Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Bogusław

w KRS

Bogusław Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogusław
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Łomża (Podlaskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skrzeczyński Eugeniusz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowski Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziółkowski Tomasz Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Estiem Lokalna Grupa W Warszawie, Warszawa − KRS 0000208159
 2. Jt Weston Legal Barcewicz-ziółkowska i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000588909
 3. Jt Weston Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000470000
 4. Makigami Systems Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000429661
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Celkal Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000115757
 6. Spt Capital Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000598959

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Haab System Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000706044
 2. Marg Capital Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000599191
 3. Nikola Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000715479
 4. Opx Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000698539
 5. Propergroup S.A., Warszawa − KRS 0000385746
 6. Savage Capital Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000599079
 7. Sts Capital Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000598927

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. jest zakup i dostawa materiałów budowlano - instalacyjnych na potrzeby wykonywania bieżących remontów w obiektach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlano - instalacyjnych na potrzeby wykonywania bieżących remontów w obiektach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o parametrach wymaganych wg załącznika nr 1 do SIWZ. Ilość pakietów - 10. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.
 2. WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI ORAZ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL.SPOKOJNEJ 7B W ŁOMŻY
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz węzła cieplnego w budynku przy ul.Spokojnej 7B w Łomży : Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają przedmiary robót, dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w pkt. 12 SIWZ. Wymagania związane z realizacją zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne w czasie wbudowania i eksploatacji nie gorsze od podanych w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). 2. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie. 3. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Powyższą informację należało będzie wpisać w formularzu oferty oraz dołączyć informację określającą zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a)organizacja zaplecza, energii elektrycznej, wody, demontaż i ponowny montaż wszelkich szyldów, urządzeń itp. b)sporządzenie projektu organizacji zabezpieczenia placu budowy oraz planu BIOZ c)zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem najwyższej staranności, wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, przepisach bhp i zgodnie z zatwierdzonym organizacji i zabezpieczenia placu budowy, planem BIOZ, d)prowadzenie dziennika budowy, e)zabezpieczenie istniejących nawierzchni, dróg, dojść przed uszkodzeniami, f) urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie i utrzymanie zaplecza placu budowy i późniejsza jego likwidacja, g)użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie, niezbędne atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i Zamawiającego, dopuszczone do stosowania wg wymogów obowiązującego prawa, h)wykonywanie robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielanych przez Zamawiającego, i) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek, j) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnościach odbioru komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, k)pozostałe czynności towarzyszące niewymienione w SIWZ, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz SSTWiOR, a niezbędne do zakończenia i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia gwarancji i rękojmi na okres min. trzech lat.
 3. Przetarg nieograniczony na zakup, montaż i uruchomienie liczników ciepła oraz wodomierzy w celu opomiarowania pawilonów A, B, C, D, E, F, G, H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Łomża
  A. Zakup, montaż i uruchomienie liczników ciepła oraz wodomierzy w celu opomiarowania pawilonów A, B, C, D, E, F, G, H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży poprzez : 1. Dostawę ciepłomierzy ultradźwiękowych dla potrzeb rozliczania energii cieplnej - szt. 2. 2. Dostawę legalizowanych liczników-wodomierzy dla potrzeb rozliczania ciepłej wody użytkowej - szt. 2 oraz 2 sztuki na cyrkulacji cwu. Zakres zamówienia obejmuje: a. dobór (opracowanie techniczne zawierające dobór przepływomierza , przelicznika , czujników, zaworów odcinających oraz filtrów oraz wymagania montażowe dla przepływomierza i czujników temperatury, oddzielnie dla każdego licznika ciepła), b. dobór (opracowanie techniczne zawierające dobór wodomierzy ,zaworów odcinających ), c. dostawę i uruchomienie u Zamawiającego. Zamawiający wymaga: - dostarczenia opracowania technicznego zawierającego dobór przepływomierza przelicznika , czujników i wymagania montażowe dla przepływomierza oraz czujników temperatury (oddzielnie dla każdego zestawu licznika ciepła) dobór wodomierzy w terminie do 2-ech tygodni od daty podpisania umowy, - dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność wykonania przyrządów z dyrektywą MID i PN-EN 1434 (dla wszystkich dostarczonych przyrządów ciepłomierza), - dostarczenia przyrządów pomiarowych fabrycznie nowych (data produkcji musi być z roku dostawy ciepłomierzy, wodomierzy do Zamawiającego ), - dostarczenie dokumentów potwierdzających zgodność wykonania wodomierzy z obowiązującymi przepisami, normami, - montaż przyrządów objętych zamówieniem. Każda z części składowych (zespołu)ciepłomierza musi posiadać wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, certyfikat badania typu WE potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności. Każda z części składowych ciepłomierza musi posiadać instrukcję montażu i kartę katalogową(w języku polskim). Na dostarczone przyrządy - urządzenia Wykonawca udzieli min 60-cio miesięcznej gwarancji. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.

Inne osoby dla Malinowski (1000 osób):