Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Marek Krzysztof

w KRS

Marek Krzysztof Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Iława (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:70 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Konopacki Marek Janusz, Kujawski Jerzy Waldemar, Socha Grzegorz Krzysztof, Stachurski Zbigniew Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-budowlane Sp. Z O.O., Iława − KRS 0000052938
 2. Przedsiębiorstwo Kruszyw i Betonów Ipb Prodbet Sp. Z O.O., Iława − KRS 0000054655
 3. Przedsiębiorstwo Metalowo-drzewne Ipb Stolmet Sp. Z O.O., Iława − KRS 0000122619
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Praca W Iławie, Iława − KRS 0000140926
 5. Stowarzyszenie Zgoda i Rozwój, Morąg − KRS 0000112707

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Iławskie Wodociągi Sp. Z O.O., Iława − KRS 0000051694
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Nowe Miasto Lubawskie − KRS 0000294609
 3. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw W Działdowie Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000264199
 4. Przedsiębiorstwo Projektowo-inwestycyjne Moduł Sp. Z O.O., Ostróda − KRS 0000113614
 5. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-budowlanych Inwest-bud-Sp. Z O.O.., Ostróda − KRS 0000128936
 6. Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. Z O.O. W Iławie, Iława − KRS 0000082698

Powiązane przetargi (70 szt.):
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz budową lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Wieprz i Gubławki, gm. Zalewo.
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Wieprz i Gubławki gm. Zalewo“.
  2. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów lub wielkości obiektów:
  1) Sieć kanalizacji sanitarnej – grawitacja:
  - PP Ø160 – 686,9 m,
  - PP Ø200 – 1668,1 m,
  - Studzienki kanalizacyjne – 75 szt,
  2) Siec kanalizacji sanitarn ej – tłoczna:
  - PE Ø40 -338,2 m,
  - PE Ø50 – 709,9 m,
  - PE Ø63 – 1681,5m,
  - PE Ø90 – 2035,1 m,
  - Przepompownie sieciowe – 2 szt.,
  - Przepompownie przydomowe – 5 szt.,
  - Studzienki rozprężne – 1 szt.,
  - Zawór odpowietrzająco –napowietrzający – 4 szt.,
  3) Przyłącze wodociągowe:
  - PE Ø140 – 1275,0,
  - PE Ø40 -1,0 m,
  - Studzienka wodomierzowa – 1 szt.,
  - Hydrant p.poż. 1 szt.,
  4) Droga dojazdowa do przepompowni głównej PG1,
  5) Ogrodzenie przepompowni głównej PG1, PG2.
  6) Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków:
  • Obiekty oczyszczalni:
  - Studnia rozprężno-rozdzielcza (SR) – 1 szt.,
  - 2 osadniki wstępne, 4-komorowe o pojemności nominalnej 36m3 każdy,
  - 4 biologiczne złoża zreaszane o obj. 25,2 m3 każda,
  - Komora sedymentacyjna – 1 szt.,
  - Studnia poboru prób – 1 szt.,
  - Komora pomiarowa z przepływomierzem – 1 szt.,
  - Rozdzielnica sterująca,
  - Studzienki kierunkowe i połączeniowe (na ciagach technologicznych oczyszczalni ściekówi i recylkulacji osadów,
  - Ogrodzeniue oczyszczalni z bramą wjazdową – dł. 130,7 m i bram o dł. 3,5 m,
  - Droga dojazdowa oraz wewnętrzna – pow. 325,8 m2,
  - Rurociagi technologiczne oczyszczalni: PP Ø160 – 34,0 m, PP Ø110 – 65,0 m,
  - Rurociag ścieków oczyszczonych – PP Ø200 – 53,0 m,
  • Wylot betonowy – Ø200 mm,
  • Ogrodzenie i droga.
  7) Roboty elektryczne.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami.
 2. Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I
  Zamawiający: Gmina Miejska Iława, Iława
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przyłączy, sieć wodociągową z odcinkami przyłączy, ogrodzenie przepompowni ścieków, zasilanie przepompowni ścieków, wycinka drzew wraz z usunięciem karp, budowa nasypu drogowego w ramach zadania „Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami.
