 stycznia 2017 r. Pozostałą ilość worków należy pozostawić w gospodarstwach domowych po każdorazowym odbiorze odpadów w ilości odpowiadającej odebranych worków.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów. Właściciele nieruchomości, z których odbierane są odpady są zobowiązani wystawić worki lub pojemniki na granicy swojej posesji z drogą publiczną tak aby był łatwy dostęp do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca odbioru odpadów (tj. wysypanymi z pojemników, worków, kontenerów, pojazdów w trakcie wykonywania usługi).
  6. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela posesji obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady źle wysegregowane nie będą odebrane. W takim w przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.
  7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wielkogabarytowych w ilości ok. 10 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu, w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów elektrośmieci w ilości ok. 5 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu, w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów niebezpiecznych (świetlówki, akumulatory, baterie itp.) w ilości ok. 0,10 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu jeden raz w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po farbach , lakierach i chemikaliach w ilości ok. 0,50 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu jeden raz w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych opon w ilości ok. 10,0 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu, w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  12. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów betonowych i gruzu w ilości ok. 5 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu jeden raz w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru popiołu w ilości ok. 5 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu jeden raz w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  14. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zielonych, w ilości ok. 5 ton z wyznaczonego przez Gminę punktu w trakcie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
  15. Zamawiający wymaga wykonania usługi siłami własnymi, transportem samochodowym, który przystosowany jest do odbioru odpadów z pojemników i worków oraz do przewozu i wymiany kontenerów lub transportu samochodowego innych podmiotów gospodarczych, na które posiadał będzie pisemne zobowiązanie do ich udostępnienia.
  16. Zbiórka odpadów z gospodarstw domowych winna być wykonana w dni robocze w godz.
  7-15:00 zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę – HARMONOGRAMEM, natomiast odbiór odpadów z kontenerów KP-8 – po zgłoszeniu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony.
  17. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazania dokumentacji z pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia odpadów u Wykonawcy lub w innym punkcie wskazanym przez Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela.
  18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do monitoringu Wykonawcy w zakresie odbioru odpadów i tras przejazdów pojazdów z odpadami z terenu Gminy Głowaczów.
  19. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu.
  20. Wykonawca musi posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Głowaczów.
  21. Zamawiający do 25 dnia każdego miesiąca będzie przekazywał Wykonawcy zmiany w wykazie gospodarstw domowych zbierające odpady segregowane i odpady zmieszane, które będą obowiązywały w miesiącu następującym po miesiącu w którym przekazano informację Wykonawcy.
  22. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności:
  - ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) wraz z przepisami wykonawczymi,
  - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi,
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
  - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.),
  - Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 -2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 przyjęty uchwałą nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r.
  - uchwała Rady Gminy w Głowaczowie nr XXII/130/12 z dn. 27.12.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów.
  23. Podane ilości są szacunkowe/przewidywane i mogą ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie).
  24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 10. Wywóz nieczystości stałych komunalno – bytowych oraz odpadów biodegradowalnych zielonych z kompleksów wojskowych w rejonie działania 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
  Zamawiający: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wywozu nieczystości stałych oraz odpadów biodegradowalnych zielonych z kompleksów wojskowych w rejonie działania 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz w przypadku ćwiczeń poligonowych w garnizonach Radom, Grójec, Sochaczew. Częstotliwość wywozu nieczystości, ilość i wielkość pojemników, ilość odpadów wytwarzanych w czasie trwania umowy, określają załączniki nr 1a i 1b. Wykonawca może opróżniać pojemniki od poniedziałku do piątku w poszczególnych obiektach w godzinach 7:30 -15:30. Dopuszcza się możliwość wywozu nieczystości stałych w dni wolne od pracy (np. święta, imprezy okolicznościowe) po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą w formie pisemnej.
 11. Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia - Sektor V
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia - Sektor V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 209.000 EUR