Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Józef

w KRS

Józef Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1929 r., wiek 90 lat
Miejscowości:Konin (Wielkopolskie)
Przetargi:35 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chudziak Zofia, Cichy Zdzisław, Janasek Henryk, Janaszkiewicz Stanisław, Janowski Ryszard, Jaskuła Joanna, Jóźwiak Krzysztof Olaf, Jóźwiak Przemysław, Kamiński Sławomir, Kowalski Władysław, Krawczyk Danuta, Kucharski Henryk, Kujawa Ryszard, Osada Lidia, Szefliński Karol, Wiktorski Kazimierz, Ziółkowski Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowski Maciej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Koninie, Konin − KRS 0000140184
 2. Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/wielgórecki Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000537604
 3. Konińska Fundacja Kultury, Konin − KRS 0000232242
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Koninie, Konin − KRS 0000038368
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Wiśniewie, Wiśniewa − KRS 0000215205
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Wilczynie, Wilczogóra − KRS 0000048350
 7. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Poznań − KRS 0000083521
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Golinie, Golina − KRS 0000126891
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Koninie, Konin − KRS 0000064506
 4. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205

Powiązane przetargi (35 szt.):
 1. Udzielenie Gminie i Miastu Tuliszków długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków
  Zamawiający: Gmina i Miasto Tuliszków, Tuliszków
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu Gminie i Miastu Tuliszków długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków. 2. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego polegającego na udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 605 000,00 zł oraz prawa opcji polegającego na zwiększeniu wysokości kredytu do kwoty 705 000,00 zł. 3. Zgodnie z art 35 ust 4 ustawy Pzp. Zamawiający przy realizacji zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W terminie do 30.12.2015 r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, składając na tę okoliczność stosowne oświadczenie potwierdzające zamiar skorzystania z opcji. Wykonawca uruchomi transzę kredytu (w ramach opcji) w terminie 5 dni od daty otrzymania stosownego oświadczenia od Zamawiającego. 4. Warunki realizacji zamówienia: a) Kwota kredytu: 705 000,00 PLN (605 000,00 PLN - zamówieni podstawowe, 100 000,00 - prawo opcji) b) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 25.11.2023 r. c) Karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 25.11.2016 r. d) Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała kwartalnie, w terminach i ratach określonych w istotnych postanowieniach umowy z karencją spłaty rat kapitałowych do dnia 25.11.2023 r. e) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w istotnych postanowieniach umowy. f) Zamawiający zachowuje prawo w każdym czasie do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części aktualnego zadłużenia bez dodatkowego wynagrodzenia, opłat i prowizji bądź innych kosztów na rzecz Banku z tego tytułu. O planowanym terminie spłaty Zamawiający informuje Bank, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty. g) Dla obliczania odsetek od kredytu przyjmuje się, że rok kalendarzowy liczy 365 dni i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. h) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. i) Płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu - wg stopy WIBOR 1-miesięczny powiększonych ewentualnie o marżę banku, w okresach miesięcznych, od rzeczywistej wysokości zaciągniętego zobowiązania. j) Wysokość prowizji przygotowawczej zastosowanej przez bank nie może przekroczyć kwoty 2.500,00 zł.k) Do wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć termin podpisania umowy na dzień 15 grudnia 2015 r.
 2. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Krzymów, Krzymów
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: - udzielania kredytu tj. zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego, wydatków majątkowych w 2015 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - kwota kredytu 1 000 000,00 PLN, - do celów złożenia ofert przyjąć wypłatę w jednej transzy w terminie do 19.11.2015r., - okres kredytowania - do 7 lat, - karencja w spłacie rat kapitałowych do 31.12.2019r., - spłata rat kapitałowych 2015 - 2019 - karencja w spłacie rat kapitałowych 2020 - styczeń do grudnia 12 rat po 10.000 zł 2021 - styczeń do listopada 11 rat po 73.000 zł i grudzień rata 77.000 zł - rozpoczęcie spłaty: 31.01.2020 r., - zakończenie: 31.12.2021r., - spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, bez karencji. Odsetki naliczane będą od kwoty rzeczywistego zadłużenia w trakcie miesiąca - na ostatni dzień miesiąca. Bank każdorazowo powiadomi Zamawiającego o wysokości naliczonych odsetek najpóźniej na 2 dni robocze przed datą spłaty odsetek. - oprocentowaniu podlega faktyczna kwota kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365/366 dni, - zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia czy zmiany, - oprocentowanie wg. stopy WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonych o marżę banku, (dzień ustalania stopy procentowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym banku). - dla potrzeb złożenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z 30.10.2015r. roku w wysokości 1,73%, - zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - uruchomienie kredytu bez opłat i prowizji, - zrefundowania z kredytu wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytowej, - Zamawiający zastrzega, że udzielenie kredytu nastąpi na podstawie ogłoszenia o przetargu, specyfikacji i załączonych dokumentów bez konieczności składania odrębnych wniosków kredytowych. - kredyt zostanie postawiony do dyspozycji zamawiającego poprzez przelanie na rachunek bieżący: Bank Spółdzielczy w Koninie Filia w Krzymowie nr konta 88 8530 0000 0000 5151 2000 0001. - Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. - Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminu spłaty kredytu na podstawie pisemnej informacji i przedstawieniu nowego harmonogramu spłat, bez dodatkowych opłat i prowizji, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczony ostateczny termin spłaty kredytu - W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. - W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. - Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu.