  3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy.
  4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie przed odbiorem końcowym przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym monitoring wizyjny wykonanej sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru oraz Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń
  5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 71354300-7 - Usługi badań katastralnych.
  6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
  7. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentację projektową, STWiORB, przedmiarach, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem:
  1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
  2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
  4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
  5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
  6) standardów emisyjnych,
  7) izolacyjności cieplnej,
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach
  9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
  10. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac): wykonanie wykopów, roboty instalacyjne wod-kan. i elektroenergetyczne, wycinka drzew, itp. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 6 wzór umowy
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy jednorodzinnej w m. Kątno,Kątno etap II
  Zamawiający: Gmina Ostróda, Ostróda
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: - budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej, - budowy zbiorczej przepompowni ścieków. Zakres zgodny z przedmiarami robót. Roboty należy wykonać zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Prace realizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 1.1. W kosztach zadania Wykonawca winien uwzględnić sporządzenie fotograficznej lub filmowej trasy przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez poszczególne posesje i działki przed robotami i po robotach. W/w dokumentację w formie dyskietki Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) podczas przekazania placu budowy -dokumentację przed robotami, b) przy odbiorze końcowym - dokumentację po robotach. 1.2. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami oraz dzierżawcami nieruchomości przez które prowadzone są sieci, terminu wejścia na działki i prowadzenia na nich prac oraz uzgodnienia sposobu poniesienia przez Wykonawcę i na jego koszt rekompensaty za utratę plonów i ewentualnie za rekultywację chemiczno – biologiczną gleby /o ile rekultywacji nie wykona sam Wykonawca /, na podstawie odrębnych pisemnych porozumień, umów w tej kwestii zawartych przez Wykonawcę z poszczególnymi właścicielami i dzierżawcami. 1.3. Doprowadzenie terenu, po wykonaniu prac, do stanu pierwotnego / rekultywacji /. W przypadku nie wykonania rekultywacji przez Wykonawcę, Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami przeprowadzenia tych prac. 2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty ziemne i montażowe 3. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został w projekcie umowy (zał. nr 7) załączonym do niniejszej SIWZ w tym: - wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, - informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, 4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
 4. BUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ ZE WSI ROGOWO DO WSI LIWA W GMINIE MIŁOMŁYN
  Zamawiający: Gmina Miłomłyn, Miłomłyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Miłomłyn”.
  Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ oraz opinii geotechnicznej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ.

