Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Maciej Adam

w KRS

Maciej Adam Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maciej
Drugie imię:Adam
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Malinowska Elżbieta, Malinowski Bogdan Zdzisław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gródecka Malinowska Magdalena Jadwiga, Malinowska Elżbieta, Malinowski Bogdan Zdzisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gródecka Malinowska Magdalena Jadwiga, Hołod Mateusz Szymon, Malinowski Bogdan Zdzisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alta Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000553141
 2. Altaplan Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000259498
 3. Modular Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000197433
 4. Terra Tempus Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000451928

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Teco Baseny Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000062979

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - etap VI.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wleń, Wleń
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji załączonej do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy(ów). Wskazane w dokumentach znaki towarowe stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia - mogą być zastosowane, lecz nie stanowi to obowiązku. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: minimum 60 miesięcy na przedmiot zamówienia, za wyjątkiem urządzeń, dla których wymaga się gwarancji - zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta zastosowanych urządzeń. Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca obowiązany jest dochować najwyższej staranności w zakresie wyceny przedmiotu zamówienia, z uwagi w szczególności na profesjonalny charakter prowadzonej działalności. Przedmiot zamówienia wykonać należy z uwzględnieniem założeń określonych w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). Zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem szczegółowego zapoznania z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia - z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe (nie dopuszcza się zamówień uzupełniających ani dodatkowych)
 2. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy
  Zamawiający: Gmina Walim, Walim
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - budynek bramny - stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy. Zakres robót objętych zamówieniem: - zabezpieczenia zagrożonej osunięciem skarpy, zabezpieczenie skarpy nowym murem oporowym, estetyzacja zewnętrznych powierzchni muru oporowego - utwardzenie i profilowanie nawierzchni tarasu wewnętrznego przy budynku bramnym z instalacją odwodnieniową - izolacja przeciwwilgociowa murów budynku bramnego, - wymiana stolarki okiennej budynku bramnego na stylizowaną historycznie - konserwacja i wzmocnienie połączenia z murem kamiennego portalu bramy wejściowej budynku bramnego - wykonanie wykopów liniowych i obiektowych wraz z umocnieniem ścian wykopów i zasypką - wyrównanie plantowanie dna wykopu wraz z wykonaniem posypki z piasku - montaż kanalizacji deszczowej z rur PVC - montaż studni rewizyjnych z tworzywa PP - montaż studni chłonnej z kręgów betonowych - wykonanie zbiornika retencyjnego ze skrzynek rozsączających - montaż odwodnienia liniowego - montaż osadników deszczowych podrynnowych bez syfonu - wykonanie drenażu opaskowego z rur PVC. Zamawiający informuje, że teren na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia jest trudno dostępny - Zamek Grodno znajduje się na skale na poziomie +445,0 m. n. p. m. Różnica poziomów pomiędzy zjazdem z drogi powiatowej a zamkiem wynosi 66 m. Droga jest w zarządzie Lasów Państwowych i należy uzyskać zgodę na wykorzystanie drogi w celach transportowych. Szerokość drogi to ok. 3,0 m., nawierzchnia gruntowa utwardzona kamieniem miejscowym. Wykonawca dokona zabezpieczenia oraz oznakowania terenu budowy przed dostępem osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 6 Wzór umowy - zał. nr 7 Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 Decyzja RDOŚ z dn. 02.04.2014 r. UWAGA: Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowywania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań, określonym w pkt VII niniejszej SIWZ
 3. Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja prac
  Zamawiający: Gmina Stoszowice, Stoszowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są: roboty budowlane dla zadania, pn. Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja prac. Orientacyjny zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: 1. Roboty przygotowawcze - montaż rusztowań na stoku (przyczółku wiaduktu) o wysokości zmiennej od 5,0m do 21,0m, szerokości 2 x 4,0m + 3,5m i długości 28,8m (835 m2) 2.Wytrasowanie położenia otworów. (139 szt.) 3.Wiercenie otworów o długości 3,36 m (na przestrzał) w łuku Nr 3 pod ściągi sprężające (20 szt.) 4.Wiercenie otworów o długości (głębokości) 3,25m - naprzemiennie z obu stron, w łuku Nr 3 (79 szt.) 5. Wiercenie otworów o długości (głębokości) 3,16m - naprzemiennie z obu stron, w ścianach i łukach sklepień otworów odciążających (40 szt.) 6. Wykucie gniazd o głębokości 2/3 cegły dla osadzenia blach oporowych śrub napinających: ściągów i kotew wklejanych (159 szt.) 7. Zamurowanie gniazd z osadzonymi głowicami ściągów i kotew wklejanych (159 szt.) 8. Wykucie pasm sklepienia (podniebienia łuku) oraz części ścian w pachwinach łuku nr 3 i otworów odciążających o głębokości 1/2 cegły w obrębie znacznych spękań i szczelin (185,0 m2) 9. Uzupełnienie - licowanie ubytków sklepienia (podniebienia łuku) oraz części ścian w pachwinach łuku nr 3 i otworów odciążających (185,0 m2). Warunki techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie wymiarów obejmujące ww. pkt (od 1 do 9) należy traktować jako minimalne, natomiast właściwe parametry dostosowane zostaną do warunków zastanych w terenie. Roboty budowlane jak wyżej realizowane będą na terenie dz. nr 489, Gmina Stoszowice Obręb Srebrna Góra. W przypadku nie uzyskania przez Gminę Stoszowice akceptacji dofinansowania dla przedmiotowego zadania ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków, zamówienie nie będzie realizowane.
