Kogo reprezentuje osoba

Malinowski Robert

w KRS

Robert Malinowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Robert
Nazwisko:Malinowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1935 r., wiek 84 lata
Miejscowości:Ciechanów (Mazowieckie)
Przetargi:61 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grabowska Elżbieta, Jarosz Maria, Jarosz Stanisław, Jarosz Wojciech, Karpiej Jerzy, Kępczyński Arkadiusz, Kuchalski Henryk Yk, Kuchalski Patryk, Ludwikowski Henryk, Malinowski Krzysztof, Mikołajczak Zbigniew Krzysztof, Niesłuchowski Paweł, Niesłuchowski Zygmunt, Pełka Jerzy Ignacy

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grabowska Elżbieta, Jarosz Maria, Jarosz Stanisław, Jarosz Wojciech, Karpiej Jerzy, Kępczyński Arkadiusz, Kuchalski Henryk Yk, Kuchalski Patryk, Ludwikowski Henryk, Malinowski Krzysztof, Mikołajczak Zbigniew Krzysztof, Niesłuchowski Paweł, Niesłuchowski Zygmunt, Pełka Jerzy Ignacy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Elektro-tech Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000682565
 2. Elpromont Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Sp. Z O.O., Ciechanów − KRS 0000656372
 3. Elpromont Sp. Z O.O., Ciechanów − KRS 0000099909
 4. Łydynia Park Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000656287
 5. Mikołajczak Sitkiewicz Sp. J., Ciechanów − KRS 0000253388
 6. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. Z O.O., Ciechanów − KRS 0000076983

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Lilium, Ciechanów − KRS 0000522994
 2. Klimor Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000038417
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Zamek, Ciechanów − KRS 0000182543

Powiązane przetargi (61 szt.):
 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego: część I: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem, część II: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie
  Zamawiający: Gmina Strzegowo, Strzegowo
  Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego: część 1: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” część 2: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie realizowaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
 2. usługi wykonywania nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji budowlanej realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk”
  Zamawiający: Gmina Pułtusk, Pułtusk
  Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywania nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji budowlanej realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk” oraz zaopiniowania, przewidzianej do opracowania przez Wykonawcę głównego zamówienia realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej.
 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26” (znak sprawy: 23/ZP/17).
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie z ramienia Zamawiającego funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, podczas realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej
  26”, w zakresie: 1)Ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi. 2)Przygotowania i ocieplania ścian zewnętrznych fundamentów i piwnic budynku. 3)Wykonania elewacji budynku szkoły, sali gimnastycznej wraz z kolorystyką. 4)Ocieplenia stropodachu budynku szkoły wraz z remontem dachu. 5)Wymiany obróbek blacharskich, remont kominów wentylacyjnych. 6)Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 7)Zagospodarowania terenu, w tym m.in. remontu terenu utwardzonego o charakterze odtworzeniowym. 8)Wymiany bramy wjazdowej od ul. Miłej. 9)Wykonania drobnych form architektonicznych: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. 10)Wykonania opaski wokół budynku. 11)Wymiany instalacji centralnego ogrzewania. 12)Wymiany instalacji wodociągowej. 13)Modernizacji węzła cieplnego. 14Wykonania drenażu opaskowego. 15)Wymiany elementów oświetlenia i monitoringu na elewacji oraz oprzyrządowania istniejącego monitoringu. 16)Wymiany instalacji odgromowej wraz z uziomami. 2. W ramach obowiązków Wykonawca zobowiązany będzie do: 1)Reprezentowania Zamawiającego na placu budowy. 2)Kontroli zgodności realizacji wykonywanych prac budowlanych z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3)Kontrolowania i egzekwowania od wykonawcy robót: prowadzenia robót zgodnie z zasadami BHP, przepisami o ochronie środowiska, utrzymania porządku na
  budowie oraz ochrony mienia. 4)Weryfikowania i opiniowania wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu realizacji robót budowlanych i technologii oraz przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji powyższych zmian, po uzgodnieniu ich z nadzorem autorskim. 5)Rozliczenia (poświadczenie)
  nadzorów autorskich. 6)Sprawdzanie i potwierdzanie obmiarów i wartości wykonanych robót, w tym odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia do odbioru. Uczestniczenie w próbach technicznych sieci, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz udział w czynnościach odbiorów
  częściowych i odbioru końcowego łącznie ze spisywaniem protokołów, wraz ze sporządzeniem dokumentacji zdjęciowej 7)Kontrolowania rozliczeń budowy w zakresie finansowym i rzeczowym, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i merytorycznym, przekazywanie Zamawiającemu sprawdzonych faktur w terminie 3 dni
  od daty otrzymania dokumentów, 8)Sporządzenia protokołów konieczności (z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych. Weryfikacja przedmiarów i kosztorysów składanych przez Wykonawcę w/w robót. Podstawą do wykonywania robót zamiennych i dodatkowych będzie pisemna zgoda Zamawiającego 9)Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziałem wykonawcy robót budowlanych, projektanta, Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z dokonanych ustaleń i kontrolowanie ich realizacji. 10)Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych urządzeń i wyrobów, kontrolowanie wyników badań laboratoryjnych, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 11)Potwierdzania zasadności zgłoszenia wykonawcy robót budowlanych gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego wpisem, do dziennika budowy. 12) Uczestniczenia w odbiorach przeprowadzanych przez odpowiednie służby. 13)Sprawdzenia dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót
  budowlanych oraz potwierdzenie podpisem. 14)Uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w przeglądach technicznych oraz przeglądach gwarancyjnych. 15)Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu, spowodowane brakiem należytej staranności w realizacji powierzonych czynności, szczególnie w zakresie ochrony danych osobowych, z którymi zapozna się w trakcie realizowania przedmiotu niniejszej umowy. 3.Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić nadzór nad robotami budowlanymi, których szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku XLV L.O. im. Romualda Traugutta w Warszawie przy ul. Miłej 26, opracowana przez MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga Al. Tysiąclecia 151/62, 03-740 Warszawa. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: 1)Projekt budowlano-wykonawczy – branża architektoniczno-konstrukcyjna. 2)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna - projekt sieci zewnętrznych. 3)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna - projekt wymiany instalacji wodociągowej. 4)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna - projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania. 5)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna – węzeł cieplny. 6)Projekt budowlano-wykonawczy –branża elektryczna – projekt węzła cieplnego. 7)Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna. 8)Projekt budowlano-wykonawczy – branża budowlana – STWiORB. 9)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna - projekt wymiany instalacji wodociągowej – STWiORB. 10)Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna -projekt sieci zewnętrznych – STWiORB. 11)Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna – STWiORB.12)Tabele równoważności. W/w dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro pn. Wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych
  Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26” (znak sprawy 74/ZP/16), pod linkiem: http://www.wola.waw.pl/page/2592,zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro.html?status_id=2&offset=10&id=1308. Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapoznał się z w/w dokumentacją projektową oraz terenem wykonania przyszłych robót budowlanych. 4. Charakterystyka obiektu: Zespół
  budynków wybudowany w latach 60 XX wieku, składający się z kilku skrzydeł o różnej funkcji i liczbie kondygnacji od 1 do 3, częściowo podpiwniczony. Budynki wykonano w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej ze stropami z płyt kanałowych. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany piwnic z cegły ceramicznej. Budynek jest wyposażony w instalacje wody ciepłej i zimnej, kanalizację, instalację elektryczną oraz elektryczną. Dach budynku pokryty papą. Powierzchnia użytkowa 3.270,8 m2. Kubatura 15.428,0 m 3. 5.Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 65.607,18 zł. 6.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz sposób
  świadczenia usług zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 4. Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych.
  Zamawiający: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
  Świadczenie usług architektonicznych, budowlanych, inżynieryjnych i kontrolnych ma na celu udzielenie Zamawiającemu wsparcia technicznego i zapewnienia kompletnej oraz profesjonalnej, wielobranżowej obsługi podczas realizacji zadań inwestycyjno- remontowych.
 5. usługa wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach niżej wyspecyfikowanych zadań: 1.1. Modernizacja Oddziału Dziecięcego, 1.2. Modernizacja Oddziału Chirurgii Dziecięcej, 1.3. Modernizacja Oddziału Laryngologicznego, 1.4. Modernizacja Zakładu Bakteriologii, 1.5. Adaptacja pomieszczeń parteru budynku pulmonologicznego SSzW w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, w celu przeniesienia Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego. 1.6. Modernizacja Oddziału Onkologiczno – Hematologicznego, z pracownią leków cytostatycznych – II piętro.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
  usługa wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach niżej wyspecyfikowanych zadań:
  1.1. Modernizacja Oddziału Dziecięcego,
  1.2. Modernizacja Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
  1.3. Modernizacja Oddziału Laryngologicznego,
  1.4. Modernizacja Zakładu Bakteriologii,
  1.5. Adaptacja pomieszczeń parteru budynku pulmonologicznego SSzW w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, w celu przeniesienia Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego.
  1.6. Modernizacja Oddziału Onkologiczno – Hematologicznego, z pracownią leków cytostatycznych – II piętro.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji pn. Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Sońsk
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na przebudowie instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku internatu należącego do Zamawiającego. Planowany zakres prac budowlanych do wykonania w 2016 roku obejmuje: demontaż i wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, demontaż starego i wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z przyłączami do kolektora kanalizacji ściekowej, wywiezienie z placu zdemontowanych rur ceramicznych i elementów żeliwynych na składowisko odpadów. Wewnątrz internatu będą prowadzone roboty remontowe w branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wraz z branżowym osprzętem i wyposażeniem. Obejmują one wydzielenie aneksów łazienkowych w pokojach mieszkalnych, wykonanie w nich przyłączy wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych oraz c.o. wraz z osprzętem i wyposażeniem. Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia do łazienek. Położenie glazury w łazienkach i na korytarzach, wykonanie prac budowlanych czyli tynkowania i malowania w łazienkach, pokojach i korytarzach internatu. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
 7. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Część 1 - przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11 w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą, Część 2 - przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola przy ul. Zdrowej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędna infrastrukturą
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją:
  Część 1 - przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11 w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą,
  Część 2 - przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola przy ul. Zdrowej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędna infrastrukturą.
 8. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy o roboty budowlane polegających na budowie szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i infrastrukturą sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych służących do obsługi planowanej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej.