 3. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 600 000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem
  na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 600 000,00 zł.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy.
  3. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu na dzień
  20.07.2015 r.
  4. Dopuszcza się składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej
  dyspozycji wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy, który uzyska zamówienie.
  5. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2016 - 2021 w ratach kwartalnych na ostatni dzień
  miesiąca kończącego kwartał.
  Przewidujemy karencję w spłacie kredytu do dnia 31 marca 2017 r.
  Spłata odsetek nastąpi w latach 2014-2021 w ratach kwartalnych na dzień 30-go każdego
  miesiąca kończącego kwartał poczynając od 30.09.2015 r.
  Spłata rat kredytu nastąpi po okresie karencji i rozpocznie się od dnia 31.03.2017 r. do dnia
  31.12.2021 r. w 20 ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego
  kwartał (tj. 31 marzec, 30 czerwiec, 30 wrzesień, 31 grudzień) po 80 000,00 zł.
  6. Spłata kredytu oraz odsetek może przypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku.
  W przypadku kiedy termin spłaty przypadać będzie na dzień wolny od pracy należy przyjąć
  następny dzień roboczy po tym dniu.
  7. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M (obowiązującej na 25-go dnia
  miesiąca przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego) oraz marży banku.
  Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów
  porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowań
  WIBOR 1 M z dnia 25.06.2015 r.
  8. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu Wykonawca zobowiązany jest
  podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.
  9. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - do
  wysokości zobowiązania.
  Weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa jest kontrasygnowana przez Skarbnika
  Gminy.
  10. W przypadku braku spłaty kredytu Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny
  na kwotę nie wyższą niż aktualne zadłużenie z tytułu kapitału powiększone o odsetki,
  odsetki karne i koszty windykacji.
  11. Kredyt będzie wykorzystany na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
  12. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z obsługą kredytu.
  13.Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich czynności wynikających z realizacji
  przedmiotu zamówienia.
  14. Oferowana cena netto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
  przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę oferty należy
  podać w % ( w stosunku procentowym do wartości kredytu). Podanie ceny w inny sposób,
  niż przewidziany niniejszą specyfikacją spowoduje odrzucenie oferty.
  15.Jeżeli Wykonawca nie będzie pobierał opłat za którąkolwiek usługę wyszczególnioną
  w formularzu ofertowym, winien w tej pozycji wpisać cyfrę 0.
  16. Pozostawienie bez wypełnienia jakiejkolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty.
  17. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl są zamieszczone
  dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie
  zamówienia publicznego, takie jak m. in.:
  - Uchwała budżetowa Rady Gminy Kazimierz Biskupi
  - Prognoza spłaty długu na kolejne lata,
  - Informacje dotyczące stanu mienia komunalnego - jego wartości,
  - Statut Gminy Kazimierz Biskupi,
  - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.
 4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 680 000,00 PLN.
  Zamawiający: Urząd Gminy Krzymów, Krzymów
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: - udzielania kredytu tj. zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego, wydatków majątkowych w 2014 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - kwota kredytu 1 680 000,00 PLN, - do celów złożenia ofert przyjąć wypłatę w jednej transzy w terminie 19.12.2014r., - okres kredytowania - do 7 lat, - karencja w spłacie rat kapitałowych do 31.12.2017r., - spłata rat kapitałowych 2015 - 2017 - karencja w spłacie rat kapitałowych 2018 - styczeń do grudnia 12 rat po 30.000 zł 2019 - styczeń do listopada 11 rat po 48.300 zł i grudzień rata 48.700 zł 2020 - styczeń do sierpnia 8 rat po 48.300 zł, wrzesień rata 47.600 zł, październik - grudzień 3 raty po 22.000 zł 2021 - styczeń do października 10 rat po 22.000 zł i listopad rata 20.000 zł - rozpoczęcie spłaty: 31.01.2018 r., - zakończenie: 30.11.2021r., - spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, bez karencji. Odsetki naliczane będą od kwoty rzeczywistego zadłużenia w trakcie miesiąca - na ostatni dzień miesiąca. Bank każdorazowo powiadomi Zamawiającego o wysokości naliczonych odsetek najpóźniej na 2 dni robocze przed datą spłaty odsetek. - oprocentowaniu podlega faktyczna kwota kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365/366 dni, - zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia czy zmiany, - oprocentowanie wg. stopy WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonych o marżę banku, (dzień ustalania stopy procentowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym banku). - dla potrzeb złożenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z 01.12.2014 r. roku w wysokości 2,06 %, - zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - uruchomienie kredytu bez opłat i prowizji, - zrefundowania z kredytu wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytowej, - Zamawiający zastrzega, że udzielenie kredytu nastąpi na podstawie ogłoszenia o przetargu, specyfikacji i załączonych dokumentów bez konieczności składania odrębnych wniosków kredytowych. - kredyt zostanie postawiony do dyspozycji zamawiającego poprzez przelanie na rachunek bieżący: Bank Spółdzielczy w Koninie Filia w Krzymowie nr konta 88 8530 0000 0000 5151 2000 0001. - Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. - Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminu spłaty kredytu na podstawie pisemnej informacji i przedstawieniu nowego harmonogramu spłat, bez dodatkowych opłat i prowizji, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczony ostateczny termin spłaty kredytu - W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. - W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. - Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu.
