Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Karol

w KRS

Karol Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Karol
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Białystok (Podlaskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamski Łukasz, Ancipiuk Aleksander, Baczewska Olga, Baranowski Grzegorz, Biegański Michał, Bieryło Irena, Bińczak Jan, Budnik Andrzej, Budziński Szymon, Chańko Ostrowska Karolina, Chrapek Magdalena, Chwojko Marcin, Cyrkun Anna, Czaczkowski Edmund, Czykwin Iwona, Danielewicz Bożena Jolanta, Danielewicz Marta, Daniluk Piotr, Dawidowicz Marian, Domańska Jolanta, Domin Anna, Gąsiewska Edyta, Gebert Justyna Anna, Gomoliński Daniel, Gonczaruk Nina, Gruszewska Barbara, Grzejdziak Anna Katarzyna, Grzywa Danuta, Halicka Katarzyna, Irska Marta Maria, Jakowlew Agata, Jamiołkowska Anita, Jaworowski Tadeusz, Jurczuk Piotr, Jurgielaniec Wanda, Kaliński Eugeniusz, Kamińska Helena, Karwel Jolanta, Kazanowska Halina Danuta, Kisielewicz Justyna, Kondratowicz Wojciech, Kościuczyk Emilia, Kostro Jadwiga, Kozłowski Zdzisław, Krakowska Urszula, Kropiewnicka Dorota, Kuźma Andrzej Mieczysław, Kwiatkowski Bogusław, Leszczyńska Anna, Lewkowicz Robert, Malesiński Michał, Malik Agnieszka Jolanta, Mantur Aneta Anna, Markowski Jacek, Masalski Zenon, Matulewicz Marta, Mazur Halina, Małaszewska Zofia, Miastkowska Anna, Mioduszewska Barbara Elżbieta, Mioduszewska Bożena, Mioduszewski Dariusz, Monach Jan, Motybel Dorota, Napiórkowski Edmund, Nurczyk Tomasz, Olchowik Piotr, Olszewski Robert, Ostrowska Jadwiga Teresa, Ostrowski Jerzy, Ostrowski Michał, Paszko Henryk, Peślak Krystyna, Poddaniec Magdalena, Pogorzelska Maria, Popławska Anna, Popławski Piotr, Poskrobko Marek, Połocki Krzysztof, Pułtorak Urszula, Radwańska Alina, Rogożyńska Agnieszka, Romańczuk Jan, Romaniuk Kinga, Rozwadowska Anna Maria, Rudnik Katarzyna, Sewastjaniuk Irena, Seweryn Monika, Sidoruk Walentyna, Siemieniako Leon, Sieńko Aneta, Śliwonik Elżbieta, Sliżewska Monika, Smolak Bożena, Szaciłowski Grzegorz, Szczepanik Beata, Szmurło Marek, Tabaczyńska Barbara, Toczydłowska Anna, Truszkowska Anastazja, Tynkiewicz Magdalena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Białymstoku, Białystok − KRS 0000009704
 2. Centrala Nasienna Sp. Z O.O., Zabłudów − KRS 0000151749
 3. Fundacja Zrozumienie, Choroszcz − KRS 0000317664
 4. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Dobrzyniewie Duzym, Dobrzyniewo Duże − KRS 0000068817
 5. Noveske Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000531976
 6. Podlaskie Towarzystwo Genealogiczne, Białystok − KRS 0000521310
 7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Bomar Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000019949
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa W Choroszczy, Choroszcz − KRS 0000181570
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Wasilkowie, Wasilków − KRS 0000168637
 10. Stowarzyszenie Lambada Choroszcz, Choroszcz − KRS 0000465678
 11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzałki Twórzmy Razem, Pogorzałki − KRS 0000394151
 12. Tomas Consulting S.A., Białystok − KRS 0000415873
 13. Zboża Podlasia Sp. Z O.O., Krynki − KRS 0000304544

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Białystok − KRS 0000238335
 2. Fundacja Pro Veritate, Białystok − KRS 0000035660
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopskaw Wasilkowie, Wasilków − KRS 0000034918
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjne D. K. Lamin Sp. J. Daniluk, Kiersnowski, Białystok-zaścianki − KRS 0000015450
 5. Spółdzielnia Mleczarska Somlek W Sokółce, Sokółka − KRS 0000112656
 6. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Białystok − KRS 0000222091
 7. Zrzeszenie Kupców Producentów i Usługodawców W Białymstoku, Białystok − KRS 0000006394

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Znak sprawy: SPZOZ BANK 2 / 2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokółka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia i obsługa rachunków bankowych Zamawiającego wraz z udzieleniem i obsługą kredytu bankowego w rachunku bieżącym w wysokości 600000,00zł na obsługę bieżących zobowiązań Zamawiającego. CPV - Usługi bankowe 66110000-4, Usługi bankowe i inwestycyjne 66100000-1, Usługi udzielania kredytu CPV - 66113000-5
 2. Udzielenie kredytu w kwocie 459700,00 PLN dla Gminy Krynki w 2015 roku przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Miejski w Krynkach, Krynki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 459 700,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) dla Gminy Krynki w 2015 roku przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - uruchomienie kredytu: z chwilą podpisania umowy - 459 700,00 PLN ( słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych). Spłata kredytu w następujących terminach i ratach: 30.09.2017 r. kwota 50 000,00 PLN 31.12.2017 r. kwota 50 000,00 PLN 31.03.2018 r. kwota 75 000,00 PLN 30.06.2018 r. kwota 75 000,00 PLN 30.09.2018 r. kwota 75 000,00 PLN 31.12.2018 r. kwota 84 700,00 PLN 31.03.2019 r. kwota 50 000,00 PLN - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M, - Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu, - spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu płacone kwartalnie w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, - Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji
 3. WYBÓR BANKU DO PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY SUPRAŚL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2015-2019
  Zamawiający: Gmina Supraśl, Supraśl