  Zamawiający: Gmina Łomianki, Łomianki
  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy o roboty budowlane, w dalszej części opisu zwanej Kontraktem, obejmującej Budowę szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i infrastruktura sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych służących do obsługi planowanej inwestycji w ramach zadani inwestycyjnego pn: Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej. Zakres nadzorowanych robót obejmuje: roboty ziemne, wykonanie fundamentów, wykonanie ścian parteru, I piętra, II piętra oraz stropów, montaż zbrojenia, wykonanie dachów wykonanie wykończeń - ścianki działowe, ślusarka okienna i drzwiowa, stolarka drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne, podkłady i posadzki, malowanie, roboty ślusarsko - kowalskie wykonanie elewacji, wykonanie zjazdów i miejsc parkingowych, wykonanie ciągów pieszych, realizacja boiska wielofunkcyjnego, wyposażenie boiska, wykonanie elementów zagospodarowania terenu: ogrodzenia i małej architektury oraz zieleni, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja hydrantowa, instalowanie wentylacji, roboty instalacyjne gazowe wewnętrzne (kotłownia, kuchnia), roboty instalacyjne c.o oraz zasilania nagrzewnic, roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne, roboty instalacyjne oddymiania, roboty instalacyjne monitoringu wizyjnego, roboty instalacyjne systemu nagłaśniania sali sportowej, roboty instalacyjne teleinformatyczne i teletechniczne wykonanie kotłowni gazowej, montaż instalacji solarnej, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (montaż skrzynek rozsączajacych, kanalizacja podposadzkowa, kanalizacja wewnątrz budynku) wykonanie przyłącza gazowego (układ detekcji gazu). Lokalizacja przedsięwzięcia Budowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i infrastrukturą sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budową miejsc parkingowych w całości realizowana będzie na obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego w powiecie warszawskim zachodnim, gmina Łomianki, miasto Łomianki, ul. Partyzantów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ 7- 8. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: nadzór nad robotami budowlanymi i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
 9. usługi inżyniera kontraktu
  Zamawiający: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., Płock
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu (nazwa zastępcza - Nadzór Inwestorski) polegających na kompleksowej obsłudze inwestycji pn.: Rewitalizacja Zajezdni KM-Płock Sp. z o.o..
 10. świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie
  Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie w następujących specjalnościach:
  konstrukcyjno budowlanej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Ogólnymi warunkami umowy stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ
 11. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
  Zamawiający: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., Ciechanów
  Zakres robót do wykonania:

  BUDYNEK SZKOŁY:
  - Docieplenie trzech ścian dobudowanej części budynku styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej
  - Malowanie tynków elewacyjnych farbami silikatowymi.
  - Uzupełnienie tynków elewacyjnych pod ocieplenie
  - Malowanie farbą olejną drewnianych elementów elewacji
  - Wymiana rynien i rur spustowych.
  - Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną
  - Docieplenie ścian klatek schodowych styropianem z wykonaniem wyprawy i malowaniem
  - Docieplenie stropów wełną mineralną z wykonaniem rusztu metalowego i wykonaniem sufitu podwieszonego
  - Wymiana stolarki okiennej z wymianą parapetów i naprawami pomontażowymi
  - Regulacja instalacji c.o. polegająca na wymianie zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne wraz z robotami towarzyszącymi

  BUDYNEK INTERNATU:
  - Izolacji i docieplenie ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi
  - Docieplenie stropu nad piwnicą styropianem
  - Docieplenie ścian styropianem z wyprawą elewacyjną akrylową
  - Wykonanie obróbek blacharskich
  - Wykonanie instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie cwu.

  BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ:
  - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV
  - Wymiana drzwi zewnętrznych
  - Izolacja ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi
  - Docieplenie ścian budynku styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
  - Wykonanie obróbek blacharskich
  - Montaż zaworów termostatycznych

  BUDYNEK WARSZTATÓW:
  - Wymiana okien wraz z robotami towarzyszącymi pomontażowymi
  - Wymiana wrót stalowych dwuskrzydłowych
  - Docieplenie ścian styropianem z wyprawą elewacyjną i malowaniem
  - Docieplenie fundamentów z izolacją i robotami towarzyszącymi
  - Wykonanie izolacji stropów z płyt warstwowych
  - Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne i wymiana zaworów odpowietrzających
 12. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim gm. Nasielsk
  Zamawiający: Gmina Nasielsk, Nasielsk
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim gm. Nasielsk w technologii pionowych filtrów otwartych w branżach: sanitarnej, budowlanej i elektrycznej.
  Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót dotyczące zakresu robót zawieszona jest na stronie www.umnasielsk.bip.org.pl w zakładce: Przetargi przetarg nieograniczony na: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim gm. Nasielsk
  W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru do zadań wykonawcy należy:
  a) nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi, prowadzony będzie przez zespół inspektorów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez ustawę Prawo budowlane;
  b) reprezentowanie inwestora na budowie w zakresie sprawowania kontroli zgodności inwestycji z projektem, decyzjami, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  c) współpraca z kierownikiem budowy oraz kierownikami robót w pełnym zakresie realizacji robót i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  d) współpracę z nadzorem autorskim, rozwiązywanie problemów technicznych, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych - nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu,
  e) udział w pracach komisji rozruchowej potwierdzającej osiągnięcie wymaganej jakości wody i prawidłowej pracy SUW,
  f) pobyty na budowie inspektorów nadzoru, zgodnie z branżą wykonywania robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, (nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu, a w miarę potrzeb częściej bądź na każde wezwanie Zamawiającego), weryfikacja realizacji inwestycji w zakresie zgodności z p.t., zasadami sztuki budowlanej i zastosowanych rozwiązań technologicznych;
  g) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych/różnicowych w zakresie ilości robót, norm, cen oraz pod względem rachunkowym - w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania tych kosztorysów przez Wykonawcę robót oraz przekazywanie sprawdzonych kosztorysów Kierownikowi Budowy.