 5. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 693 500,00 ZŁOTYCH
  Zamawiający: Gmina i Miasto Tuliszków, Tuliszków
  : 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu Gminie i Miastu Tuliszków długoterminowego kredytu w wysokości 693.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków. 2. Warunki realizacji zamówienia: a) Kwota kredytu: 693.500,00 PLN. b) Okres kredytowania: od dnia 19.12.2014 r. do dnia 17.05.2022 r. c) Karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 17.11.2015 r. d) Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała kwartalnie, w terminach i ratach określonych w istotnych postanowieniach umowy z karencją spłaty rat kapitałowych do dnia 17.05.2022 r. e) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w istotnych postanowieniach umowy. f) Zamawiający zachowuje prawo w każdym czasie do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części aktualnego zadłużenia bez dodatkowego wynagrodzenia, opłat i prowizji bądź innych kosztów na rzecz Banku z tego tytułu. O planowanym terminie spłaty Zamawiający informuje Bank z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty. g) Dla obliczania odsetek od kredytu przyjmuje się, że rok kalendarzowy liczy 365 dni i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. h) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową i) Płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu - wg stopy WIBOR 1-miesięczny powiększonych ewentualnie o marżę banku, w okresach miesięcznych, od rzeczywistej wysokości zaciągniętego zobowiązania, j) Wysokość prowizji przygotowawczej zastosowanej przez bank nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł..
 6. Kompleksowa obsługa bankowa w okresie 01.02.2014 do 31.01.2018 budżetu Gminy Władysławów oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Władysławów, Władysławów
  1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa i kasowa w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r. budżetu Gminy Władysławów oraz jej jednostek organizacyjnych, tj. jednostek budżetowych.
  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje bankową i kasową obsługę budżetu:
  a) Urząd Gminy we Władysławowie
  b) Jednostki organizacyjne Gminy Władysławów
  1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
  2) Biblioteka Gminna we Władysławowie
  3) Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie
  4) Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
  5) Gimnazjum we Władysławowie
  6) Szkoła Podstawowa we Władysławowie
  7) Szkoła Podstawowa w Wyszynie
  8) Szkoła Podstawowa w Kunach
  9) Szkoła Podstawowa w Chylinie
  10) Szkoła Podstawowa w Natalii
  11) Przedszkole Gminne we Władysławowie
  12) Inne jednostki organizacyjne, (jednostki budżetowe, fundusze celowe i specjalne, samorządowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze), które w trakcie trwania umowy mogą ewentualnie być utworzone przez Gminę Władysławów.
  3. Prowadzenie obsługi bankowej i kasowej będzie polegało na:
  a) Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami.
  b) Realizacji poleceń przelewów do innych banków oraz między rachunkami w tym samym banku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu bankowości i papierowo.
  c) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych.
  d) Dokonywaniu wypłat gotówkowych.
  e) Zapewnienie każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej.
  f) Wydawanie blankietów czekowych, opinii bankowych, zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego na wniosek Zamawiającego i innych dokumentów (np. historia rachunku bankowego).
  g) Przechowywanie depozytów.
  h) Sporządzeniu wyciągów bankowych formatu A4 za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami.
  i) Udzielenie Gminie Władysławów, na jej wniosek, kredytu w rachunku bieżącym (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową) o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Gminę Władysławów. Kosztem tego kredytu będzie oprocentowanie liczone jako suma stawki WIBOR 1 M i marży banku stałej w całym okresie obowiązywania umowy. Naliczenie odsetek następować będzie w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielenia i obsługi kredytu w ramach rachunku bieżącego (w tym w szczególności prowizji, kosztów wcześniejszej spłaty kredytu, opłat za odstąpienie lub zmianę umowy kredytowej). Dla sporządzenia oferty należy przyjąć kwotę kredytu w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) na każdy rok objęty umową oraz stawkę WIBOR 1 M z dnia 08.01.2014 r. wynoszącą 2,61 %. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego. Naliczenie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Spłata kredytu oraz odsetek za m-c grudzień nastąpi do 31 grudnia roku budżetowego. Kredyt w rachunku bieżącym powinien być postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej.
