Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Henryk Jan

w KRS

Henryk Jan Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudko Józef, Goździewski Witold Jerzy, Lipińska Wielisława Kazimiera, Lipka Krzysztof Tadeusz, Owsiukiewicz Ryszard, Spica Rafał, Zabrocki Dariusz Adam, Zieliński Julian Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Elewacje S.A., Gdańsk − KRS 0000093899
 2. Gdański Klaster Budowlany - Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000296002
 3. Golfowy Klub Sportowy Tokary Golf Club, Tokary − KRS 0000032594
 4. Stowarzyszenie Gdański Klaster Budowlany, Gdańsk − KRS 0000329160

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gdańska Poradnia Cukrzycowa Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000139196
 2. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000035784
 3. Gpec Serwis Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000012324
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Podleśna, Gdańsk − KRS 0000128508

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Wykonanie robót dodatkowych obejmujących swoim zakresem roboty dodatkowe OTOK instalacji odgromowej oraz roboty dodatkowe branży budowlanej I/ZW/033/15 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 65 przy ul. Śluza 6 w Gdańsku
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
  1. Roboty dodatkowe OTOK instalacji odgromowej
  2. Roboty dodatkowe branży budowlanej
  2.1. Wymiana gruntu pod warstwy pod posadzkowe w łączniku.
  2.2. Kanały technologiczne pod posadzką w łączniku.
  2.3. Tynki wewnętrzne na istniejących ścianach łącznika
  2.4. Wymiana obróbek blacharskich parapetów okiennych zewnętrznych
  2.5. Instalacja deszczowa zewnętrzna
  2.6. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych
 2. Wykonanie Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi w podziale na część I i część II..
  Zamawiający: Gmina Miejska Rumia, Rumia
  1. Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi w podziale na część I i część II. I .ZAKRES PRAC: Część I. Zakres prac obejmuje: Adaptację pomieszczeń I piętro. SEGMENT C (10 szt.) od nr 48 do 57 wraz z klatką schodową z uzyskaniem decyzji na użytkowanie: 1.1 Roboty budowlane: a) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w istniejących pomieszczeniach szatni, klas, komunikacji, b) zerwanie posadzek z lastryko w istniejących pomieszczeniach toalet, klatki schodowej, posadzki na parterze, c) skucie podsadzki cementowej o grubości do 5 cm w dziesięciu pomieszczeniach, d) wykucie z muru ościeżnic drzwiowych w pomieszczeniach adoptowanych, e) wykucie z muru ościeżnicy stalowej z komunikacji do antresoli na sali gimnastycznej, f) rozbiórka ścianek gr.1/2 c w toaletach i magazynku, g) rozbiórka ścian żelbetowych pomiędzy salą nr 55 a nr 56, h) zeskrobanie i zmycie powierzchni ścian z farby, i) demontaż i montaż nowej balustrady malowanej proszkowo z klatki schodowej, j) osadzenie nadproża stalowego pomiędzy pom.nr 55 a 56 z obmurowaniem końców belek, obudową płytami G-K na ruszcie metalowym jednowarstwowo , k) zamurowanie otworów bloczkami z gazobetonu na zaprawie cem.- wap. w pomieszczeniach 48,49,50,55,56, l) uzupełnienie tynków z zaprawy cem.-wap. na poziomie piętra. m) wykonanie posadzki cementowej z zazbrojeniem posadzki siatką stalową, wykonaniem warstwy wyrównawczej, zagruntowaniem, ułożeniem wykładzin rulonowej homeogenicznej, gr.2mm, antypoślizgowej i z wykonaniem cokołu wys.10 cm, zgrzewanie wykładzin rulonowych. Dodatkowa zabezpieczenie akrylowanie wykładzin po ułożeniu, n) wykładzina stopni schodowych z tworzyw sztucznych stopni i podstopni, o) posadzki gress 30 cm x 30 cm w toaletach, p) ścianki z płyt GKBI wodoodpornej gr.12,5mm na ruszcie metalowym obustronnie jednowarstwowo profil 75 w pomieszczeniu toalet, r) ścianki działowe z płyt GKB gr.12,5 mm na ruszcie metalowym obustronnie jednowarstwowo profil 100 w pomieszczeniu magazynku, s) licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej w toaletach do wys.2 m, t) wykonanie przepierzeń 3 kabin z laminatu w toalecie nr 52, u) wykonanie gładzi gipsowej gr.3 mm na ścianach, ościeżach, sufitach we wszystkich pomieszczeniach i klatce schodowej, w) malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi 2 krotnie, x) montaż nowych ościeżnic regulowanych wraz ze skrzydłami wewnętrznymi płycinowymi pełnymi kolor biały, y) montaż drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych z komunikacji do antresoli w sali gimnastycznej, z) wywóz gruzu na wysypisko na odl.11 km. 1.2. Roboty sanitarne: a) demontaż rur, podejść, odpływów, osprzętu i urządzeń w pomieszczeniach, b) demontaż grzejników żeliwnych i zaworów grzejnikowych w adoptowanych pomieszczeniach, c) montaż rurociągów kanalizacyjnych fi 50 i 110mm, wpustów ściekowych fi 50, umywalek z postumentami, pisuaru, kompaktów, d) montaż nowej instalacji wodnej rur warstwowych fi 16÷32mm z wykonaniem izolacji z otuliny piankowej e) montaż nowych baterii i zaworów czerpalnych, f) montaż nowych szafek naściennych hydrantowych kompletnych z zaworem Dn 25 mm w ciągu komunikacyjnym, g) montaż nowych grzejników stalowych 2 płytowych, zaworów odpowietrzających, rur przyłącznych we wszystkich pomieszczeniach, h) montaż nawiewników okiennych w istniejącej stolarce okiennej higrosterowanych koloru białego o przepływie powietrza Vn=35m³/h, i) montaż i podłączenie wentylatorów kanałowych o wydajności 175m³/h, moc max16W w salach lekcyjnych, wentylatorów naściennych w toaletach o wydajności 240m³/h, moc max 24 W z wykonaniem kanałów i podłączeniem, wykonaniem regulacji i pomiarów. 1.3. Roboty elektryczne: a) demontaż opraw żarowych i świetlówkowych, przygotowanie podłoża i montaż nowych opraw ze świetlówkami Led z kloszem kompletnych na świetlówki, opraw rastrowych ze świetlówkami LED, b) demontaż przewodów wtynkowych, c) demontaż puszek, łączników, gniazd 2 biegunowych, d) montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, e) montaż opraw rastrowych asymetrycznych, f) wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie z przebiciem otworów w ścianach i stropach z betonu fi 25 i fi 40mm i zaprawienie bruzd wraz z przygotowaniem zaprawy, g) wykonanie okablowania: przewody kabelkowe ( YDY 3 x 1,5 mm², YDYp 3 x 2,5 mm², YDYp 3x 4 mm², YKY 5 x 16 mm²), h) doprowadzenie podłączenia do rzutnika (zasilanie, gniazdo, przewód HDMI) na suficie w 3 salach lekcyjnych, i) przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, podłączenie przewodów, j) montaż puszek, łączników, gniazd w pomieszczeniach, k) wymiana rozdzielnicy elektrycznej, l) utylizacja gruzu i odpadów, m) wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznej i natężenia światła. Część II. Zakres prac obejmuje: Ocieplenie ścian zewnętrznych części sportowej: 2.1.Docieplenie ścian sal gimnastycznych: a) rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, rynien, rur spustowych, b) demontaż wysięgników na ścianie, c) przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie, zmycie, gruntowanie, sprawdzenie przyczepności, zamocowanie listwy startowej, przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm na ścianach i 5 cm na ościeżach sal gimnastycznych, kołkowanie, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach i ościeżach, ochrona narożników wypukłych kątownikiem, wykonanie wyprawy elewacyjnej barwionej w masie tynk akrylowo- silikonowy, d) wymiana luksferów na elewacji południowej i zachodniej z wykonaniem prac i użyciem niezbędnych materiałów niezbędnych do zamontowania nowych luksferów i utylizacją starych luksferów, e) obróbki blacharskie gzymsów, murków ogniowych, parapetów itp., f) montaż rynien fi 18 cm i rur spustowych fi 15 cm, g) rozebranie płytek chodnikowych, h) wykonanie wykopu o szer. 50 cm i głębokości 50 cm, i) zerwanie okładzin z masy lastryko na cokole, j) przygotowanie starego podłoża pod docieplenie cokołu, oczyszczenie i zmycie, sprawdzenie przyczepności, przyklejenie styropianu gr.8 cm do ścian cokołu, przyklejenie dodatkowej, warstwy siatki, zagruntowanie, wykonanie tynku cienkowarstwowego, k) zasypanie wraz z zagęszczeniem i ubiciem ziemi elewacja południowa i zachodnia, l) wykonanie opaski z kostki betonowej z wykonaniem obrzeży betonowych, m) demontaż i montaż rusztowań, n) wywóz gruzu na odl.11 km, kostki betonowej; 2.2.Roboty elektryczne a) demontaż wsporników i przewodów uziemiających i instalacji odgromowej na ścianie, b) montaż wsporników naciągowych na ścianach, c) montaż zwodów pionowych i łączenie pręta, d) montaż instalacji uziemiającej i odgromowej, e) pomiary instalacji odgromowej. 3. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ tj.: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ewentualnych wyjaśnieniach Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami terenowymi budowy i dokumentacją projektową.