  h) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzanie protokołów z narad;
  i) rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i potwierdzanie kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur;
  j) opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów;
  k) przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym oraz podlegających zakryciu lub zanikających;
  l) sprawdzanie zgodności rozliczanych robót z zawartą z Wykonawcą robót umową,
  m) w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek;
  n) przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanych dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na wbudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji;
  o) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego;
  p) prowadzenie i kontrola rozliczeń budowy,
  q) pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
  r) Inspektorzy nadzoru będą uczestniczyć w odbiorze od Wykonawcy robót budowlanych urządzeń SUW przewidzianych do powtórnego wbudowania zgodnie z pt.
  s) wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji elektronicznej.
  t) wykonywanie innych obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.
  u) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej koordynował będzie działania pozostałych inspektorów nadzoru.
  Na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim gm. Nasielsk składają się:
  A. Roboty budowlane
  1. Wykonanie fundamentów żelbetowych pod nowe filtry
  2. Wymiana istniejącego oblicowania ścian na glazurę
  3. Uzupełnienie tynków ścian kat. III
  4. Rozbiórka istniejącej posadzki z cegły klinkierowej
  5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej
  6. Wykonanie poziomej izolacji przeciwdźwiękowej ze styropianu na sucho
  7. Wykonanie posadzki cementowej zatartej na ostro grub. 6 cm zbrojona siatką stalową
  8. Wykonanie posadzki z płytek gres
  9. Wymiana przykrycia kanałów z blachy z obramowaniem z kątownika
  10. Malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną - ściany i sufity
  11. Odgrzybianie powierzchni ścian i sufitów
  12. Malowanie farbą olejną tynków oraz powierzchni metalowych (ściany, ślusarka)
  13. Dostawa i montaż podestów i konstrukcji pomostów z profili stalowych kwasoodpornych
  14. Dostawa i montaż pomostów z blach aluminiowych żeberkowych
  15. Termomodernizacja stropodachu poprzez ocieplenie wełną mineralną twardą obróbek blacharskich
  16. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z tynkiem akrylowym w technologii lekko mokrej
  17. Oblicowanie cokołów płytkami klinkierowymi
  18. Wymiana istniejącej stolarki okiennej na rozwieralno - uchylne PCV
  B. Montaż urządzeń technologicznych
  1. demontaż istniejących aeratorów i filtrów odżelaziaczy i odmanganiaczy
  2. demontaż istniejących rurociągów stalowych
  3. montaż zbiorników pionowyc kontaktowych Dn 2500 i H całkowite 7200 mm ze stali nierdzewnej V=3503 m3 każdy
  4. filtry pionowe kontaktowe I 0 z płuczką wodno powietrzną ze stali nierdzewnej
  5. filtr pionowy popłuczyn kontaktowy ze stali nierdzewnej
  6. zbiornik pośredni Dn 1500 H całkowita 6000 mm ze stali nierdzewnej
  7. zbiornik filtratu popłuczyn ze stali nierdzewnej Dn 1000 H całkowite 5600 mm
  8. sprężarka śrubowa z osuszaczem ziębniczym Q 53,64 m3
  9. pompa II0 LP 100 - 200/210 z przetwornicą częstotliwości (rosnąca prędkość obrotowa i wydajność pompy)
  10. zestaw pomp pośrednich Q 0÷355 m3/h Hp 26÷6 m N 3×5,5 kW
  11. pompa dozująca podchloryn sodu ze zbiornikiem o pojemności 60 L
  12. montaż rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej
  13. montaż armatury sterującej z napędem ręcznym lub pneumatycznym
  14. montaż przepływomierza elektromagnetycznego
  15. montaż armatury ze stali nierdzewnej w wykonaniu warsztatowym
  16. ustawienie filtrów II0 uzyskanych z demontażu 6 szt. o powierzchni filtracji pojedynczego filtra 4,9 m2 z uprzednim oczyszczeniu do trzeciego stopnia czystości i malowaniem farbami chlorokauczukowymi
  17. wymiana wyposażenia urządzeń wod - kan
  18. wykonanie wentylacji mechanicznej z montażem anemostatów
  19. wykonanie wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem ponad dach
  20. podłączenie istniejących urządzeń do projektowanej instalacji technologicznej
  21. próby szczelności i rozruch urządzeń technologicznych - zgodnie z pt.
  22. Dostarczone urządzenia powinny być zunifikowane z pochodzącymi z demontażu i przeznaczonymi do dalszego użytkowania.
  C. Montaż i wymiana instalacji elektrycznych
  1. wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
  2. wymiana rozdzielnic sterująco - zasilających
  3. wymiana układów i linii zasilania urządzeń technologicznych z podłączeniem wszystkich urządzeń (projektowanych i istniejących I i II 0)
  4. montaż ochrony przepięciowej wewnętrznej
  5. montaż instalacji suchobiegów w studniach Nr 1, 2 i 3, CL1-3.