  j) Wykonywanie innych czynności bankowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
  4.Wykonawca w ramach wykonywanej usługi powinien zapewnić:
  a) Otwarcie kolejnego rachunku bankowego nie później niż następnego dnia od złożenia
  wniosku na piśmie.
  b) Zamknięcie rachunku bankowego nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku
  na piśmie.
  c) Realizację poleceń przelewów.
  d) Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych zamawiającego oraz osób trzecich tj. klientów zamawiającego.
  e) Objęcie systemem bankowości elektronicznej winno nastąpić w maksymalnym terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy. System ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania oraz urządzeń do obsługi systemu (np. czytniki kart, tokeny, karty itp.) wraz z instalacją, przeszkolenie pracowników, oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania bez dodatkowych opłat. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności:
  - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach
  na rachunkach objętych umową, zawartą w wyniku niniejszego postępowania,
  - pracę wielostanowiskową - minimum 6 stanowisk,
  - możliwość samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu
  bankowości elektronicznej,
  - zakładania, zrywania lokat krótkoterminowych i długoterminowych,
  - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na rachunkach budżetu Gminy Władysławów, wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku, daty, okresu,
  kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji,
  - składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków,
  - obsługę systemu na platformie internetowej,
  - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych
  wyciągów formatu A4 dla wszystkich operacji.
  l) zapewnienie możliwości importu danych z systemów informatycznych Zamawiającego do systemu płatności elektronicznej Wykonawcy (np. przelew wynagrodzeń, świadczeń dla podopiecznych GOPS).
  W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych następować będzie w formie papierowej.
  f) Lokowanie wolnych środków z rachunków, na lokaty jednodniowe typu overnight w formie depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z salda rachunku budżetu Gminy i trwać będą do godziny 8.00 dnia następnego.
  - w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres
  świąteczny i weekendowy,
  - w przypadku, gdy wartość oprocentowania środków podlegających automatycznemu inwestowaniu jest niższa od oprocentowania środków wynikających z umowy rachunku, nie dokonuje się inwestowania.
  g) Udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżety Gminy (masowe płatności). Uruchomienie tej usługi winno nastąpić w ciągu 1 miesiąca od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego.
  h) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.
  5. Rozliczenia usługi pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
  6.Wysokość opłat oraz stałej marży Banku od oprocentowania rachunków nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych winno odbywać się poprzez miesięczną kapitalizacją odsetek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oprocentowania środków na rachunkach w wysokości 0% tzn. stawka WIBID 1M pomniejszona o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę podaną przez Wykonawcę musi być większa od 0. W przypadku spadku notowań WIBID 1M poniżej marży podanej przez Wykonawcę obowiązuje ostatnie notowanie stawki WIBID 1M większej od marży podanej przez Wykonawcę.
  7. Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy:
  a) innych, niż określone w przedstawionej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków,
  b) prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
  c) prowizji ani opłat za wypłaty gotówkowe dokonywane z rachunków Zamawiającego przez Zamawiającego oraz przez osoby trzecie,
  d) prowizji ani opłat bankowych od wpłat gotówkowych dokonanych na rachunki Zamawiającego przez Zamawiającego oraz osoby trzecie dokonujące wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności budżetowych,
  e) prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach,
  f) innych, niż określone w ofercie opłat z tytułu świadczenia usług w systemie bankowości elektronicznej,
  g) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych formatu A4,
  h) prowizji od kwoty przelewu w związku z poleceniem wydanym przez usługodawcę,
  i) prowizji i opłat za wydanie książeczki czekowej do rachunków w ramach wykonywanej umowy,
  j) prowizji i opłat z tytułu realizacji depozytów przez usługobiorcę,
  k) prowizji i opłat za zmianę którejkolwiek karty wzorów podpisów związanych z rachunkami obsługiwanymi w ramach wykonywanej umowy, l. prowizji i opłat za dokonywanie stałych zleceń i przelewów z przyszłą datą realizacji z rachunków usługobiorcy, m. prowizji i opłat za sporządzanie opinii bankowej oraz za wydanie zaświadczenia o podanym rachunku ze wskazaniem jego numeru, n. prowizji i opłat za zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych wydanych do rachunków w ramach wykonywanej umowy, o. prowizji i opłat za potwierdzenie czeku gotówkowego oraz wykonania operacji bankowej.
  8. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców:
  a) Bank powinien posiadać oddział (filię) lub punkt kasowy we Władysławowie.
  b) Oddział (filia) lub punkt kasowy Banku prowadzącego rachunki Zamawiającego powinien być czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515, winien być przystosowany do wykonywania usługi w pełnym zakresie, określonym w przedmiocie zamówienia.
  c) W przypadku braku Oddziału (filii) lub punktu kasowego we Władysławowie, Bank winien otworzyć go lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Władysławów, otworzy go w miejscowości Władysławów. Do momentu otwarcia Oddziału (filii) czy punktu kasowego w miejscowości Władysławów Bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy Władysławów i jej jednostek organizacyjnych na terenie miejscowości Władysławów i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
  d) Wszystkie jednostki organizacyjne gminy maj ą takie samo prawo do bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby Wykonawca stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy, które posiadaj ą lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Wymagane jest załączenie do oferty projektu umowy zawierającego wszystkie warunki świadczonych usług, bez powoływania się na regulamin wewnętrzny Wykonawcy.
