Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Ignacy

w KRS

Ignacy Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ignacy
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1927 r., wiek 92 lata
Miejscowości:Elbląg (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kochanowska Barbara, Poltrok Józef Bronisław, Poltrok Romualda, Pomiećko Józef, Pomiećko Marcin Mateusz, Szlachcikowski Witold Edward

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymborski Piotr Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aag Sp. Z O.O., Starbienino − KRS 0000210514
 2. Beautyspot. Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000687247
 3. Centrum Współpracy Chińsko-pomorskiej / Chinese-pomeranian Cooperation Centre Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000543458
 4. Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000061675
 5. Lions Club - Elbląg, Elbląg − KRS 0000010924
 6. Łączpol Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000034579
 7. Prt Net Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000035103

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Clinica Medica Patrona Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000447986
 2. Eneva Telecom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000278492
 3. Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000043902
 4. Magnus Consultants Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000212645
 5. Opgk-mapa Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000014553
 6. Przedsiębiorstwo Turystyczne Roma Sp. Z O.O., Czapielsk − KRS 0000109554
 7. Przedsiębiorstwo Usługowe Łączpol Ii Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000017314

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej wraz z zapewnieniem usług telekomunikacyjnych i usług zarządzania i utrzymania wykonanej infrastruktury w Strefie Kibica na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:
  1) robotę budowlaną polegającą wykonaniu infrastruktury teleinformatycznej w
  Strefie Kibica, tj. kanalizacji okablowania w łącznej długości ok 44 km.
  2) usługi telekomunikacyjne, usługi zarządzania i utrzymania wykonanej infrastruktury, w tym: wynajem sprzętu aktywnego teleinformatycznego na obsługę 8 punktów dystrybucyjnych (w tym serwerowni) umożliwiającego obsługę
  450 użytkowników sieci z możliwością rozbudowy do 540 użytkowników końcowych
  3) robotę budowlaną polegającą na demontażu wykonanej infrastruktury wraz z przywróceniem terenu do stanu sprzed jej wykonania.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w części IV SIWZ Dokumentacja Techniczna, którą stanowi:
  1) Dokumentacja projektowa.
  a) Projekt Wykonawczy
  b) Przedmiar robót.
  c) Plan zagospodarowania terenu. 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
 2. Przyłącze Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ELMAN w Elblągu do AP049 - Zarządu Budynków Komunalnych - ul. Jaśminowa 3-5-7
  Zamawiający: Gmina - Miasto Elbląg, Elbląg
  1. Przedmiot zamówienia:

  Przyłącze Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ELMAN w Elblągu do AP049 - Zarządu Budynków Komunalnych - ul. Jaśminowa 3-5-7

  Przedmiot główny:
  CPV: 45.23.23.00 - 5
  Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

  Przedmioty dodatkowe:
  CPV: 71.32.00.00 - 7
  Nazewnictwo wg CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa przyłącza telekomunikacyjnego do AP049 - nowej siedziby PUNKTU OBSŁUGI NAJEMCÓW NR I ZBK przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu. Projektowane przyłącze zapewni łączność pomiędzy w/w obiektem a innymi jednostkami ZBK włączonymi do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ELMAN w Elblągu. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wybudowany odcinek kanalizacji teletechnicznej o długości trasowej ok. 0,043km oraz kabel optotelekomunikacyjny o długości trasowej ok. 0,103 km.

  Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniony program funkcjonalno - użytkowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ:

  PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
  Miejska Sieć Szerokopasmowa ELMAN w Elblągu
  Nazwa Inwestycji: PRZYŁĄCZE MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ ELMAN W ELBLĄGU DO AP049- ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - UL. JAŚMINOWA 3-5-7.
  Adres obiektu: ul. Jaśminowa 3-5-7, 82-300 Elbląg, woj. Warmińsko-mazurskie

  2. Zakres zamówienia:

  2.1. Zakres zamówienia obejmuje:
  2.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:
  - Projektu budowlanego przyłącza kanalizacji kablowej,
  - Projektu wykonawczego przyłącza kanalizacji kablowej,
  - Projektu wykonawczego linii optotelekomunikacyjnej

