Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Antoni Jan

w KRS

Antoni Jan Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Antoni
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Lądek Zdrój (Dolnośląskie), Lądek-zdrój (Dolnośląskie)
Przetargi:99 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bury Adam, Gawłowski Jan Wilhelm, Gonera Grzegorz, Hućko Adam Aleksander, Korobij Czesław, Kotrys Ryszard Marek, Kuźmiński Henryk, Matusiewicz Jan, Rakoczy Zbigniew Józef, Sadliński Zbigniew Czesław, Szydlak Henryk Leon, Watras Jan, Wojczuk Mirosław Jan, Łukasiewicz Sebastian

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sadliński Zbigniew Czesław, Watras Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sadliński Konrad Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Klub Sportowy Trojan W Lądku Zdroju, Lądek-zdrój − KRS 0000081782
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Lądku - Zdroju, Lądek-zdrój − KRS 0000343440
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Radochowie, Radochów − KRS 0000568542
 4. Wasama Roboty Ogólnobudowlane, Instalacje Sanitarne, Instalacje i Pomiary Elektryczne D.k.z. Sadlińscy Sp. J.., Lądek Zdrój − KRS 0000006401

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Hydromelbud Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000096093

Powiązane przetargi (99 szt.):
 1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Stójkowie 21“, ZP-2710/1/17.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
  1) Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Stójkowie 21“, ZP-2710/1/17,
  2) Roboty budowlane, które są przedmontem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej.
  3.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
  45453000-7 - roboty ogólnobudowlane,
  45321000-3 – system izolacji termicznej od wewnątrz płytami klimatycznymi,
  454421008 – roboty malarskie wewnętrzne,
  45321000-3 – roboty okładzinowe z płytek ceramicznych i gresowych,
  4530000-9 – hydraulika i roboty instalacji sanitarnych.
  3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zorganizowanie na swój koszy placu budowy oraz prowadznie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,
  2. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,
  3. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  4. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
  3.4. Wykonawca zobowiązany jest od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego do:
  1. ochrony znajdującego się w nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
  2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów – zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.),
  3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców,
  4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp,
  5. ustalania i utrzymywania porządku,
  6. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
  7. dostarczania atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia.
  3.5. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w opracowanej dokumentacji obejmującej m.in.:
  1. Projekt wykonawczy,
  2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanch,
  3. Przedmiar robót.
  3.6. Zamawiający załącza przedmiar robót, wyłącznie jako materiał poglądowy. Przedmiary nie mogą stanowić dla Wykonawcy podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ, i wizji w terenie.
  Zamawiający dopuszcza zmiany w przedmiarze robót w zakresie w jakim pozostają one w zgodzie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia w szczególności z przyjętymi w niej rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować rozwiązanie alternatywne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności proponowanego rozwiązania, zarówno pod względem technicznym, jak również funkcjonalnym oraz finansowym w odniesienu do rozwiązania przyjętego przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej zadania. Wszelkie wyjaśnienia oraz dowody w powyższym zakresie, winne zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nieudowodnienia przez Wykonawcę Zamawiającemu powyższych kwestii, co skutkować będzie wątpliwościami Zamawiającego, co do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, Zamawiający odrzuci złożoną w takiej formie ofertę, jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem prac określonym w projekcie wykonawczym, do wyceny oraz realizacji oferty, należy przyjąć zakres prac określony w najszerszym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
  3.8. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią integralne załączniki do SIWZ.
  3.9. Wykonawca udzieli rękojmi na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na min. 5 lat (60 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót – bez usterek (art. 568 par. 1 KC w zw. z art. 46 par. 1KC).
  3.10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na okres min. (1 roku) (12 miesięcy) liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót – bez wad. Udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż wymagany okres minimalny, jednak nie dłuższy niż 3 lata będzie punktowane dodatkowo w ramach kryteriów oceny ofert.
  3.11. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie objętym wykonawstwem prac (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy).
  3.12. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP.
  3.13. Przedmiar robót ma charakter pomcniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadznia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w ramach ceny ryczałtowej.
  3.14. Zamawiący zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zweryfikował poprawność dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia. Przed przygotowaniem i złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie zaplanowanych robót budowlanych (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z zamawiającym). Złożenie oferty, równoznaczne będzie z oświadczeniem, iż Wykonawca zapoznał się i nie wnosi zastrzeżeń do warunków realizacji zamówienia.
  3.15. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności zastrzeżone przez Zamawiającego na podstawie 36a ust 2 pkt 1 ustwy pzp do osobistego wykonania przez Wykonawcę.w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. Poz. 1502, ze zm.).
  3.16. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualne podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiącego. Powyższe należy rozumieć, jako określenie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy PZP, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w SIWZ lub jej załącznikach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca powinien okazać się na każde żądanie Zamawiającego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujące.
  3.17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy, na który zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru robót, której dotyczy wystawiona faktura.
  3.18. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt. 14 SIWZ.
  3.19. Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
  3.20. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą termionowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.
  3.21. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego

 2. Modernizacja części dachu obiektu Stary Jerzy w Lądku Zdroju
  Zamawiający: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Lądek-Zdrój
  Przedmiotem
  zamówienia jest modernizacja dachu nad częścią obiektu Stary Jerzy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera
  przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wg zał.
  do SIWZ nr: 2- 3g. Zakres zamówienie zawiera się w kwocie powyżej 30 tys. euro a poniżej progów
  ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
  U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)
 3. Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.
  Zamawiający: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - remont budynków w zakresie wymiany podłóg i posadzek, wykonania nowych okładzin ściennych, robót malarskich, adaptacji poddaszy na sale dla dzieci, przebudowy zaplecza kuchennego, wymiany pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu elewacji wraz z ociepleniem, montażu platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, wykonania instalacji wewnętrznych: wod. – kan. wraz z wykonaniem hydroforni, c.o. wraz z wykonaniem kotłowni gazowej oraz wykonania instalacji elektrycznych, - w zakresie robót zewnętrznych: wykonanie dojść do budynku i drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz chodnikami, wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu, wykonanie ogrodzenia terenu, wykonanie sieci zewnętrznej wod. – kan. wraz z przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej i sieci gazowej oraz wykonanie drenażu opaskowego budynku.
 4. Przebudowa pomieszczeń na kuchnię w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Wojciech” w Lądku Zdroju.
  Zamawiający: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Lądek-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń na kuchnię w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Wojciech” w Lądku Zdroju.
  Zamierzeniem Inwestora jest doprowadzenie do odpowiedniego stanu funkcjonowania zaplecza gastronomicznego. Obecnie posiłki podawane w kawiarni, faktycznie działającej jako restauracja, przygotowywane są w jednym małym pomieszczeniu. Dlatego podjęto decyzję o przebudowie na zaplecze kuchenne przyległego do restauracji pokoju hotelowego, natomiast obecne pomieszczenie kuchenne zostanie przeznaczone na magazyn podręczny. Pomieszczenia socjalne obsługujące kuchnię, zlokalizowane są w odległości około 25 m od kuchni (dojście korytarzem ogólnodostępnym) – WC i szatnia personelu – zostaną przebudowane. W WC wydzielony zostanie przedsionek z umywalką a w szatni zamontowana zostanie umywalka. W zapleczu kuchennym wykonana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zapewniająca prawidłową wymianę powietrza w pomieszczeniach. Jej odpowiednio dobrane parametry ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego zapewni nieprzedostawanie się zapachów kuchennych do korytarza hotelowego. Roboty budowlane do wykonania:
  1) Zaplecze kuchenne
  • Rozbiórka części ścianek działowych i drzwi;
  • Demontaż kafli ściennych h = 220 cm;
  • Demontaż kafli podłogowych i parkietu;
  • Demontaż grzejników podokiennych i montaż grzejnika naściennego;
  • Zamurowania i nowe ścianki działowe, montaż drzwi;
  • Montaż terakoty podłogowej i płytek ściennych do h = 210 cm;
  • Wymiana instalacji elektrycznej;
  • Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej;
  • Montaż centrali wentylacyjnej podwieszanej do stropu na podkonstrukcji stalowej;
  • Montaż kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych z wyprowadzeniem na dach;
  • Malowanie farbą silikonową powyżej kafli;
  • Dostawa i montaż okapu i lady barowej;
  • Montaż dodatkowej czujki dymu w pomieszczeniu przedsionka.
  2) Sala jadalna
  • Wybicie otworu drzwiowego do kuchni i okienka podawczego do zmywalni;
  • Montaż wentylatora wywiewnego w istniejącym kanale;
  • Demontaż baru i montaż nowego baru wraz z urządzeniami wbudowanymi, naprawa parkietu;
  • Montaż kratek nawiewnych w ścianie od strony kuchni, poniżej gzymsu.
  3) Szatnia personelu
  • Montaż umywalki;
  • Malowanie farbą silikonową.
  4) WC personelu
  • Wydzielenie przedsionka – postawienie ścianki dzielącej z płyty g.- k. na stelażu stalowym, z drzwiami, malowanie.
  5) Magazynek
  • Demontaż urządzeń sanitarnych, malowanie.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie przebudowy pomieszczeń na kuchnię określają załączniki do niniejszej SIWZ:
  a) Kuchnia – przedmiar robót budowlanych – zał. nr 2,
  b) Kuchnia – przedmiar robót elektrycznych – zał. nr 3,
  c) Kuchnia – projekt architektoniczno – budowlany – zał. nr 4,
  d) Kuchnia – specyfikacja techniczna – zał. nr 5,
  e) Kuchnia – instalacje sanitarne – opis techniczny zał. nr 6,
  f) Kuchnia – instalacje sanitarne – projekt – zał. nr 7,
  g) Kuchnia – instalacje sanitarne – specyfikacja techniczna – zał. nr 8,
  h) Kuchnia – instalacje elektryczne – projekt budowlany – zał. nr 9,
  i) Kuchnia – instalacje elektryczne – aneks do projektu budowlanego wraz z rysunkami - zał. nr 10,
  j) Kuchnia – instalacje elektryczne – specyfikacja techniczna – zał. nr 11.
  Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż:
  - okapu ze stali nierdzewnej 700x1800mm,
  - lady barowej dł. około 7,1m.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Kuchnia – zestawienie wyposażenia - zał. nr 12.
  Zakres zamówienie zawiera się w kwocie powyżej 30 tys. euro a
  poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).
 5. Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Lądek Zdrój w miejscowości Strachocin 42, ZP-2710/2/16.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
  PGL LP Nadleśnictwo Lądek Zdrój zwane dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Lądek Zdrój w miejscowości Strachocin 42, ZP-2710/2/16.