 7. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 1 425 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Gminy Krzymów, Krzymów
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1 425 000 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 0/100) na okres od udzielenia kredytu, nie później niż 10.12.2013r. do 31.12.2019r. 2. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w jednorazowo w wysokości 1.425.000 zł, po podpisaniu umowy. Uwaga: dla celów porównania ofert do obliczenia ceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie uruchomiony w pełnej wysokości w dniu 10.12.2013r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiający zastrzega, że udzielenie kredytu nastąpi na podstawie ogłoszenia o przetargu, specyfikacji i załączonych dokumentów bez konieczności składania odrębnych wniosków kredytowych. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. 3. Spłata kapitału w 62 ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca oraz udzielenie 10-cio miesięcznej karencji w spłacie w roku 2014, w następujących terminach i kwotach: 2014 - styczeń do października - karencja w spłacie rat kapitałowych listopad i grudzień 2 raty po 10.000 zł 2015 - styczeń do grudnia 12 rat po 10.000 zł 2016 - styczeń do grudnia 12 rat po 26.800 zł; 2017 - styczeń do grudnia 12 rat po 26.800 zł 2018 - styczeń do grudnia 12 rat po 26.800 zł 2019 - styczeń do listopada 11 rat po 26.800 zł i grudzień rata 25.400 zł 4. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, bez karencji. Odsetki naliczane będą od kwoty rzeczywistego zadłużenia w trakcie miesiąca - na ostatni dzień miesiąca. Bank każdorazowo powiadomi Zamawiającego o wysokości naliczonych odsetek najpóźniej na 2 dni robocze przed datą spłaty odsetek. 5. Forma kredytu - kredyt udostępniony poprzez przelanie na rachunek bieżący: Bank Spółdzielczy w Koninie Filia w Krzymowie nr konta 88 8530 0000 0000 5151 2000 0001. 6. Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M plus marża banku (dodatnia lub ujemna). Do obliczenia ceny prosimy o przyjęcie stawki WIBOR 3M z dnia 20 listopada 2013r. (2,65 p.p.) 7. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: 1) weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty stanowiącej 2 - krotność kwoty przyznanego kredytu. 8. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż wymienione w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. 9. Zamawiający informuje, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywista liczbę dni występujących w danym roku (365 - 366). 10. Zamawiający potwierdza zgodę w postaci kontrasygnaty Skarbnika Gminy pod treścią umowy kredytowej. 11. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 12. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminu spłaty kredytu na podstawie pisemnej informacji i przedstawieniu nowego harmonogramu spłat, bez dodatkowych opłat i prowizji, z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczony ostateczny termin spłaty kredytu 13. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 14. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 15. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu. Wraz z SIWZ w Urzędzie Gminy można uzyskać pakiet informacyjny o sytuacji budżetowej Gminy Krzymów, zawierający: - Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012: Rb-28S, Rb-27S, RbZ, Rb-NDS, Rb-N; - Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał roku 2013: Rb-28S, Rb-27S, RbZ, Rb-NDS, Rb-N; - Zadłużenie w bankach według stanu na dzień 30 września 2013 jest zgodne ze Sprawozdaniem Rb -Z na koniec III Kwartału 2013r.; - Uchwała Rady Gminy Krzymów nr XXV/207/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzymów z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2012; - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzymów za I półrocze 2013; - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krzymów na rok 2013; - Uchwała Rady Gminy Krzymów nr Nr VII/41/03 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krzymów; - Zaświadczenie o wyborze Wójta - Nadanie numeru REGON dla Gminy Krzymów; - Nadanie numeru NIP dla Gminy Krzymów; - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu
 8. Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości do 1 660 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Rychwał, Rychwał
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: udzielania kredytu tj. zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego, wydatków majątkowych w 2013 roku
 9. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 300 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Rychwał, Rychwał
  Przedmiotem zamówienia jest usługa:- udzielenie kredytu tj. zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego, wydatków majątkowych w 2013 roku.
 10. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 690000,00 na realizację zadań majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Władysławów w 2013 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy Władysławów, Władysławów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 690.000,00 na realizację zadań majątkowych zaplanowanych w Budżecie Gminy Władysławów w 2013 roku, w tym:
  Modernizacja systemu wodociągowego Gminy Władysławów - 400.000,- zł
  Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - 290.000,- zł
  Kredyt zostanie pobrany formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w
  następujących transzach:
  I transza - 300.000,00 - do dnia 01.07.2013 r.
  II transza - 390.000,00 - do dnia 25.09.2013 r.
