Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Krzysztof

w KRS

Krzysztof Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Ciechanów (Mazowieckie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarosz Maria, Jarosz Wojciech, Kępczyński Arkadiusz, Kuchalski Henryk Yk, Malinowski Robert, Mikołajczak Zbigniew Krzysztof, Niesłuchowski Zygmunt

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pełka Jerzy Ignacy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Elektro-tech Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000682565
 2. Elpromont Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Sp. Z O.O., Ciechanów − KRS 0000656372
 3. Elpromont Sp. Z O.O., Ciechanów − KRS 0000099909
 4. Łydynia Park Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000656287
 5. Mikołajczak Sitkiewicz Sp. J., Ciechanów − KRS 0000253388
 6. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. Z O.O., Ciechanów − KRS 0000076983

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Lilium, Ciechanów − KRS 0000522994
 2. Klimor Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000038417
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Zamek, Ciechanów − KRS 0000182543

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego: część I: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem, część II: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie
  Zamawiający: Gmina Strzegowo, Strzegowo
  Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego: część 1: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” część 2: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie realizowaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
 2. usługi wykonywania nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji budowlanej realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk”
  Zamawiający: Gmina Pułtusk, Pułtusk
  Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywania nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji budowlanej realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk” oraz zaopiniowania, przewidzianej do opracowania przez Wykonawcę głównego zamówienia realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej.
 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26” (znak sprawy: 23/ZP/17).
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie z ramienia Zamawiającego funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, podczas realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej
  26”, w zakresie: 1)Ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi. 2)Przygotowania i ocieplania ścian zewnętrznych fundamentów i piwnic budynku. 3)Wykonania elewacji budynku szkoły, sali gimnastycznej wraz z kolorystyką. 4)Ocieplenia stropodachu budynku szkoły wraz z remontem dachu. 5)Wymiany obróbek blacharskich, remont kominów wentylacyjnych. 6)Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 7)Zagospodarowania terenu, w tym m.in. remontu terenu utwardzonego o charakterze odtworzeniowym. 8)Wymiany bramy wjazdowej od ul. Miłej. 9)Wykonania drobnych form architektonicznych: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. 10)Wykonania opaski wokół budynku. 11)Wymiany instalacji centralnego ogrzewania. 12)Wymiany instalacji wodociągowej. 13)Modernizacji węzła cieplnego. 14Wykonania drenażu opaskowego. 15)Wymiany elementów oświetlenia i monitoringu na elewacji oraz oprzyrządowania istniejącego monitoringu. 16)Wymiany instalacji odgromowej wraz z uziomami. 2. W ramach obowiązków Wykonawca zobowiązany będzie do: 1)Reprezentowania Zamawiającego na placu budowy. 2)Kontroli zgodności realizacji wykonywanych prac budowlanych z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3)Kontrolowania i egzekwowania od wykonawcy robót: prowadzenia robót zgodnie z zasadami BHP, przepisami o ochronie środowiska, utrzymania porządku na
  budowie oraz ochrony mienia. 4)Weryfikowania i opiniowania wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu realizacji robót budowlanych i technologii oraz przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji powyższych zmian, po uzgodnieniu ich z nadzorem autorskim. 5)Rozliczenia (poświadczenie)
  nadzorów autorskich. 6)Sprawdzanie i potwierdzanie obmiarów i wartości wykonanych robót, w tym odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia do odbioru. Uczestniczenie w próbach technicznych sieci, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz udział w czynnościach odbiorów
  częściowych i odbioru końcowego łącznie ze spisywaniem protokołów, wraz ze sporządzeniem dokumentacji zdjęciowej 7)Kontrolowania rozliczeń budowy w zakresie finansowym i rzeczowym, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i merytorycznym, przekazywanie Zamawiającemu sprawdzonych faktur w terminie 3 dni
  od daty otrzymania dokumentów, 8)Sporządzenia protokołów konieczności (z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych. Weryfikacja przedmiarów i kosztorysów składanych przez Wykonawcę w/w robót. Podstawą do wykonywania robót zamiennych i dodatkowych będzie pisemna zgoda Zamawiającego 9)Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziałem wykonawcy robót budowlanych, projektanta, Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z dokonanych ustaleń i kontrolowanie ich realizacji. 10)Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych urządzeń i wyrobów, kontrolowanie wyników badań laboratoryjnych, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 11)Potwierdzania zasadności zgłoszenia wykonawcy robót budowlanych gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego wpisem, do dziennika budowy. 12) Uczestniczenia w odbiorach przeprowadzanych przez odpowiednie służby. 13)Sprawdzenia dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót
  budowlanych oraz potwierdzenie podpisem. 14)Uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w przeglądach technicznych oraz przeglądach gwarancyjnych. 15)Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu, spowodowane brakiem należytej staranności w realizacji powierzonych czynności, szczególnie w zakresie ochrony danych osobowych, z którymi zapozna się w trakcie realizowania przedmiotu niniejszej umowy. 3.Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić nadzór nad robotami budowlanymi, których szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku XLV L.O. im. Romualda Traugutta w Warszawie przy ul. Miłej 26, opracowana przez MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga Al. Tysiąclecia 151/62, 03-740 Warszawa. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: 1)Projekt budowlano-wykonawczy – branża architektoniczno-konstrukcyjna. 2)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna - projekt sieci zewnętrznych. 3)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna - projekt wymiany instalacji wodociągowej. 4)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna - projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania. 5)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna – węzeł cieplny. 6)Projekt budowlano-wykonawczy –branża elektryczna – projekt węzła cieplnego. 7)Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna. 8)Projekt budowlano-wykonawczy – branża budowlana – STWiORB. 9)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna - projekt wymiany instalacji wodociągowej – STWiORB. 10)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna -projekt sieci zewnętrznych – STWiORB. 11)Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna – STWiORB.12)Tabele równoważności. W/w dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro pn. Wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych
  Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26” (znak sprawy 74/ZP/16), pod linkiem: http://www.wola.waw.pl/page/2592,zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro.html?status_id=2&offset=10&id=1308. Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapoznał się z w/w dokumentacją projektową oraz terenem wykonania przyszłych robót budowlanych. 4. Charakterystyka obiektu: Zespół
  budynków wybudowany w latach 60 XX wieku, składający się z kilku skrzydeł o różnej funkcji i liczbie kondygnacji od 1 do 3, częściowo podpiwniczony. Budynki wykonano w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej ze stropami z płyt kanałowych. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany piwnic z cegły ceramicznej. Budynek jest wyposażony w instalacje wody ciepłej i zimnej, kanalizację, instalację elektryczną oraz elektryczną. Dach budynku pokryty papą. Powierzchnia użytkowa 3.270,8 m2. Kubatura 15.428,0 m 3. 5.Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 65.607,18 zł. 6.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz sposób
  świadczenia usług zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 4. Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych.
  Zamawiający: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
  Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych ma na celu udzielenie Zamawiającemu wsparcia technicznego i zapewnienia kompletnej oraz profesjonalnej, wielobranżowej obsługi podczas realizacji zadań inwestycyjno- remontowych.
 5. usługa wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach niżej wyspecyfikowanych zadań: 1.1. Modernizacja Oddziału Dziecięcego, 1.2. Modernizacja Oddziału Chirurgii Dziecięcej, 1.3. Modernizacja Oddziału Laryngologicznego, 1.4. Modernizacja Zakładu Bakteriologii, 1.5. Adaptacja pomieszczeń parteru budynku pulmonologicznego SSzW w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, w celu przeniesienia Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego. 1.6. Modernizacja Oddziału Onkologiczno – Hematologicznego, z pracownią leków cytostatycznych – II piętro.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
  usługa wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach niżej wyspecyfikowanych zadań:
  1.1. Modernizacja Oddziału Dziecięcego,
  1.2. Modernizacja Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
  1.3. Modernizacja Oddziału Laryngologicznego,
  1.4. Modernizacja Zakładu Bakteriologii,
  1.5. Adaptacja pomieszczeń parteru budynku pulmonologicznego SSzW w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, w celu przeniesienia Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego.
  1.6. Modernizacja Oddziału Onkologiczno – Hematologicznego, z pracownią leków cytostatycznych – II piętro.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji pn. Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Sońsk
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na przebudowie instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku internatu należącego do Zamawiającego. Planowany zakres prac budowlanych do wykonania w 2016 roku obejmuje: demontaż i wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, demontaż starego i wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z przyłączami do kolektora kanalizacji ściekowej, wywiezienie z placu zdemontowanych rur ceramicznych i elementów żeliwynych na składowisko odpadów. Wewnątrz internatu będą prowadzone roboty remontowe w branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wraz z branżowym osprzętem i wyposażeniem. Obejmują one wydzielenie aneksów łazienkowych w pokojach mieszkalnych, wykonanie w nich przyłączy wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych oraz c.o. wraz z osprzętem i wyposażeniem. Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia do łazienek. Położenie glazury w łazienkach i na korytarzach, wykonanie prac budowlanych czyli tynkowania i malowania w łazienkach, pokojach i korytarzach internatu. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 7. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy o roboty budowlane polegających na budowie szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i infrastrukturą sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych służących do obsługi planowanej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej.
  Zamawiający: Gmina Łomianki, Łomianki
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy o roboty budowlane, w dalszej części opisu zwanej Kontraktem, obejmującej Budowę szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i infrastruktura sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych służących do obsługi planowanej inwestycji w ramach zadani inwestycyjnego pn: Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: roboty ziemne, wykonanie fundamentów, wykonanie ścian parteru, I piętra, II piętra oraz stropów, montaż zbrojenia, wykonanie dachów wykonanie wykończeń - ścianki działowe, ślusarka okienna i drzwiowa, stolarka drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne, podkłady i posadzki, malowanie, roboty ślusarsko - kowalskie wykonanie elewacji, wykonanie zjazdów i miejsc parkingowych, wykonanie ciągów pieszych, realizacja boiska wielofunkcyjnego, wyposażenie boiska, wykonanie elementów zagospodarowania terenu: ogrodzenia i małej architektury oraz zieleni, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja hydrantowa, instalowanie wentylacji, roboty instalacyjne gazowe wewnętrzne (kotłownia, kuchnia), roboty instalacyjne c.o oraz zasilania nagrzewnic, roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne, roboty instalacyjne oddymiania, roboty instalacyjne monitoringu wizyjnego, roboty instalacyjne systemu nagłaśniania sali sportowej, roboty instalacyjne teleinformatyczne i teletechniczne wykonanie kotłowni gazowej, montaż instalacji solarnej, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (montaż skrzynek rozsączajacych, kanalizacja podposadzkowa, kanalizacja wewnątrz budynku) wykonanie przyłącza gazowego (układ detekcji gazu). Lokalizacja przedsięwzięcia Budowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i infrastrukturą sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budową miejsc parkingowych w całości realizowana będzie na obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego w powiecie warszawskim zachodnim, gmina Łomianki, miasto Łomianki, ul. Partyzantów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ 7- 8. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: nadzór nad robotami budowlanymi i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
 8. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Część 1 - przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11 w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą, Część 2 - przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola przy ul. Zdrowej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędna infrastrukturą
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją:
  Część 1 - przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11 w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą,
  Część 2 - przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola przy ul. Zdrowej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędna infrastrukturą.

Inne osoby dla Malinowski Krzysztof (71 osób):