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonywanie obsługi bankowej Gminy Supraśl, w tym gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Supraśl, występujące w trakcie danego roku budżetowego. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Supraśl ujęto w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. Wynagrodzeniem dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie miesięczna opłata ryczałtowa brutto, wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą, obliczona jako suma składowych opłat ryczałtowych dla poszczególnych kategorii gminnych jednostek organizacyjnych, tj.: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto (w tym podatek VAT) skalkulowana przez Wykonawcę powinna obejmować wszystkie koszty świadczenia na rzecz Zamawiającego usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, za wyjątkiem oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w Części I. Rozdział 1. pkt 8 SIWZ. Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową z rachunku wskazanego przez Zamawiającego na koniec każdego miesiąca za ten miesiąc, uwzględniając podział na poszczególne kategorie gminnych jednostek organizacyjnych. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie stała w całym okresie obowiązywania Umowy i nie podlega waloryzacji. Obsługa bankowa obejmować będzie w szczególności: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (także walutowych). Wykonawca otworzy i będzie prowadził rachunki bankowe Zamawiającego. Rachunki te winny zostać otwarte i gotowe do korzystania z nich nie później niż w dniu 01 kwietnia 2015r., we wnioskowanej przez Zamawiającego liczbie, przy czym numery rachunków bankowych powinny być znane Zamawiającemu nie później niż w dniu 20 marca 2015 r. Każda jednostka organizacyjna posiada co najmniej 3 rachunki bankowe (szczegóły w Części IV SIWZ). Otwieranie i uruchamianie rachunków bankowych, będzie następowało bezpłatnie i nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Wykonawca otworzy rachunek bieżący budżetu Gminy Supraśl w złotych polskich (PLN), w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu (kredytu w rachunku bieżącym) przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetu do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok w kwocie nieprzekraczającej 2.000.000 zł. Wykonawca otworzy rachunki sum depozytowych w złotych polskich do obsługi kaucji i wadiów. Rachunki te będą wolne od wszelkich opłat, w tym także od opłaty ryczałtowej. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych będzie równe iloczynowi zmiennej stawki WIBID 0/N (Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBID O/N stawką WIBID 1 M wg notowań ogłaszanych w szczególności w internetowych serwisach informacyjnych lub prasie) i stałego w całym okresie obowiązywania Umowy współczynnika Wykonawcy, podanego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą. Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie codziennie. Natomiast, odsetki dopisywane będą na koniec każdego miesiąca, a w przypadku zamykania rachunków - na dzień ich zamknięcia, do rachunków wskazanych przez Zamawiającego. W ramach otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych Wykonawca będzie świadczył usługi, jak niżej: a) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym wypłata świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania, np. wypłata zasiłków, świadczeń pracowniczych, obsługa wypłat diet związanych z wyborami organizowanymi przez Zamawiającego, itp.; realizacja transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków i dowodów wpłat oraz alternatywnych rozwiązań. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rzecz Zamawiającego winny być realizowane bezpłatnie we wszystkich placówkach Wykonawcy (oddziałach, filiach, agencjach, punktach kasowych, itp.). Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie zainteresowanych poprzez umieszczenie informacji w tej sprawie w miejscu widocznym w swojej siedzibie (oddziale, fili, agencji, punkcie kasowym, itp.) lub poprzez udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie klientom. Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędną dla prawidłowej obsługi ilość blankietów czekowych do wypłat gotówkowych oraz blankietów/bloczków bankowych dowodów wpłaty, według wzorów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawianie blankietów czekowych następować będzie na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego. Blankiety czekowe powinny zostać dostarczane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę ww. zamówienia. Blankiety czekowe zamówione przez Urząd Miejski w Supraślu, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do jego siedziby, ul. Piłsudskiego 58 w Supraślu, natomiast blankiety czekowe zamówione przez jednostki organizacyjne Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającej jednostki. Blankiety/bloczki bankowych dowodów wpłaty zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca uruchomi całodobowy bankomat na terenie miasta Supraśl. b) Realizacja przelewów, w tym przelewy SEPA. Wszystkie przelewy/dyspozycje Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zostaną zrealizowane w dniu ich złożenia, tj. nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego w danym dniu, o ile taki przelew zostanie złożony nie później niż do godz. 14:30. Wykonawca będzie bezpłatnie realizował na rzecz Zamawiającego polecenia wypłaty SEPA oraz pozostałe polecenia wypłaty. Przelewy zagraniczne w PLN i walutach obcych będą realizowane bez obciążania Zamawiającego kosztami banku zagranicznego. Polecenia przelewu między rachunkami bankowymi Zamawiającego będą realizowane w czasie rzeczywistym. c) Realizacja stałych zleceń, zerowania sald. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatną możliwość korzystania ze zleceń stałych, zerowania sald i odsetek (przeksięgowania) wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych na określony dzień. d) Wydawanie kart płatniczych i obsługa dokonywanych nimi transakcji. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wyda i będzie obsługiwał karty płatnicze do dokonywania wydatków służbowych w kraju i za granicą, w tym także z możliwością wypłaty gotówki. Z tytułu jakichkolwiek czynności związanych z wydaniem kart oraz obsługą transakcji dokonywanych kartami, jak i zastrzeganiem w przypadku utraty i reklamacji, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów. e) Zapewnienie usługi systemu masowych płatności. Wykonawca zapewni Zamawiającemu obsługę systemu masowych płatności. W tym celu, Wykonawca zobowiązany będzie otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów masowych płatności. Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie na indywidualnym numerze rachunku bankowego. Księgowanie wpłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach. W przypadku wprowadzenia systemu masowych płatności z wykorzystaniem kodów kreskowych, Wykonawca na własny koszt wyposaży punkty obsługi kasowej na terenie Gminy Supraśl w czytniki kodów kreskowych, umożliwiające wczytywanie kodów umieszczonych przez Zamawiającego na generowanych drukach do systemu bankowego. Czytniki będą musiały zostać zaopatrzone w parametry uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca będzie udostępniać do pobrania stosowne informacje syntetyczne i analityczne Zamawiającemu w formie elektronicznej, nie później niż do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Format oraz sposób przekazywania danych musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca zapewni: możliwość dokonywania płatności na wirtualne rachunki Kontrahentów za pomocą kart płatniczych, dopuszcza się jednak możliwość rezygnacji z tego wymogu, informowanie o automatycznych korektach w raportach w systemie bankowości elektronicznej, możliwość przeglądania transakcji w systemie bankowości elektronicznej. f) Świadczenie usług bankowości elektronicznej. W celu usprawnienia obsługi bankowej Zamawiającego, Wykonawca dostarczy, udostępni i wdroży na wskazanej przez Zamawiającego liczbie stanowisk usługę bankowości elektronicznej. Usługa Bankowość elektroniczna bezwzględnie musi działać u Zamawiającego od dnia 01 kwietnia 2015 r., a osoby korzystające z niej muszą do tego czasu zostać bezpłatnie przeszkolone w zakresie jej obsługi. System bankowości elektronicznej musi być kompatybilny z systemami finansowo-księgowymi Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania Umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. System bankowości elektronicznej musi zapewniać Zamawiającemu w szczególności: uprawnionym osobom Zamawiającego dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o operacjach dokonanych na rachunkach bankowych oraz o saldach tych rachunków, upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Supraślu dostęp do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, możliwość składania poleceń przelewów (krajowych i zagranicznych) w granicach posiadanych środków lub w granicach dostępnego limitu środków, możliwość składania przelewów z datą przyszłą, ich przeglądania, modyfikowania, usuwania przed wysłaniem do Wykonawcy, możliwość dowolnego przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według różnych kryteriów wyszukiwania, co najmniej: rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty, po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, fragmencie numeru rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość bezterminowego (w tym także po zakończeniu trwania umowy) przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lata), na potrzeby czego będzie prowadził archiwum, realizację wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego na rzecz świadczeniobiorców, import przelewów przygotowanych w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego do systemu bankowego, według formatu wynikającego z systemu finansowo-bankowego, bez danych z adresami Kontrahentów, z uwzględnieniem znaków diakrytycznych, codzienną możliwość generowania wyciągów bankowych ze wszystkich rachunków bankowych, z pełną treścią wpisaną przez Kontrahentów w opisie płatności, nie później niż następnego dnia roboczego do godziny 8:00, możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej w tym samym czasie na kilku stanowiskach jednocześnie, możliwość przypisywania wielu użytkowników do jednego rachunku i odwrotnie, otrzymywanie automatycznych informacji o funkcjonowaniu systemu, m.in. o przelewach odrzuconych, zmianach w systemie, awariach i przewidywanym terminie ich usunięcia, itp. Czynności dotyczące schematów nadawania uprawnień użytkownikom bankowości elektronicznej, definiowania schematów podpisów, dostępu do rachunków, zgodnie z wolą Zamawiającego, dokonywał będzie Wykonawca drogą elektroniczną, bądź przez upoważnionego pracownika Wykonawcy. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca: zapewni bezpłatną aktualizację systemu oraz utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej, bezpłatnie będzie świadczył telefoniczną pomoc techniczną w przypadku problemów w obsłudze systemu, co najmniej w godz. 8:00-16:00, w przypadkach, gdy telefoniczna pomoc techniczna nie będzie wystarczająca, upoważniony pracownik Wykonawcy jest zobowiązany bezpłatnie udzielić pomocy technicznej na miejscu, tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu lub w siedzibie jednostki organizacyjnej Gminy, nie później niż w terminie do 48 godzin od momentu powiadomienia o konieczności jej udzielenia. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt utrzymywać system bankowości elektronicznej w nienagannym stanie technicznym i bezpieczeństwa oraz w standardach powszechnie obowiązujących na rynku, a także prawo modyfikować go, udoskonalać, itp. w miarę pojawiania się nowych rozwiązań, poprawiających jakość obsługi Zamawiającego. Jednakże, w przypadku planowanych zmian w organizacji i oprogramowaniu systemu, szczególnie w zakresie interfejsu, Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Takie powiadomienie winno mieć miejsce na 1 miesiąc przez planowaną zmianą i zawierać informację o charakterze i przedmiocie zmiany. W przypadku awarii technicznych systemu, awarie takie Wykonawca usunie bez zbędnej zwłoki, a w przypadku trwania awarii powyżej 2 godz. Wykonawca zapewni alternatywną formę obsługi Zamawiającego, m.in. w przypadku, gdy nastąpi awaria sieci komputerowej wykluczająca możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej, Wykonawca zapewni alternatywne realizowanie przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne Zamawiającego (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnej placówki bankowej Wykonawcy) lub w formie papierowej (wybór należy do Zamawiającego). W sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku awarii technicznej systemu bankowości elektronicznej poniesie udokumentowane straty, Wykonawca będzie zobowiązany do ich pokrycia, zaś jego odpowiedzialność w takim przypadku jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Wymagania techniczno-informatyczne systemu bankowości elektronicznej: Wykonawca zapewni, aby zainstalowany system bankowości elektronicznej spełniał następujące minimalne wymogi związane z bezpieczeństwem: zapewnienie jednoznacznej identyfikacji użytkownika w procesie logowania się do systemu (unikalność identyfikatorów i wymuszanie zmian haseł ), dodatkowe uwierzytelnianie użytkownika, np. za pomocą hasła i sprawdzanie poziomu jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych takich jak, np. zdefiniowanie, modyfikacja przelewu, wysłanie przelewu dowolnego, itp., Wykonawca oprócz dostarczenia odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewni również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system, jaki Wykonawca zamierza zaoferować, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej (akcesoria takie np. jak: token, karta, czytnik). Zamawiający szacuje liczbę osób korzystających z instrumentów bankowości elektronicznej na około 20. Wykonawca, w okresie trwania Umowy, zobowiązany jest do nieodpłatnej konserwacji ww. narzędzi, a w przypadkach tego wymagających - do ich nieodpłatnej naprawy bądź nieodpłatnej wymiany, w sposób niepowodujący przerw w pracy użytkowników. Wykonawca zapewni, aby w terminie nie późniejszym niż 7 dni od włączenia danej jednostki organizacyjnej, do systemu świadczenia usług przez Wykonawcę, możliwy był import przelewów elektronicznych przygotowywanych w aktualnie eksploatowanych systemach informatycznych przez daną jednostkę. W przypadku prowadzonego postępowania reklamacyjnego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania, ma obowiązek udostępnić w wersji elektronicznej dokument źródłowy, wprowadzony do systemu bankowego przez Kontrahenta, którego prowadzone postępowanie reklamacyjne dotyczy. W przypadku braku możliwości udostępnienia wskazanego dokumentu, Wykonawca w terminie 14 dni złoży pisemne wyjaśnienie w tej sprawie, wskazujące przyczyny braku takiej możliwości. g) Sporządzanie i dostarczanie dziennych wyciągów bankowych. Wykonawca bezpłatnie będzie sporządzał i dostarczał Zamawiającemu wyciągi bankowe w formie papierowej, wraz z załącznikami następnego dnia roboczego po dniu którego wyciąg dotyczy do godz. 12:00. Papierowe wyciągi bankowe dla Urzędu Miejskiego w Supraślu, Wykonawca dostarczy do siedziby Urzędu, ul. Piłsudskiego 58. W przypadku jednostek organizacyjnych Gminy Supraśl - na adres siedziby każdej z nich odrębnie. Załączniki dokumentów dołączonych do wyciągów powinny zawierać wszelkie informacje zawarte w dokumencie źródłowym, a w szczególności: nazwę i adres wpłacającego, kwotę wpłaty, tytuł wpłaty, datę wpływu na rachunek posiadacza. Zamawiający nie wyklucza możliwości drukowania wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej. 2) Stosowanie przez Wykonawcę negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej. 3) Zapewnienie obsługi kasowej w co najmniej dwóch punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Gminy Supraśl, poza Urzędem Miejskim w Supraślu. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rzecz Zamawiającego winny być realizowane bezpłatnie we wszystkich placówkach Wykonawcy (oddziałach, filiach, agencjach, punktach kasowych, itp.). Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie zainteresowanych poprzez umieszczenie informacji w tej sprawie w miejscu widocznym w swojej siedzibie (oddziale, fili, agencji, punkcie kasowym, itp.) lub poprzez udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie klientom. Wykonawca, w ramach obsługi bankowej Zamawiającego, na własny rachunek otworzy i będzie prowadził na terenie miasta Supraśl oraz jednej z miejscowości wchodzących w skład Gminy Supraśl, tj. Grabówka, Sobolewo lub Zaścianki, punkty kasowe do obsługi bankowej budżetu Gminy oraz budżetów gminnych jednostek organizacyjnych. Wykonawca dostosuje punkty kasowe do własnych potrzeb i wyposaży w niezbędne urządzenia techniczne, sprzęt, meble, zabezpieczenie wewnętrzne, itp. oraz zapewni obsługę kadrową punktów. W celu umożliwienia przyjmowania wpłat i wypłat dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych, Wykonawca wyposaży punkty kasowe w terminal POS i będzie go obsługiwał bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. Terminal POS powinien umożliwiać realizację transakcji opłacanych kartami płatniczymi wydanymi w Polsce, UE i poza UE, w tym także w technologii zbliżeniowej. Obsługa wpłat i wypłat za pośrednictwem terminalu POS będzie zwolniona z opłat i prowizji bankowych. Wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych kartami płatniczymi będą ponoszone przez Wykonawcę. W przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu musi znaleźć się informacja o dacie obciążenia rachunku karty płatniczej, tzn. data autoryzacji transakcji. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dokumentów z wykorzystaniem systemu kodów kreskowych, punkty kasowe powinny zostać wyposażone w czytniki kodów kreskowych o parametrach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość braku POS-ów do płatności konta w punktach kasowych, ze względu na posiadanie w tych punktach bankomatów z całodobowym dostępem do gotówki 4) Zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego. Wykonawca na rzecz Zamawiającego będzie bezpłatnie świadczył doradztwo w zakresie obsługi bankowej, bieżących kontaktów operacyjnych, wyjaśniania wszelkich niezgodności, itp. w godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca wyznaczy spośród swoich pracowników osoby, które będą doradcami dla Zamawiającego w wyżej wymienionym zakresie. Wykonawca przedłoży, Zamawiającemu, wykaz tych osób wraz z ich danymi kontaktowymi, w tym w szczególności z: numerem telefonu i adresem e-mail, najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Wykonawca ma obowiązek powiadamiać Zamawiającego o każdej zmianie personalnej wśród doradców i sposobie kontaktowania się z nimi. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany doradcy w przypadku, gdy ten nie będzie spełniał jego oczekiwań. Żądanie zmiany doradcy nie wymaga jakiegokolwiek uzasadnienia ze strony Zamawiającego. 5) Wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów (zestawień i raportów) w zakresie prowadzonej obsługi bankowej. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany bezpłatnie wystawiać zaświadczenia, opinie lub inne dokumenty (zestawienia i raporty) dotyczące prowadzonej obsługi bankowej. Zakres przedmiotowy przekazywanych dokumentów będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego w złożonym wniosku. Wydanie żądanego dokumentu nastąpi nie później niż w terminie do 3 dni od daty doręczenia żądania. 6) Informowanie Zamawiającego, telefonicznie a następnie potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail, o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania. 7) Lokowania wolnych środków pieniężnych, w tym na lokatach typu overnight. Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach. Zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (Rada Miejska w Supraślu), może upoważnić zarząd tej jednostki (Burmistrza Supraśla) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, do wykonywania bankowej obsługi budżetu. Upoważnienie dla Burmistrza w przedmiotowej sprawie corocznie znajduje się w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 8) Udzielenie (w każdym roku obowiązywania Umowy) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Supraśl do przewidywanej wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) uzależnionej od corocznej decyzji Rady Miejskiej w Supraślu. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Supraśl w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 2.000.000 zł. Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony będzie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Supraśl. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały budżetowej. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez żadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego związanych np. z uruchomieniem, obsługą, itp. Bezpłatna będzie także rezygnacja przez Zamawiającego z wykorzystania części lub całości kredytu w rachunku bieżącym. Jedynym kosztem dla Zamawiającego związanym z kredytem w rachunku bieżącym będzie oprocentowanie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu oparte na sumie zmiennej stawki WIBOR O/N i stałej w całym okresie obowiązywania Umowy marży bankowej Wykonawcy, podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą. W przypadku braku notowania w dniu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, do obliczenia wysokości odsetek przyjmuje się stawkę WIBOR O/N z ostatniego notowania poprzedzającego ten dzień. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący budżetu Gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok liczy 365 dni. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne miesięcznie do 10-go dnia miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym odsetki będą płatne najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w ciężar rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający dokona całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym wraz z odsetkami nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia Umowy. W przypadku ewentualnego wystąpienia odsetek przeterminowanych od kredytu w rachunku bieżącym, ich oprocentowanie ustala się w wysokości odsetek ustawowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBID O/N stawką WIBID 1 M wg notowań ogłaszanych w szczególności w internetowych serwisach informacyjnych lub prasie. Rozdział 2. Warunki wymagane od Wykonawców. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący bankami w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 2. Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia i prowadzenia na terenie Gminy Supraśl co najmniej dwóch punktów kasowych do obsługi bankowej budżetu Gminy oraz obsługi gminnych jednostek organizacyjnych. Pożądany dla Zamawiającego termin uruchomienia punktów kasowych to 01 kwietnia 2015 r., jednakże nie później niż do 01 maja 2015 r. 3. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej do dnia 20 marca 2015 r. powiadomić Zamawiającego o numerach rachunków bankowych. 4. Wykonawca zobowiązuje się otworzyć i uruchomić rachunki bankowe Zamawiającego z dniem 01 kwietnia 2015 r. 5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu korzystanie z wszystkich funkcji systemu bankowości elektronicznej od dnia 01 kwietnia 2015 r. 6. Wykonawca zobowiązuje się ustalić miesięczną opłatę ryczałtową brutto, stałą i nie podlegającą waloryzacji w całym okresie obowiązywania Umowy, w którą wkalkuluje wszystkie koszty świadczenia usług bankowych na rzecz Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji, poza oprocentowaniem kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w Części I. Rozdział 1. pkt 8 SIWZ. 7. Wykonawca, w zakresie usług bankowych nieobjętych wymaganiami SIWZ, zobowiązuje się stosować stawki opłat i prowizji nie wyższe niż w ofercie publicznej Wykonawcy oraz stawki oprocentowania lokat nie niższe niż w ofercie publicznej Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Supraśl, oprocentowanego w oparciu o sumę zmiennej stawki WIBOR O/N i marży bankowej Wykonawcy, stałej w całym okresie obowiązywania Umowy, na warunkach określonych w SIWZ i złożonej Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBOR O/N stawką WIBOR 1M, przyjmowaną z ostatniego dnia roboczego miesiąca ze strony www.reuters.pl 9. Wykonawca zobowiązuje się stosować do oprocentowania środków na rachunkach bankowych Zamawiającego iloczyn zmiennej stawki WIBID O/N i współczynnika Wykonawcy, stałego w całym okresie obowiązywania Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stawki WIBID O/N stawką WIBID 1 M wg notowań ogłaszanych w szczególności w internetowych serwisach informacyjnych lub prasie. 