  D. MONITORING
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również zapewnienie zdalnego monitoringu parametrów wszystkich punktów pomiarowych. Wykonawca musi zapewnić zdalną komunikację z tworzonym systemem wizualizacji i monitoringu danych na stanowisku komputerowym. Zamawiający oczekuje rozwiązania polegającego na dostarczeniu rutera 3G/4G obsługującego połączenia VPN PPTP oraz DynDNS wraz z anteną zewnętrzną zapewniającą jak najlepszy sygnał sieci komórkowej. Wykonawca skonfiguruje połączenie internetowe, jak i kanał VPN i DynDNS oraz klienta VPN na komputerze Zamawiającego. Ruter musi zapewnić automatyczne i realizowane zaraz po włączeniu urządzenia połączenie z internetem. Ruter ma być tak skonfigurowany, że w przypadku zerwania połączenia 3G/4G ruter automatycznie spowoduje podjęcie próby przywrócenia połączenia 3G/4G aż do skutku. Ruter musi być wyposażony w min. 4 porty RJ45 100/100 MB i łączność WiFi min. 802.11n. Minimalne wymagania w zakresie specyfikacji elementów wymaganych do skonfigurowania stanowiska komputerowego przedstawiono w STWiORB Wymagania Szczegółowe WS.08.00 Budynek SUW - Instalacje elektryczne
 13. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Demontaż istniejących oraz dostawa montaż i instalacja 10 nowych ciągów schodów ruchomych na dworcu Warszawa Centralna wraz z serwisem w okresie gwarancji oraz z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania dworca kolejowego w czasie realizacji przedmiotu umowy.
  Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Demontaż istniejących oraz dostawa montaż i instalacja 10 nowych ciągów schodów ruchomych na dworcu Warszawa Centralna wraz z serwisem w okresie gwarancji oraz z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania dworca kolejowego w czasie realizacji przedmiotu umowy
 14. Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radzanów
  Zamawiający: Gmina Radzanów, Radzanów
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej nad realizacją zadania polegającego na budowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków z wyposażeniem technologicznym pierwszego ciągu o wydajności 250 m3/d, jak również dostawie urządzeń technologicznych i wyposażenia wraz z rozruchem - z wyłączeniem urządzeń technologicznych drugiego ciągu, rurociągi międzyobiektowe i przyłącze wodociągowe, wewnętrzne instalacje sanitarne w budynku technicznym, roboty elektryczne, zjazd z drogi powiatowej i plac manewrowy na terenie oczyszczalni ścieków oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2 895 m.
 15. Pełnienie obowiązków i zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Gołymin-Ośrodek.
  Zamawiający: Gmina Gołymin-Ośrodek, Gołymin-Ośrodek
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków i zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Gołymin-Ośrodek.
  OPIS INWESTYCJI: I. Tytuł inwestycji:realizacja inwestycji wchodzącej w zakres rzeczowy projektu pn. Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Gołymin-Ośrodek
  II. Miejsce realizacji inwestycji: Inwestycja realizowana będzie na działce nr 169/3 w Gołyminie-Ośrodku, ul. Rynek 2, powiat ciechanowski.
  III. Zakres prac obejmuje:
  1. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej: część architektoniczni-konstrukcyjna
  2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej: wykonanie instalacji sanitarnych
  3. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej: instalacja elektryczna wewnętrzna
  Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem zawiera:Dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Szczegółowy zakres obowiązków i zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawiera Wzór umowy zamieszczony w pkt 16 SIWZ.
 16. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji inwestycji pod nazwą : Roboty budowlane kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasielskiej, Batalionów Chłopskich, Kubusia Puchatka, Kosynierów oraz Marii Skłodowskiej - Curie i działka nr 119/6 obręb 23 m. Pułtuska
  Zamawiający: Gmina Pułtusk, Pułtusk
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji inwestycji pod nazwą : Roboty budowlane kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasielskiej, Batalionów Chłopskich, Kubusia Puchatka , Kosynierów i Marii Skłodowskiej - Curie oraz działka 119/6 obr. 23 m. Pułtuska w zakresie objętym projektem budowlano - wykonawczym stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ z uwzględnieniem zestawienia stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Zakres robót przewidywany do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych :a) rurociąg z rur kamionkowych klasy 160, system C :ø 250 - 119 mb ;ø 200 - 680,50 mb ;b) rurociąg z rur PVC-U SDR 34 (SN-8):ø 200-570,50 mb ; ø160-196,50 mb; c)przewierty sterowane rurami kamionkowymi przeciskowymi :ø 250-173 mb; ø200-324 mb ;ø 150-186,50 mb; d)studnia żelbetowa łączona na uszczelki gumowe ø 1500-1 szt. e)studnia żelbetowa łączona na uszczelki gumowe ø 1200-50 szt.;f) studnia żelbetowa łączona na uszczelki gumowe ø 800-4 szt.;g) studnia z PP ø 425-15 szt; h) studnia z PP ø 315-4 szt.; i) korek-40 szt.2.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie wszystkich czynności związanych z zastępowaniem Inwestora-Zamawiającego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pod nazwą: Roboty budowlane kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasielskiej, Batalionów Chłopskich, Kubusia Puchatka, Kosynierów i Marii Skłodowskiej - Curie oraz działka 119/6 obręb 23 m. Pułtuska , a w szczególności: a) weryfikacja dokumentacji projektowej , stanowiącej podstawę wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, zakończona sporządzeniem raportu w zakresie kompletności i prawidłowości przyjętych rozwiązań oraz ich zgodności z przepisami obowiązującego prawa, wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami itp. b) czynny udział w pracach komisji przetargowej w postępowaniu powadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych , w charakterze biegłego , zobowiązanego w szczególności do współpracy z Autorem Projektu w sprawie odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego w toku prowadzonego postępowania lub w przypadku kwestii spornych - sporządzania pisemnych ocen, analiz lub inicjowanie i opiniowanie zmian do dokumentacji projektowej, a także oceny ofert złożonych w postępowaniu pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, właściwymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; c) sprawowanie nadzoru i kontroli nad robotami budowlanymi , w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, z wyłączeniem tych, do których uzyskania zobowiązany jest Autor Projektu lub Wykonawca robót budowlanych,