  1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164 ze zm.), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
  1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013.231),
  2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2254),
  3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. 2015.2263).
  2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
  3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 Prawa zamówień publicznych.
  4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i KC.

  3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Lądek Zdrój w miejscowości Strachocin 42, ZP-2710/2/16.

  Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 45262700-8
  BUDOWLANKA - CPV SZCZEGÓŁOWE:
  45262800-9 Rozbudowa budynków.
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  45262300-4 Betonowanie
  45262520-2 Roboty murowe
  45313100-5 Instalowanie wind
  45442100-8 Roboty malarskie
  45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
  45410000-4 Tynkowanie
  45443000-4 Roboty elewacyjne
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne


  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
  45331210-1 Instalowanie wentylacji
  45431200-9 Kładzenie glazury
  45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

  INSTALACJE SANITARNE - CPV SZCZEGÓŁOWE:
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

  INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV SZCZEGÓŁOWE:
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
  45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
  45314310-7 Układanie kabli
  45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
  45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
  45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

  3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3.3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres min. 5 lat, licząc od daty końcowego odbioru robót.
  3.4. Zamówienie obejmuje również obsługę geodezyjną oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
  3.5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.
 6. Przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni i części budynku warsztatowego na zaplecze szkółkarskie - Strachocin 42, ZP-2710/1/16, znak sprawy: SZA.270.105.2016.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
  Przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni i części budynku warsztatowego na zaplecze szkółkarskie - Strachocin 42, ZP-2710/1/16.

  Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
  45262500-6 Roboty murarskie i murowe
  45262300-4 Betonowanie
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
  45410000-4 Tynkowanie
  45442100-8 Roboty malarskie
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres min. 5 lat, licząc od daty końcowego odbioru robót.
 7. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, MALOWANIE POMIESZCZEŃ, KONSERWACJA OPASEK BETONOWYCH ORAZ NAPRAWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W CAMPINGACH NR 5, 6, 8 i 9 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W DUSZNIKACH ZDRÓJ PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 49.
  Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, malowanie pomieszczeń, konserwacja opasek betonowych oraz naprawa schodów zewnętrznych w campingach nr 5, 6, 8 i 9 w kompleksie wojskowym w Dusznikach Zdrój przy ul. Świerczewskiego 49.
 8. Świadczenie hotelarskich usług noclegowych - postępowanie Nr 09 / PN / 15.
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
  1. Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 2 zadania / części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej SIWZ zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na nieograniczoną liczbę wybranych przez siebie zadań - części przedmiotu zamówienia.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług noclegowych w pokojach o najwyższym standardzie, dwu i trzy osobowych z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym. Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie:
  2.1. dla zadania Nr 1, określono w załączniku nr 3.1 do SIWZ ;
  2.2. dla zadania Nr 2, określono w załączniku nr 3.2 do SIWZ ;
  oraz we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.23wszur.pl
 9. Przebudowa zespołu garaży na zaplecze szkółkarskie-roboty dodatkowe w miejscowości Strachocin nr 42, 57-550 Stronie Śląskie działka nr geod.458/22 obręb Strachocin AM-2 Jedn.ewid.Stronie Śląskie. Nr inw. 104/00410, ZP-2710/3/15, roboty dodatkowe ZP-2715/2/15.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
  Przebudowa zespołu garaży na zaplecze szkółkarskie-roboty dodatkowe w miejscowości Strachocin nr 42, 57-550 Stronie Śląskie działka nr geod.458/22 obręb Strachocin AM-2 Jedn.ewid.Stronie Śląskie. Nr inw. 104/00410.
  Wykonanie dodatkowego podbicia ław fundamentowych budynku garaży z uwagi na ich zły stan techniczny którego nie można było stwierdzić na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz postępowania przetargowego.
 10. Wykonanie zadania pod nazwą termomodernizacja budynków - baz zabiegowych - postępowanie Nr 05 PN 15
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, określonych w zadaniu inwestycyjnym wg. opracowanej dokumentacji projektowej i na warunkach określonych w zamówieniu dla :
  - zadania nr 1 : Termomodernizacji bazy zabiegowej Nr 1 przy pawilonie I i łącznika przy pawilonie I.
  - zadania nr 2: Wymiana stolarki okiennej w pawilonie II (PCV) i stolarki zewnętrznej, drzwiowej (wzmocnione, cieple Al.) z parapetami oraz naprawą częściowo uszkodzonej elewacji.
  - zadania nr 3 : Termomodernizacja budynku pawilonu III - oddział I.
  - zadania nr 4 : Termomodernizacja budynku pawilonu III - oddział II.
  Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej (przedmiarach robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( załączniki do SIWZ ) oraz we wzorze do umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ ).
  Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.23wszur.pl
 11. Naprawa węzłów sanitarnych w domkach typu BRDA w kompleksie wojskowym w Dusznikach Zdrój
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
  PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 186 000 EURO NA NAPRAWĘ WĘZŁÓW SANITARNYCH W DOMKACH TYPU BRDA W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W DUSZNIKACH ZDRÓJ, NR SPRAWY INFR/477/2015
 12. Naprawa chodników w kompleksie wojskowym Duszniki Zdrój
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro na naprawę chodników w kompleksie wojskowym Duszniki Zdrój, nr sprawy INFR/346
 13. Przebudowa zespołu garaży na zaplecze szkółkarskie Nadleśnictwa Lądek Zdrój, nr inw. 104/00410, ZP-2710/3/15,
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa zespołu garaży na zaplecze szkółkarskie Nadleśnictwa Lądek Zdrój, nr inw. 104/00410, ZP-2710/3/15.

  Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 45261000-4-wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty.
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
  45262300-4 Betonowanie
  45262520-2 Roboty murowe
  45320000-6 Roboty izolacyjne
  45331210-1 Instalowanie wentylacji
  45410000-4 Tynkowanie
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45453100-8 Roboty renowacyjne
  45443000-4 Roboty elewacyjne
  45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
  45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres min. 5 lat, licząc od daty końcowego odbioru robót.
 14. Remont budynku nr 17 w kompleksie wojskowym w Dusznikach Zdrój
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro na remont budynku nr 17 w kompleksie wojskowym w Dusznikach Zdrój, nr sprawy INFR/239/2015
 15. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ.
  Zamawiający: Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bystrzyca Kłodzka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu termomodernizację budynku szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej obejmującej:
  - Wymianę kotłów węglowych na 4 kondensacyjne kotły gazowe pracujące w systemie kaskadowym.
  - Wymianę i modernizację instalacji c.o. z izolacją, z automatyką pogodową. Wymianę istniejącego kotła c.w.u. na ekologiczny, kondensacyjny kocioł gazowy.
  - Wymianę i modernizację instalacji c.w.u. na nową z obiegiem cyrkulacyjnym i z izolacją. Instalację systemu monitoringu i zarządzania zużyciem mediów.
  - Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
  - Wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne
  - Roboty uzupełniające i towarzyszące związane z pracami termomodernizacyjnymi.
 16. Budowa kancelarii leśnictwa z przyłączami infrastruktury technicznej, wjazdem na działkę, studnią i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki w miejscowości Skrzynka, ZP-2710/1/15.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
  Budowa kancelarii leśnictwa z przyłączami infrastruktury technicznej, wjazdem na działkę, studnią i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki w miejscowości Skrzynka, ZP-2710/1/15.
  Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 45200000-9-roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych.
  CPV branża budowlana:
  45111200-0, 45262310-7, 45262300-4, 45320000-6, 45262520-2, 45262410-8, 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 45443000-4, 45432110-8, 45432210-6, 45421130-4, 45442100-8, 45262100-2, 45223300-9, 45342000-6.
  Branża sanitarna:
  45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45111000-8, 45330000-9.
  Branża elektryczna:
  45310000-3.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres min. 5 lat, licząc od daty końcowego odbioru robót.
 17. Przebudowa, remont budynku leśniczówki Leśnictwa Paczków
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oława, Oława
  Przedmiot zamówienia realizowany powinien być w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, w tym między innymi o :
  przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 10a, 10b, 10c, 10d do SIWZ
  projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ
 18. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z podziałem na trzy części 1. Roboty ogólnobudowlane - docieplenie budynku 2. Roboty sanitarne i elektryczne - modernizacja instalacji c.w.u., c.o., wentylacji, wymiana opraw oświetleniowych 3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej - wymiana okien i drzwi
  Zamawiający: Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bystrzyca Kłodzka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu termomodernizację budynku szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej o następujących projektowanych parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy - 1429,66 m2, powierzchnia użytkowa - 4090,48 m2, kubatura - 13353,87 m3. Ze względów logistycznych oraz ze względu na specyfikę rozliczania tej inwestycji zamówienie zostało podzielone na trzy części: W części pierwszej nazwanej Roboty ogólnobudowlane - docieplenie budynku należy wykonać następujące roboty: Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkowaniem i malowaniem.Ocieplenie stropodachu wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. Naprawa kominów i murów ogniowych.Modernizacja i wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje załącznik nr 13 na który składają się: Projekty budowlane w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, Przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych(STWIORB),
 19. Świadczenie usług hotelarskich w pokojach z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym - postępowanie Nr 20 / PN/ 14
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
  1. Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 2 zadania / części.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej SIWZ zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia.