10. Wykonawca wyraża zgodę na negocjowanie stawek oprocentowania przy lokowaniu nadwyżek środków, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach. 11. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ustalonej opłaty ryczałtowej, do objęcia obsługą bankową na warunkach wynikających z rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i podpisanej Umowy, innych jednostek utworzonych w trakcie obowiązywania Umowy, których nie wymieniono w załączniku nr 1 do SIWZ poprzez dopisanie ich do wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Supraśl
 4. Udzielenie kredytu w kwocie 200 000 zł. dla Gminy Krynki w 2014 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Krynkach, Krynki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 200 000,00 PLN słownie: dwieście tysięcy złotych dla Gminy Krynki w 2014 roku przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planowanego na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - uruchomienie kredytu: z chwilą podpisania umowy - 200 000,00 PLN słownie: dwieście tysięcy złotych. Spłata kredytu w następujących terminach i ratach: 31.03.2017 r. kwota 100 000,00 PLN 30.06.2017 r. kwota 100 000,00 PLN - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M, - Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu, - spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu płacone kwartalnie w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, - Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
 5. Obsługa bankowa budżetu Gminy Gródek oraz gminnych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Wójt Gminy Gródek, Gródek
  1. Przedmiotem zamówienia jest: bankowa obsługa budżetu Gminy Gródek oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na następujących warunkach: 1) Otwarcie, prowadzenie i bankową obsługę rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, w tym obsługę elektroniczną, gminnych jednostek organizacyjnych tj.: a) Budżet Gminy i Urząd Gminy Gródek, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, c) Przedszkole Samorządowe w Gródku, d) Gminne Centrum Kultury w Gródku, e) Biblioteka Publiczna w Gródku; 2) Prowadzenie subkont w ramach danego rachunku bankowego. 3) Otwieranie rachunków pomocniczych na tych samych warunkach w okresie trwania umowy dla jednostek wymienionych w punkcie 1. 4) Realizacja poleceń przelewów w drodze elektronicznej przez jednostki wymienione w punkcie 1 na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy bez pobierania opłat i prowizji. 5) Przyjmowanie wszystkich wpłat gotówkowych na rachunki jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji. 6) Dokonywanie wszystkich wypłat gotówkowych z rachunków jednostek wymienionych w punkcie 1 bez pobierania opłat i prowizji. 7) Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy jednostkom wymienionym w punkcie 1. 8) Wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich. 9) Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym Gminy Gródek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł.: a) zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamieszczenia na wekslu In blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy. Kontrasygnata Skarbnika zostanie dokonana na umowie podpisanej z Bankiem, do której załącznikami są weksel wraz z deklaracją wekslową, b) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, c) oprocentowanie kredytu ustalone będzie w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1 M oraz określoną stałą marżę banku, d) wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, e) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez żadnych opłat i prowizji, f) Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn.zm.). 10) Prowadzenie punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Gródek lub uruchomienie go nie później niż do 31 stycznia 2014 roku. 11) Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku podstawowego na lokaty krótkoterminowe typu overnight, kapitalizacja odsetek po każdorazowym rozwiązaniu lokaty. 12) Zapewnienie możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji o stanie rachunków oraz stałą obserwację obrotów i stanu środków na poszczególnych własnych rachunkach bankowych. 13) Udostępnienie usługi elektronicznej bankowości internetowej z możliwością dokonywania operacji bankowych z siedzib jednostek wymienionych w punkcie 1, spełniającej wymogi: a) 24 godz. dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego, b) autoryzacja transakcji opierać się będzie o identyfikatory i hasła dla użytkowników imiennych; Bank zaopatrzy zamawiającego w czytniki i karty niezbędne do obsługi systemu, c) system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, d) w przypadku awarii systemu Bank bez żadnych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia w formie papierowej, e) korzystanie z międzybankowego systemu przelewów środków pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego, f) możliwość definiowania stałych odbiorców, g) przesyłanie wielu przelewów w formie paczki, h) możliwość tworzenia systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, który umożliwi identyfikacje danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku, i) płatności dokonywane przez kontrahenta będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego, j) z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, a obecny system księgowy Gminy Gródek to INFO-SYSTEM Firmy Roman i Tadeusz Groszek s.j., k) za świadczone usługi w zakresie wirtualnych rachunków kontrahenckich nie będą pobierane opłaty. 15) Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej. 16) Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach ustalone jest w oparciu o zmienną stopę procentową WIBID 1M, powiększoną o stałą marżę Banku; kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych. 17) Szybkość realizacji poszczególnych dyspozycji (rozliczeń) składanych przez zamawiającego oraz godziny obsługi bankowej - obsługa bankowa w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, realizacja dyspozycji maksymalnie w ciągu jednej godziny. 18) Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. 19) Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku płatnym na żądanie, od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia. 20) Bank zobowiąże się do otwierania rachunków pomocniczych na tych samych warunkach w okresie trwania umowy dla wszystkich jednostek wymienionych w punkcie 1. 21) Zerowanie rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu. 22) Wydawanie blankietów czekowych, zaświadczeń, oświadczeń i opinii na każde żądanie posiadacza rachunku. 23) Aneksowanie umów bez opłat i prowizji. 24) Dostarczanie zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczenie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów i zabezpieczeń wykonania umowy) bez opłat i prowizji, takich jak np. kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z Banku z załączonym wyliczeniem itp. 25) Budżet Gminy Gródek na rok 2013 stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 26) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi
 6. Znak sprawy: SPZOZ KREDYT / 2013
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokółka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenie kredytu bankowego w rachunku kredytowym w wysokości 550 000,00zł z przeznaczeniem na obsługę bieżących zobowiązań finansowych Zamawiającego
 7. Znak sprawy: SPZOZ BANK / 2012.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokółka
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia i obsługa rachunków bankowych Zamawiającego wraz z udzieleniem i obsługą kredytu bankowego w rachunku bieżącym w wysokości 800000,00zł na obsługę bieżących zobowiązań Zamawiającego. 2. CPV - Usługi bankowe i inwestycyjne 66100000-1, Usługi udzielania kredytu CPV - 66113000-5. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 do SIWZ
 8. SPZOZ KREDYT / 2011
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokółka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia obrotowego kredytu bankowego w wysokości 1000000,00zł na okres 36 miesięcy zgodnie z dodatkiem nr 2 do SIWZ
 9. Obsługa bankowa budżetu Gminy Supraśl i jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Supraśl, Supraśl
  Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi bankowe polegające na obsłudze bankowej Gminy Supraśl. Usługi udzielania kredytu.
  W skład zamówienia wchodzi kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Supraśl i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, objętych budżetem miasta w zakresie: 1) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego budżetu Gminy Supraśl,
  2)otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, 3)otwarcia i prowadzenia rachunków funduszy celowych, 4)otwarcia i prowadzenia rachunku funduszu świadczeń socjalnych, 5)rachunków bieżących i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych objętych budżetem:
  1. Zespół Szkół w Sobolewie, 15-509 Białystok Sobolewo ul.Podlaska 8; 7418-078
  2.Zespół Szkół Sportowych, 16-030 Supraśl ul.Piłsudskiego, 7183-016
  3.Zespół Szkolno-Przedszkolny, 16-030 Supraśl Ogrodniczki, ul.Zagórna 7, 7183-147
  4.Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 16-030 Supraśl ul.Piłsudskiego 1A
  7183-623, 5. Centrum Kultury i Rekreacji, 16-030 Supraśl ul.Cieliczańska 1
  7183-510, 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 16-030 Supraśl ul.Piłsudskiego 58
  7183-533, 7. Komunalny Zakład Budżetowy, 16-030 Supraśl ul.Zielona 5, 7183-553
  6)prowadzenia subkont w ramach danego rachunku bankowego,
  7)rachunki nieoprocentowane są zwolnione z opłat za prowadzenie,
  8)realizowania przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych), 9)dokonywania przelewów w obrębie banku bez opłat,
  10)udostępnienia międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków ELIXIR, 11)lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych typu lokaty overnight i inne, 12)automatycznego przenoszenia nadwyżki środków pozostających na koniec dnia z rachunków bankowych na rachunki lokat jednodniowych, 13)zapewnienia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto System musi umożliwiać w szczególności:
  a)uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz rachunkach pomocniczych,
  b)składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych,
  c)składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku,
  d)dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Supraślu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez System,
  e)w przypadku awarii systemu bank zobowiązuje się do przyjmowania zleceń w wersji papierowej (w siedzibie banku) lub telefonicznej bez dodatkowej opłaty,
  f)przesyłanie lub udostępnianie wyciągów do odbioru najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu operacji, wyciągi będą zawierały nazwy rachunków (obok numeru rachunku, którego dotyczy wyciąg) oraz komplet dokumentów źródłowych będących podstawą zapisów w wyciągach bankowych,
  Ponadto, Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/ akcesoria bankowe. Bank zobowiązany jest także zapewnić nieodpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi Systemu Szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w ich siedzibach.