 3. Termomodernizacja elewacji ( ocieplenie budynku systemowymi płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym oraz ocieplenie przyziemia w technologii lekko-mokrej) budynku biurowego w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni, Gdynia
  Termomodernizacja elewacji ( ocieplenie budynku systemowymi płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym oraz ocieplenie przyziemia w technologii lekko-mokrej) budynku biurowego w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19
 4. TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW KPP TCZEW I KWP GDAŃSK
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW KPP TCZEW I KWP GDAŃSK
  Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Przedmiotem zamówienia jest :
  Termoizolacja budynków komendy Powiatowej Policji w Tczewie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zgodnie z dokumentacją techniczną ,przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Wymagania Zamawiającego
  - Wykonawca ponosi w całości opłaty związane z zajęciem chodników , jezdni, placów i terenów zielonych
  - Wykonawca musi stosować przy wykonaniu docieplenia system jednej firmy
  - Należy wszystkie realizacje/obiekty/ prowadzić równocześnie
  - do wyceny ofertowej należy doliczyć koszty wykonania i montażu jn:
  KWP Gdańsk ul.3 Maja 7
  a/ 2 budki dla wróbli
  b/1 skrzynka półotwarta dla kopciuszka
  Termin gwarancji min 60 miesięcy.
  Wykonawca w złożonej ofercie musi podać zakres zamówienia, który zamierza wykonać przy pomocy podwykonawcy, z tym, że roboty główne budowlane Wykonawca musi zrealizować własnymi siłami.
 5. 1.1.Docieplenie elewacji budynku Instytutu Energetyki O Gdańsk (w ramach zada-nia inwestycyjnego (termomodernizacja elewacji budynku IEN w Gdańsku). 1.2.Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego wiatrołapu budynku Instytutu Energetyki O Gdańsk
  Zamawiający: Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk, Gdańsk
  1.1.Docieplenie elewacji budynku Instytutu Energetyki O Gdańsk (w ramach zada-nia inwestycyjnego (termomodernizacja elewacji budynku IEN w Gdańsku). 1.2.Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego wiatrołapu budynku Instytutu Energetyki O Gdańsk. Przedmiotowy budynek wymaga docieplenia. Pełni funkcję głównie biurową. Jest obiektem sześciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z nadbudówkami. Został zaprojektowany w latach 70-tych, natomiast wybudowany został w latach 90-tych. Budynek składa się z dwóch części: część wysoka sześciokondygnacyjna posadowiona na palach, część niska dwukondygnacyjna - posadowiona na ławach żelbetonowych. Elewacja budynku jest nieocieplona. Ściany - część wysoka i niska pokryta tynkiem cienkowarstwowym, gruboziarnistym na podłożu z tynku mineralnego, pomalowane w kolorach jasno-szarym i szaro niebieskim. W ramach tego samego postępowania będzie wykonany remont istniejącego wiatrołapu, który będzie usytuowany przy południowo-wschodnim wejściu do budynku. Zastąpi on istniejący wia-trołap przeznaczony do rozbiórki. Zaprojektowany wiatrołap ma formę graniastosłupa o pod-stawie trójkątnej. Przed wiatrołapem przewidziany jest podest oraz pochylnia. Oba przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane są do jednoczesnej realizacji.
 6. Termomodernizacja pomieszczeń budynków IMP PAN w Gdańsku - Docieplenie ścian zewnętrznych - etap 3
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
  Termomodernizacja pomieszczeń budynków F i D IMP PAN w GDAŃSKU - Docieplenie ścian elewacji budynków D, oraz dachów F i D
 7. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.Przedmiot zamówienia obejmuje branże: ogólnobudowlaną, sanitarną, elektryczną i teletechniczną oraz wywóz i utylizację materiałow rozbiórkowych.
  Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określała SIWZ, dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
 8. Wykonanie naprawy i kolorystyki elewacji zewnętrznej budynków B i C przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni
  Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy i kolorystyki elewacji zewnętrznej budynków B i C przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni, polegająca na: Budynek B Siatka plus tyk mineralny malowany farbami silikonowymi na ścianach. Demontaż krat, obrobienie ościeży, czyszczenie, malowanie i montaż krat. Ślusarka - drzwi, okna, schody stalowe, balustrady na rampach, ogrodzenie na długości pochylni - oczyszczenie i malowanie. Schody - wymiana okładzin ceramicznych. Daszek nad wejściem - naprawa, malowanie, krycie papą wraz z obróbkami blacharskimi. Wymiana rynien z pasem nadrynnowym i pasem papy. Wymiana opierzeń szczytów. Wymiana istniejących parapetów. Zadaszenie ramp plus podkonstrukcja - oczyszczenie i malowanie obustronne. Ściany wiaty od zewnątrz - oczyszczenie i malowanie. Demontaż, zamurowania i tynki - 1 bramy i 1 drzwi. Rampa od parkingu - naprawa ścian, wymiana wspornika, nowa posadzka, wymiana kątownika. Rampa od budynku C - naprawa krawędzi wspornika i ścian bocznych, malowanie kątownika. Kominy wentylacyjne - likwidacja deflektorów, wymurowanie kominów na wysokości 0,5 m plus czapa betonowa plus tynk i obróbki blacharskie. Kominy istniejące - malowanie. Ściana czołowa cokołu na szczycie - skucie luźnego betonu, wyrównanie powierzchni i tynk gramaplast. Wymiana instalacji odgromowej. Budynek C Siatka plus tyk mineralny malowany farbami silikonowymi na ścianach. Demontaż krat, obrobienie ościeży, czyszczenie, malowanie i montaż krat. Ślusarka - drzwi, okna - oczyszczenie i malowanie. Daszek nad wejściem - naprawa, malowanie, krycie papą wraz z obróbkami blacharskimi. Wymiana rynien z pasem nadrynnowym i pasem papy. Wymiana opierzeń szczytów. Wymiana istniejących parapetów. Kominy wentylacyjne - likwidacja deflektorów, wymurowanie kominów na wysokości 0,5 m plus czapa betonowa plus tynk i obróbki blacharskie. Kominy istniejące - malowanie. Wymiana instalacji odgromowej. zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną wykonania przedmiotowych robót
 9. Termomodernizacja pomieszczeń budynku IMP PAN w Gdańsku - Docieplenie ścian elewacji budynku
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
  1. Roboty ogólnobudowlane na dachu:
  a) demontaż opierzeń blacharskich ogniomuru b) nadmurowanie muru ogniowego-kolankowego c) wykonanie
  opierzeń blacharskich ww muru d) obrobienie papą termozgrzewalna jw. e) przecieranie tynków nadbudów +
  malowanie farbą elewacyjną f) sprawdzenie-naprawa pozostałych opierzeń blacharskich na nadbudowach g)
  oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbą antykorozyjną 2. Roboty konstrukcyjno-żelbetowe: a)
  dostawienie ścian żelbetowych 2szt. ogr.=15cm do ścian działowych korytarza o gr.=12cm wymurowanych z
  cegły . Zbrojenie, w postaci obustronnej siatki z prętów o fi 10mm AIIIN, wklejone w słupy ram poprzecznych w
  nawierconych otworach o głębokości =15cm. W miejscu otworów drzwiowych zbrojenie siatki wzmocnione po ich
  obrysie. 3. Docieplenie elewacji I,II,III,IV,V piętra: a) wykonanie osłony okien folią polietylenową b) oczyszczenie
  elewacji z osypujących się tynków c) reperacja ubytków miejscowo d) przetarcie powierzchni tynków zaprawami
  klejowymi wg potrzeb e) prace dociepleniowe wykonać w systemie STO lekko-mokrym 4. Opierzenia blacharskie
  - płyty kompozytowe ALUCOBOND PLUS: a) docieplenie fragmentów ścian wełną w obudowie z płyt
  ALUCOBOND na stelażach systemowych b) jw. lecz gzymsów +opierzenie w systemie ALUCOBOND c) montaż
  parapetów z jw. d) obudowa słupów prostokątnych z jw. 5. Rusztowania: a) ustawienie rusztowań metalowych
  standartowych b) ustawienie daszków nad przejściami dla pieszych c) montaż instalacji odgromowej konstrukcji
  rusztowań d) założenie osłon z siatki e) zabrania się montażu rusztowań na stropodachach przylegających do
  obiektu. W w/w miejscach można wykonać rusztowania oparte na konsolach mocowanych do rygli poziomych konstrukcji budynku np. Rusztowania systemu Mosto-Stal lub inne rozwiązania równoważne. 6. Elewacja - parter -
  strona frontowa: a) wymiana starej stolarki metalowej na z Aluprof Bielsko-Biała b) roboty ziemne c) roboty
  żelbetowe - ławy fundamentowe d) roboty wykończeniowe (murarsko-tynkarskie, izolacyjne, malarskie,
  brukowe)
 10. Termomodernizacja Biblioteki Ekonomicznej UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 110
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Termomodernizacja Biblioteki Ekonomicznej UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 110

Inne osoby dla Malinowski Henryk Jan (67 osób):