 4. WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKOWEJ FONTANNIE Z 1908 r. W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Gryfów Śląski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej fontanny, których zakres obejmuje: - wykonanie inwentaryzacji, dokumentacji zdjęciowej i pisemnej stanu istniejącego - demontaż fontanny i transport do pracowni konserwatorskiej - wykonanie specjalistycznych prac restauratorskich i konserwatorskich - montaż fontanny na płycie rynku wraz z pracami towarzyszącymi - wykonanie dokumentacji powykonawczej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - dokumentacja projektowa - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - program prac konserwatorskich.
 5. Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego we Wleniu
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wleń, Wleń
  Zadanie 1 - wymiana pokrycia dachowego na budynku ratusza miejskiego zlokalizowanego na działce nr 100 w ob. nr 2 miasta Wleń polegający na: - wymiana pokrycia dachowego na dachu stromym (dachówka i gąsior ceramiczny płaski angobowany w kolorze łupka), - wymiana poszycia dachowego na dachu stromym (membrana dachowa, łaty, kontrłaty, deska okapowa), - montaż dodatków i akcesoriów dachowych (dachówka szczytowa, kominek wentylacyjny, gąsior początkowy, łącznik gąsiorów, drabinka śniegowa, taśma wentylacyjna okapu, taśma wentylacyjna pod gąsiory, wyłaz dachowy), - montaż oraz wymiana instalacji odwadniającej połać dachu stromego (rura żeliwna z czyszczakiem, - elementy z blachy miedzianej: rynna dachowa, rura spustowa, denko rynny dachowej, narożnik zewnętrzny rynny dachowej, lej spustowy, zbiorniczek rynny dachowej kolanko rury spustowej), - wymiana instalacji odgromowej na dachu stromym (elementy z blachy ocynkowanej: pręty, wsporniki ścienne, wsporniki dachowe, złącza), - montaż oraz wymiana obróbek blacharskich na dachu stromym (blacha miedziana), - demontaż anteny nadawczo - odbiorczej na dachu stromym, - uszczelnienie i uzupełnienie blachy miedzianej na wieży, - wyprowadzenie i ocieplenie przewodów wentylacyjnych pod dachem, - wymiana pokrycia dachowego na dachu płaskim (papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS), - częściowa wymiana poszycia dachowego na dachu płaskim (deski sosnowe) - montaż instalacji odwadniającej połać dachu płaskiego (elementy z blachy miedzianej: rynna dachowa, rura spustowa, denko rynny dachowej, narożnik zewnętrzny rynny dachowej, lej spustowy, kolanko rury spustowej, wylewka rury spustowej), - wymiana instalacji odgromowej na dachu płaskim (elementy z blachy ocynkowanej: pręty, wsporniki ścienne, wsporniki dachowe, złącza), - montaż wyłazu dachowego (właz dachowy z poliwęglanu), - montaż kominów odpowietrzających kanalizację sanitarną, - docieplenie dachu płaskiego (płyty zakładkowe z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 jednostronnie laminowane papą na osnowie z welonu szklanego), - montaż oraz wymiana obróbek blacharskich na dachu płaskim (blacha miedziana), - wymiana obróbki blacharskiej na gzymsie między kondygnacyjnym (blacha miedziana), - wywóz gruzu i utylizacja papy, - montaż i demontaż rusztowań Szczegółowy przedmiot zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót i STWIOR stanowiący załącznik do SIWZ - zadanie 2 Zdemontowaną dachówkę należy ze sztaplować na palety euro