  14)doradztwa finansowego w zakresie lokowania wolnych środków, opracowywania projektów inwestycyjnych oraz wniosków w zakresie pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji,
  15)świadczenia innych usług bankowych (konwój gotówki w dniu wypłaty wynagrodzeń, telefoniczne informowanie o stanie konta, przechowywanie depozytów, wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,),
  16)nieodpłatne przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetu gminy Supraśl. Wpłaty dokonywane są m.in. z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat adiacenckich, czynszów itp.
  17)uruchomienie całodobowego bankomatu na terenie miasta Supraśl.
  18)udzielenie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym gminy Supraśl:
  a)Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy;
  b)kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej (uchwały budżetowej); każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
  c)w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 2 mln zł; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miejską w Supraślu w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy,
  d)kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt;
  e)przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy- ostatniego dnia obowiązywania umowy;
  f)pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;
  g)oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1 M przemnożoną przez zaoferowany przez Bank współczynnik (z oferty);
  h)odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne w miesięcznych okresach obrachunkowych i pobierane w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzez potracenie z rachunku bieżącego, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek;
  i)do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni;
  19)nieodpłatne świadczenie usług nie wymienionych w rozdz. I pkt. 1-11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia objętych przedmiotem zamówienia tj:
  a)wydawanie książeczek czekowych do rachunków bankowych (Urząd Miejski miesięcznie wykorzystuje średnio około 20 książeczek czekowych, a pozostałe 7 jednostek objętych zamówieniem - od kilku do kilkunastu miesięcznie książeczek czekowych),
  b)realizacja przelewów zagranicznych (średniorocznie w ilości około 7 sztuk),
  c)wydawanie opinii bankowych (średniorocznie - około 5 sztuk),
  d)potwierdzanie autentyczności podpisów zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku ( kilkakrotnie w ciągu roku),
  e)korzystanie ze skrytki depozytowej w banku,
  f)telefoniczne informowanie o stanie rachunku bankowego,
  g)wydawanie wyciągów z rachunków bankowych w formie papierowej wraz z załącznikami.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 260 000 zł
  Zamawiający: Burmistrz Michałowa, Michałowo
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 260 000 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowo
 11. Świadczenie usługi sprzedaży kart postojowych Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Białegostoku
  Zamawiający: Miasto Białystok, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dystrybucji kart postojowych na terenie Strefy Płatnego Parkowania Miasta Białegostoku.

  2. Zakres prac:
  1) Zamawiający sprzedaje, a Wykonawca przyjmuje do odsprzedaży karty postojowe jednorazowe.
  2) Punkt sprzedaży kart postojowych mieści się w Białymstoku (należy wskazań adres).
  3) Wykonawca lub pełnomocnik Wykonawcy pobiera karty postojowe na podstawie złożonego
  4) zapotrzebowania w Biurze Kontroli i Strefy Płatnego Parkowania.
  5) Zamawiający wystawia Wykonawcy fakturę VAT z uwzględnieniem upustu w cenie przeznaczonych do sprzedaży kart postojowych w wysokości 12% ich wartości - przy jednorazowym zakupie powyżej 1.000 szt. (jeden tysiąc) lub 9%- przy jednorazowym zakupie poniżej 1.000 szt. (jeden tysiąc) ich wartości. Cena detaliczna kart wynosi :
  6) - karty półgodzinne - 0,60 zł
  7) - karty godzinne - 1,20 zł
  8) Karty postojowe są sprzedawane w bloczkach po 100 szt. (słownie: sto sztuk).
  9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny kart postojowych, w czasie obowiązywania umowy.
  10) Wykonawca sprzedaje karty postojowe w Punkcie sprzedaży wskazanym w pkt.2 umowy, w imieniu Zamawiającego.
 12. Udzielenie i obsługa kredytu: - długoterminowego w wysokości 530. 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tykocin w 2009 roku
  Zamawiający: Burmistrz Tykocina reprezentujący Gminę Tykocin, Tykocin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 530.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tykocin w roku 2009
  Kod CPV 66 11 30 00-5

  1. Kredyt długoterminowy w wysokości 530.000 zł.
  2. Okres kredytowania - do 30 czerwca 2010 r.
  3. Uruchomienie kredytu jednorazowo 7.12. 2009 r.
  4. Spłata odsetek na koniec kwartału (grudzień, marzec, czerwiec).
  5. Oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M + marża banku (WIBOR z dnia 09.11.2009r).
  6. Brak prowizji od uruchomienia kredytu.
  7. Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  8. Symulacja kosztu kredytu za okres kredytowania w złotych.
  9. Zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez opłaty dodatkowej prowizji.
 13. SPZOZ BANK / 2009
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokółka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia i obsługa rachunków bankowych Zamawiającego wraz z udzieleniem i obsługą kredytu bankowego w rachunku bieżącym w wysokości 800000,00zł

Inne osoby dla Malinowski (1000 osób):