  2.1.2. Wybudowanie przyłącza kanalizacji kablowej do budynku przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu

  2.1.3. Wybudowanie przyłącza kablowego do budynku przy ul. Jaśminowej 3-5-7 w Elblągu

  2.2. Na zakres prac objętych niniejszym zamówieniem składa się między innymi:
  1) wykonanie projektu przyłącza kablowego (w tym pozyskanie mapy do celów projektowych; wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przyłącza kanalizacji kablowej, wykonanie projektu wykonawczego linii kablowej, Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót)
  2) wybudowanie kanalizacji kablowej na odcinku przyłącza do budynku( w tym: dostawa niezbędnych materiałów, roboty ziemne, roboty związane z odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego, wybudowanie kanalizacji wtórnej w nowobudowane oraz istniejącej kanalizacji, i opracowanie dokumentacji powykonawczych);
  3) wybudowanie optotelekomunikacyjnej linii kablowej ( w tym demontaż istniejącego kabla z kanalizacji oraz istniejących złączy, montaż kabla optotelekomunikacyjnego w nowym odcinku kanalizacji wtórnej, montaż połączeń spawanych na przełącznicy ODF i w złączu, pomiary końcowe wybudowanego odcinka linii kablowej i opracowanie dokumentacji powykonawczych)
  4) obsługę geodezyjną zamówienia wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całej trasy inwestycji.
  5) wykonanie pozostałych robót związanych z realizacją zamówienia wymienionych w PFU i we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2.3. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne - niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

  2.4. W zakres zamówienia wchodzi opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi a następnie budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej na odcinku od istniejącej kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ELMAN (w ciągu ul. Jaśminowej) do przyłączanego budynku.
  Przebieg trasy kanalizacji ma uwzględniać dane zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  2.5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania kompleksowej dokumentacji adaptacji budowlanych (jeżeli takie będą wymagane), dla wprowadzenia kabla światłowodowego do wyznaczonego pomieszczenia w budynku.

  2.6. W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz budowa linii optotelekomunikacyjnej (w istniejącej i projektowanej kanalizacji teletechnicznej) wg danych zawartych w PFU. Wybudowana linia optotelekomunikacyjna umożliwi przyłączenie nowej siedziby Punktu Obsługi Najemców nr 1 przy ul. Jaśminowej 3-5-7 do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej ELMAN w Elblągu.

  2.7. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Nadzór autorski obejmuje okres 36 miesięcy od daty przekazania ostatniego projektu.

  Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

  3. Nowobudowana kanalizacja teletechniczna na całym przebiegu trasy ma być wykonana z jednej rury osłonowej, (np.: typu RHDPEk110/95) o minimalnej średnicy wewnętrznej 95 mm i minimalnej średnicy zewnętrznej 110 mm. Projektowana kanalizacja musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z normami branżowymi TP S.A.

  4. Wybudowana kanalizacja stanowić będzie własność Zamawiającego. Nie przewiduje się wykorzystywania istniejącej kanalizacji pierwotnej innych operatorów.

  5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia.

  6. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 /1/ - Kodeksu Cywilnego.

  7. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

  8. Projekty techniczne muszą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w wymaganej specjalności i sprawdzone, posiadać oświadczenia o kompletności, zawierać pozytywne opinie i uzgodnienia, w tym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Departamentów Urzędu Miejskiego w Elblągu, m.in.: Departamentu Innowacji i Informatyki, Departamentu Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych. Dla terenów objętych ochroną Konserwatora Zabytków Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję WUOZ.

  9. Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane, przepisom prawa budowlanego, przepisom techniczno-budowlanym i odnośnym warunkom technicznym wynikającym z funkcji, jaką mają spełniać budowane obiekty ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń branżowych

  10. Projekty należy sporządzić na podkładach kolorowych, przy zachowaniu obowiązującej kolorystyki.

  11. Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach, zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe.

  12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, tj. od daty odbioru końcowego inwestycji.

  13. Zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia analizy trasy projektowanej sieci z ustaleniem obowiązujących planów miejscowych pod kątem lokalizacji sieci w odpowiedniej odległości od obowiązujących linii zabudowy określonych w planach.

  14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał, na czas realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji, polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200 000,00 zł.

  15. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

  16. Powstałe w trakcie wykonywania robót:
  a) materiały pozyskane z demontażu, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca musi złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
  b) ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.

  17. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego:
  a) ubezpieczenie robót, urządzeń, sprzętu budowlanego i dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia,
  b) ubezpieczenie osób trzecich.

  18. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z własnych materiałów. Zastosowane materiały muszą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.

  19. Zamawiający informuje, iż w przypadku dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia ich w formie zgodnej z wzorcami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

  20. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 3. Budowa kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w rejonie Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni.
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie : a) robót rozbiórkowych; b) robót ziemnych; c) budowy kanalizacji kablowej; d) odtworzenia nawierzchni po robotach instalacyjnych; e) tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.
 4. Naprawa i konserwacja telekomunikacyjnych sieci kablowych dla KWP w Gdańsku
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Naprawa i konserwacja telekomunikacyjnych sieci kablowych dla KWP w Gdańsku

Inne osoby dla Malinowski (1000 osób):