i przewieść na wskazane miejsce do 1 km przez zamawiającego. Zadanie 2 - przebudowa i remont ratusza miejskiego zlokalizowanego na działce nr 100 w ob. nr 2 miasta Wleń polegający na: - wymianie zewnętrznych okładzin tynkarskich w systemie tynków renowacyjnych do poziomu stropu nad parterem wraz z wykonaniem powłoki malarskiej, - naprawie zewnętrznych okładzin tynkarskich w systemie tynków tradycyjnych powyżej poziomu stropu nad parterem wraz z wykonaniem powłoki malarskiej - montażu obróbek blacharskich gzymsów, - renowacji opaski wokół stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe), - wykonanie zewnętrznych parapetów podokiennych - wymianie stolarki okiennej - renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe) - przebudowie schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych, - wykonaniu opaski żwirowej wokół budynku - wymianie stolarki okiennej na poziomie parteru, Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej i STWIOR która stanowi załącznik do SIWZ dla zadania 1 Zdemontowany materiał okna, rynny, kraty należą do zamawiającego..
 6. Remont elewacji zewnętrznej północnej ściany pałacu Zaborze.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Zabór
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji zewnętrznej północnej ściany pałacu przy wejściu z przedniego mostu oraz wewnętrznej elewacji południowej pałacu od strony dziedzińca. Projekt obejmuje następujące roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku: - przemurowanie fragmentów górnej zewnętrznej części muru pod linią tarasu, - naprawę izolacji tarasu w części skrzydła jednokondygnacyjnego, - remont elewacji zewnętrznej północnej pałacu przy wejściu z przedniego mostu, wewnętrznej elewacji południowej pałacu od strony dziedzińca oraz wnętrza przejazdu bramnego: uzupełnienie brakujących tynków, scalenie tynku na całej elewacji i naprawa detalu architektonicznego, - malowanie powierzchni ścian elewacji jw., - malowanie drzwi do pomieszczeń biurowych w przejeździe bramnym, - malowanie krat okiennych, - wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich oraz parapetów. Podstawowe wymiary obiektu: Długość całkowita ściany frontowej (północnej) 51,19m; Wysokość ściany frontowej skrzydła jednokondygnacyjnego łącznie z balustradą: - do mostu ok. 6,0m; - do muru oporowego ok. 7,0m oraz ok. 7,8m; Wysokość ściany frontowej skrzydła trójkondygnacyjnego: - od muru oporowego do okapu ok 13,3m Grubość ściany frontowej ok. 1,2m; Ilość przęseł balustrady z piaskowca w części parterowej: 7. Obiekt znajduje się na terenie zespołu pałacowego w Zaborze dz. nr 390/6, powiat Zielonogórski i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 25. Zamawiający wymaga by Wykonawca na wykonane prace udzielił gwarancji i rękojmi na minimum 5 lat..
 7. RENOWACJA ZABYTKOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ DO ZESPOŁU PARKOWO-PAŁACOWEGO ZAMKU KSIĄŻ, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ 44, 46 W ŚWIEBODZICACH
  Zamawiający: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach, Boguszów-Gorce
  1)Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane na rzecz Nadleśnictwa Wałbrzych, niezbędne do realizacji zadania polegającego na renowacji zabytkowej Bramy wjazdowej do zespołu parkowo-pałacowego Zamku Książ, zlokalizowanej przy ul. Wałbrzyskiej 44, 46 w Świebodzicach.
  2)W zakres robót konserwatorskich i restauratorskich stanowiących przedmiot zamówienia wchodzą:
  -oczyszczanie i zabezpieczające wstępne zabiegi konserwatorskie;
  -podklejenie spękań kamiennego detalu rzeźbiarskiego;
  -odsalanie kamiennego detalu rzeźbiarskiego (w tym laboratoryjne badania próbek);
  -wykonanie dezynfekcji kamiennego detalu rzeźbiarskiego;
  -naprawa pęknięć w murze z cegły budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł;
  -uzupełnienie ubytków w kamieniu;
  -rekonstrukcja brakującej wazy na jednym ze skrajnych słupów bramy w oparciu o zachowany oryginał;
  -pokrycie korony muru folią płynną zabezpieczającą przed przesiąkaniem wody;
  -wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień;
  -impregnacja elementów kamiennych;
  -usunięcie nawarstwienia rdzy z metalowych elementów bramy;
  -naprawa uszkodzeń i rekonstrukcja brakujących kutych elementów, zdobień, a także zamka w ozdobnej obudowie nakładanego na wrota;
  -pokrycie elementów kutych warstwą ochronną i farbą przeznaczoną do metalu;
  -kontrola przylegania tynku do elementów murowanych; usunięcie elementów odspojonych i osypujących się, rekonstrukcja tynku;
  -malowanie muru zgodnie z ustaleniami badań stratygraficznych w ramowym programie prac konserwatorskich.
 8. REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH - REMONT KONDYGNACJI i KRENELAŻA.
  Zamawiający: Gmina Ziębice, Ziębice
  Obiekt znajduje się przy ul Grunwaldzkiej w Ziębicach i jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 05.09.1960 r pod nr A/5190/729 Zamawiający zapewnia kierownika budowy, osobę kierującą pracami konserwatorskimi. inspektora nadzoru oraz nadzór archeologiczny. Zamówienie będzie prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków. 1. Przedmiotem zamówienia jest REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH - REMONT KONDYGNACJI i KRENELAŻA 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Naprawa wewnętrznych kamiennych ścian przejazdu bramnego, naprawa boniowanych łuków przejazdu, wymiana belek stropowych na kondygnacjach, wymiana podłóg drewnianych i wykonanie nowych stropów z płyt żelbetowych, wykonanie nowych schodów żelbetowych na kondygnacjach, wykonanie tynków wewnętrznych ścian i malatury, prace konserwatorskie elementów i detali, naprawa i konserwacja ceglanego krenelaża zadaszonego ganku. 3. Zakres prac nie obejmuje: Prac zewnętrznych stożka hełmu w tym zakresie został wyłoniony wykonawca termin realizacji do 15 września 2013 roku. Ponadto przedmiot zamówienia nie obejmuje elewacji zewnętrznej stolarki okiennej, stolarki przejazdu bramnego, schodów zewnętrznych i zadaszonego ganku, murów obronnych, instalacji elektrycznej montażu systemu osuszania, instalacji p.poż. 4. Przedmiotem zamówienia jest: Kontynuacja robót budowlano - konserwatorskich , w zakresie Etapu II który obejmuje remont i prace konserwatorskie wewnętrznych elementów kondygnacji Bramy, oraz remont i konserwację krenelaża hełmu. Całość prac będzie prowadzona w oparciu o dokumentację posiadaną przez Zamawiającego jak również pod nadzorem konserwatora zabytków oraz innych osób funkcyjnych powołanych przez Zamawiającego dla tych robót. 5. Wykonawca zobowiązuje się do : 1) Wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją budowlano - wykonawczą posiadaną przez Zamawiającego jak również z uwzględnieniem uwag wniesionych przez konserwatora zabytków i inne osoby funkcyjne powołane dla tych prac przez Zamawiającego. 2) Wykonania czynności zgodnie z aktualnym poziomem wymagań technicznych i konserwatorskich dla obiektów zabytkowych, należytą starannością, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa oraz według wytycznych osób funkcyjnych powołanych przez Zamawiającego, 3) Prowadzenia czynności przy dołożeniu wszelkich możliwych starań mających na celu maksymalne zabezpieczenie obiektu przed jego uszkodzeniem oraz ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców budynków sąsiednich oraz innych osób znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac ( zwłaszcza przejść dla pieszych) 4) Zabezpieczenia miejsca wykonywanych czynności odpowiednim oznakowaniem zgodnie z prawem budowlanym i bhp. 5) Załadunku i wywiezienia na wyznaczone miejsce składowania gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z uporządkowaniem terenu, 6) Zapewnienia pracownikom wykonującym czynności na czas pracy zaplecza socjalnego wraz z urządzeniami w.c. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) przedmiarze robót 2) projekcie budowlanym 3) projekcie budowlano-wykonawczym 4) projekcie wykonawczym 5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiORB, 6) niniejszym SIWZ Uwaga: W załączniku Projekt budowlany- w części 6 zatytułowanej część rysunkowa rysunek nr 17 zawiera omyłkę pisarską w opisie hełmu: Opis na całym rysunku składa się z 5 haseł. Na rysunku jest napisane (patrząc od szczytu bramy - druga pozycja) konserwacja ceglanego krenelażu a winno być konserwacja ceglanego hełmu Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie prace na okres minimum 36 miesięcy natomiast na użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta..
 9. Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu (rehabilitacja murów kamiennych, odwodnienie zamku, likwidacja zagrożeń dalszymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu) - etap V
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wleń, Wleń
  Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu (rehabilitacja murów kamiennych, odwodnienie zamku, likwidacja zagrożeń dalszymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu) - etap V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji załączonej do SIWZ.
 10. REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH Etap I przebudowa stożka hełmu.
  Zamawiający: Gmina Ziębice, Ziębice
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane REMONT BRAMY PACZKOWSKIEJ W ZIĘBICACH Etap I przebudowa stożka hełmu. Obiekt znajduje się przy ul Grunwaldzkiej w Ziębicach i jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 05.09.1960 r pod nr A/5190/729 Zamawiający zapewnia kierownika budowy, osobę kierującą pracami konserwatorskimi, inspektora nadzoru oraz nadzór archeologiczny. Przedmiot zamówienia: Wykonanie rusztowania zewnętrznego oraz zabezpieczenie stropów na kondygnacjach dla potrzeb prowadzenia robót. Wykonanie rozbiórki ceglanego stożka hełmu do wysokości około połowy hełmu tj. do styku zmieniającej się faktury wątku ceglanego. Odtworzenie stożka hełmu poprzez wymurowanie, cegłą ceramiczną na zaprawie, rozebranej części hełmu. Pozostałą dolną część hełmu poddać konserwacji środkami renowacyjnymi wraz z uzupełnieniem brakujących elementów elewacji hełmu. Osadzić na szczycie stożka kamiennej figury lwa, która została wcześniej zdemontowana, wykonać nową instalację odgromową. Całość prac należy prowadzić w oparciu o załączoną w zamówieniu dokumentacją projektową Zamawiającego, wydanymi decyzjami jak również pod nadzorem konserwatora zabytków oraz innych osób funkcyjnych powołanych przez Zamawiającego dla tych robót (zakres prac przy hełmie nie obejmuje wykonania tynków wewnętrznych oraz stolarki okiennej) Uwaga: W załączniku do SIWZ - Projekcie budowlanym w części 6 zatytułowanej część rysunkowa rysunek nr 17 zawiera omyłkę pisarską w opisie hełmu: Opis na całym rysunku składa się z 5 haseł. Na rysunku jest napisane (patrząc od szczytu bramy - druga pozycja) konserwacja ceglanego krenelażu a winno być konserwacja ceglanego hełmu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1. przedmiarze robót 2. projekcie budowlanym 3. projekcie budowlano wykonawczym 4. projekcie wykonawczym 5. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiORB, 6. niniejszym SIWZ. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian Wykonawca zobowiązuje się do : 1). Wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją budowlano - wykonawczą posiadaną przez Zamawiającego jak również z uwzględnieniem uwag wniesionych przez konserwatora zabytków i inne osoby funkcyjne powołane dla tych prac przez Zamawiającego. 2) Wykonania czynności zgodnie z aktualnym poziomem wymagań technicznych i konserwatorskich dla obiektów zabytkowych, z należytą starannością, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa oraz według wytycznych osób funkcyjnych powołanych przez Zamawiającego, 3). Prowadzenia czynności przy dołożeniu wszelkich możliwych starań mających na celu maksymalne zabezpieczenie przed uciążliwością dla mieszkańców budynków sąsiednich oraz innych osób znajdujących się w pobliżu prac (zwłaszcza przejść dla pieszych) 4). Zabezpieczenia miejsca wykonywanych czynności odpowiednim oznakowaniem zgodnie z prawem budowlanym i bhp. 5). Załadunku i wywiezienia na wyznaczone miejsce składowania gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót. 6). Zapewnienia pracownikom wykonującym czynności na czas pracy zaplecza socjalnego wraz z urządzeniami w.c. Wykonawca udzieli na wykonane przez siebie prace na okres 36 miesięcy, natomiast na użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta.

Inne osoby dla Malinowski Maciej Adam (61 osób):