  Kwota kredytu: 690 000,00
  Spłata kredytu - w ratach kwartalnych od IV kwartału 2014 r. do II kwartału 2022 r. zgodnie z harmonogramem spłat kredytu - załącznik nr 2 do SIWZ
  Odsetki będą naliczane i spłacane od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty przekazanej do dyspozycji zamawiającemu na jego konto bankowe w ramach uruchomionego kredytu . Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia ( malejące raty oprocentowania) płatne w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, liczone poprzez sumowanie wartości wskaźnika WIBOR 3M z pierwszego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału i wartości marży podanej przez Bank w ofercie przetargowej. Prowizja za udzielenie kredytu nie może przekroczyć 1% wysokości kredytu. Bank powiadomi Zamawiającego o wysokości raty nie później niż do dwudziestego dnia ostatniego miesiąca danego kwartału.
  Do naliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, czyli, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni.
 11. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 350 000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 350 000,00 zł.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy.
  3. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu na dzień 19.06.2013 r.
  4. Dopuszcza się składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej
  dyspozycji wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy, który uzyska zamówienie.
  5. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2014 - 2020 w ratach kwartalnych na dzień
  30 - go każde miesiąca kończącego kwartał.
  Przewidujemy karencję w spłacie kredytu do dnia 29 grudnia 2014 r.
  Spłata odsetek nastąpi w latach 2014-2020 w ratach kwartalnych na dzień 30-go każdego
  miesiąca kończącego kwartał poczynając od 30.06.2013 r.
  Spłata rat kredytu nastąpi po okresie karencji i rozpocznie się od dnia 30.12.2014 r. do dnia
  30.09.2020 r. w 24 ratach kwartalnych płatnych do 30 każdego miesiąca kończącego
  kwartał , przy czym I rata płatna do 30.12.2014 r. wynosić będzie 28 125,00 zł., 20 rat
  płatnych w latach 2015-2019 po 56 250,00 zł. pozostałe 3 raty płatne w roku 2020 po
  65 625,00 zł.
  6. Spłata kredytu oraz odsetek może przypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku.
  W przypadku kiedy termin spłaty przypadać będzie na dzień wolny od pracy należy przyjąć
  następny dzień roboczy po tym dniu.
  7. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M (obowiązującej na 25-go dnia
  miesiąca przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego) oraz marży banku.
  Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów
  porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowań
  WIBOR 1 M z dnia 27.05.2013 r.
  8. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu Wykonawca zobowiązany jest
  podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.
  9. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - do
  wysokości zobowiązania.
  Weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa jest kontrasygnowana przez Skarbnika
  Gminy.
  10. W przypadku braku spłaty kredytu Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny
  na kwotę nie wyższą niż aktualne zadłużenie z tytułu kapitału powiększone o odsetki,
  odsetki karne i koszty windykacji.
  11. Kredyt będzie wykorzystany na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
  12. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z obsługą kredytu.
  13.Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich czynności wynikających z realizacji
  przedmiotu zamówienia.
  14. Oferowana cena netto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
  przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę oferty należy
  podać w % ( w stosunku procentowym do wartości kredytu). Podanie ceny w inny sposób,
  niż przewidziany niniejszą specyfikacją spowoduje odrzucenie oferty.
  15.Jeżeli Wykonawca nie będzie pobierał opłat za którąkolwiek usługę wyszczególnioną
  w formularzu ofertowym, winien w tej pozycji wpisać cyfrę 0.
  16. Pozostawienie bez wypełnienia jakiejkolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty.
  17. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl są zamieszczone
  dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie
  zamówienia publicznego, takie jak m. in.:
  - Uchwała budżetowa na 2013 r.
  - Prognoza spłaty długu na kolejne lata,
  - Uchwała dotycząca zaciągnięcia zobowiązania, zawierająca m. in. cel kredytu, okres
  kredytowania, kwotę kredytu,
  - Informacje dotyczące stanu mienia komunalnego - jego wartości,
  - Statut Gminy Kazimierz Biskupi,
  - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu dostępna będzie przed podpisaniem umowy.
 12. Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015
  Zamawiający: Gmina Grodziec, Grodziec
  Bankowa obsługa budżetu obejmuje:

  1) Urząd Gminy w Grodźcu
  2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
  3) Zespół Szkół w Grodźcu
  4) Szkoła Podstawowa w Królikowie
  5) Szkoła Podstawowa w Lipicach
  6) Szkoła Podstawowa w Biskupicach
  7) Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec
  8) Przedszkole Samorządowe w Grodźcu

  1. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych może się zmienić w trakcie umowy.

  2.Prowadzenie obsługi bankowej będzie polegało (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek)na :

  a)otwarciu i prowadzeniu rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych(w tym rachunków do obsługi pozyskiwania środków zewnętrznych), z zachowaniem miesięcznego okresu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków finansowych;
  b)realizacji poleceń przelewów
  c)przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki podstawowe i inne;
  d)dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego i jednostek podległych;
  e)sporządzaniu wyciągów bankowych z podaniem salda rachunku na każdy dzień roboczy;
  f) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych , ich potwierdzenia;
  g) sporządzaniu zaświadczeń o prowadzonych rachunkach;
  h) lokowaniu wolnych środków;
  i)objęciu systemem bankowości elektronicznej wszystkich obsługiwanych jednostek. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu.
  Bank zapewni bezpłatna pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym, powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności:
  - uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach
  - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji
  - składania poleceń przelewów ze wszystkich rachunków
  - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji
  - import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej
  - system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną prace kilku użytkowników
  - przechowywanie wysłanych przelewów w archiwum systemu przez okres 5 lat
  - zbiorcze podpisywanie grupy przelewów
  j) Wykonawca utworzy oddział lub punkt filialny na terenie m. Grodziec w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

  3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  a) zapewnienie usługi elektronicznego systemu rozliczeń ELIXIR
  b) możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej 100 000,00zł z głównego rachunku budżetu gminy na lokaty terminowe typu overnight (lokaty nocne) oraz weekendowe;
  c) udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej w każdej jednostce organizacyjnej, umożliwiając dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunku;
  d) dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego Zamawiającego w dniu następnym do godz.11.00;
  e) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich;
  f) wielkość prowizji i opłat oraz stałego wskaźnika K od oprocentowania środków na rachunkach nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy;
  g) Bank nie będzie pobierał:
  - innych niż określone w przedstawionej ofercie prowizji ani opłat z tytułu prowadzenia rachunków;
  - prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunki prowadzone przez
  Wykonawcę;
  - prowizji ani opłat za otwarcie rachunków;
  - prowizji od kwoty przelewu w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego;
  - prowizji ani opłat za wypłatę gotówkową z rachunku zamawiającego na rzecz Zamawiającego;
  - prowizji ani opłat za wypłatę gotówkową Zamawiającego na rachunek zamawiającego;
  - prowizji ani opłat za sporządzanie wyciągów bankowych;
  - prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach, otwarcia i zamknięcia rachunków oraz wystawiania
  zaświadczeń o prowadzeniu rachunków;
  - innych niż określone w ofercie opłat z tytułu świadczenia usług w systemie bankowości elektronicznej;
  - opłat od wpłat dokonywanych w kasie banku;
  - opłat za wydanie kart do podpisu elektronicznego;
  - opłat za pobranie blankietów czekowych;
  - opłat i prowizji od zerowania na ostatni dzień roku kalendarzowego sald rachunków jednostek organizacyjnych.
  h) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach
 13. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 600.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Miejski w Golinie, Golina
  Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 600.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Okres realizacji - od 12-2012 do 11-2018. Karencja w spłacie kapitału - dwa lata. Spłata w 16 ratach kwartalnych w latach 2015-2018 w wysokości określonej w SIWZ. Spłata odsetek-miesięczna. oprocentowanie oparte o WIBOR3M..
 14. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000,00 PLN - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Rychwał, Rychwał
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielania kredytu tj. zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego, wydatków majątkowych w 2012 roku. Okres kredytowania - 4,5 roku.
 15. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy, w wysokości:
  1.100.000,00 zł
  (słownie złotych: jeden milion sto tysięcy 00/100)
 16. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 400 000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 400 000,00 zł.
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy.
  3. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu na dzień 28.09.2012 r.
  4. Dopuszcza się składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej
  dyspozycji wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy, który uzyska zamówienie.
  5. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2013 - 2019 w ratach kwartalnych na dzień
  30 - go każdego miesiąca kończącego kwartał.
  Przewidujemy karencję w spłacie kredytu do dnia 29 marca 2013 r.
  Spłata odsetek nastąpi w latach 2012-2019 w ratach kwartalnych na dzień 30-go każdego miesiąca kończącego kwartał poczynając od 30.09.2012 r.
  Spłata rat kredytu nastąpi po okresie karencji i rozpocznie się od dnia 30.03.2013 r. do dnia 30.12.2019 r. w 28 ratach kwartalnych płatnych do 30 każdego miesiąca kończącego kwartał po 50 000,00 zł.
  6. Spłata kredytu oraz odsetek może przypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku. W przypadku kiedy termin spłaty przypadać będzie na dzień wolny od pracy należy przyjąć następny dzień roboczy po tym dniu.
  7. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M (obowiązującej na dwa dni
  robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego) oraz marży banku.
  Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów
  porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowań WIBOR 1 M z dnia 25.08.2012 r.
  8. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu Wykonawca zobowiązany jest podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu.
  9. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania.
  Weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa jest kontrasygnowana przez Skarbnika
  Gminy.
  10. W przypadku braku spłaty kredytu Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny
  na kwotę nie wyższą niż aktualne zadłużenie z tytułu kapitału powiększone o odsetki,
  odsetki karne i koszty windykacji.
  11. Kredyt będzie wykorzystany na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
  12. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z obsługą kredytu.
  13.Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.
  14. Oferowana cena netto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
  przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę oferty należy podać w % ( w stosunku procentowym do wartości kredytu). Podanie ceny w inny sposób, niż przewidziany niniejszą specyfikacją spowoduje odrzucenie oferty.
  15.Jeżeli Wykonawca nie będzie pobierał opłat za którąkolwiek usługę wyszczególnioną
  w formularzu ofertowym, winien w tej pozycji wpisać cyfrę 0.
  16. Pozostawienie bez wypełnienia jakiejkolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty.
  17. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl są zamieszczone
  dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie
  zamówienia publicznego, takie jak m. in.:
  - Uchwała budżetowa na 2012 r.
  - Prognoza spłaty długu na kolejne lata,
  - Uchwała dotycząca zaciągnięcia zobowiązania, zawierająca m. in. cel kredytu, okres
  kredytowania, kwotę kredytu,
  - Informacje dotyczące stanu mienia komunalnego - jego wartości,
  - Statut Gminy Kazimierz Biskupi,
  - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu będzie dostępna przed podpisaniem umowy.
 17. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Rychwał, Rychwał
  Przedmiotem zamówienia jest usługa:udzielania kredytu tj. zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: kwota kredytu 1 950 000,00 PLN, okres kredytowania - 9 lat, karencja w spłacie rat kapitałowych do 30.06.2013r., spłata rat kapitałowych - w ratach miesięcznych płatnych do końca miesiąca, rozpoczęcie: lipiec 2013 r., zakończenie: sierpień 2021 r., spłata odsetek w okresach miesięcznych - do końca miesiąca po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego, oprocentowanie wg. stopy WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonych o marżę banku, (dzień ustalania stopy procentowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym banku).
 18. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519 200 PLN.
  Zamawiający: Gmina Przykona, Przykona
  2.1Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519 200,00 PLN, na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.2Kwota kredytu: 1 519 200,00 PLN
  2.3Okres kredytowania: 15 lat.
  2.4Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała kwartalnie, w terminach i ratach określonych w projekcie umowy z karencją spłaty kapitału do dnia 01.01.2013r.
  2.5Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w projekcie umowy.
 19. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2011 w kwocie 370.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Wilczyn, Wilczyn
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2011
  w kwocie 370.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - budowa dróg gminnych,
  - budowa ścieżki rowerowej Wilczyn - Kownaty - Świętne - etap I.
 20. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 410.000,00 ZŁOTYCH.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Tuliszków, Tuliszków
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu Gminie i Miastu Tuliszków długoterminowego kredytu w wysokości 410.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków.

  2. Warunki realizacji zamówienia:
  a) Kwota kredytu: 410.000,00 PLN.
  b) Okres kredytowania: od dnia 25.11.2011 do dnia 25.08.2018r.
  c) Karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 25.11.2012r.
  d) Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała kwartalnie, w terminach i ratach określonych w istotnych postanowieniach umowy z karencją spłaty rat kapitałowych do dnia 25.11.2012r.
  e) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w istotnych postanowieniach umowy.
  f) Zamawiający zachowuje prawo w każdym czasie do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części aktualnego zadłużenia bez dodatkowego wynagrodzenia, opłat i prowizji bądź innych kosztów na rzecz Banku z tego tytułu. O planowanym terminie spłaty Zamawiający informuje Bank z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty.
  g) Dla obliczania odsetek od kredytu przyjmuje się, że rok kalendarzowy liczy 365 dni i kwartał rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych.
  h) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
  i) Płatność zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu - wg stopy WIBOR 1-miesięczny powiększonych ewentualnie o marżę banku, w okresach miesięcznych, od rzeczywistej wysokości zaciągniętego zobowiązania,
  j) Wysokość prowizji przygotowawczej zastosowanej przez bank nie może przekroczyć kwoty 1.500,00 zł.
 21. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 1.175.965,00 ZŁOTYCH.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Tuliszków, Tuliszków
 22. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 900 000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
 23. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Golina i jej jednostek organizacyjnych w okresie od1 stycznia 2011 roku do 30 września 2015r.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Golinie, Golina
 24. Udzielenie długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego w wysokości 321.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn
 25. OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY PRZYKONA
  Zamawiający: Gmina Przykona, Przykona
 26. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2010 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Wilczyn w kwocie 292.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Wilczyn, Wilczyn
 27. Zaciągnięcie kredytu na zadanie: rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek w wysokości 1 000 000 PLN
  Zamawiający: Gmina Grodziec, Grodziec
 28. Zaciągnięcie kredytu na budowę dróg gminnych w wysokości 520 000 PLN
  Zamawiający: Gmina Grodziec, Grodziec
 29. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 1 400 000.00złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Golinie, Golina
 30. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.756.000,00 złotych.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Tuliszków, Tuliszków
 31. Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
 32. Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
 33. Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
  Zamawiający: Gmina Kramsk, Kramsk
 34. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.100.000,00 zł. na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi
 35. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł. na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2009 roku w zakresie budowy dróg, ulic i chodników na terenie gminy Kazimierz Biskupi
  Zamawiający: Urząd Gminy, Kazimierz Biskupi