  3. Wykonawca może złożyć ofertę na nieograniczoną liczbę wybranych przez siebie zadań - części przedmiotu zamówienia.
  4. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług noclegowych w pokojach o najwyższym standardzie, dwu i trzy osobowych z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym. Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie: określono w załączniku nr 3.1 i załączniku nr 3.2 do SIWZ oraz we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Wymienione załączniki
  zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.23wszur.pl
 20. Dodatkowych/Nieprzewidzianych robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pod nazwą ,,Wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja kuchni w Pawilonach: I; II; III zgodnie z dokumentacją projektową - postepowanie Nr 01 WR 14
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie niezbędnych robót budowlanych , nieprzewidzianych, które , nie objęte zostały dokumentacją i których nie można było przewidzieć na etapie projektowania a wykonanie których warunkuje możliwość wykonania zamówienia podstawowego.
  Wielkość robót określono wg. sporządzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego (patrz § 7,ust. pkt. a niniejszej umowy), sprawdzonych i zatwierdzonych przez projektanta (BIMACO Biuro Projektowe Leszek Idzik, ul. Ślusarska 14a, 53-207 Wrocław) protokołów konieczności wykonania robót nieprzewidzianych ( protokoły w załączeniu ) książek przedmiarów i kosztorysów ofertowych.
 21. Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - etap I.
  Zamawiający: Gmina Stronie Śląskie, Stronie Śląskie
 22. Rozbiórka budynku gospodarczego
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Bardo
 23. Termomodernizacja remizy OSP w Jaszkowej Dolnej i Ołdrzychowicach Kłodzkich - etap I - remont dachu remizy w Ołdrzychowicach Kłodzkich - II przetarg.
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
 24. Remont 3 lokali mieszkalnych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
  Zamawiający: Gmina Kłodzko, Kłodzko
 25. Termomodernizacja dwóch budynków PNGS wraz z modernizacją systemu grzewczego c.o.i c.w.u. - część I Karłów 13 II postępowanie
  Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa-Zdrój
 26. Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym zasiedleniem
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Wrocław
 27. Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym zasiedleniem
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Wrocław
 28. Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na lądeckim rynku
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 29. Przebudowa drogi gminnej nr 119822 - ul. Słoneczna w Lądku - Zdroju o długości 0,130 km w km 0+000 ÷ 0+130
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 30. Świadczenie usług hotelarskich w pokojach z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym - postępowanie nr 09 PN 14
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 31. Naprawa ciągów komunikacyjnych: chodników oraz schodów w kompleksie wojskowym 2388 w Kłodzku przy ul. Walecznych 59
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 32. Przebudowa części pomieszczeń oraz dostawa i montaż windy w Zakładzie Przyrodoleczniczym Adam w Lądku Zdroju
  Zamawiający: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Lądek-Zdrój
 33. Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym zasiedleniem
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Wrocław
 34. Remont i rozbudowa ujęć wodnych miasta Polanica-Zdrój ujęcie Stara Sokołówka, ujęcie Al. Wojska Polskiego, ujęcie ul. Polna w Polanicy-Zdroju
  Zamawiający: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, Polanica-Zdrój
 35. Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego Stanisław w Lądku Zdroju
  Zamawiający: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Lądek-Zdrój
 36. Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym zasiedleniem
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Wrocław
 37. TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
  Zamawiający: Gmina Jordanów Śląski, Jordanów Śląski
 38. Przebudowa części pomieszczeń w Szpitalu Uzdrowiskowym Jubilat w Lądku Zdroju
  Zamawiający: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Lądek-Zdrój
 39. Modernizacja kotłowni w budynku szpitala w Sokołowsku
  Zamawiający: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., Sokołowsko
 40. MODERNIZACJA KUCHNI W PAWILONACH; I; II; III zgodnie z dokumenmtacją projektową - postępowanie Nr 20 PN 13
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 41. Zabezpieczenia przeciwpożarowe w Zakładzie Przyrodoleczniczym Wojciech w Lądku Zdroju.
  Zamawiający: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Lądek-Zdrój
 42. Remont leśniczówki Świerki 119
  Zamawiający: Nadleśnictwo Jugów, Jugów
 43. Remont sanitariatów oraz konserwacja pomieszczeń kuchni i stołówki wraz z wymianą stolarki drzwiowej w budynku nr 21 w kompleksie wojskowym 4333 przy ul. Świerczewskiego 49 w Dusznikach Zdroju. Nr sprawy: INFR/393/2013
