Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Cezary Jacek

w KRS

Cezary Jacek Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Cezary
Drugie imię:Jacek
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Stegna (Pomorskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzesiowski Adam, Hyra Małgorzata Jadwiga, Jaworska Elżbieta Aniela, Kępiński Igor, Meger Jerzy, Pawłowski Roman Marek, Łopaciński Marcin Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminne Centrum Zarządzania Energią Eko-miłki Sp. Z O.O., Miłki − KRS 0000637624
 2. Gminny Zakład Komunalny Sp. Z O.O., Markusy − KRS 0000409336
 3. H2o Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000197546
 4. Jacht Klub Krynica Morska, Krynica Morska − KRS 0000099041
 5. Kancelaria Radców Prawnych Igor Kępiński i Anna Gucka-kępińska Spółka Partnerska, Gdańsk − KRS 0000760017
 6. Kancelaria Radców Prawnych Igor Kępiński i Marcin Łopaciński Spółka Partnerska, Gdańsk − KRS 0000259637
 7. Kancelaria Wspierania Biznesu Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000690636
 8. Kancelaria Wspierania Biznesu Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000723631
 9. Marbalco Shipping Co Ltd Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000014868
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Mikoszewie, Mikoszewo − KRS 0000328746
 11. Ost Rail Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000693837
 12. Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja Sp. Z O.O., Stegna − KRS 0000298634
 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei, Jantar − KRS 0000332939
 14. Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Nowy Dwór Gdański − KRS 0000057040

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. Z O.O. W Nowym Dworze Gdańskim, Nowy Dwór Gdański − KRS 0000185843
 2. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. Z O.O., Szemud − KRS 0000647015
 3. Lorien Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000098829
 4. Mgj Consulting Sp. Z O.O., Reda − KRS 0000148953
 5. Mgj Skład Drzewny Bydgoszcz Sp. Z O.O., Leśniewo − KRS 0000122946
 6. Mgj Skład Drzewny Żary Sp. Z O.O., Leśniewo − KRS 0000126104
 7. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Krynica Morska − KRS 0000158259
 8. Szop Sp. Z O.O., Nowy Dwór Gdański − KRS 0000138429
 9. Tramwaje Elbląskie Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000095436
 10. Wodociągi Młynarskie Sp. Z O.O., Młynary − KRS 0000531339

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Bronowanie terenu plaż Gminy Stegna Mechaniczne przesiewanie plaż Gminy Stegna
  Zamawiający: Urząd Gminy w Stegnie, Stegna
  Bronowanie terenu plaż Gminy Stegna
  Mechaniczne przesiewanie plaż Gminy Stegna
 2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaży Gminy Stegna.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Stegnie, Stegna
  Szczegółowy zakres prac zawarty został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zwanej dalej SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach plaży Gminy Stegna. 1.2 Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usług dotyczących utrzymania czystości i porządku terenów plaży Gminy Stegna. 1.3 Zakres usług ujętych w SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach plaży Gminy Stegna: Zadanie nr 1: 1. Bronowanie terenu plaż Gminy Stegna 1.1 W ramach wykonywanej usługi, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dwukrotnego bronowania terenu plaż Gminy Stegna, 1.2 Bronowanie należy przeprowadzić tzw. broną ciężką, 1.3 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i wywiezienia wszelkich śmieci zebranych podczas bronowania, 1.4 Usługę bronowania należy przeprowadzić na terenach wskazanych w Załączniku nr 7 do SIWZ, 1.5 Szczegółowy termin wykonania usługi bronowania będzie zgłoszony Wykonawcy przez Koordynatora Zamawiającego, z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, 1.6 O zakończeniu usługi objętej zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest poinformować Koordynatora Zamawiającego. 1.7. Usługę bronowania wszystkich plaż należy wykonać w terminie 48 godzin od wyznaczonego terminu rozpoczęcia usługi bronowania. 1.8 W przypadku działania Siły Wyższej, Zamawiający może zlecić Wykonawcy usługę dodatkową w ramach zamówienia uzupełniającego, 1.9 W przypadku bronowania plaży w miejscowości Mikoszewo od ogólnej powierzchni bronowanej plaży należy odliczyć 11.500 m2 terenu pokrytego roślinnością trawiastą. 1.10. Sprzęt i materiały niezbędne do wykonania usługi zabezpiecza Wykonawca. 2. PRACOWNICY I SPRZĘT 2.1 Ogólne wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy 2.1.1 Wykonawca powinien dysponować kadrą, gwarantującą poprawne wykonanie zadania. 2.1.2 Operatorami sprzętu, kierowcami pojazdów mogą być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienie. 