  2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust. 3a i ust. 4 ustawy oraz zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.


  3. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także:
  1) organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecze budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
  2) obsługę geodezyjną, wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i badań w tym badań czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane;
  3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;
  4) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu;
  5) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy należy ponieść w związku z realizacją zamówienia.

  4. Na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarach. Przedmiary robót, które odczytywane są łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej i mogą stanowić materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny, w związku z przyjętą przez Zamawiającego zasadą wynagrodzenia ryczałtowego.
  5. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem niniejszego przetargu oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
  6. Planując wykonanie robót należy wziąć pod uwagę zalecenia dotyczące warunków prowadzenia robót, w szczególności minimalnej temperatury oraz wilgotności powietrza.
  7. Wszystkie roboty winne być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.
  8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. w dokumentacji projektowej, technicznej, wskazano konkretnych producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - celem rzetelnego opracowania projektu, wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.

  9. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań „równoważnych” opisanym przez Zamawiającego, polegających na zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.

  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, oraz do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne, a zwłaszcza technologiczne.

  11. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego ( art. 30 ust. 5 ustawy pzp ). Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do oferty dowody, w których wskaże porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego
  12. Podane ewentualne w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
  13. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych umową.
 5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Piastowskiej 38 - 42 w Suszu - Etap I
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Piastowskiej 38 - 42 w Suszu - Etap I. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców obiektem lub przedmiotem zamówienia. 2.Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Piastowskiej 38 - 42 w Suszu - Etap I obejmuje wykonanie: a/roboty ziemne, b/Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8, 200 mm - 4 mb, c/Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8, 250 mm - 120 mb, d/Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 4, 315 mm - 139 mb, e/Studnie betonowe DN 1200 - 6 szt., f/Studnie betonowe DN 1500 - 4 szt. Szczegółowy zakres ujęty jest w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców budowlą lub przedmiotem zamówienia. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ oraz wzorze umowy. 4.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, pełną obsługę geodezyjną wraz z 36 miesięcznym okresem gwarancji. 5.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 6.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 7.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 9.Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 10.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 11.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 12.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 6. Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców obiektem lub przedmiotem zamówienia. 2.Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: 1/ Sieć kanalizacji sanitarnej: a/ roboty ziemne,b/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 160 mm - 122,70 mb, c/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm - 700,70 mb, d/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm - 27 szt. 2/ Sieć kanalizacji deszczowej: a/ roboty ziemne, b/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 200 mm - 196,30 mb, c/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 250 mm - 607 mb, d/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm - 24 szt. 3/ Sieć wodociągowa: a/ roboty ziemne, b/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm - 46,10 mb, c/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm - 891,90 mb, d/ hydranty p.poż - 9 szt. Szczegółowy zakres ujęty jest w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 3.Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców budowlą lub przedmiotem zamówienia. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ oraz wzorze umowy. 5.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, pełną obsługę geodezyjną 6.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 4111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 8.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z późn. zm.). 10.Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo- finansowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. Kosztorysy ofertowe należy wykonać na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego w podziale na 2016 rok / do kwoty 488 500 brutto/ oraz na pozostałe roboty w 2017 r. 11.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 12.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 13.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 7. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej ze Słonecznika do Bartężka wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych położonych w Bartężku oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z