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4213, Wrocław
 44. Budowa garażu dwuboksowego w Starej Morawie 23, IN/2013/13, ZP-2710/8/13.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
 45. Roboty budowlane w obiektach będących w Zasobie WRSP znajdujących się na terenie działania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, Wrocław
 46. Zagospodarowanie terenów publicznych we wsiach: Orłowiec, Wojtówka
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 47. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy Biały Orzeł - etap I.
  Zamawiający: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., Sokołowsko
 48. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Lądku Zdroju - odcinek od budynku nr 76 Nadleśnictwa Lądek Zdrój do budynków nr 29 i 78 Hotelu MIR-JAN
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 49. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JORDANOWIE ŚLASKIM - ETAP I
  Zamawiający: Gmina Jordanów Śląski, Jordanów Śląski
 50. Odnowa zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 51. Świadczenie usług hotelarskich w pokojach z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym. - postępowanie Nr 01 PN 13
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 52. Nieprzewidzianych robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pod nazwą Budowa łącznika pomiędzy budynkami 6/4 oraz adaptacja pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych.
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 53. Budowa ogrodzenia wokół siedziby Nadleśnictwa Lądek Zdrój Strachocin 42 Dz nr 458/22, nr inwentarzowy IN/2011/5, ZP-2710/4/12.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
 54. Strała konserwacja dachów i obróbek blacharskich. Postępowanie Nr 08 PN 12
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 55. Budowa łącznika pomiędzy budynkami 6/4 oraz adaptacja pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych.
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 56. Adaptacja budynku PNGS położonego w Karłowie 33 gm.Radków-mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacją systemu grzewczego
  Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa-Zdrój
 57. Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie - Zeroborder - Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
  Zamawiający: Gmina Stronie Śląskie, Stronie Śląskie
 58. Hotelarskie Usługi Noclegowe - postępowanie Nr 28 PN 11
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 59. Drenaż opaskowy budynku socjalno-biurowego szkółki leśnej Wilcza , gm.Bardo, pow. Ząbkowice Śl. woj. Dolnośląskie
  Zamawiający: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bardo Śląskie, Bardo
 60. Remont pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Kościelnej 12 w Nowej Rudzie
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, Nowa Ruda
 61. Remont dachu - starego zamku - w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Bardo
 62. Wykonanie Modernizacji instalacji elektrycznych i sterowania wraz z wymianą kotła gazowego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego - postępowanie Nr 18/PN/11
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 63. Odbudowa zniszczonego porycia dachowego budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju, ul. Powstańców Wlkp. 19
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 64. Remont pokrycia dachowego wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę powlekaną dachówkopodobną , w budynku mieszkalnym PNGS położonym w Karłowie 13 gm.Radków.
  Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa-Zdrój
 65. Remont elewacji budynku szkolnego - Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 66. Wymiana pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce
  Zamawiający: Centrum Kultury i Rekreacji, Lądek Zdrój
 67. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka.
  Zamawiający: Gmina Stronie Śląskie, Stronie Śląskie
 68. Stała konserwacja dachów i obróbek blacharskich. Postepowanie Nr 05 PN 11
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 69. Remont zbiornika ppoż. po powodzi w leśnictwie Skrzynka, nr inwentarzowy 291/00616, znak ZP-2710/4/11
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
 70. Remont kapitalny pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Niepodległości 23 w Nowej Rudzie
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, Nowa Ruda
 71. Modernizacja pomieszczeń szpitalnych - Bud. nr 1 -remont 9-ciu pokoi wraz z węzłami sanitarnymi
  Zamawiający: 24 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kudowa-Zdrój
 72. Wykonanie remontu generalnego leśniczówki w Kletnie 10 w Nadleśnictwie Lądek Zdrój
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