2.1.3 Do obowiązków Koordynatora Wykonawcy należy bezpośredni nadzór nad pracownikami pracującymi w terenie. 2.1.4 W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów o ruchu drogowym, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Stegna. 2.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 2.2.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje należyte wykonanie usługi i jednocześnie nie spowoduje uszkodzenia urządzeń i instalacji znajdujących się na trasie przejazdu. 2.2.2 Sprzęt użyty do realizacji usługi powinien być wyposażony w nowoczesne i estetyczne oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz środki łączności bezprzewodowej gwarantujące stały kontakt z ośrodkiem dyspozycji. 2.2.3 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować świadczenie usług, zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt używany do realizacji zadań wynikających z SST musi być sprawny techniczne oraz utrzymany w gotowości do pracy. 2.2.4 Sprzęt musi być dostosowany do poruszania się po piaszczystym podłożu (bezpośrednio po terenie plaży) 2.2.4 Użyte urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty, dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3. KONTROLA 3.1 Ogólne zasady kontroli Celem kontroli wykonanych usług jest wyegzekwowanie od Wykonawcy utrzymania czystości i porządku na terenach plaży Gminy Stegna, 3.2. Zakres kontroli Kontrola będzie obejmowała zakres usług zlecony Wykonawcy Umową. 3.3 Przedmiot kontroli Kontrola dotyczyć będzie zgodności zakresu ilościowego wykonanej usługi z zakresem określonym w harmonogramie, terminowości prowadzonych usług, jakości i kompleksowości wykonanych usług, zgodności z wymaganiami SIWZ 3.4 Sposób wykonywania czynności kontrolnych 3.4.1 Kontrola dokonywana będzie przez Koordynatora Zamawiającego; 3.4.2 W okresie trwania Umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia całodobowego kontaktu pomiędzy Koordynatorem Zamawiającego, a swoim Koordynatorem. 3.4.3 Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół zawierający, co najmniej następujące informacje: data przeprowadzenia kontroli, imię i nazwisko kontrolującego, miejsce kontroli wniesienie uwag w trakcie kontroli, wnioski z kontroli dotyczące w szczególności ewentualnego naliczenia kar umownych, podpisy osób uczestniczących w kontroli. 3.4.4 Koordynator Wykonawcy ma prawo wnoszenia uwag do protokołu kontroli. 3.4.5 Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego. 4. UWAGI OGÓLNE 4.1 Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac. 4.2 Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów. 4.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany zakresu harmonogramów oraz częstotliwości wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji Umowy, o których będzie informował z wyprzedzeniem. 5. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 5.1 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi jak również za urządzenia w obszarze powadzonych robót tak, aby nie doprowadzić swoim działaniem do ich zniszczenia. 5.2 O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi właściciela urządzenia, Koordynatora Zamawiającego oraz poniesie koszty naprawy. 5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki zdarzeń wynikających z realizacji Umowy niezależnie od odpowiedzialności wobec Zamawiającego, określonej szczegółowymi zapisami Umowy i załączy do Umowy polisę ubezpieczeniową dotyczącą odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w przedmiocie Umowy..
 3. Dokończenie robót w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o., Stegna
  Przedmiotem zamówienia jest: I. Dokończenie projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie - w formule projektuj i buduj; II. Modernizacja istniejącej nawierzchni drogi, zatok postojowych oraz chodników wraz infrastrukturą techniczną , na terenie oczyszczalni ścieków w Stegnie - w formule buduj; III. Remont i modernizacja pompowni PS 3a, w Stegnie - w formule projektuj i buduj. I. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie: 1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie. 2. Celem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie jest zwiększenie przepustowości z Qśrd.=4.500 m3/d i 29 250 RLM do Qśrd.=5.500 m3/d i 51 000 RLM (w okresie letnim), a także poprawa technologii oczyszczania ścieków, która pozwoli na wyeliminowanie okresowych przekroczeń jakości ścieków oczyszczonych (odprowadzanych poprzez rzekę Wisłę Królewiecką do Zalewu Wiślanego) w wyniku sezonowego wzrostu ilości ścieków. 3. Dotychczasowy wykonawca robót budowlanych Hydrobudowa Gdańsk S.A. z uwagi na upadłość likwidacyjną odstąpiła od umowy z Zamawiającym 4. Obecne zawansowanie robót można oszacować na ok. 60 % zakresu rzeczowo-finansowego. 