  miejscowości Słonecznik do Bartężka wraz z budową studni przyłączeniowych (bez podłączenia budynków do sieci) gmina Morąg, na działkach nr: 41; 42/1; 42/2; 53/1; 53/2; 147; 389/9; 389/22; 389/23; 389/24; 389/25; 389/39; 389/60; 389/61; 389/67; 389/69; 389/72; 389/73; 389/80; 389/81; 389/82; 389/83; 389/85; 389/87; 389/88; 389/89; 389/96; 389/100; 389/101; 389/102; 389/103; 389/111; 389/121; 389/122; 389/123; 389/130; 389/139; 389/144; 389/145; 392; 393/1; 393/2; 394; 395/1; 397/9; 397/10; 397/11; 397/12, gm. Morąg, województwo warmińsko - mazurskie. 2. Zakres rzeczowy: a) budowa sieci wodociągowej o następujących parametrach: - długość L = 3063,97 m, materiał PE 100 SRDF 17 110 mm, PN10; - długość L = 44,60 m, materiał PE 100 SRDF 17 50 mm, PN10; - długość L = 77,90 m, materiał PE 100 SRDF 17 40 mm, PN10; - długość L = 266,60 m, materiał PE 100 SRDF 17 32 mm, PN10; - studnie wodomierzowe kołnierzowe 110 mm szt.20; - hydranty - 8 kpl.; - zasuwy odcinające kołnierzowe 110 mm szt. 20; - zasuwy odcinające z uszczelnieniem miękkim 50 mm szt. 5 - przyłącza; - zasuwy odcinające z uszczelnieniem miękkim 40 mm szt. 2 - przyłącza; - zasuwy odcinające z uszczelnieniem miękkim 32 mm szt. 18 - przyłącza; b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o następujących parametrach: - długość L = 146,00 m materiał PCV U 200 mm SN8, ścianka lita; - długość L = 1133,10 m materiał PCV U 160 mm SN8, ścianka lita; - 9 kpl. studni rewizyjnych betonowych 1000 mm; - 1 kpl. studni rewizyjnej betonowej 1200 mm; - 28 kpl. studni rewizyjnych PP,PE 600 mm; - 22 kpl. studni rewizyjnych PP, PE 425 mm; c) budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz przepompownią o następujących parametrach: - długość L = 1843,14 m materiał PE 100 SDR 17 90 mm PN 10 - przepompownia P 1 - przepompownia sieciowa Bartężek, dz. Nr 389/111; - zbiornik uśredniający przed przepompownią 2000 mm, h = 5.02m. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt budowy sieci kanalizacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Bartężek i Słonecznik gmina Morąg, 2) Specyfikacja techniczna
  wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiary robót (jedynie jako podstawa informacyjna), 4) pozwolenie na budowę, decyzje, opinie. 4. Dokumentacja ta jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji - załącznik Nr 8 do SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z
  art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
  Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 6. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy robót i pozostałych dokumentów załączonych do SIWZ oraz rzetelnej oceny informacji podczas wizji lokalnej, celem uwzględnienia w złożonej ofercie kosztów wszystkich robót i czynności, które są przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia. 7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umownych. 8. Przedmiot dodatkowo został opisany w projekcie umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ
 8. Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie. Postępowanie znak ZP.271.11.2016.
  Zamawiający: Gmina Miejska Iława, Iława
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców obiektem lub przedmiotem zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Mieszka i Bolesława Śmiałego - odcinek od istniejącej studni D48 do studni D62i wraz z wpustem nr WP51 - zgodnie z załącznikiem nr 4 - zakres przedmiotu zamówienia (strona 1 - załącznika), 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka - odcinek od istniejącej studni S10 do studni S17 - zgodnie z załącznikiem nr 4 - zakres przedmiotu zamówienia (strona 2- załącznika), 3) budowę sieci sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Dobrawy zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą sporządzoną przez DAN-TOR Sp. z o.o., 4) budowę sieci wodociągowej w ul. Dobrawy, z dokumentacją budowlano-wykonawczą sporządzoną przez DAN-TOR Sp. z o.o., 5) Zamawiający wymaga zrealizowania w roku 2016 budowy sieci grawitacyjnej i tłocznej w ul. Dobrawy (pkt 3), budowę sieci wodociągowej w ul. Dobrawy (pkt 4), 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie przed odbiorem końcowym przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń wykonanej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, w tym monitoring wizyjny wykonanej sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru oraz Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń 6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45231300-8, 45100000-8 71.35.43.00-7. 7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 8. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentację projektową, STWiORB, przedmiarach, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, 9. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając wzór nr 6 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.
 9. Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Prabuty - ul. Chopina, Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Kiepury, Patyry i Chodkiewicza - ETAP I
  Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty, Prabuty
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w msc. Prabuty - ul. Chopina, Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Kiepury, Patyry i Chodkiewicza - ETAP I.
  2. Projekt został podzielony na III etapy, przedmiot zamówienia obejmuje realizację I ETAPU (w szczególności budowę głównej sieci i włączenie jej do ul. Chodkiewicza).