 73. Wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlano-montażowej i dostawa wraz z montażem dżwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do budynku Pawilonu IV ( ciąg klatek 3/4; 5/7; 7/8 pl. Mariański /Orla 4) 23 WSzU-R SP ZOZ w Lądku Zdroju. Wykonywane prace związane z adaptacją pomieszczeń i budową szybu oraz montaz dżwigu będą realizowane w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu i nie mogą stanowić szczególnych utrudnień .
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 74. Wykonanie robót dodatkowych dla postepowania nr 18 PN 09
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 75. Remont pokrycia dachowego z wymianą instalacji odgromowej w budynku Urzedu Pocztowego w Kudowie Zdrój
  Zamawiający: "Poczta Polska" Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu, Wrocław
 76. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju, ul. Kościelna 31 - etap IV (izolacja ścian, fundamentów, roboty nawierzchniowe).
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 77. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Komisariatu Policji w Lądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej 36 zgodnie z dokumentacją projektową, technologią robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
 78. Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich
  Zamawiający: Urząd Gminy Kłodzko, Kłodzko
 79. Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie - etap III (ogrodzenie i uzbrojenie terenu)
  Zamawiający: Gmina Stronie Śląskie, Stronie Śląskie
 80. Nieprzewidziane roboty budowlane w zakresie remontu pokoi z węzłami sanitarny mi w budynku Paw. III przy ul. Orla 4.
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 81. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji niecki basenu krytego o robót towarzyszących oraz rozruchu technologicznego instalacji i przekazanie do eksploatacji budynku basenu kąpielowego przy ul. M.C. Skłodowskiej1, 57-540 Lądek Zdrój.
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 82. Remont pokoi z węzłami sanitarnymi w części obiektu - Pawilon III przy ul.Orla 4. postępowanie Nr 14 PN 09
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 83. Odbudowa części przyziemia wraz z piwnicami oraz pokrycia dachu w budynkach przy ul. Kościelna 35
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Lądek-Zdrój
 84. Wykonanie robót budowlanych usuwających skutki zalania budynku basenu kąpielowego przy ul. M.C. Skłodowskiej 1. Postępowanie Nr 13 PN 09
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 85. Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 66
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Lądek-Zdrój
 86. Odbudowa pokrycia dachu wraz z częścią konstrukcji budynku przy ul. Bema 4
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Lądek-Zdrój
 87. Odbudowa części przyziemia wraz z wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynkach przy ul. Kościuszki 60,62,64
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Lądek-Zdrój
 88. Odbudowa części przyziemia wraz z wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 20
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Lądek-Zdrój
 89. Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Przechodnia 4 i 4a
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Lądek-Zdrój
 90. Odbudowa Arboretum oraz źródła Jadwigi
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Lądek-Zdrój
 91. Odbudowa pomieszczeń w przyziemiach budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju przy ul. Kościelnej
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 92. Odbudowa pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju przy ul. Polnej
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 93. Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim.
  Zamawiający: Gmina Stronie Śląskie, Stronie Śląskie
 94. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Rekonstrukcję wraz z modernizacją lokali mieszkalnych zlikwidowanych w trakcie realizacji zadania Odnowa 24 kamienic na Lądeckim rynku - 1 etap.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Lądek-Zdrój
 95. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polnej 2 w Lądku Zdroju - etap II i III:
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 96. Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Zamenhofa 2 w Lądku Zdroju - etap II i III
  Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój, Lądek-Zdrój
 97. Stała konserwacja dachów i obróbek blacharskich na budynkach należących do 23 WSzU-R SP ZOZ.
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 98. Odbudowa infrastruktury miejskiej po powodzi: 1. Kanalizacja deszczowa z ul. Górnej w Stroniu Śląskim na dz. nr 146/2 wraz ze skarpą. 2. Kanalizacja deszczowa ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim. 3. Łącznik pieszy pomiędzy ul. Szkolną i ul. Kościelną w Stroniu Śląskim
  Zamawiający: Gmina Stronie Śląskie, Stronie Śląskie
 99. Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy kompleksie boisk sportowych programu Moje boisko ORLIK 2012
  Zamawiający: Gmina Stronie Śląskie, Stronie Śląskie

Inne osoby dla Malinowski Antoni Jan (66 osób):