5. Dotychczasowy zakres robót wykonywano w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, którego elementem była dokumentacja budowlano- wykonawcza Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie - etap I, na terenie działek nr 1247/7, nr 1247/8, nr 1247/9 przy ul. Gdańskiej w m. Stegna, gm. Stegna (kategoria ob. XXX), oraz pozwolenie na budowę Nr AB.6740.406.2013.MM z dnia 21 01 2014. 6. W dokumentacji projektowej, w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków, przyjęto technologię chronioną prawem patentowym, dotyczącym autodenitryfikacji strugi odpływu, po procesie oczyszczania, w układzie z podciśnieniowym odgazowaniem osadu (dalej technologia ASO). 7. Zamawiający w pierwotnym postępowaniu przetargowym, wyłaniającym wykonawcę robót budowlanych, z uwagi na rozwiązania patentowe w zakresie technologii oczyszczania ścieków, dopuścił rozwiązania równoważne tj. zaprojektowanie i wykonanie przez wykonawcę innego rozwiązania niż rozwiązania objęte patentem. 8. Wykonawca wyłoniony w pierwotnym przetargu zdecydował o zastosowaniu technologii biologicznego oczyszczania ścieków w technologii ASO, tj. objętej patentem. 9. Roboty w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków są zaawansowane w ok 60 % zakresu rzeczowego. 10. Z uwagi na znaczne zaawansowanie robót, zaleca się dokończenie robót w oparciu technologię biologicznego oczyszczania ścieków w technologii ASO, jednakże nie narzuca się tego rozwiązania. 11. W celu zapewnienia równego traktowania i dostępu wszystkim wykonawcom, Zamawiający w załączniku technicznym nr 8 do PFU przedstawia ofertę rzeczową, finansową i odpowiedzialności technologicznej na ukończenie robót w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków, wg. technologii ASO, przez właściciela patentu firmę Biogradex- Holding Sp. z o.o. 12. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne, tj. zaprojektować i wykonać roboty w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków, według własnego projektu, bez stosowania technologii ASO. Wówczas wykonawca przedstawi w ofercie proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne według wymagań załącznika nr 7 do IDW. 13. Wykonawca, niezależnie od przyjętej formuły organizacyjnej, opisanej w punkcie 11 lub 12, będzie odpowiedzialny za osiągnięcie poziomu oczyszczania ścieków do parametrów opisanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. nr 137 poz. 984) dla oczyszczalni > 15 tys RLM w sezonie letnim i poza sezonem , jak również będzie odpowiedzialny zapewnienie minimalnej przepustowości oczyszczalni ścieków: Dla okresu letniego: RLM = 51000; Qśr.d = 5500 m3/d ~ 230 m3/h; Qmax.d = 6800 m3/d; Qmax.h = 470 m3/h. W pozostałym okresie, tj. od 1 września do 30 czerwca: RLM = 14000; Qśr.d = 2250m3/d; Qmax.d = 3500m3/d; Qmax.h = 170m3/h. Zakres robót do ukończenia, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne opisano w Programie funkcjonalno- użytkowym i jego załącznikach (katalog Oczyszczalnia_Stegna_2) 14. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nadrzędny jest Program funkcjonalno-użytkowy i roboty w nim opisane. Dokumentacja techniczna Zamawiającego i Przedmiar robót mają charakter dokumentów pomocniczych, w których określono sposób i standard wykonania ważniejszych robót budowlanych. Dokumentacja techniczna nie opisuje pełnego zakresu robót wymaganych do wykonania przez Wykonawcę. 15. Wstępna analiza Zamawiającego wskazuje , że uszczegółowienia opisane w PFU, nie naruszają wydanych dla inwestycji decyzji administracyjnych, w tym decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę. 16. Obowiązkiem wykonawcy jest także: a. Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej, wykonawczej w szczególności dokumentacji opisanej w PFU, rozdz. Projektowanie Wykonawcy (A.I.1.2.5), a jeśli ma zastosowanie to także opracowanie kompletnego projektu budowlanego, dokumentacji geotechnicznej posadowienia budowli i budynków opracowanie projektów wykonawczych, dokumentacji i opracowań wymaganych przez prawo ochrony środowiska i prawo wodne oraz wszelkich innych dokumentów oraz uzgodnień technicznych i formalnoprawnych związanych z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę (tam gdzie ma zastosowanie). b. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. c. Opracowanie operatu wodno-prawnego. d. Wykonanie robót odtworzeniowych obejmujących w szczególności: uporządkowanie terenu, otworzenie dróg, placów, chodników oraz zadarnienie (trawniki) terenów naruszonych w wyniku realizacji robót. e. Próby Końcowe (na które składają się próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny), szkolenie personelu, nadzór nad Próbami Eksploatacyjnymi w okresie 4 miesięcy. Pierwsza próba w okresie 2 miesięcy, przy dużym obciążeniu oczyszczalni w okresie sezonu letniego. Druga próba, w okresie 2 miesięcy, przy małym obciążeniu oczyszczalni po sezonie letnim. Próby te mogą być przeprowadzone w terminach odwrotnych w zależności od okresu zakończenia robót. f. Usunięcie wszelkich wad w Robotach. g. Wszelkie czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu od właściwych władz lokalnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia wodno-prawnego. 