  d)dokonywanie odbiorów (częściowych i końcowego - z zastrzeżeniem udziału Zamawiającego) oraz ocena zasadności zapłaty należności określonych w dokumentach księgowych wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych; e) uczestnictwo w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie; f)udział w przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych , inwestycji do użytkowania wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej.3.W celu realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w ust. 2 Wykonawca ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego - inspektora nadzoru robót sanitarnych i inspektora nadzoru robót drogowych oraz inżyniera rezydenta ( kierownika zespołu) 4.W ramach nadzoru, kontroli oraz odbiorów, o których mowa w ust. 2 do obowiązków Wykonawcy w szczególności należało będzie: a)przekazywanie terenu budowy, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo budowlane; b) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym, w tym ochrony, ubezpieczenia budowy, utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz porządku w otoczeniu placu budowy i na terenie zaplecza budowy; c)przekazanie Wykonawcy robót budowlanych pełnej dokumentacji projektowej, d)koordynacja wykonywania robót oraz bieżąca kontrola zgodności wykonywania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż,zgodnie z decyzjami Zamawiającego, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; e)wydawanie kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,a także odkrywek; f)wstrzymanie robót budowlanych w ramach Inwestycji w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; g) prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych prac oraz wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie; h) dokumentowanie niezależnie od wpisów dokonywanych w dzienniku budowy oraz prowadzenie dodatkowej identyfikacji robót podlegających zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową) - bieżące dokumentowanie czynności budowlanej przed jej zakryciem, w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania robót; i) ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych , uzupełniających lub dodatkowych , opracowywanie protokołów konieczności wykonywania robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych z uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego; j)przeprowadzanie, odbiorów robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych elementów robót budowlano - montażowych , uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów; k)rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ; l)organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcą robót budowlanych w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych , omówienia postępu robót i ich jakości , harmonogramu wykonawcy robót budowlanych , zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz przepisami i normami, wpływu czynników zewnętrznych na realizację tych robót; m) opracowanie i wdrożenie procedury odbioru robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia kompletu świadectw, atestów oraz innych dokumentów odbiorowych; n) występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego o wprowadzenie do dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą robót budowlanych a w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub usterek albo stwierdzenia konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian , zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji projektowej; o)rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Autora Projektu lub - w uzgodnieniu z Zamawiającym i po jego akceptacji co do zakresu i ceny - rzeczoznawców; p)zgłaszanie Autorowi Projektu zastrzeżeń do dokumentacji projektowej oraz dokonywanie niezbędnych uzgodnień i/lub wyjaśnień; q)kontrola postępu prac pod kątem zgodności terminów z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz identyfikacja i monitorowanie jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót , zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych , kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia tych robót; r)naliczanie kar umownych dla wykonawcy robót budowlanych i przekazywanie danych Zamawiającemu w celu ich egzekwowania; s)organizowanie i dokonywanie odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem udziału Zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list wad i usterek z terminem ich usunięcia; t)przygotowanie dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego, w tym: potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego, skompletowanie dokumentacji powykonawczej ;u) rozliczenie kosztów umowy na roboty budowlane - w tym w szczególności:przygotowanie i uzgadnianie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane , zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie , zasadami i wymogami organów nadzorujących/kontrolujących w terminie i zakresie przez nie określonym,sporządzanie dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących rozliczeń kosztów związanych z realizacją robót budowlanych, bieżące sprawdzanie i weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym oraz przekazywanie Zamawiającemu do realizacji wszystkich faktur i innych równoważnych dokumentów finansowych dotyczących wydatków poniesionych w ramach kontraktu uwzględniających wszystkie źródła finansowania, składanie wyjaśnień, uzupełnień, korekt, zestawień, raportów i innych informacji dotyczących elementów dokumentacji obowiązującej w procedurze dofinansowania, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań z przebiegu wykonywania robót budowlanych, zapewnienie terminowości realizacji zadań wynikających z montażu finansowego kontraktu, rozliczenie końcowe wszystkich kosztów umowy o roboty budowlane w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie, stosowanie we wszystkich działaniach objętych niniejszą umową zasad Informacji i Promocji Projektu określonych w zapisach umowy o dofinansowanie; v) pomoc Zamawiającemu w występowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zobowiązań umownych uczestników procesu inwestycyjnego (Wykonawcy inwestycji, podwykonawcy); w)realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.5 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia swoich pracowników oraz obsługi inwestycji poniesione w związku z realizacją powierzonych mu obowiązków wynikających z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.6.W przypadku , gdyby w czasie wykonywania umowy zaszła konieczność podjęcia przez Inżyniera Kontraktu jakichkolwiek czynności dla prawidłowej realizacji tej umowy oraz innych czynności Inżyniera niezbędnych do wykonania umowy na roboty objęte nadzorem , które to czynności nie zostały wprost wymienione w umowie, jak i dokumentach przetargowych, a wynikają z przepisów prawa, Inżynier Kontraktu wykona te czynności z najwyższą starannością , w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy.