  3. Zakres rzeczowy obejmuje, w szczególności:
  3.1. budowę sieci kanalizacji PVC fi 315 mm, dł. 767,0m
  3.2. budowę przykanalików PVC fi 200 mm, dł. 186,50 m
  3.3. budowę studni betonowych fi 1200 mm z osadnikiem 0,5 m, ilość 14 szt.
  3.4. budowę studni betonowych fi 1500 mm z osadnikiem 0,5m, ilość 4 szt.
  3.5. budowę drogowych wpustów deszczowych fi 500, ilość 30 szt.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej:
  4.1. Projekt wykonawczy - budowa kanalizacji deszczowej w msc. Prabuty - ul. Chopina, Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Kiepury, Patyry i Chodkiewicza (w zakresie ETAPU I)
  4.2. Specyfikacje techniczne
  5. Wykonawca winien przestrzegać warunków i wymogów uzgodnień branżowych oraz zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót wynikających z tych uzgodnień.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu pozytywnych protokołów i badań potwierdzających bezusterkowy odbiór wbudowanych elementów infrastruktury technicznej objętych przedmiotem umowy.
  7. Wykonawca winien zapewnić pełną obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz ich odbioru, w szczególności w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych.
  8. Pozostał warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik A do SIWZ.
  9. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
  10. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji, przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów, jakości i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów.
  11. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).
 10. UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PRZY UL. KOPERNIKA W PASŁĘKU.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na:
  budowie sieci wodociągowej z rur PE, o średnicach 90 - 110 mm i długości 898,6 m,
  kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicach 200 mm i długości 839,8 m, kolektora tłocznego z rur PE, o średnicy 90 mm i długości 599,2 m,
  kanalizacji deszczowej o średnicach 315 - 500 mm z rur PVC, oraz średnicy 630 mm z rur PP-b o łącznej długości 1073,8 m,
  budowie przepompowni ścieków - 1 szt, instalacji urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej - osadnik wirowy jednokomorowy i separator lamelowy wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Sirwa.
 11. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Worniny
  Zamawiający: Wójt Gminy Ostróda, Ostróda
  1. Roboty budowlano - montażowe na w/w zadaniu w zakresie: - budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej - budowy głównej przepompowni ścieków wraz z monitoringiem. Zakres zgodny z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 8 do SIWZ), przedmiarami (załącznik nr 9 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 10 do SIWZ) O ile w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych..
 12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kol. Zdroje w Pasłęku.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicach 160 - 200 mm o długości 370,60 m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 90 mm o długości 307,00 m, budowie przepompowni ścieków - 1 szt.
 13. Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski gm. Pasłęk.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na:budowie sieci wodociągowej z rur fi 110 mm PE PN 10, w technologii bezwykopowej, metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego, z rur dwuwarstwowych PE 100 RC fi 110mm PN 10 od m. Krasin , pod Kanałem Elbląskim i do zabudowy mieszkalnej po obu stronach Kanału Elbląskiego, o długości razem ok. 1 740 m wraz z hydrantami i studnią wodomierzową
 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Byszwałd - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lubawa
  /Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Byszwałd - zamówienie uzupełniające/.
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  w miejscowości Byszwałd - zamówienie uzupełniające.
  2. Zakłada się wykonanie odcinków sieci kanalizacji tłocznej, które włączone zostaną do obecnie wykonanego systemu kanalizacji tłocznej na terenie
  w miejscowości Byszwałd. System tłoczny opiera się na ciśnieniowym przesyle ścieków z gospodarstw domowych poprzez przydomowe przepompownie ścieków, skąd ścieki tłoczone są do zbiorczej przepompowni ścieków i dalej do systemu kanalizacji w miejscowości Kazanice. Z Kazanic ścieki transportowane SA na pobliska gminną oczyszczalnię ścieków.
  3. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
  4. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie
  z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
 15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagienice Małe, Gmina Mrągowo- Etap I
  Zamawiający: Urząd Gminy Mrągowo, Mrągowo
  Kanalizacja sanitarna tłoczna PE100 SDR 17 L= ok. 3,72 km
  Przeciski sterowane RP Stal. 273x12,5 mm L=84m
  Przepompownia PS3 w Marcinkowie -modernizacja
 16. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z TERENU PRZEBUDOWANEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 548 DO ZBIORNIKA P.POŻ. KANALIZACJA DESZCZOWA W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWA ŁĄKA Działki nr: 281/8; 581; 281/5; 572/1; 580; 279/3; 278/7; 578.
  Zamawiający: Gmina Dębowa Łąka, Dębowa Łąka
  jest ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z TERENU PRZEBUDOWANEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 548 DO ZBIORNIKA P.POŻ. KANALIZACJA DESZCZOWA W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWA ŁĄKA
  Działki nr: 281/8; 581; 281/5; 572/1; 580; 279/3; 278/7; 578.

  Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje wykonanie : kanału deszczowego wraz z uzbrojeniem odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z odcinka przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 548 oraz części drogi gminnej do zbiornika przeciwpożarowego.
  Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę:
  - kanału deszczowego z rur PP K2-Kan Dn. 400mm - 250mm - 200mm
  - separatora zintegrowanego z osadnikiem, - wylotu kanału deszczowego Dn. 400mm do istniejącego zbiornika przeciwpożarowego.
  Projektowany kanał deszczowy przebiega przez teren:
  - działka nr 166/1 - droga wojewódzka nr 548 - właściciel Skarb Państwa, zarządca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
  - działki nr 572,1; 278/7; 279/3; 580; 581; 578. - Mienie Komunalne Gminy Dębowa Łąka,
  - 581/8 - własność prywatna,
  - 281/5 - własność prywatna.

  Szczegółowy opis robót budowlanych zawierają:
  1) projekt budowlany ;
  2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ;
  3) przedmiar robót.
  Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wymienione powyżej przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy.
 17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie - Etap II
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
  Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie - Etap II obejmuje wykonanie: 1) Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP SN 8 - 412 mb w tym: a) Sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PP SN 8 Ø 200 mm - 276 mb, b) Sieć kanalizacji grawitacyjnej PEHD (przecisk) Ø 200 mm - 27 mb, c) Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE Ø 63 mm - 46,50 mb, d) Sieć kanalizacji tłocznej PEHD (przecisk) Ø 63 mm - 62,50 mb, c) Studnie betonowe Ø 1200 ze stopniami - 10 szt. Etap II postępowania przetargowego obejmuje wykonania sieci sanitarnej trasy: grawitacja S7-S8-S9-S11-P1, S12-S13-S14-S15-S16, S33-S35-S36 tłoczny od P1 do S4. 2)Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PP SN 8 Ø 160 mm - 137 mb, a) Studnie z PEHD Ø 400 - 5 szt. Etap II postępowania przetargowego obejmuje wykonania przyłączy sanitarnych trasy S6-S7, S9-S10, S14-S17-S18-S19. 3) Przepompowni ścieków P1 - kpl. 3. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla wykonawców budowlą lub przedmiotem zamówienia. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ oraz wzorze umowy. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń z SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z minimum 36 - miesięcznym okresem gwarancji. 6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 4b do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 10.Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 11.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 12.Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 13.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 18. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej w Prabutach
  Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty, Prabuty
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej w Prabutach.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, w tym:
  1) Projekt budowlany - Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Prabuty, ulica Polna - branża sanitarna;
  2) Uzupełnienie do opisu technicznego;
  3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  3. Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik A do SIWZ.
  4. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.
  5. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
  6. Wskazane w dokumentacji projektowej materiały, wyroby, urządzenia Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie przyjętych rozwiązań technologicznych, użytych materiałów, wyrobów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są równoważne z określonymi w dokumentacji technicznej pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych. Zaoferowanie rozwiązań technicznych, urządzeń, wyrobów i materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu. Zamawiający wymaga wykazania (udokumentowania) równoważności wprowadzonych zamienników oraz ich akceptacji przez Zamawiającego.
  7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).
 19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy (Etap II)
  Zamawiający: Urząd Gminy Płośnica, Płośnica
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy (Etap II)
  Zamówienie w zakresie szczegółowym obejmuje wykonanie:
  a) sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 1229,50 m
  b) sieci kanalizacji tłocznej o długości 662 m
  c) przepompowni ścieków PG1:
  Zakres zamówienia szczegółowo określają:
  Załącznik nr 1: Dokumentacja projektowa - Uwaga!- z zamieszczonych rysunków dokumentacji projektowej należy wybrać zakres zgodny z zakresem wskazanym w obmiarze robót (Zał. nr 3).
  Załącznik nr 2: Szczegółowe Specyfikacje techniczne,
  Załącznik nr 3: Obmiar robót i kosztorys ofertowy.
 20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Szymbark, gm. Iława, woj. warmińsko-mazurskie.
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Szymbark, Gmina Iława.
  2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
  1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i tłocznej z przepompownią ścieków i włączeniem do istniejącej kanalizacji tłocznej PE fi 110 zgodnie z:
  - Projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków - branża sanitarna i elektryczna,
  - Specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla branży sanitarnej i branży elektrycznej,
  - Decyzją Starosty Iławskiego znak BAI.6740.515.2014.PG z dnia 19.09.2014 r..
  2) przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku S 10 do Pd8 zgodnie z Projektem budowlanym przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz specyfikacją techniczną - jak w pkt. 1 dla branży sanitarnej ,
  3) geodezyjną dokumentację powykonawczą dla wykonanych obiektów,
  4) uzgodnienia z wszystkimi właścicielami (zarządcami) sieci uzbrojenia technicznego i zarządem drogi przed rozpoczęciem robót oraz uzyskać ewentualne pozwolenie na zajęcie pasa drogowego i wycinkę drzew.
 21. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  Zamawiający: Gmina Subkowy, Subkowy
 22. Budowa rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków na odcinku Gilwa Mała - Bronno
  Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z. o.o., Kwidzyn
 23. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruziec.
  Zamawiający: Gmina Golub-Dobrzyń, Golub-Dobrzyń
 24. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd - Etap II
  Zamawiający: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lubawa
 25. Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo
  Zamawiający: Gmina Zalewo, Zalewo
 26. Budowa sieci kanalizacji w ul. Sportowej i Spacerowej oraz wodociągowej w ul. Bocznej w Subkowach
  Zamawiający: Gmina Subkowy, Subkowy
 27. Budowa wodociągu wiejskiego (sieć wodociągowa rozdzielcza) wraz z przyłączami w miejscowości Karpiny, Okrągła Łąka, Rusinowo, Sadlinki z włączeniem do wodociągów w miejscowości Glina i Bronisławowo, gmina Sadlinki - etap I Sadlinki, Karpiny
  Zamawiający: Gmina Sadlinki, Sadlinki
 28. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WIKIELEC GMINA IŁAWA
  Zamawiający: Wójt Gminy Iława, Iława
 29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gąsiorowo, gm. Działdowo.
  Zamawiający: Gmina Działdowo, Działdowo
 30. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka - Etap II
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
 31. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Dąbrówka - Etap I
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
 32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie - Etap I
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
 33. Budowa wodociągu Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny).
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
 34. Budowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Powałczyn
  Zamawiający: Gmina Świętajno, Świętajno
 35. Odbudowa kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
  Zamawiający: Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, Susz
 36. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśnym w Gutkowie w ramach aglomeracji Olsztyn
  Zamawiający: Gmina Jonkowo, Jonkowo
 37. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Brzozie do miejscowości Mały Głęboczek, gmina Brzozie, powiat brodnicki
  Zamawiający: Gmina Brzozie, Brzozie
 38. Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie, gmina Małdyty
  Zamawiający: Urząd Gminy Małdyty, Małdyty
 39. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap
  Zamawiający: Wójt Gminy Iława, Iława
 40. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - spinka Bynowo-Majdany Wielkie
  Zamawiający: Gmina Miłomłyn, Miłomłyn
 41. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Łąkorz w Gminie Biskupiec
  Zamawiający: Gmina Biskupiec, Biskupiec
 42. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w msc. Biskupiec ul. Podgórna
  Zamawiający: Gmina Biskupiec, Biskupiec
 43. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Karolewie
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
 44. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Uzdowo - Grzybiny.
  Zamawiający: Gmina Działdowo, Działdowo
 45. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie- roboty dodatkowe.
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
 46. Budowa kanalizacji sanitarnej w Liwie oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomłynie-II etap
  Zamawiający: Gmina Miłomłyn, Miłomłyn
 47. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej realizowana w ramach projektu p.n.: Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Gietrzwałd
 48. Budowa kanalizacji sanitarnej w Liwie oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomłynie - I etap
  Zamawiający: Gmina Miłomłyn, Miłomłyn
 49. Roboty uzupełniające związane z realizacją zadania pod nazwą; Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek.
  Zamawiający: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, Olsztynek
 50. Ochrona Jeziora Plusznego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodnościekowej w miejscowości Pluski.
  Zamawiający: Gmina Stawiguda, Stawiguda
 51. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pacółtowo i Pacółtówko
  Zamawiający: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd
 52. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie.
  Zamawiający: Gmina Susz, Susz
 53. Roboty dodatkowe dla robót budowlano-montażowych zadania Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek
  Zamawiający: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, Olsztynek
 54. Budowa kanalizacji sanitarnej w Liwie oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomłynie
  Zamawiający: Gmina Miłomłyn, Miłomłyn
 55. Budowa wodociągu od ul. Pionierów do Łutynówka
  Zamawiający: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, Olsztynek
 56. Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z przepompownią ścieków w Nowej Wsi
  Zamawiający: Wójt Gminy Iława, Iława
 57. Wykonanie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w leśniczówce Papiernia Nadleśnictwa Iława.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Iława, Iława
 58. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla kolonii Mierki i ul. Polnej w Olsztynku
  Zamawiający: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka, Olsztynek
 59. Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno.
  Zamawiający: Urząd Gminy Dąbrówno, Dąbrówno
 60. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
  Zamawiający: Wójt Gminy Ostróda, Ostróda
 61. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych na wschodnim brzegu jeziora Jeziorak
  Zamawiający: Wójt Gminy Iława, Iława
 62. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicy Zielonej w Iławie
  Zamawiający: Iławskie Wodociągi Sp. z o.o., Iława
 63. Wykonanie robót dodatkowych na wykonanie makroniwelacji terenu niezbędnej do wykonania sieci wodociągowej na odcinku W1 - W7 i W7 - do okolic studni S7 na Budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bukowskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 64. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 maja, ul. Narutowicza do ul. Jagiellończyka w Iławie.
  Zamawiający: Iławskie Wodociągi Sp. z o.o., Iława
 65. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I budowa kanalizacji sanitarnej. Postępowanie znak: OO-341/24/09.
  Zamawiający: Gmina Miejska Iława, Iława
 66. Przebudowa kanału deszczowego od ulicy Okrężnej do Kanału Młyńskiego w Działdowie
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Działdowo, Działdowo
 67. Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ul. Limanowskiego w Nidzicy - etap II.
  Zamawiający: Gmina Nidzica, Nidzica
 68. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bukowskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 69. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ul. Limanowskiego w Nidzicy - etap II
  Zamawiający: Gmina Nidzica, Nidzica
 70. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części gminy Iława
  Zamawiający: Wójt Gminy Iława, Iława

Inne osoby dla Malinowski Marek Krzysztof (107 osób):