17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w sposób, który nie zakłóci normalnej pracy oczyszczalni ścieków. 18. Dokumenty techniczne i formalne związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków zebrano w katalogu: Oczyszczalnia_ Stegna_2 II. Modernizacja istniejącej nawierzchni drogi, zatok postojowych oraz chodników wraz infrastrukturą techniczną , na terenie oczyszczalni ścieków w Stegnie 19. Celem - modernizacji jest poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego drogi wjazdowej na teren oczyszczalni. 20. Roboty należy wykonać w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę Nr 44/2015 z dnia 11 lutego 2015r. 21. Obowiązkiem wykonawcy jest także: a. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. b. Wykonanie robót odtworzeniowych obejmujących w szczególności: uporządkowanie terenu, oraz zadarnienie (trawniki) terenów naruszonych w wyniku realizacji robót. c. Usunięcie wszelkich wad w robotach. d. Wszelkie czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 22. Dokumenty techniczne i formalne związane z modernizacją nawierzchni drogi, zebrano w katalogu: Droga_OS_Stegna III. Remont i modernizacja pompowni PS 3a-w w Stegnie 23. Celem remontu i modernizacji pompowni jest poprawa stanu technicznego pompowni w układzie próżniowo-tłocznym. 24. Remont i modernizacja polega na wewnętrznych pracach budowlano - remontowych ścian, posadzek, wymianie stolarki okienno- drzwiowej, remoncie pokrycia dachowego, wymianie wszystkich urządzeń, armatury, instalacji technologicznych, instalacji elektrycznych, pomp, układu automatyki i sterowania. 25. Remont i modernizację należy przeprowadzić zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym pn. Modernizacja pompowni PS 3a-w w Stegnie oraz przedmiarem robót. 26. Obowiązkiem wykonawcy jest także: a. Wykonanie wszystkich czynności i opracowań uzupełniających, związanych z rozpoczęciem robót budowlanych, a jeśli konieczne, to także opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę . b. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. c. Opracowanie instrukcji eksploatacji. d. Wykonanie robót odtworzeniowych obejmujących w szczególności: uporządkowanie terenu, otworzenie dróg, placów, chodników oraz zadarnienie (trawniki) terenów naruszonych w wyniku realizacji robót. e. Usunięcie wszelkich wad w Robotach. f. Wszelkie czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane). 27. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w sposób, który nie zakłóci normalnej pracy przepompowni ścieków. Z uwagi na bardzo duże obciążenie obiektu w okresie sezonu letniego roboty mogą być rozpoczęte najwcześniej po 15 września 2015 roku. 28. Dokumenty techniczne związane z remontem i modernizacją pompowni PS 3a, zebrano w katalogu: Pompownia PS3a_ Stegna Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Zarządzającą jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy, w szczególności w przypadku, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. W takim przypadku Zamawiający dokona płatności tylko za tę część robót która została faktycznie wykonana. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami w szczególności: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o badaniach i certyfikacji i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową..
 4. Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Stegienka Osada.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Stegnie, Stegna
  Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Stegienka Osada Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W zakres przebudowy wchodzi: - wymiana istniejącego wyposażenia przepompowni ( pomp, armatury, orurowania, szafy sterowniczej, włazu itp. ) - wymiana kabla elektroenergetycznego zasilającego przepompownię - wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej - montaż lampy oświetleniowej z zasilaniem - budowa zjazdu z drogi gminnej wraz z montażem przepustu. Istniejące wyposażenie przepompowni należy zdemontować i przekazać do Przedsiębiorstwa Komunalnemu Mierzeja w Stegnie. Zbiornik przygotować do montażu nowego wyposażenia poprzez całkowite wypompowanie ścieków, oczyszczenia dna i ścian zbiornika z osadów. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i eksploatacyjnego
 5. Odprowadzanie ścieków z KP w Stegnie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Odprowadzanie ścieków z KP w Stegnie

Inne osoby dla Malinowski Cezary Jacek (36 osób):