 17. Usługa polegająca na pełnieniu Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych nad realizacją projektów: Projekt nr 1: Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie; Projekt Nr 2: Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I)-utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
  Usługa polegająca na pełnieniu Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych nad realizacją projektów: Projekt nr 1: Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie; Projekt Nr 2: Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I)-utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 200.000 Euro
 18. ZP/271/35/12 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dodatkowych i uzupełniających związanych z realizacją zadania pn. Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach
 19. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania: Modernizacja i termomodernizacja budynku B w ramach przebudowy i remontu (modernizacji) budynku B w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7. Zadania Inwestora Zastępczego: 1. Przejęcie od Zamawiającego dokumentów, związanych z realizacją budowy Budynku B oraz sprawdzenie prawidłowości przekazanej dokumentacji projektowej; 2. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. Modernizacja i termomodernizacja budynku B w ramach przebudowy i remontu (modernizacji) budynku B w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 09-100 Płońsk ul. Henryka Sienkiewicza 7 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 3. Wyznaczenie na piśmie przedstawiciela lub przedstawicieli Inwestora Zastępczego jako członka / -ów komisji przetargowej Zamawiającego ds. merytorycznych w ww. inwestycji; 4. Prowadzenie całokształtu nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie z Ustawą z dn. 07.VII.1994r. - Prawo Budowlane ; z wyszczególnieniem zadań od 1) - 26) zawartych w § 4 pkt. 4 wzoru umowy; 5. Wykonywanie w imieniu Zamawiającego praw z tytułu rękojmi i gwarancji. Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego zawiera wzór umowy zamieszczony w SIWZ.
 20. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wg dokumentacji na przebudowę i adaptację części bloku D na potrzeby Przychodni dla chorych z dziedzicznymi chorobami układu sercowo-naczyniowego wraz z pracowniami genetyki, immunologii i salą narad oraz budową stacji 15/04 kV z jej zasileniem po stronie średniego napięcia w Instytucie Kardiologii przy ul.Alpejskiej 42.
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania 1) Przebudowa budynku D na podstawie pozwolenia na budowę - ostateczna Decyzja Nr 1207/2011 z dnia 28.12.2011r., z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2) Budowę nowej stacji transformatorowo - rozdzielczej 15/04kV z kompletnym wyposażeniem, z agregatem prądotwórczym, zasilanej z niezależnych źródeł średniego napięcia z przebudową linii zasilających na podstawie pozwolenia na budowę - ostateczna Decyzja Nr 232/2012 z dnia 22.03.2012r., 3) Realizacja warunków przyłączenia gr. III nr ND/WK/0129/2012 z dnia 2.03.2012r. tj. projekt z kompletem uzgodnień i kompleksowa realizacja robót (propozycja umowy z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w Instytucie Kardiologii). 4) Przebudowa drogi wewnętrznej. w Instytucie Kardiologii przy ul.Alpejskiej 42 2. Usługa polegająca na zorganizowaniu i zarządzaniu procesem budowy w zakresie inwestycji, w szczególności pełnienie obowiązków inwestora w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów odnoszących się do inwestycji, w tym przepisów prawa cywilnego, o ochronie środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przeciwpożarowej, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o zamówieniach publicznych. 3.Do obowiązków Inwestora Zastępczego należeć będzie w szczególności: 1) zapoznanie się z dokumentacją techniczną i jej sprawdzenie oraz zapoznanie się z budynkami i miejscami, w których planowane jest zadanie inwestycyjne, 2) udział w pracach komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ w uzgodnieniu z zamawiającym, ocena merytoryczna ofert, udział w postępowaniu wywołanym ewentualnymi odwołaniami. Zamawiający aktualnie prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych nr sprawy 30-2012, które ogłoszone zostało w BZP pod numerem 98667-2012 w dniu 02.05.2012r. . Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.ikard.pl przetarg na roboty budowlane poniżej 5 000 000 mln Euro. 3) sprawowanie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branżach, wynikających z Inwestycji zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a) obsługa finansowa inwestycji w tym rozliczanie kosztów Inwestycji, b) obsługa prawna inwestycji, c) odbiór inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, d) realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.
 21. Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy
  Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa
 22. Pełnienie inwestorskiego nadzoru technicznego podczas realizacji robót budowlanych związanych z drugim etapem przebudowy budynku Ratusza (część gastronomiczna).
  Zamawiający: Miasto Przasnysz, Przasnysz
 23. świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie nr ZP/INW/25/11/WR - CZĘŚĆ NIEJAWNA
  Zamawiający: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Warszawa
 24. kompleksowy nadzór inwestorski projektu pn.: PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO CIECHANÓW
  Zamawiający: PKP S.A. - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, Warszawa
 25. Pełnienie inwestorskiego nadzoru technicznego podczas realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem wzmocnienia fundamentowania budynku Ratusza wraz z przebudową drenażu.
  Zamawiający: Miasto Przasnysz, Przasnysz
 26. świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przebudowy i rozbudowy budynków oraz zagospodarowania terenu na zasadzie zaprojektuj i zbuduj przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
  Zamawiający: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Warszawa
 27. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem realizowanym w ramach RPO WM pod nazwą Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. - znak sprawy MSW/PN/181/05/2011
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
 28. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem realizowanym w ramach RPO WM pod nazwą Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. znak sprawy MSW/PN/182/05/2011
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
 29. Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu, który równocześnie pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych przez zamawiającego w ramach projektu Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Działdowo, Działdowo
 30. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: 1. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu wodociągów w gminie Glinojeck oraz 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowościach : Kondrajec Szlachecki, Luszewo, Ogonowo, Strzeszewo, Faustynowo, Lipiny, Brody Młockie, Wola Młocka, Kowalewko, Zygmuntowo, Dreglin, Śródborze, Zalesie, Żeleźnia, Juliszewo Brody Rumockie, Rumoka, gm. Glinojeck wraz z rurociągami tłocznymi..
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, Glinojeck
 31. Nadzór techniczny poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - Remont bloku operacyjnego w budynku Szpitala Ginekologiczno - Położniczego ( Budynek A , poziom 0, segment 5 i 8 Zp-13-2011
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Organizacyjno-Prawna; Zamówienia Publiczne, Łódź
 32. Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego na zadaniu poprawa spójności komunikacyjnej przez przebudowę ulic Kilińskiego, Sierakowskiego, Małgorzackiej, Strażackiej z chodnikami, kanalizacją deszczową i modernizacją oświetlenia ulicznego w Ciechanowie.
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 33. Inżynier Kontraktu dla zadania pod nazwą Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk - etap I
  Zamawiający: Gmina Pułtusk, Pułtusk
 34. Usługa wykonania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Modernizacja istniejącego obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei na potrzeby rehabilitacji.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 35. USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA ŻYLNEJ CHOROBY ZAKRZEPOWO - ZATOROWEJ W SZPITALU DZIECIĄTKA JEZUS.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa
 36. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i elektrycznymi przy budowie sali gimnastycznej Modlin Twierdza
  Zamawiający: Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki
 37. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego Działdowo
  Zamawiający: PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, Warszawa
 38. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi powiatowej nr 1239W Ciechanów - Ropele - Karniewo - Jarluty- Regimin przejście przez Zeńbok.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ciechanów
 39. Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych nad realizacją projektów pn: 1) Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie 2) Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie.
  Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
 40. Pełnienie inwestorskiego nadzoru technicznego podczas wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją projektu-Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu - rewaloryzacja budynku Ratusza etap I oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku.
  Zamawiający: Miasto Przasnysz, Przasnysz
 41. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach, na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012, przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach
  Zamawiający: Urząd Miejski, Ząbki
 42. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową I Etapu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Warszawa
 43. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pod nazwą Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie.
  Zamawiający: Teatr Polski w Warszawie, Warszawa
 44. Kompleksowy nadzór inwestorski projektu pn. Przebudowa dworca kolejowego Modlin
  Zamawiający: PKP S.A. - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, Warszawa
 45. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Jednorożec
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jednorożcu, Jednorożec
 46. pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w podziale na 2 zadania.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ciechanów
 47. Zastępstwo Inwestorskie przy realizacji I etapu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
  Zamawiający: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów
 48. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania -Modernizacja i rozbudowa budynku Szpitala - budynek A stan wykończeniowy nadbudowy i modernizacja istniejącego budynku.
  Zamawiający: Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 49. pełnienie funkcji nadzioru inwestorskiego w podziale na zadania
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Ciechanów
 50. Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłosił przetarg pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.M. DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe Żuromin, Żuromin
 51. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim na termomodernizację budynków w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 52. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad zadaniami inwestycyjnymi rozpcozynanymi w 2010r
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Drobin, Drobin
 53. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy pod nazwą- BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ORAZ HALI LABORATORYJNO-TECHNOLOGICZNEJ INSTYTUTU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI PWSIP W ŁOMŻY
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża
 54. Kompleksowy nadzór inwestorski nad adaptacją pomieszczeń szkoły w Duczkach dla potrzeb przedszkola na terenie działki ew. nr 207/2 i 208/2 obręb 02 , położonych przy ul. Szkolnej 1 w Duczkach - realizacja pod klucz
  Zamawiający: Gmina Wołomin, Wołomin
 55. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, Płońsk
 56. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zamówienia uzupełniającego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja Sądu Rejonowego w Pułtusku na nieruchomości oznaczonej numerem w ewidencji gruntów 139/4 przy ul. Rynek 37.
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny, Ostrołęka
 57. Wykonanie zamówienia uzupełniającego na zadaniu Pełnienie nadzoru archeologicznego i inwestorskiego przebudowy ulicy Warszawskiej (realizacja w ramach rewitalizacji traktu średniowiecznego w Ciechanowie)
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 58. Pełnienie nadzoru archeologicznego i inwestorskiego przebudowy ul. Strażackiej, Kopernika, Sierakowskiego i budowy ul. nowoprojektowanej łączącej ul. Strażacką z drogę krajowej nr 60 (realizacja w ramach skomunikowania centrum miasta Ciechanowa)
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 59. wykonanie dokumentacji technicznej na Projekt pn.: Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów Oddziału Wewnętrznego SPZZOZ w Przasnyszu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego działanie 7.1
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przasnysz
 60. Ciechanów: Pełnienie nadzoru archeologicznego i inwestorskiego przebudowy ulicy Warszawskiej (realizacja w ramach rewitalizacji traktu średniowiecznego w Ciechanowie)
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Ciechanów
 61. Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z nadzorem autorskim na modernizacje instalacji gazów medycznych
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów